LP/2018/225 Dodatok č.1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K čl. 4 ods. 1 „V prípade, že predkladateľ trvá na navrhovanej úprave, požadujeme upraviť zastupiteľnosť aj tak, že člen rady, ktorý je ministrom sa môže nechať na rokovaní zastúpiť kýmkoľvek.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSRVI (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre výskum a inovácie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje, a to v súlade s obsahovými požiadavkami pre tieto body doložky vybraných vplyvov upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Berieme na vedomie, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujeme, že v takomto prípade sa v doložke vybraných vplyvov v bode 9. neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K celému materiálu: Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K bodu 4 – slová „i) – k)“ odporúčame nahradiť slovami „i) až k)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) Vzhľadom na charakter Rady, ako odborný, poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a osobitne pre udržateľný regionálny a územný rozvoj vo vnútroštátnom ako aj medzinárodnom prostredí, KOZ SR požaduje v Rade jedno miesto pre svojho zástupcu. Rada odborne garantuje tvorbu vízie a prierezových stratégií rozvoja Slovenskej republiky a nadväzujúcich národných priorít implementácie Agendy 2030, ako aj monitorovanie pokroku pri implementácii Agendy 2030 a nadväzujúcich prierezových dokumentov na národnej úrovni vrátane Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja do roku 2030, ktoré sa priamo dotýkajú 17 cieľov, ktoré boli prijaté na pôde Organizácie Spojených národov (OSN). Ciele Agendy 2030 sa priamo dotýkajú sociálnej oblasti, obyvateľstva a zamestnancov a prelínajú sa s prioritami KOZ SR, najmä v cieľoch žiadna chudoba, žiadny hlad, kvalita zdravia a života, kvalitné vzdelávanie, rodová rovnosť a dôstojná práca. Z uvedených dôvodov požadujeme v Štatúte Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj v článku 4. ods. 4 za písmeno x) doplniť písmeno y), ktoré znie: „y) zástupca Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky,“ Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K bodu 6 – z úvodnej vety odporúčame vypustiť slová „za písmeno x)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Súčasne odporúčame do materiálu vložiť ďalší samostatný bod s týmto znením „ 7. V článku 4 sa vypúšťa odsek 5. Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K bodu 1 – úvodnú vetu odporúčame upraviť „V článku 4 odsek 1 znie:“ a záverečnú vetu „Doterajšie znenie sa vypúšťa“ odporúčame vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K bodu 2 – celé znenie odporúčame upraviť „V článku 4 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) V názve navrhovaného dodatku odporúčame vypustiť slová „(schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. ....zo dňa....)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) V čl. 2 navrhovaného dodatku odporúčame upraviť začiatok znenia „Tento dodatok č. 1....“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V čl. 4 ods. 1 navrhujeme upravené znie: „Radu tvoria predseda rady, podpredseda rady, členovia a tajomník rady. Celkový počet členov rady je 30. V prípade ministrov, ktorí sú členmi rady, je členstvo v rade zastupiteľné štátnym tajomníkom daného ministerstva, z dôvodu neodkladných pracovných povinností ministra, pričom v ostatných prípadoch je členstvo nezastupiteľné.“ Doterajšie znenie sa vypúšťa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál K bodu 1. Navrhujeme: - vložiť označenie odseku 1 do navrhovaného novelizačného bodu, - za slovo „členovia“ vložiť slovo „rady“, - slová „V prípade ministrov“ nahradiť slovami „Ak ide o ministrov“, - vetu „Doterajšie znenie sa vypúšťa“ vypustiť ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál K bodu č. 3 navrhujeme: - Slovo „stáli“ nahradiť slovom „Stáli“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál K bodu č. 4 navrhujeme: - Slová „i) – k“ nahradiť slovami „i) až k)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail