LP/2018/342 Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018 – 2047

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Berieme na vedomie konštatovanie uvedené v doložke vybraných vplyvov, ako aj analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, že výdavky súvisiace s predloženým materiálom v celkovej sume 142 750 eur ročne v rokoch 2018 až 2021 sú zabezpečené v rámci limitov kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako aj z iných ako rozpočtových zdrojov a nezakladajú rozpočtovo nekryté vplyvy na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Žiadame v bode 2.3.2.5. Ťažba nerastných surovín vypustiť text „...a vylúčiť ich v prípade, že je preukázaný negatívny dopad na predmet ochrany, resp. dochádza nimi k fragmentácii územia CHVÚ“ . Odôvodnenie: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v prípade dobývacích priestorov už bolo vykonané a na základe aj jeho výsledkov bola povolená ťažba pre budúce obdobie. Organizácie pri racionálnom využívaní ložiska sú rovnako zákonne viazané dodržiavaním zásad banskej technológie s požiadavkou vylúčenia neodôvodnených nepriaznivých vplyvov na pracovné a životné prostredie podľa § 30 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), nie je preto potrebné určovať ďalšie zásady. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V tabuľke č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy žiadame opraviť nesprávne sumy uvedené v riadku „Iné ako rozpočtové zdroje“ v rokoch 2019 a 2021, t. j. v oboch rokoch je potrebné uviesť sumu 8 060 eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 2. Vo vlastnom materiáli, časti „Úvod“, žiadame v piatom odseku doplniť slová: „ Financovanie opatrení sa predpokladá v objeme 75,5 % celkových predpokladaných nákladov z nenárokovateľných zdrojov (zdroje EÚ, LIFE, iné). Priemerné ročné náklady na roky 2018 – 2022 sa predpokladajú na úrovni 141 000 Eur, na roky 2023 – 2047 na úrovni 11 820 Eur. V porovnaní nákladov podľa jednotlivých období ide o pokles nákladov o 91,62 %. Tieto skutočnosti možno považovať za riziko dosiahnutia a udržania požadovaného stavu chránených vtáčích druhov zo strednodobého a dlhodobého hľadiska.“. Odôvodnenie: celá finančná náročnosť predloženého programu starostlivosti je orientovaná výlučne na zabezpečenie financovania opatrení z nenárokovateľných zdrojov financovania a predkladateľ sám konštatuje, že „opatrenia budú realizované v závislosti od objemu alokovaných finančných prostriedkov“. Priemerné ročné náklady v období 2018 - 2022 sú vyčíslené na 141 000 Eur, zatiaľ čo na obdobie 2023 – 2047 na 11 820 Eur, čo je prepad zdrojov na dosiahnutie a udržanie cieľov ochrany v CHVÚ Poiplie o takmer 92 %. Z uvedeného vyplýva, že celá finančná náročnosť sa kladie predovšetkým na „nenárokovateľné zdroje“ financovania viažuce sa na programové obdobie 2014 – 2020. Je otázne, či v prípade „nealokácie“ požadovaných finančných prostriedkov z nenárokovateľných zdrojov financovania je SR schopná zabezpečiť plnenie opatrení a záväzkov v oblasti ochrany prírody. Výrazný pokles nákladov po roku 2022 vyvoláva obavy dosiahnutia a udržania požadovaného stavu chránených vtáčích druhov a preto je potrebné túto skutočnosť uviesť v predkladanom materiáli. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 3. Vo vlastnom materiáli, časti 1.6.3.1.3. na str. 23 v treťom odseku žiadame slová „Zatiaľ čo v rokoch 1998 – 2008 sme registrovali v území 20 – 30 párov (z toho dnes kvôli vyradeniu obcí z CHVÚ 6 – 8 párov je mimo územia CHVÚ), dnes tam predpokladáme hniezdenie maximálne 8 – 14 párov“ nahradiť slovami „Zatiaľ čo v rokoch 1998 – 2008 sme registrovali v území 20 – 30 párov, v súčasnej dobe sa predpokladá hniezdenie maximálne 8 – 14 párov. Táto nižšia početnosť vo vedeckom návrhu nie je však zapríčinená len poklesom populácie, ale aj vyčlenením intravilánov obcí, ktoré boli v pôvodnom vedeckom návrhu zahrnuté v počte 6 – 8 hniezdiacich párov.“ Odôvodnenie: Predkladateľ konštatuje, že došlo k poklesu hniezdiacich párov v porovnaní s vedeckým návrhom a to tým, že do vedeckého návrhu boli zarátané aj hniezdiace páry v intraviláne sídelných útvarov, ktoré nie sú súčasťou CHVÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 1. V časti „Predkladacia správa“, poslednom odseku, žiadame slová „tak aj k splneniu celkového záväzku na zlepšenie priaznivého stavu druhov“ nahradiť slovami „tak aj k vytvoreniu základného rámca opatrení na zlepšenie a udržanie stavu druhov“. Odôvodnenie: Schválením materiálu sa nezlepší stav druhov, vytvorí sa len predpoklad na to, že sa tak po realizácii opatrení stane. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 2. Vo vlastnom materiáli, časti „Úvod“, žiadame v piatom odseku doplniť slová: „ Financovanie opatrení sa predpokladá v objeme 75,5 % celkových predpokladaných nákladov z nenárokovateľných zdrojov (zdroje EÚ, LIFE, iné). Priemerné ročné náklady na roky 2018 – 2022 sa predpokladajú na úrovni 141 000 Eur, na roky 2023 – 2047 na úrovni 11 820 Eur. V porovnaní nákladov podľa jednotlivých období ide o pokles nákladov o 91,62 %. Tieto skutočnosti možno považovať za riziko dosiahnutia a udržania požadovaného stavu chránených vtáčích druhov zo strednodobého a dlhodobého hľadiska.“. Odôvodnenie: celá finančná náročnosť predloženého programu starostlivosti je orientovaná výlučne na zabezpečenie financovania opatrení z nenárokovateľných zdrojov financovania a predkladateľ sám konštatuje, že „opatrenia budú realizované v závislosti od objemu alokovaných finančných prostriedkov“. Priemerné ročné náklady v období 2018 - 2022 sú vyčíslené na 141 000 Eur, zatiaľ čo na obdobie 2023 – 2047 na 11 820 Eur, čo je prepad zdrojov na dosiahnutie a udržanie cieľov ochrany v CHVÚ Poiplie o takmer 92 %. Z uvedeného vyplýva, že celá finančná náročnosť sa kladie predovšetkým na „nenárokovateľné zdroje“ financovania viažuce sa na programové obdobie 2014 – 2020. Je otázne, či v prípade „nealokácie“ požadovaných finančných prostriedkov z nenárokovateľných zdrojov financovania je SR schopná zabezpečiť plnenie opatrení a záväzkov v oblasti ochrany prírody. Výrazný pokles nákladov po roku 2022 vyvoláva obavy dosiahnutia a udržania požadovaného stavu chránených vtáčích druhov a preto je potrebné túto skutočnosť uviesť v predkladanom materiáli. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 7. Vo vlastnom materiáli, časti 2.3.2.1. na str. 70, v druhej odrážke žiadame slová „zabezpečiť v prípade záujmu vlastníkov výmenu súkromných pozemkov umiestnených v CHVÚ za štátne umiestnené mimo CHVÚ a sceliť drobné pozemky vlastnené štátom v rámci CHVÚ do väčších blokov prostredníctvom zámen alebo uplatniť iné formy náhrady, resp. finančný príspevok“ nahradiť slovami „ dôsledne uplatňovať náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania s využívaním zámeny pozemku za iný vhodný pozemok vo vlastníctve štátu, ak je možná; nájmu pozemku; výkupu pozemkov do vlastníctva štátu; zmluvnej starostlivosti alebo finančnej náhrady pri dôslednom rešpektovaní vlastníckych práv“ Odôvodnenie: cieľom je dosiahnuť vyvážené uplatňovanie všetkých spôsobov náhrady za obmedzenie. Nesúhlasíme s prenášaním náročnosti riešenia náhrady obmedzenia len na iné subjekty mimo pôsobnosti rezortu životného prostredia, k čomu návrh predkladateľa jednoznačne smeruje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 7. Vo vlastnom materiáli, časti 2.3.2.1. na str. 70, v druhej odrážke žiadame slová „zabezpečiť v prípade záujmu vlastníkov výmenu súkromných pozemkov umiestnených v CHVÚ za štátne umiestnené mimo CHVÚ a sceliť drobné pozemky vlastnené štátom v rámci CHVÚ do väčších blokov prostredníctvom zámen alebo uplatniť iné formy náhrady, resp. finančný príspevok“ nahradiť slovami „ dôsledne uplatňovať náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania s využívaním zámeny pozemku za iný vhodný pozemok vo vlastníctve štátu, ak je možná; nájmu pozemku; výkupu pozemkov do vlastníctva štátu; zmluvnej starostlivosti alebo finančnej náhrady pri dôslednom rešpektovaní vlastníckych práv“ Odôvodnenie: cieľom je dosiahnuť vyvážené uplatňovanie všetkých spôsobov náhrady za obmedzenie. Nesúhlasíme s prenášaním náročnosti riešenia náhrady obmedzenia len na iné subjekty mimo pôsobnosti rezortu životného prostredia, k čomu návrh predkladateľa jednoznačne smeruje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 3. Vo vlastnom materiáli, časti 1.6.3.1.3. na str. 23 v treťom odseku žiadame slová „Zatiaľ čo v rokoch 1998 – 2008 sme registrovali v území 20 – 30 párov (z toho dnes kvôli vyradeniu obcí z CHVÚ 6 – 8 párov je mimo územia CHVÚ), dnes tam predpokladáme hniezdenie maximálne 8 – 14 párov“ nahradiť slovami „Zatiaľ čo v rokoch 1998 – 2008 sme registrovali v území 20 – 30 párov, v súčasnej dobe sa predpokladá hniezdenie maximálne 8 – 14 párov. Táto nižšia početnosť vo vedeckom návrhu nie je však zapríčinená len poklesom populácie, ale aj vyčlenením intravilánov obcí, ktoré boli v pôvodnom vedeckom návrhu zahrnuté v počte 6 – 8 hniezdiacich párov.“ Odôvodnenie: Predkladateľ konštatuje, že došlo k poklesu hniezdiacich párov v porovnaní s vedeckým návrhom a to tým, že do vedeckého návrhu boli zarátané aj hniezdiace páry v intraviláne sídelných útvarov, ktoré nie sú súčasťou CHVÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 4. Vo vlastnom materiáli, časti 1.6.3.1.3. na str. 24, tabuľke č. 13 žiadame upraviť hodnotenie stavu populačného trendu strakoša kolesára zo stavu „1“ na stav „2“. Tomu požadujeme upraviť aj hodnotenie stavu v tabuľke č. 37. Odôvodnenie: Ak zoberieme do úvahy, že vo vedeckom návrhu bolo nesprávne zaradených 6 – 8 párov v intravilánoch, teda mimo územia CHVÚ, tak odpovedajúci údaj početnosti vo vedeckom návrhu by odpovedal početnosti 14 – 22 párov. Vychádzajúc z uvedeného, ako aj zo súčasného stavu 8 – 14 párov, populačný trend vykazuje stav B, priemerný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 6. Vo vlastnom materiáli, časti 2.3.1.9. na str. 66, vo štvrtej odrážke, žiadame za slová „monitoring hniezdneho výskytu“ doplniť slová „s cieľom zistenia relevantných údajov o populácii včelárika zlatého“. Odôvodnenie: Pripomienka sa vzťahuje k údajom o „aktuálnom odhade početnosti“ včelárika zlatého „na úrovni 2 – 190 párov“, ktorú predkladateľ uvádza v časti 1.6.3.1.14. S cieľom zabezpečenia adekvátnej ochrany vtáčieho druhu a návrhu relevantných opatrení je nevyhnutné disponovať relevantnými údajmi o jeho početnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1. V časti „Predkladacia správa“, poslednom odseku, žiadame slová „tak aj k splneniu celkového záväzku na zlepšenie priaznivého stavu druhov“ nahradiť slovami „tak aj k vytvoreniu základného rámca opatrení na zlepšenie a udržanie stavu druhov“. Odôvodnenie: Schválením materiálu sa nezlepší stav druhov, vytvorí sa len predpoklad na to, že sa tak po realizácii opatrení stane. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 12. V časti „Doložka vybraných vplyvov“ v bode 9. žiadame v kolonke „Vplyvy na podnikateľské prostredie“, v časti „z toho vplyvy na MSP“ vyhodnotiť ako negatívne. Zároveň žiadame v kolonke „Sociálne vplyvy“ vyhodnotiť ako žiadne alebo negatívne. Odôvodnenie: jednotlivé opatrenia, ktoré sú vyšpecifikované v časti 3.4. môžu negatívne ovplyvniť podnikateľské prostredie bez rozdielu, či ide o MSP alebo iné podniky. Zo sociálneho hľadiska môžu mať práve dopady na MSP oveľa negatívnejšie dopady ako na veľké podniky, čo by sa jednoznačne malo premietnuť do vyhodnotenia „Sociálnych vplyvov“. Zásadne nesúhlasíme s vyhodnotením sociálnych vplyvov ako pozitívnych s poukázaním na to, že osoby nebudú musieť „podávať žiadosti o vydanie súhlasu a o povolenie výnimky na činnosti“, ktoré súvisia so zabezpečovaním starostlivosti o CHVÚ. Nie je predkladateľom materiálu preukázané, že o tieto činnosti mali osoby záujem predtým, ako sa stali súčasťou programu starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 10. Vo vlastnom materiáli, kapitole 3.4 na str. 90, opatrení 3.6.9. žiadame z opatrenia vypustiť slová „a nepôvodné druhy“ a slová „Robinia pseudoacatia“. Odôvodnenie: V podmienkach klimatickej zmeny na územiach obdobných územiu, na ktorom je CHVÚ Poiplie, možno očakávať, že práve táto drevina bude, ako jedna z mála, schopná tvoriť spoločenstvá drevín. Ak predkladateľ upozorňuje na túto drevinu ako drevinu spôsobujúcu zmenu štruktúry biotopu a potravnej ponuky, nepreukázal priamy vplyv dreviny na tieto dva aspekty. Je zrejmé, že týmto spôsobom bagatelizuje dopady klimatickej zmeny, ktorá je hlavnou príčinou stability biotopov a potravnej ponuky konkrétneho živočícha. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 11. Vo vlastnom materiáli, kapitole 3.4 na str. 92, opatrení 5.2.6. žiadame znenie opatrenia upraviť nasledovne: „Dôsledne uplatňovať náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania s využívaním zámeny pozemku za iný vhodný pozemok vo vlastníctve štátu, ak je možná; nájmu pozemku; výkupu pozemkov do vlastníctva štátu; zmluvnej starostlivosti alebo finančnej náhrady pri dôslednom rešpektovaní vlastníckych práv“. Odôvodnenie: cieľom je dosiahnuť vyvážené uplatňovanie všetkých spôsobov náhrady za obmedzenie. Nesúhlasíme s prenášaním náročnosti riešenia náhrady obmedzenia len na iné subjekty mimo pôsobnosti rezortu životného prostredia, k čomu návrh predkladateľa jednoznačne smeruje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 10. Vo vlastnom materiáli, kapitole 3.4 na str. 90, opatrení 3.6.9. žiadame z opatrenia vypustiť slová „a nepôvodné druhy“ a slová „Robinia pseudoacatia“. Odôvodnenie: V podmienkach klimatickej zmeny na územiach obdobných územiu, na ktorom je CHVÚ Poiplie, možno očakávať, že práve táto drevina bude, ako jedna z mála, schopná tvoriť spoločenstvá drevín. Ak predkladateľ upozorňuje na túto drevinu ako drevinu spôsobujúcu zmenu štruktúry biotopu a potravnej ponuky, nepreukázal priamy vplyv dreviny na tieto dva aspekty. Je zrejmé, že týmto spôsobom bagatelizuje dopady klimatickej zmeny, ktorá je hlavnou príčinou stability biotopov a potravnej ponuky konkrétneho živočícha. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 9. Vo vlastnom materiáli, kapitole 3.4 na str. 90, opatrení 3.6.9. žiadame „poľovníckych združeniach“ nahradiť slovami „užívateľov poľovných revírov“. Odôvodnenie: poľovnícke združenie je organizačná zložka poľovníckej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu, v danom území je viac užívateľov poľovných revírov, nielen užívateľov charakteru organizačnej jednotky SPZ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 9. Vo vlastnom materiáli, kapitole 3.4 na str. 90, opatrení 3.6.9. žiadame „poľovníckych združeniach“ nahradiť slovami „užívateľov poľovných revírov“. Odôvodnenie: poľovnícke združenie je organizačná zložka poľovníckej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu, v danom území je viac užívateľov poľovných revírov, nielen užívateľov charakteru organizačnej jednotky SPZ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 8. Vo vlastnom materiáli, časti 2.3.2.2. na str. 70 žiadame slová „Dôležité je však zachovanie rozlohou menších lesných porastov obkolesených poľnohospodárskymi pozemkami, resp. inými druhmi pozemkov, s dôrazom na ponechanie stromov s vekom nad 80 rokov v porastoch“ nahradiť slovami „Na lesných pozemkoch zabezpečiť odborné hospodárenie v porastoch s cieľom vytvárania odpovedajúcich podmienok pre dosiahnutie cieľov programu starostlivosti o CHVÚ s postupným zvyšovaním podielu stromov nad 80 rokov odpovedajúcemu ideálnemu zastúpeniu vekových tried nad 80 rokov.“ Poslednú vetu „Pre populáciu výrika lesného je mimoriadne dôležité zachovanie pobrežného porastu okolo Ipľa a ostatných vodných tokov.“ žiadame vypustiť a presunúť do časti 2.3.2.3. Odôvodnenie: Ide o upresnenie textu v časti „Lesné hospodárstvo“, nakoľko pôvodný text je zmätočný a nepresný. Časť lesné hospodárstvo sa vzťahuje len na lesné pozemky, takže spoločenstvá drevín rastúcich mimo lesných pozemkov nespadajú do pôsobnosti lesného hospodárstva. Upresňuje sa aj zastúpenie stromov starších ako 80 rokov, predkladateľ v pôvodnom znení požadoval „dôraz na ponechanie stromov nad 80 rokov“, čo nekorešpondovalo s presnou špecifikáciou a vytváralo priestor na ponechanie všetkých porastov nad 80 rokov, čo by v konečnom dôsledku viedlo k úplnému rozpadu lesných porastov a teda k podmienkam absolúten neodpovedajúcim požiadavkám ochrany výrika lesného. Brehové porasty, ktoré sú v mnohých prípadoch na inom druhu pozemkov ako lesnom pozemku, integrálne patria do časti 2.3.2.3.Vodné hospodárstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 8. Vo vlastnom materiáli, časti 2.3.2.2. na str. 70 žiadame slová „Dôležité je však zachovanie rozlohou menších lesných porastov obkolesených poľnohospodárskymi pozemkami, resp. inými druhmi pozemkov, s dôrazom na ponechanie stromov s vekom nad 80 rokov v porastoch“ nahradiť slovami „Na lesných pozemkoch zabezpečiť odborné hospodárenie v porastoch s cieľom vytvárania odpovedajúcich podmienok pre dosiahnutie cieľov programu starostlivosti o CHVÚ s postupným zvyšovaním podielu stromov nad 80 rokov odpovedajúcemu ideálnemu zastúpeniu vekových tried nad 80 rokov.“ Poslednú vetu „Pre populáciu výrika lesného je mimoriadne dôležité zachovanie pobrežného porastu okolo Ipľa a ostatných vodných tokov.“ žiadame vypustiť a presunúť do časti 2.3.2.3. Odôvodnenie: Ide o upresnenie textu v časti „Lesné hospodárstvo“, nakoľko pôvodný text je zmätočný a nepresný. Časť lesné hospodárstvo sa vzťahuje len na lesné pozemky, takže spoločenstvá drevín rastúcich mimo lesných pozemkov nespadajú do pôsobnosti lesného hospodárstva. Upresňuje sa aj zastúpenie stromov starších ako 80 rokov, predkladateľ v pôvodnom znení požadoval „dôraz na ponechanie stromov nad 80 rokov“, čo nekorešpondovalo s presnou špecifikáciou a vytváralo priestor na ponechanie všetkých porastov nad 80 rokov, čo by v konečnom dôsledku viedlo k úplnému rozpadu lesných porastov a teda k podmienkam absolúten neodpovedajúcim požiadavkám ochrany výrika lesného. Brehové porasty, ktoré sú v mnohých prípadoch na inom druhu pozemkov ako lesnom pozemku, integrálne patria do časti 2.3.2.3.Vodné hospodárstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 11. Vo vlastnom materiáli, kapitole 3.4 na str. 92, opatrení 5.2.6. žiadame znenie opatrenia upraviť nasledovne: „Dôsledne uplatňovať náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania s využívaním zámeny pozemku za iný vhodný pozemok vo vlastníctve štátu, ak je možná; nájmu pozemku; výkupu pozemkov do vlastníctva štátu; zmluvnej starostlivosti alebo finančnej náhrady pri dôslednom rešpektovaní vlastníckych práv“. Odôvodnenie: cieľom je dosiahnuť vyvážené uplatňovanie všetkých spôsobov náhrady za obmedzenie. Nesúhlasíme s prenášaním náročnosti riešenia náhrady obmedzenia len na iné subjekty mimo pôsobnosti rezortu životného prostredia, k čomu návrh predkladateľa jednoznačne smeruje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 12. V časti „Doložka vybraných vplyvov“ v bode 9. žiadame v kolonke „Vplyvy na podnikateľské prostredie“, v časti „z toho vplyvy na MSP“ vyhodnotiť ako negatívne. Zároveň žiadame v kolonke „Sociálne vplyvy“ vyhodnotiť ako žiadne alebo negatívne. Odôvodnenie: jednotlivé opatrenia, ktoré sú vyšpecifikované v časti 3.4. môžu negatívne ovplyvniť podnikateľské prostredie bez rozdielu, či ide o MSP alebo iné podniky. Zo sociálneho hľadiska môžu mať práve dopady na MSP oveľa negatívnejšie dopady ako na veľké podniky, čo by sa jednoznačne malo premietnuť do vyhodnotenia „Sociálnych vplyvov“. Zásadne nesúhlasíme s vyhodnotením sociálnych vplyvov ako pozitívnych s poukázaním na to, že osoby nebudú musieť „podávať žiadosti o vydanie súhlasu a o povolenie výnimky na činnosti“, ktoré súvisia so zabezpečovaním starostlivosti o CHVÚ. Nie je predkladateľom materiálu preukázané, že o tieto činnosti mali osoby záujem predtým, ako sa stali súčasťou programu starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 13. V intenciách pripomienky č. 12 žiadame upraviť „Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie“, časť „3.1. Dotknuté podnikateľské subjekty – z toho MSP“. Odôvodnenie: Ako odôvodnenie k pripomienke č. 12. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 13. V intenciách pripomienky č. 12 žiadame upraviť „Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie“, časť „3.1. Dotknuté podnikateľské subjekty – z toho MSP“. Odôvodnenie: Ako odôvodnenie k pripomienke č. 12. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 14. V intenciách pripomienky č. 12 žiadame upraviť „Analýzu sociálnych vplyvov“. Odôvodnenie: Ako odôvodnenie k pripomienke č. 12. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 6. Vo vlastnom materiáli, časti 2.3.1.9. na str. 66, vo štvrtej odrážke, žiadame za slová „monitoring hniezdneho výskytu“ doplniť slová „s cieľom zistenia relevantných údajov o populácii včelárika zlatého“. Odôvodnenie: Pripomienka sa vzťahuje k údajom o „aktuálnom odhade početnosti“ včelárika zlatého „na úrovni 2 – 190 párov“, ktorú predkladateľ uvádza v časti 1.6.3.1.14. S cieľom zabezpečenia adekvátnej ochrany vtáčieho druhu a návrhu relevantných opatrení je nevyhnutné disponovať relevantnými údajmi o jeho početnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 14. V intenciách pripomienky č. 12 žiadame upraviť „Analýzu sociálnych vplyvov“. Odôvodnenie: Ako odôvodnenie k pripomienke č. 12. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 5. Vo vlastnom materiáli, časti 1.6.3.1.14 žiadame na konci prvého odseku vypustiť alebo upraviť slová „ na úrovni 2 – 190 párov“. Odôvodnenie: Takýto odhad početnosti, pri ktorom je rozptyl niekoľko tisíc percent (ak by sme vychádzali z údaju 2 páry ako 100 %, tak by šlo o rozptyl 9 500 %), čo nekorešponduje so žiadnymi údajmi hovoriacimi o prípustných štatistických odchýlkach, zisteniach z monitoringu a presnosti jednotlivých metód zisťovania, ani so spojením takéhoto názoru s „odborným“ odhadom. Navrhovanie opatrení so sociálnymi a ekonomickými dopadmi na základe takýchto údajov vyvoláva obavu z ich uplatňovania na základe domnienok a pocitov, čo nepridáva na vážnosti a odôvodnenosti navrhovaných opatrení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 4. Vo vlastnom materiáli, časti 1.6.3.1.3. na str. 24, tabuľke č. 13 žiadame upraviť hodnotenie stavu populačného trendu strakoša kolesára zo stavu „1“ na stav „2“. Tomu požadujeme upraviť aj hodnotenie stavu v tabuľke č. 37. Odôvodnenie: Ak zoberieme do úvahy, že vo vedeckom návrhu bolo nesprávne zaradených 6 – 8 párov v intravilánoch, teda mimo územia CHVÚ, tak odpovedajúci údaj početnosti vo vedeckom návrhu by odpovedal početnosti 14 – 22 párov. Vychádzajúc z uvedeného, ako aj zo súčasného stavu 8 – 14 párov, populačný trend vykazuje stav B, priemerný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 5. Vo vlastnom materiáli, časti 1.6.3.1.14 žiadame na konci prvého odseku vypustiť alebo upraviť slová „ na úrovni 2 – 190 párov“. Odôvodnenie: Takýto odhad početnosti, pri ktorom je rozptyl niekoľko tisíc percent (ak by sme vychádzali z údaju 2 páry ako 100 %, tak by šlo o rozptyl 9 500 %), čo nekorešponduje so žiadnymi údajmi hovoriacimi o prípustných štatistických odchýlkach, zisteniach z monitoringu a presnosti jednotlivých metód zisťovania, ani so spojením takéhoto názoru s „odborným“ odhadom. Navrhovanie opatrení so sociálnymi a ekonomickými dopadmi na základe takýchto údajov vyvoláva obavu z ich uplatňovania na základe domnienok a pocitov, čo nepridáva na vážnosti a odôvodnenosti navrhovaných opatrení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail