LP/2018/265 Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2017

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K celému materiálu: Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 53, Opatrenie č. 2.2.8.1.: Z textu v tabuľke žiadame vypustiť text v znení: „Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa tento zákon vzťahuje na občana Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a cudzinca zdržiavajúceho sa na území Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republiky viazaná. Niektoré zákony v oblasti štátnych sociálnych dávok za jednu z podmienok nároku ustanovujú trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. Prechodný pobyt sa posudzuje v podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia sa postupuje podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 a platnej európskej legislatívy.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 56, Opatrenie č. 2.2.13.1.: Upraviť vyhodnotenie plnenia opatrenia z „Opatrenie sa splnilo.“ na „Opatrenie sa priebežne plní.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 58, Opatrenie č. 2.3.2.1.: Vetu preformulovať na: „Integračný program pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou by mal byť systémovým riešením integrácie osôb s medzinárodnou ochranou a aby nedochádzalo k uvádzaní duplicitných informácií pozri plnenie opatrení:“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 58, Opatrenie č. 2.3.1.2.: Z prvej vety odstrániť formuláciu „Akčný plán formuluje úlohy s ohľadom na operačné ciele stratégie Dôležité“. Vetu začať od: „Vo vzťahu k integračnej a migračnej politike sú úlohy zamerané na odstraňovanie stereotypov ako napr. úloha č. 28...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 53, Opatrenie č. 2.2.8.1.: Z textu opatrenia žiadame vypustiť text v zmení: „V súlade s ustanovením § 3 zákona o sociálnych službách je účastníkom právnych vzťahov podľa tohto zákona aj cudzinec. V § 5 uvedeného zákona je ustanovené, že práva sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou v antidiskriminačnom zákone (zákon č. 365/2004 Z.z.). Novelou zákona o sociálnych službách účinnou od 1.1.2018 sa posilnilo viaczdrojové financovanie sociálnych služieb, čo predpokladá zvýšenie ich kvality a dostupnosti pre všetkých prijímateľov týchto služieb vrátane cudzincov. Cudzím štátnym príslušníkom žijúcim na území Slovenskej republiky a pochádzajúcim z členského štátu Európskej únie alebo zo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore vrátane Švajčiarskej konfederácie, sa poskytuje štátna sociálna podpora („rodinné dávky“) v súlade s Nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a v súlade s vykonávacím Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa ustanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Zároveň sa uplatňuje aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2010, ktorým sa rozširuje nariadenie (ES) č. 883/2004 a nariadenie (ES) č. 987/2009 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa tieto nariadenia doteraz nevzťahovali výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti. V rámci krajín Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie si môže občan členského štátu, ktorý je zamestnaný na území iného členského štátu uplatniť sociálne výhody aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie. Ministerstvo práce vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb podľa v súlade s § 79 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 98 zákona č. 448/2008 Z. z. sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Prijímateľom sociálnej služby môžu byť podľa uvedeného zákona aj cudzinci (§ 3 ods. 2). Každý výkon dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb sa zameriava na dodržiavanie zákona o sociálnych službách a všeobecne záväzných právnych predpisov pri poskytovaní sociálnych služieb.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 54, Opatrenie č. 2.2.8.2.: Z textu v tabuľke žiadame vypustiť text v znení: „Cudzinci sú považovaní za skupinu osôb potencionálne ohrozenú rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia a z uvedeného dôvodu sú zahrnutí aj v rámci viacerých aktivít zameraných na podporu sociálneho začlenenia osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Taktiež sú identifikovaní v rámci hlavných cieľových skupín v rámci prioritnej osi 4 Sociálne začlenenie Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020, čo umožňuje podporu aktivít zameraných na podporu sociálneho začlenenia ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 54, Opatrenie č. 2.2.8.2. : Do plnenia opatrení žiadame doplniť nasledovný text: „MPSVR SR v priebehu roka 2017 rokovalo o prijatí nasledovných zmien v zákone č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia rozšíriť okruh účastníkov konania o osoby, ktorým sa podľa § 27a ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a doplnení niektorých zákon poskytla doplnková ochrana (účinnosť novely zákona je navrhnutá od 1. júla 2018). Podľa súčasnej platnej legislatívy sú peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia dostupné aj cudzincom a ich rodinným príslušníkom žijúcim na území Slovenskej republiky, s registrovaným trvalým pobytom alebo s povolením na trvalý pobyt. Zároveň sú dostupné aj cudzincovi, ktorý nie je občanom štátu EHP a ktorého práva na kompenzáciu zaručuje medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná, ako aj cudzincovi, ktorému bol udelený azyl. MPSVR SR v priebehu roka 2017 rokovalo o prijatí nasledovných zmien v zákone č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí rozšíriť okruh účastníkov konania o osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou, v zmysle, že nárok na príspevok pri narodení dieťaťa majú mať aj osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou. MPSVR SR v priebehu roka 2017 rokovalo o prijatí nasledovných zmien v zákone č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene i doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. Z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. rozšíriť okruh účastníkov konania o osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, v zmysle, aby medzi oprávnené osoby na poberanie príspevku boli zaradené aj osoby s medzinárodnou ochranou.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 52, Opatrenie č. 2.2.7.1.: Za prvý odsek končiaci slovami „...štátnych príslušníkov tretích krajín s výkonom práce na území Slovenskej republiky“ doplniť text: „Smernica bola transponovaná s účinnosťou od 1. mája 2018 zákonom č. 108/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 55, Opatrenie č. 2.2.8.3.: Z textu opatrenia žiadame vypustiť text v zmení: „V roku 2017 bola Inštitútu pre výskum rodiny (ďalej len „IVPR“), spracovaná výskumná úloha „Identifikácia príčin útekov/zmiznutí maloletých bez sprievodu“, ktorú iniciovalo ministerstvo práce v spolupráci s ÚPSVaR. Správa zhromažďuje údaje o 119 maloletých bez sprievodu, ktorí boli umiestnení v Detskom domove Medzilaborce v priebehu posledných rokov. Zisťuje, za akých podmienok maloletí bez sprievodu miznú, resp. utekajú a navrhuje preventívne opatrenia na zabránenie ďalších útekov alebo zmiznutí a prijatie trvalých riešení a integráciu maloletých bez sprievodu do spoločnosti. Záverečná správa z výskumu spolu so zisteniami pre aplikačnú prax bude zverejnená po zapracovaní pripomienok a finálnom schválení ministerstva práce na stránke Inštitútu pre výskum práce a rodiny v sekcii výskumné správy.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 50, Opatrenie č. 2.2.5.2.: V rámci časti „Pri kumulatívnom naplnení oboch vyššie uvedených podmienok by sa:“ upraviť údaje v štvrtej odrážke na: „ - skrátila lehota pre nahlasovanie voľného pracovného miesta na účely tzv. jednotného povolenia z 30 pracovných na 20 kalendárnych dní. Schválenie navrhovaných úprav sa očakáva v roku 2018.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 47, Opatrenie č. 2.2.4.2.: Za tabuľku v texte opatrenia doplniť odsek: „Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa v kontrolnej činnosti v roku 2017 zamerali na kontroly dodržiavania povinností zamestnávateľov, ktoré im pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov EÚ (cudzincov) stanovuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o SZ) , najmä plnenie informačnej povinnosti voči úradom práce (§23b zákona o SZ). Skontrolovali spolu 358 zamestnávateľov, 1093 cudzincov a 12 107 informačných kariet, ktorými zamestnávateľ zamestnávajúci cudzinca alebo prijímajúci cudzinca na výkon práce v rámci vyslania oznamuje túto skutočnosť príslušnému úradu práce. Porušenie zákona o SZ zamestnávateľom, ktorý zamestnáva cudzincov je klasifikované ako správny delikt, za ktorý úrad ukladá podľa § 68a ods. 1zákona o SZ pokutu do výšky 33 194 eur (od 1.5.2018 do výšky 100 000 eur) Orgány kontroly zistili v roku 2017 spolu v 37 prípadoch porušenie zákona o SZ zamestnávateľom pri zamestnávaní cudzincov – správne konania aktuálne prebiehajú.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 45, Opatrenie č. 2.2.3.1.: Na koniec textu plnenia doplniť: „Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. mája 2018.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 8., Opatrenie č. 2.2.4.1.: Do odseku „Spolupráca ministerstva vnútra a ministerstva práce v oblasti vykonávania kontrol podnikateľských subjektov je upravená nasledovnými dohodami:“ Doplniť dve nové odrážky s textom: - Dohoda o spolupráci v oblasti kontrol nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania uzatvorená medzi Národným inšpektorátom práce a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny zo dňa 25.11.2011, ktorá konkretizuje spoluprácu inštitúcií pri kontrolách nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania medzi úradmi práce a inšpektorátmi práce - V priebehu mesiacov september a október 2017 sa realizovalo spoločné vzdelávanie inšpektorov práce a zamestnancov kontroly úradov PSVR, ktorého cieľom bolo dohodnúť jednotný postup NIP a ÚPSVR pri vyhodnocovaní porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú a prijímajú službu v rámci vyslania cudzincov na územie SR – medzi lektormi boli aj zástupcovia ÚHCP P PZ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 50. : odkaz pod čiarou číslo 5 je potrebné vypustiť z dôvodu aktualizácie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 46, Opatrenie č. 2.2.4.1.: Za štvrtý odsek končiaci slovami „...pred podaním žiadosti nesmel porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania.“ doplniť text: „Zmena predmetného zákona nadobudla účinnosť od 1. mája 2018 zákonom č. 64/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 50, Opatrenie č. 2.2.5.2.: Za tretí odsek končiaci slovami „...bez povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta“ doplniť text: „Legislatívna úprava súvisiaca s riešením nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v niektorých profesiách na slovenskom trhu práce zjednodušením podmienok pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín bola upravená s účinnosťou od 1. mája 2018 zákonom č. 64/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastný materiál: str. 60, Opatrenie č. 2.3.3.2.: Z textu opatrenia žiadame vypustiť text v zmení: „Opatrenia Slovenskej republiky v roku 2017 zamerané na oblasť ochrany maloletých bez sprievodu v Slovenskej republike boli zamerané predovšetkým na budovanie a posilňovanie kapacít orgánov SPODaSK a detského domova Medzilaborce. Orgány SPODaSK taktiež v spolupráci s detským domovom Medzilaborce a Policajným zborom Slovenskej republiky prijali v roku 2017 preventívne opatrenia na zabránenie zvyšujúcej sa útekovosti maloletých. Cieľom národného projektu je podporiť a skvalitniť poskytovanie odbornej starostlivosti o cudzincov, pre ktorých sú vykonávané opatrenia SPODaSK . Výrazným problémom je „útekovosť“, nakoľko Slovenská republika je zväčša len tranzitnou krajinou na migračnej ceste. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť špecifické preventívne a integračné opatrenia, ktoré by zamedzovali útekom detí z územia Slovenskej republiky a zabránilo sa tak potenciálnemu riziku možného OSĽ.“ Ponechať len vetu: „Uvedený projekt je toho času v prípravnej fáze“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Príloha str. 75 v opatrení č. 2.3.10.5. Prijímať cudzincov na vykonávanie činnosti výskumu a vývoja Vypustiť "Opatrenie sa splnilo" a nahradiť "Opatrenie sa plní priebežne". Odôvodnenie: Doplnenie a upresnenie plnenia úlohy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Príloha str. 75 k opatreniu č. 2.3.10.5. Prijímať cudzincov na vykonávanie činnosti výskumu a vývoja za prvú vetu doplniť tento text: "V roku 2017 MŠVVaŠ SR udelilo 8 organizáciám povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činnosti vo výskume a vývoji. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Príloha str. 74 v opatrení č. 2.7.3. Vypracovanie jednotnej metodiky na overovania znalosti slovenského jazyka pre príslušníkov iných krajín Vypustiť "Opatrenie sa splnilo" a nahradiť "Opatrenie sa plní priebežne". Odôvodnenie: Doplnenie a upresnenie plnenia úlohy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Do časti Súhrnná správa ... na str. 2 za Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky upraviť vetu takto: "Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu prijalo 7 opatrení, z ktorých 5 splnilo a 2 plní priebežne." Odôvodnenie: Spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Príloha str. 74 k opatreniu č. 2.7.3. Vypracovanie jednotnej metodiky na overovania znalosti slovenského jazyka pre príslušníkov iných krajín na koniec textu vložiť túto textáciu: Vzdelávací program „Slovenčina ako cudzí jazyk“ – Intenzívny kurz slovenského jazyka a reálií Vzdelávací program „Slovenčina ako cudzí jazyk“ sa skladá z výučby slovenského jazyka (4 vyučovacie hodiny denne) a slovenských reálií (2 vyučovacie hodiny denne), jeho cieľovou skupinou sú dospelé osoby. Súčasťou vzdelávacieho programu je aj metodická príprava učiteľov. Základným cieľom vzdelávacieho programu je poskytnúť jeho absolventom základné spôsobilosti komunikovať v slovenskom jazyku v novom jazykovom prostredí. Nadobudnuté kompetencie je možné aplikovať v malej miere v ústnej a písomnej komunikácii na úrovni najzákladnejších komunikačných zručností jazykovej úrovne A1. Uchádzači rovnako získajú základné informácie o živote na Slovensku, kultúrnych reáliách a hodnotovom kontexte. Pilotne bol vzdelávací program úspešne overený na vzdelávaní 90 dospelých asýrskych kresťanoch počas ich dočasného umiestnenia v záchytnom tábore v Humennom. Celkovo sa ho zúčastnilo 93 osôb. Vzdelávací program „Slovenčina ako cudzí jazyk“ – Intenzívny kurz slovenského jazyka a reálií je pripravený na ďalšie použitie podľa potreby. Oblasť jazykového vzdelávania dospelých a vytvorenie jednotného postupu pre overovanie jazykových znalostí slovenského jazyka pre príslušníkov iných krajín je taktiež predmetom pripravovaného Štátneho integračného programu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail