LP/2018/362 Základné pozície delegácie SR na samite NATO v Bruseli (11. a 12. júla 2018)

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K písmenám d) a g) V písmene d) navrhujeme slová „aj za rámec“ nahradiť slovom „podľa“ a v písmene g) navrhujeme slová „za horizont súčasného“ nahradiť slovami „podľa schváleného“. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky rozhodujú príslušné ústavné orgány. Sú to Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky a vláda Slovenskej republiky podľa čl. 119 písm. o) a p) Ústavy Slovenskej republiky, ktoré svojim rozhodnutím tiež určujú presne vymedzený mandát ozbrojených síl Slovenskej republiky. Nepovažujeme preto za vhodné v rámci navrhovaných základných pozícií deklarovať ochotu Slovenskej republiky ísť nad rámec, prípadne za „horizont“ mandátu ozbrojených síl Slovenskej republiky schváleného Národnou radou Slovenskej republiky alebo vládou Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) 1. V písmene j) vlastného materiálu, ktorý v súčasnosti znie: "... t.j. že členstvo v NATO je aj naďalej otvorené pre všetky krajiny ...", navrhujeme dotknutý výňatok a tým celý odstavec označený písmenom j) doplniť s nasledovným znením: "... t.j. že členstvo v NATO je aj naďalej otvorené pre všetky európske krajiny, ktoré ešte nie sú členskými štátmi NATO, prejavia o členstvo v NATO záujem a splnia ...". Po zapracovaní predmetnej pripomienky by celý odstavec označený písmenom j. znel nasledovne: "SR podporí pokračovanie politiky otvorených dverí NATO, t. j. že členstvo v NATO je aj naďalej otvorené pre všetky európske krajiny, ktoré ešte nie sú členskými štátmi NATO, prejavia o členstvo v NATO záujem a splnia všetky potrebné kritériá. Pritom platí, že rozhodnutie o pozvánke ašpirantskej krajiny do NATO robia výhradne spojenci na základe konsenzu. Rozširovanie NATO prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti Aliancie.": Odôvodnenie: Článok 10 Severoatlantickej zmluvy určuje rozsah členstva v Organizácii severoatlantickej zmluvy (ďalej len "Organizácia"), keď hovorí, že "zmluvné strany môžu na základe jednomyseľného súhlasu vyzvať ktorýkoľvek iný európsky štát, ktorý je schopný napomáhať rozvoj zásad tejto zmluvy a prispieť k bezpečnosti v severoatlantickej oblasti, aby pristúpil k tejto zmluve." Ďalej upravuje, že "každý takto vyzvaný štát sa môže stať zmluvnou stranou tým, že uloží pri vláde Spojených štátov amerických svoju listinu o prístupe. Vláda Spojených štátov amerických bude informovať každú zo zmluvných strán o uložení každej takej listiny o prístupe." Z dikcie predmetného článku, ktorý ako jediný z článkov Severoatlantickej zmluvy upravuje členstvo v Organizácii, jednoznačne vyplýva, že okrem už existujúcich členov Organizácie sa jej ďalšími členmi môžu stať len európske krajiny, ktoré ešte nie sú členmi Organizácie. Predmetný článok teda výrazne napomáha k určeniu Severoatlantickej zmluvy ako uzatvorenej medzinárodnej zmluvy, teda medzinárodnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami môžu byť len určité subjekty medzinárodného práva alebo len určený rozsah subjektov medzinárodného práva (uzatvorený rozsah zmluvných strán medzinárodnej zmluvy). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Požadované informácie podľa bodu 5 – Alternatívne riešenia je potrebné uviesť tak, aby boli v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov podľa časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov; v predloženom návrhu tieto informácie úplne absentujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu – odporúčame formálnu úpravu materiálu. Odôvodnenie: V texte sa používajú skratky, ktoré neboli zavedené (napr. SR, NATO, ČK), súčasne sa používajú skratky aj plné znenie (napr. SR, Slovenská republika, NATO, Severoatlantická aliancia). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) k doložke vybraných vplyvov – odporúčame doplniť do časti „Predkladateľ (a spolupredkladateľ)“ aj „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky“. Odôvodnenie: Zosúladenie informácií s obalom a predkladacou správou, materiál spolupredkladajú dva rezorty. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli písmeno d): pôvodný text: SR vyjadrí záujem pokračovať bez prerušenia v účasti v posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (enhanced Forward Presence) v Pobaltí aj za rámec schváleného mandátu OS SR. Účasť SR je vyjadrením napĺňania záväzku prijatého spoločne na samite NATO vo Varšave v roku 2016 a jej cieľom je posilnenie kolektívnej obrany Aliancie a podporenie funkcie odstrašenia na východnej hranici NATO. Návrh na zmenu textu: SR vyjadrí záujem pokračovať v posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (enhanced Forward Presence) v Pobaltí aj za rámec schváleného mandátu OS SR. Účasť SR je vyjadrením napĺňania záväzku prijatého spoločne na samite NATO vo Varšave v roku 2016 a jej cieľom je posilnenie kolektívnej obrany Aliancie a podporenie funkcie odstrašenia na východnej hranici NATO. Zdôvodnenie: Novo navrhovaný text MZVaEZ SR nezohľadňuje pôvodne navrhnutý text MO SR, ktorý bol odsúhlasený na pracovnom rokovaní zainteresovaných zložiek MO SR a GŠ OS SR a následne bol postúpený ako komplexný podklad na MiZVaEZ SR, a to: SR vyjadrí záujem pokračovať v posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (enhanced Forward Presence) v Pobaltí aj za rámec schváleného mandátu OS SR. Účasť SR je vyjadrením napĺňania záväzku prijatého spoločne na samite NATO vo Varšave v roku 2016 a jej cieľom je posilnenie kolektívnej obrany Aliancie a podporenie funkcie odstrašenia na východnej hranici NATO. Túto pripomienku považujem za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov, v bode 9. sú označené žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a súčasne je označené, že vplyvy nie sú rozpočtovo zabezpečené. V prípade, že materiál nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, v bode 9. doložky vybraných vplyvov sa neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov, v bode 9. sú označené žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a súčasne je označené, že vplyvy nie sú rozpočtovo zabezpečené. V prípade, že materiál nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, v bode 9. doložky vybraných vplyvov sa neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail