LP/2018/307 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 1. V názve samotného materiálu navrhujeme pojem „k návrhu nariadenia“ nahradiť pojmom „k návrhu smernice“. 2. Rovnakú pripomienku uplatňujeme aj pre predkladaciu správu (prvá veta) a doložku vybraných vplyvov (názov materiálu). 3. Zároveň navrhujeme doplniť bod 9 všeobecnej časti riadneho predbežného stanoviska (metóda transpozície do práva SR a predpokladaný dátum transpozície). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: 1. V názve návrhu uznesenia vlády SR odporúčame slovo "nariadenia" nahradiť slovom "smernice". Odôvodnenie: Predmetom predloženého materiálu je návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, nie návrh nariadenia. 2. Návrh uznesenia vlády SR je potrebné doplniť o podstatné náležitosti podľa Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu k I. všeobecnej časti: 1. V bode 7 zhrnutie obsahu a cieľa návrhu v ods. 1 prvej vete (str. 1) v zavedenej legislatívnej skratke odporúčame vypustiť slovo "návrh". To isté sa vzťahuje aj na ods. 2. Odôvodnenie: Dňa 8.3. 2018 prijali Európsky parlament a Rada nariadenie o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania, z tohto dôvodu je neopodstatnené používať slovo "návrh" . 2. K legislatívnej skratke zavedenej v ods.1 odporúčame slová "o crowdfundingu" nahradiť slovami v štátnom jazyku "o službách kolektívneho financovania". Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. To isté sa vzťahuje aj na predkladaciu správu. 3. V ods. 2 (str. 25) a ods. 3 (str. 26) pred slovo "osoba" vložiť slovo "právnická". To isté sa vzťahuje aj na II. časť stanovisko Slovenskej republiky bod 10. Odôvodnenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady upravuje poskytovateľov služieb kolektívneho investovania, ktorými sú len právnické osoby, rovnako aj predložený návrh smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: 1. V názve návrhu uznesenia vlády SR odporúčame slovo "nariadenia" nahradiť slovom "smernice". odôvodnenie: Predmetom predloženého materiálu je návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, nie návrh nariadenia. 2. Návrh nariadenia vlády SR je potrebné doplniť o podstatné náležitosti podľa Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K predkladacej správe: V ods. 1 druhom riadku odporúčame slovo "nariadenia" nahradiť slovom "smernice". Odôvodnenie: Predložený materiál je predbežným stanoviskom k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady tak, ako je to uvedené v ods. 4 predkladacej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail