LP/2018/28 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o., IČO: 44 592 086, na realizáciu investičného zámeru v okrese Rimavská Sobota

Zoznam subjektov bez pripomienok

ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V tabuľke č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy je potrebné zosúladiť príjmy na rok 2018 s príjmami v tabuľke č. 3, kde je uvedené mínus 177 558 eur. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) V ôsmom odseku časti (E) Právna analýza na strane 7 je potrebné za slovné spojenie „štátnu pomoc“ doplniť text „ani minimálnu pomoc“ v súlade s bodom 14. časti (G) Záver. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k predmetnému materiálu predkladá obyčajnú pripomienku k Prílohe č. 2. Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, 2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu, Tabuľka č. 1: • v tabuľke v časti „Príjmy verejnej správy celkom“ pre rok 2018 sa celkový objem príjmov uvedený v prvom riadku nezhoduje so súčtom jeho jednotlivých hodnôt. Rozdiel predstavuje 1 euro. Navrhujeme tieto údaje zosúladiť. K ostatným častiam materiálu MPRV SR neuplatňuje ďalšie pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Keďže materiál predpokladá poskytnutie finančných prostriedkov v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pre KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o. na realizáciu investičného zámeru v okrese Rimavská Sobota, je potrebné poukázať i na potrebu aplikácie zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákon (ďalej len „zákon“). KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o. ako partner verejného sektora (ďalej len „partner verejného sektora“) bude mať v prípade poskytnutia navrhovaných finančných prostriedkov povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), keďže nie je subjektom vyňatým z pôsobnosti zákona a uvádzané finančné plnenie prevyšuje zákonom ustanovené limity (§ 2 ods. 2 zákona). Zároveň v tejto súvislosti upozorňujeme na zákaz uzavretia akejkoľvek zmluvy, alebo vydania rozhodnutia zo strany ministerstva, ktoré tak nesmie urobiť v prípade, ak partner verejného sektora nesplní svoju povinnosť zapísať sa v registri, v opačnom prípade sa môže dopustiť priestupku na úseku registrácie partnera verejného sektora podľa § 42b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Jednou z povinností partnerov verejného sektora je vykonávanie overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „overenie identifikácie“). Okrem prvého overenia identifikácie - v súvislosti so zápisom do registra sa vykonáva aj následne - pri zákonom ustanovených verifikačných udalostiach uvedených v § 11 ods. 2 zákona. V súvislosti s poskytovaným plnením, ktoré ministerstvo bude partnerovi verejného sektora v priebehu štyroch rokoch vyplácať, je potrebné sledovať taktiež to, či došlo k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod – jednak k 31.12. kalendárneho roka, ako aj v súvislosti s uzavretím novej zmluvy, prípadne jej zmeny, ale tiež v súvislosti s poskytnutím plnenia, ktoré v priebehu 30 dní prekročí sumu 1 000 000 €. V prípade, ak uvedenú povinnosť overenia identifikácie partner verejného sektora nesplní, môže ministerstvo suspendovať dohodnuté plnenie, až do doby splnenia povinnosti. Rovnako tomu je aj v prípade, ak partner verejného sektora nemá po dobu dlhšiu ako 30 dní v registri partnerov verejného sektora zapísanú oprávnenú osobu - i v tomto prípade môže dôjsť k pozastaveniu vyplácania uvedených prostriedkov a to bez toho, aby sa ministerstvo dostalo do omeškania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail