LP/2018/211 Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II.

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 2. Vo vlastnom materiáli termín realizácie opatrenia č. 8 „31. 12. 2020“ žiadame nahradiť termínom „31. 12. 2021“, rovnako termín opatrenia žiadame nahradiť aj v návrhu uznesenia vlády, úloha B.8. Odôvodnenie: V súvislosti s opatrením č. 8 bude potrebné upraviť informačný systém Ministerstva dopravy a výstavby SR. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súčasnosti má s dodávateľom systému uzatvorenú zmluvu na prevádzku a údržbu systému. V apríli 2018 táto zmluva bola predĺžená dodatkom č. 1 do októbra 2020. Odhad nákladov na zmenu systému dodávateľ vyčíslil vo výške 304 200,00 EUR bez DPH, čo tvorí sumu 365 040,00 s DPH. Na základe zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčasnosti nemôžeme v rámci tejto zmluvy takéto opatrenie zaviesť, pretože ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní nám neumožňujú ďalšie predĺženie zmluvy na takúto výšku plnenia. Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude pripravovať nové verejné obstarávanie pre kontinuálne zabezpečenie prevádzky systému od októbra 2020. Z tohto dôvodu takéto opatrenie môže byť v systéme zavedené až v rámci zmluvy, ktorá bude platná od októbra 2020. Na základe tejto skutočnosti žiadame termín realizácie opatrenia „31. 12. 2020“ nahradiť termínom „31. 12. 2021“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Americká obchodná komora v SR oceňuje aktivitu Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s prípravou tzv. II. podnikateľského balíčka. Uvítali sme, že v rámci príprav ako prvých oslovilo zamestnávateľské združenia, obchodné komory, či podnikateľské asociácie, teda tých, ktorých sa budú plánované opatrenia priamo týkať. Hoci takýto postup sa môže javiť ako prirodzený a logický, často sme boli v minulosti svedkami odlišného prístupu zo strany iných orgánov štátnej správy. Aby bolo možné pozitívne dopady pocítiť už v dohľadnej dobe, odporúčame v dokumente stanoviť ambicióznejšie termíny pre plnenie jednotlivých úloh. Mnohé z nich (najmä opatrenia č. 7,8,10,12,13,17 a 22) sú totiž naplánované v horizonte 18-30 mesiacov, čo považujeme za neprimerane dlhú dobu, čo v konečnom dôsledku znižuje akcieschopnosť celého II. podnikateľského balíčka. Na záver chceme zdôrazniť, že aj keď opatrenia budú mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie ako celok (resp. aspoň na jednotlivé odvetvia), je nevyhnutné nerezignovať na potrebu významného zníženia administratívnej záťaže, ktorá negatívne vplýva na podnikateľské prostredie. Preto je dôležité pokračovať nielen v tzv. quick-wins, akými sú napríklad aj doteraz vypracované 2 podnikateľské balíčky, ktoré vítame, ale zároveň mať aj ambíciu zásadnejšej reformy regulačného prostredia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) - vlastný materiál - do kapitoly "Skratky" navrhujeme doplniť skratku "MPRV SR - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR" vzhľadom na to, že uvedená skratka sa vyskytuje v danom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 1. Žiadame o vypustenie opatrenia č. 9, ktoré znie: „Vypracovať návrhy nových právnych predpisov za účelom optimalizácie a odstránenia neefektívnych a duplicitných procesov pri povoľovaní stavieb.“ a ktorého gestorom je MDV SR a MŽP SR. Odôvodnenie: Opatrenie je podľa nášho názoru duplicitné s opatreniami I. balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 327 z 28. júna 2017 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia) č. 10 „Zníženie administratívnej záťaže v stavebníctve a zefektívnenie procesu získavania stavebného povolenia.“ a č. 15 „Zaviesť jednotný formulár na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia, ktoré pomôžu zefektívniť proces stavebného konania poskytovaním kvalitnejších informácií o procese výstavby od povolenia až po kolaudáciu stavieb“. Tieto opatrenia prispievajú k cieľu „optimalizácie a odstránenia neefektívnych a duplicitných procesov pri povoľovaní stavieb“, išlo by o zdvojenie úloh pre ministerstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V nadväznosti na uvedené žiadame prepracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, kde bude uvedené, že finančné požiadavky na realizáciu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia si budú jednotlivé kapitoly štátneho rozpočtu uplatňovať pri rokovaniach o rozpočte na roky 2019 až 2021. Finančné prostriedky, potrebné na zabezpečenie opatrení v roku 2018 žiadam zásadne zabezpečiť v rámci schválených limitov počtu zamestnancov a limitov výdavkov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. S predloženým materiálom bude možné súhlasiť len za podmienky, že z neho nebude vyplývať negatívny, rozpočtovo nezabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy (aj za oblasť zamestnanosti). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V nadväznosti na uvedené žiadame prepracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, kde bude uvedené, že finančné požiadavky na realizáciu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia si budú jednotlivé kapitoly štátneho rozpočtu uplatňovať pri rokovaniach o rozpočte na roky 2019 až 2021. Finančné prostriedky, potrebné na zabezpečenie opatrení v roku 2018 žiadam zásadne zabezpečiť v rámci schválených limitov počtu zamestnancov a limitov výdavkov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. S predloženým materiálom bude možné súhlasiť len za podmienky, že z neho nebude vyplývať negatívny, rozpočtovo nezabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy (aj za oblasť zamestnanosti). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SSE, a.s. (Stredoslovenská energetika, a.s.) pripomienka k opatreniu č. 28 vlastného materiálu: vítame otvorenie tejto témy špecifikovanej v navrhovanom opatrení, a to najmä vzhľadom na spomínané negatívne dôsledky súčasného stavu. Jedným z riešení daného problému by bolo zadefinovanie subjektu verejného práva do zákona o registri partnerov verejného sektora namiesto súčasnej definície ustanovenej v §2 odsek 1 písm. a) a b) predmetného zákona, a to už podľa jestvujúcej definície v Obchodnom zákonníku, ktorá je uvedená v jeho § 261 odseky 2,3,4 a 5 (obdobná definícia je použitá aj pri zadefinovaní verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní), kde za subjekt verejného práva je považovaný a) štátny orgán, b) obec, c) vyšší územný celok, d) právnická osoba, ktorá spĺňa osobitné požiadavky, e) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden zo subjektov verejného práva uvedených v písmenách a) až d). Pričom osobitnými požiadavkami u právnickej osoby sú tie, že bola založená alebo zriadená na účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú výrobný alebo obchodný charakter, a a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná subjektom verejného práva podľa písm. a) až d) predchádzajúcej vety, b) je kontrolovaná subjektom verejného práva podľa písm. a) až d) predchádzajúcej vety alebo c) subjekt verejného práva podľa písm. a) až d) predchádzajúcej vety vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu. Touto definíciou prevzatou z Obchodného zákonníka sa jednoznačne vymedzí, že povinnosť registrovať sa v registri partnerov verejného sektora by vznikla len tým subjektom (obchodným partnerom), ktorí nad zákonom stanovené limity prijímajú finančné prostriedky alebo plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové od právnickej osoby (a aj od ostatných subjektov verejného práva – štát, obec, vyšší územný celok a pod.) založenej alebo zriadenej na účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú výrobný alebo obchodný charakter, čím sa odstránia negatívne dôsledky súčasného stavu spomínané v opatrení. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál V 2. opatrení na str. 3 a 4 pred slovami „nariadenie vlády“ a „zákona“ odporúčame nahradiť slová „v zmysle“ slovom „podľa“, vo 4. opatrení na str. 5 v Návrhu znenia opatrenia slová „k momentu, od ktorého“ nahradiť slovami „na dobu, od ktorej“ alebo slovami „pred dobou, od ktorej“, v 11. opatrení na str. 14 slovo „pečiatku“ za slovom „použiť“ nahradiť slovami „odtlačok pečiatky“, v 14. opatrení na str.19 slová „overenia, overených, overiť“ nahradiť slovom „osvedčenia“ v príslušnom gramatickom tvare (pozri zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov a Notársky poriadok), v 15. opatrení na str. 20 za slovom „fyzických“ doplniť slovo „osôb“ a v Hodnotení súčasných postupov a regulácií na str. 33 v Popise záťaže opraviť gramatickú chybu (správne má byť „predstavuje“). Odôvodnenie: Legislatívno-technické a gramatické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K opatreniu "Navýšenie počtu vydaných STN prekladom v štátnom jazyku na úroveň minimálne 15 % z celkového počtu vydaných STN ročne" Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR má za to, že na plnenie úloh vyplývajúcich z materiálu má vyčlenené prostriedky v rozpočte na svoje úlohy v roku 2018, pričom plnením týchto úloh by malo byť splnené aj predmetné opatrenie. Z uvedeného vyplýva, že toto opatrenie nemá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy tak ako sa uvádza na strane 27 vlastného materiálu. Ak by tomu tak bolo, bolo by to aj súčasťou analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, kde Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR nie je uvedený. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K návrhu zmeniť podmienky zamestnávania osôb v oblasti súkromnej bezpečnosti v súvislosti s podmienkou spoľahlivosti Medzi navrhovanými opatreniami na zlepšenie podnikateľského prostredia bol aj návrh „Odstrániť podmienku spoľahlivosti v súvislosti s poskytovaním služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a preformulovať povinnosť prevádzkovateľa súvisiacu so zamestnávaním osôb“. Návrh sa dostal do užšieho okruhu opatrení a bol prerokovaný na zasadnutí medzirezortnej skupiny so zástupcami podnikateľov 8. marca 2018 so záverom, že bude iniciované stretnutie so zástupcami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorého predmetom bude diskusia o navrhovanej úprave podmienky spoľahlivosti podľa zákona č. 473/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, respektíve o alternatívnej úprave, ktorej cieľom má byť uvoľnenie podmienok zamestnávania osôb v službách v oblasti súkromnej bezpečnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Pripomienka k opatreniu č. 18: NBS navrhuje vo Vlastnom materiáli bližšie špecifikovať, o akú zmenu mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia ide. Pripomienka k opatreniu č. 22: NBS navrhuje bližšie popísať kroky, ktoré budú viesť k lepšej informovanosti o poskytovaní regionálnej investičnej pomoci v regiónoch. V časti Predkladacia správa, tretí odstavec, tretia veta – máme za to, že dátum do 31. decembra 2018 má správne znieť do 31. decembra 2017. Pri uvádzaní peňažných súm v eurách je potrebné v celom návrhu opatrení používať štandardne skloňované slovo „euro“, napríklad 6,67 eura, 13,34 eura, ale 353 374 eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Odporúčame uvádzať skrátené označenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu skratkou ÚPPVII namiesto ÚPVII. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K 13. opatreniu - Zjednodušiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie Klub 500 oceňuje zaradenie opatrenia „Zjednodušiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zreteľom na skrátenie lehôt posudzovania vplyvov na životné prostredie a riešenie oblastí opísaných v popise záťaže“ do II. balíčka opatrení. Navrhujeme však zmeniť termín realizácie opatrenia z navrhovaného 31. decembra 2019 na 31. decembra 2018. Zjednodušenie posudzovania vplyvov na životné prostredie vrátane odstránenia úprav nad rámec legislatívy EÚ je natoľko závažná a nevyhnutná úprava, že termín realizácie skoro o dva roky považujeme za neadekvátny naliehavosti problému. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu: Navrhujem kvantifikovať náklady na evidenciu/získavanie potrebných údajov pre subjekty štátnej správy. Odôvodnenie: V tabuľke „Úspory nákladov na prácu zamestnancov verejnej správy“ je na strane 6 pri príslušnom opatrení uvedená úspora nákladov na prácu zamestnancov verejnej správy, ale nie sú tu uvedené náklady, ktoré vzniknú konkrétnemu subjektu štátnej/verejnej správy, ktorý pre svoju činnosť dané dokumenty potrebuje a bude uvedené údaje zisťovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu: V tabuľke „2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu“ v časti pre „Výdavky verejnej správy celkom“ pri opatrení č. 15 žiadame doplniť Ministerstvo obrany SR. Odôvodnenie: Navrhujem kvantifikovať výdavky ministerstva obrany na plnenie opatrenia a doplniť všetky súvisiace tabuľky, vrátane tabuľky pre rozpočtovo nekrytý vplyv. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: V doložke vybraných vplyvov v bode „4. Dotknuté subjekty„ navrhujeme doplniť slová „Ministerstvo obrany SR“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 4. V bode 2.2.4 v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie vetu k opatreniu č. 8 „Vplyvy na rozpočet verejnej správy v tejto chvíli nie je možné kvantifikovať“ nahradiť textom „Zavedenie elektronickej služby predpokladá finančnú náročnosť na rozpočet Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 304 200,00 EUR bez DPH, čo tvorí sumu 365 040,00 s DPH. Ministerstvo dopravy a výstavby SR nemá v rámci medzirezortného podprogramu 0EK0L07 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – MDV SR v schválených limitoch výdavkov rozpočtu na rok 2020 alokované finančné prostriedky na zavedenie tejto služby.“ Zároveň žiadame zapracovať uvedené skutočnosti do bodu 2. 1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu (tabuľka č.1), a to do časti Výdavky verejnej správy, rozpočet - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, kde je potrebné doplniť k opatreniu č.10 Ministerstvo dopravy SR – Dopravný úrad, s identifikovaným negatívnym vplyvom na ŠR vo výške 50 000,00 eur (prvok 07T030G – Regulácia leteckej, železničnej a vodnej dopravy) a k opatreniu č. 7 (viď. bod 3 tohto stanoviska), aj negatívny vplyv opatrenia č. 8 na ŠR vo výške 365 040,00 eur v roku 2020. Negatívny vplyv vo výške 365 040,00 eur v roku 2020 je potrebné zapracovať aj do súvisiacich častí materiálu a tabuľky č.4 (ekonomická položka obstarávanie kapitálových aktív 711 003). Odôvodnenie: Ministerstvo dopravy a výstavby SR má uzatvorenú zmluvu č. 96/C200/2018 s dodávateľom na prevádzku a údržbu systému. Na základe podkladov a našej požiadavky dodávateľ odhadol finančnú náročnosť zavedenia tejto služby vo výške 304 200,00 EUR bez DPH, čo tvorí sumu 365 040,00 s DPH. Ministerstvo dopravy a výstavby SR nemá v schválených limitoch výdavkov rozpočtu na rok 2020 alokované finančné prostriedky na zavedenie tejto služby, preto je potrebné, aby boli zvýšené výdavky zapracované do limitov výdavkov kapitoly MDV SR v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 3. V bode 2.2.4 v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie vetu k opatreniu č. 7 „Vplyvy na rozpočet verejnej správy v tejto chvíli nie je možné kvantifikovať“ nahradiť textom „Úprava jednotného informačného systému v cestnej doprave v súvislosti s týmto opatrením predpokladá finančnú náročnosť na rozpočet Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 140 400,00 EUR bez DPH, čo tvorí sumu 168 480,00 s DPH. Ministerstvo dopravy a výstavby SR nemá v rámci medzirezortného podprogramu 0EK0L04 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – MDV SR v schválených limitoch výdavkov rozpočtu na rok 2020 alokované finančné prostriedky na zavedenie tejto služby.“ Zároveň žiadame zapracovať uvedené skutočnosti do bodu 2. 1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu (tabuľka č.1), a to do časti Výdavky verejnej správy, rozpočet - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, kde je potrebné doplniť k opatreniu č.10 Ministerstvo dopravy SR – Dopravný úrad, s identifikovaným negatívnym vplyvom na ŠR vo výške 50 000,00 eur (prvok 07T030G – Regulácia leteckej, železničnej a vodnej dopravy), aj negatívny vplyv opatrenia č. 7 na ŠR vo výške 168 480,00 eur v roku 2020. Negatívny vplyv vo výške 168 480,00 eur v roku 2020 je súčasne potrebné zapracovať aj do súvisiacich častí materiálu a tabuľky č. 4 (ekonomická položka obstarávanie kapitálových aktív 711 003). Odôvodnenie: Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súvislosti s týmto opatrením bude musieť upraviť Jednotný informačný systém v cestnej doprave. Na základe podkladov a našej požiadavky dodávateľ odhadol finančnú náročnosť zavedenia tejto služby vo výške 140 400,00 EUR bez DPH, čo tvorí sumu 168 480,00 s DPH. Ministerstvo dopravy a výstavby SR nemá v schválených limitoch výdavkov rozpočtu na rok 2020 alokované finančné prostriedky na zavedenie tejto služby, preto je potrebné, aby boli zvýšené výdavky zapracované do limitov výdavkov kapitoly MDV SR v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z predmetného návrhu opatrení žiadame vypustiť opatrenie č.19 ,,Pripraviť novelu zákona č. 595/2003 o dani z príjmov, ktorou sa zvýhodní prevod podniku na priamych rodinných príslušníkov“ z dôvodu, že príjmy z predaja obchodného podielu sú podľa platnej legislatívy (novela zákona 595/2003 z decembra 2017, platná od 1.1.2018) oslobodené od dani z príjmov. Po splnení podmienok (časový test držby majetku 24 mesiacov a test podielu na základnom imaní vo výške 10%) môže dôjsť k oslobodeniu prevodu v rámci rodiny. Zákon o dani z príjmov je v súčasnej podobe postačujúci, keďže sa viaže skôr na ekonomickú aktivitu ako na rodinné väzby a ďalšie oslobodenie by stratilo ekonomickú podstatu a skomplikuje sa daňový systém zavádzaním duplicitných opatrení. Podmienky oslobodenia sa týkajú iba príjmov právnických osôb. Nie je možné ani súhlasiť s konštatovaním, že takto formulované opatrenie nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. V nadväznosti na uvedené žiadam o vypustenie uvedeného opatrenia z návrhov opatrení, ako aj z návrhu uznesenia vlády SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Pri opatrení č. 15. je kvantifikovaný negatívny vplyv v roku 2018 v objeme 1 803 813 eur a v ďalších rokoch úspora každoročne v objeme 2 758 815 eur (ide o dôsledky prevzaté z doložky vplyvov k návrhu zákona o znižovaní administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V doložke k tomuto návrhu zákona sa na roky 2019 až 2021 uvádzajú zvýšené výdavky a nie úspora, ako sa konštatuje v predloženom materiáli. Uvedené žiadam zosúladiť. K opatreniu č. 18, týkajúceho sa mechanizmu riešenia dvojitého zdanenia uvádzam, že MF SR vypracovalo k návrhu zákona o mechanizmoch riešenia sporov aktualizovanú doložku s negatívnym rozpočtovo nezabezpečeným vplyvom na rozpočet, čo žiadam uviesť aj do tohto materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Tabuľky analýzy nie sú spracované jednoznačne a obsahujú súčtové alebo vecné chyby. Kvantifikované sú len niektoré opatrenia, pri ďalších opatreniach (napr. č. 6, 10, 15, 24, 25), ktoré podľa predkladateľa budú mať vplyv na rozpočet verejnej správy nie sú vyčíslené vplyvy. V tomto prípade žiadam vecne a finančne aspoň rámcovo uviesť celkové dopady na rozpočet verejnej správy. Pri opatreniach č. 10 (schválenie dohody medzi USA a SR) a č. 12 (znečisťovanie ovzdušia) sa uvádza, že budú mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ale v analýze vplyvov v časti 2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie sa tieto opatrenie uvádzajú pri opatreniach bez vplyvu na rozpočet verejnej správy, čo žiadam zosúladiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V úvode materiálu žiadame preformulovať, prípadne vynechať tvrdenie o obhajobe 18. pozície Slovenskej republiky v rebríčku Doing Business 2018 v rámci EÚ, pretože Svetová banka po vydaní hodnotenia Doing Business 2018 zverejnila aj korekcie, týkajúce sa predchádzajúceho hodnotenia Doing Business 2017. Tieto korekcie spôsobili, že Slovenská republika sa v rebríčku Doing Business 2017 posunulo na 17. pozíciu v rámci EÚ a jeho umiestnenie na 18. pozícií v roku 2018 predstavuje medziročný posun o 1 pozíciu nadol. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V tabuľke č. 4 sú kvantifikované úspory „orgánov verejnej moci“, jedna za opatrenie č. 15 a druhá za opatrenia č. 6, 10, 15, 24 a 25, pričom druhá úspora (za viaceré opatrenia spolu) je vyčíslená v nižšej sume ako prvá. Výška poistného taktiež nezodpovedá reálnym hodnotám. Z hľadiska jednoznačnosti je potrebné úsporu orgánov verejnej moci vypracovať podľa jednotlivých subjektov verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov je uvedené, že návrh opatrení bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý bude len čiastočne rozpočtovo zabezpečený. Súčasne sa v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v časti 2. 1. 1. Financovanie návrhu konštatuje, že financovanie návrhu opatrení bude zabezpečené prostredníctvom štátneho rozpočtu, čo však nie je v súlade s tabuľkou č. 1, kde sa uvádza v roku 2018 rozpočtovo nekrytý vplyv. Uvedené žiadam zosúladiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Uznesením vlády SR č. 84/2018 bol schválený nový zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii). Vzhľadom na to, že opatrenie č. 15 rieši tiež túto istú problematiku (nepožadovať od fyzických a právnických osôb duplicitné dokumenty a potvrdenia), odporúčame toho opatrenie vypustiť, prípadne upraviť jeho znenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NK SR (Notárska komora Slovenskej republiky) K opatreniu č. 27 Nesúhlasíme s opätovným umožnením využívania zabezpečovacieho prevodu práva na zabezpečovanie záväzkov zo spotrebiteľských zmlúv. Dôvod: Novelou Občianskeho zákonníka – zákonom č. 568/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol zabezpečovací prevod práva, dovtedy veľmi stručne upravený a z tohto dôvodu kontroverzný právny inštitút, nanovo a detailnejšie upravený. Aj napriek tomu však zákonodarca považoval za potrebné zakotviť absolútny zákaz využívania tohto právneho inštitútu ako prostriedok na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv, a to zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa novelizoval aj § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka, z dôvodu nekalých praktík niektorých veriteľov. Materiál správne poukazuje na to, že zrušením zákazu využívania zabezpečovacieho prevodu práva na zabezpečenie záväzkov zo spotrebiteľskej zmluvy by sa mohli tieto praktiky opätovne objaviť. Zabezpečovací prevod práva aj v súčasnej podobe príliš zvýhodňuje veriteľa na úkor dlžníka, naopak, záložné právo môžeme charakterizovať ako flexibilný prostriedok na zabezpečovanie záväzkov, ktorý vlastníka veci – záložcu obmedzuje v podstatne menšej miere. Môžeme skonštatovať, že záložné právo a Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp) po reforme z roku 2002 sa osvedčili a stali sa frekventovane používaným prostriedkom zabezpečovania záväzkov, najmä z úverových zmlúv a zmlúv z pôžičiek. I keď spotrebiteľovi vzniknú náklady spojené s registráciou a následným výmazom záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv, stále bude v lepšej právnej pozícii ako v prípade uplatnenia zabezpečovacieho prevodu práva. Uvedomujeme si, že popísané riziká pre nadobúdateľov, ktoré kupujú motorové vozidlo od vlastníka, existujú a je potrebné poskytnúť potencionálnemu kupujúcemu možnosť preveriť, či motorové vozidlo, o ktoré má záujem, trpí nejakou právnou vadou. Domnievame sa však, že na eliminovanie týchto rizík by postačilo zmeniť charakter evidencie vozidiel (EVO) na verejný register, v ktorom by boli evidované popri exekučných blokáciách aj záložné práva, preto nepovažujeme za potrebné ani vhodné znížiť už dosiahnutú úroveň ochrany spotrebiteľa. Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že v súčasnosti zákon výslovne neukladá notárovi povinnosť uviesť v NCRzp číslo VIN ako štruktúrovaný údaj, a to z dôvodu, že NCRzp je registrom záložných práv a nie založených vecí. Tieto údaje sa môžu vyskytnúť v popise zálohu (a spravidla sa aj vyskytnú), avšak na to, aby boli údaje z NCRzp použiteľné, číslo VIN by malo byť osobitnou položkou, na základe ktorého by sa údaje z NCRzp premietli do EVO. Otázka účinného prepojenia NCRzp a EVO teda nie je len technickou otázkou, ale bude potrebná aj legislatívna zmena, ktorá sa bude týkať obsahu NCRzp. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) 1. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky upozorňuje, že dotknutými subjektami nie sú len taxatívne vymenované ústredné orgány štátnej správy, ale všetky ústredné orgány verejnej moci, resp. ďalšie orgány verejnej moci. Uvedené vyplýva z 14. a 15. opatrenia vlastného materiálu. Podľa úlohy B. 14. návrhu uznesenia vlády SR sa ukladá podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu „v spolupráci so zástupcami všetkých ústredných orgánov štátnej správy jednoduchou formou (napr. piktogramom) a v jednotnom formáte uvádzať na informačných tabuliach a ich webových sídlach zoznam tlačív a dokumentov, vrátane počtu potrebných originálov a potreby overenia podpisu, ktoré sa vyžadujú pri podaní tej ktorej žiadosti“ a podľa bodu B. 15. návrhu uznesenia vlády SR „zabezpečiť, aby štátne inštitúcie od fyzických osôb a právnických osôb ďalej nepožadovali najčastejšie žiadané výpisy, potvrdenia a ďalšie dokumenty podľa znenia opatrenia č. 15 vlastného materiálu“. Odôvodnenie: text odôvodnenia je súčasťou textu pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) vlastný materiál - V opatrení č. 4 časti Návrh znenia opatrenia vypustiť slová „v dostatočnom predstihu vzhľadom k momentu, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania“. Odôvodnenie: Návrhom novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony , ktorý je v rámci aktuálneho štádia legislatívneho procesu predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa v § 12 ods. 1 vypúšťajú slová „do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania“, čím sa odstraňuje termín 30. september na predkladanie žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa uchádzajúceho sa o vstup do systému duálneho vzdelávania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) vlastný materiál - V opatrení č. 5 časti Návrh znenia opatrenia vypustiť slová „nie starším ako tri mesiace,“. Odôvodnenie: Návrhom novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony , ktorý je v rámci aktuálneho štádia legislatívneho procesu predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa upravuje znenie § 12 ods. 3 písm. d) až f) účinného znenia, čím sa potvrdenie súdu a potvrdenie príslušného úradu nahrádzajú čestným vyhlásením. V súvislosti s tým odporúčame doplnenie predmetných zmien do časti Návrh znenia opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) predkladacia správa - z predkladacej správy materiálu vyplýva, že negatívne vplyvy na štátny rozpočet budú hradené z kapitol príslušných zodpovedných gestorov opatrení, prípadne zo štrukturálnych fondov EÚ. Upozorňujeme, že MŠVVŠ SR nemá v rámci rozpočtu kapitoly vyčlenené finančné prostriedky na uvedené aktivity v gescii MŠVVŠ SR. Navrhujeme do materiálu zadefinovať úlohu navýšiť rozpočet kapitoly MŠVVŠ SR o špecifikované finančné prostriedky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZPSR (Združenie podnikateľov Slovenska) K materiálu ako k celku: Do ukladacej časti materiálu (Návrh uznesenia vlády SR) navrhuje ZPS doplniť uznesenie, ktorým vláda uloží ministerstvám a nimi riadeným úradom a agentúram do dvoch mesiacov navrhnúť zrušenie polovice regulácií, ktoré sú v ich kompetencii. Ministerstvá alebo úrady, ktoré tak v stanovenom termíne neurobia, budú čeliť sankcii prípadného zrušenia. Zdôvodnenie: ZPS je toho názoru, že podnikateľské prostredie v SR sa nachádza v natoľko zlom stave, že radikálne zjednodušenie regulačného a právneho rámca a radikálne zníženie administratívneho zaťaženia v SR je jediný spôsob, ktorý môže priniesť citeľné zlepšenie podmienok pre podnikanie. To sa nedá dosiahnuť prijímaním balíčkov s desiatkami opatrení. Ak to vláda myslí s razantnou debyrokratizáciou naozaj vážne, riešenia by mali byť adekvátne vážnosti a rozsahu problému. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZPSR (Združenie podnikateľov Slovenska) K materiálu ako k celku: Do ukladacej časti materiálu (Návrh uznesenia vlády SR) navrhuje ZPS doplniť uznesenie, ktorým vláda s okamžitou platnosťou vyhlási dočasné moratórium (napr. do konca roka 2018) na prijímanie nových zákonov s dopadom na podnikanie. Zdôvodnenie: Kým prvé uznesenie, ktoré ZPS navrhuje doplniť, rieši problémy podnikateľov s existujúcou legislatívou, návrh moratória rieši problém novonavrhovanej legislatívy, ktorá by zvyšovala finančné a administratívne náklady podnikania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka: Navrhujeme v celom texte materiálu (napr. 20. opatrenie, 21. opatrenie) slová „slovenský, národný, normalizačný orgán“ nahradiť slovami „slovenský národný normalizačný orgán“ a slová „Slovenských technických noriem“ nahradiť slovami „slovenských technických noriem“. Súčasne navrhujeme v celom texte materiálu (napr. 20. opatrenie, 21. opatrenie) slová „zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a slová „Pripravovaný zákon o technickej normalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii“. Odôvodnenie: Zosúladenie s terminológiou v zákone č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.04.2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka: Navrhujeme v celom texte materiálu (napr. 20. opatrenie, 21. opatrenie) slová „slovenský, národný, normalizačný orgán“ nahradiť slovami „slovenský národný normalizačný orgán“ a slová „Slovenských technických noriem“ nahradiť slovami „slovenských technických noriem“. Súčasne navrhujeme v celom texte materiálu (napr. 20. opatrenie, 21. opatrenie) slová „zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a slová „Pripravovaný zákon o technickej normalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii“. Odôvodnenie: Zosúladenie s terminológiou v zákone č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.04.2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V materiáli str. 10 k opatreniu č. 8 v položke „Dôvody na zmenu“ žiadame odstrániť väzbu na fotografiu z vodičského preukazu alebo akúkoľvek inú fotografiu osoby poskytovanú z prostredia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Personalizáciu karty vodiča do digitálneho tachografu je potrebné robiť na základe iného parametra ako fotografie vodiča z dôvodu, že v prostredí Ministerstva vnútra Slovenskej republiky nemusí byť fotografia v agende vodičských preukazov aktuálna. Navyše, súčasné tachografy nie sú žiadnym spôsobom personalizované a nevidíme personalizáciu cez fotografiu ako prínosnú a nevyhnutnú pre splnenie opatrenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V materiáli str. 35 k opatreniu č. 27 v súvislosti s uvedeným opatrením žiadame doplniť ako spolugestora Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Doplnenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako spolugestora sa navrhuje z dôvodu, že cieľom opatrenia je systémové prepojenie evidencie vozidiel s Notárskym centrálnym registrom záložných práv, ktorého gestorom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Komunikácia dvoch systémov je možná na základe súčinnosti ich vecných gestorov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V materiáli str. 34 k opatreniu č. 27 žiadame v návrhu znenia opatrenia doplniť vetu v znení „Navrhnúť zmenu legislatívy zrušením zákazu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva na hnuteľné veci pri spotrebiteľských zmluvách.“. Odôvodnenie: V návrhu uznesenia vlády SR sa táto úloha ukladá pod bodom C.2. Ide o zosúladenie materiálu s uznesením. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR bod C.2. – žiadame pri plnení úlohy doplniť ako spolugestora ministra spravodlivosti Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Doplnenie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky ako spolugestora sa navrhuje z dôvodu, že cieľom navrhovaného opatrenia č. 27 je systémové prepojenie evidencie vozidiel s Notárskym centrálnym registrom záložných práv, ktorého gestorom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Komunikácia dvoch systémov je možná na základe súčinnosti ich vecných gestorov. Zároveň plnenie úlohy „Navrhnúť zmenu legislatívy zrušením zákazu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva na hnuteľné veci pri spotrebiteľských zmluvách“ spadá do kompetencie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál - na str. 5 a na str. 7 v tabuľkovej časti v položke Prínos – navrhujeme výraz „študentov“ nahradiť výrazom „žiakov“ v zmysle zákona č. 245/2088 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) Nová úloha: V prípade účinnosti právneho predpisu s vplyvom na podnikateľské prostredie mimo 1. januára, by bola zavedená povinnosť predkladateľa v doložke vplyvov jednoznačne identifikovať ohrozenie základných ľudských práv a slobôd, ohrozenie bezpečnosti alebo vyčísli značné hospodárske škody, ktoré by vznikli v prípade, že zákon nenadobudne účinnosť k 1. januáru. Odôvodnenie: Príde k väčšiemu tlaku k napĺňaniu už existujúceho záväzku vlády. Príliš častá zmena legislatívy zvyšuje neistotu v podnikateľskom prostredí a zvyšuje náklady na compliance. Zmena v priebehu roka ďalej zvyšuje náklady kvôli potrebe viesť napr. dve rôzne evidencie s rôznymi kalkuláciami v tom istom roku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) Nová úloha: Zavedenie 1 € s. r. o. Odôvodnenie: - nezáujem podnikateľských subjektov o j. s. a., ktorý je jednoznačne spôsobený vysokou administratívnou a finančnou záťažou na začiatku a počas jej existencie, - zvýšenie flexibility tvorby základného imania podľa potrieb podnikateľského zámeru, - vďaka právnej úprave ,,spoločnosti v kríze“ je zabezpečená ochrana veriteľov spoločností, ktoré budú mať veľmi nízke základné imanie, - zlepšenie hodnotenia Doing Business v oblasti začatia podnikania (pre DB 2017- o 7 miest) a súčasne zaradenie sa medzi 150 hodnotených ekonomík, ktoré majú pomer potrebného základného imania a príjmov vo výške 0%, - zvýšenie motivácie podnikateľov zakladať na Slovensku sídlo a nie iba organizačnú zložku (prípad Súdneho dvora EÚ- C-212/97 Centros Ltd). Nie je možné akceptovať názor gestora danej politiky, ktorý odôvodňuje zamietavé stanovisko nezáujmom podnikateľských subjektov o j. s. a. Aj INESS poukazuje na ten nezáujem a súčasne poukazuje na značné administartívne a finančné náklady spojené s jej založením a fungovaní. Z toho dôvodu požaduje zmenu súčasnej právnej úpravy základného imania s. r. o. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) Nová úloha: Zmena pravidiel umorovania daňovej straty tak, aby zákon nevyžadoval rovnomerné rozdelenie straty a doba odpočítateľnosti straty by sa mala alt1) zrušiť alt2) predĺžiť na 7 rokov. Odôvodnenie: Podnikanie je z finančného hľadiska priebežný jednoliaty proces, nie sekvencia jednotlivých rokov. Vďaka výrazne limitovanej prenositeľnosti daňovej straty je táto logika v daňovom systéme porušená a daň zo „zisku“ tak platia aj firmy, ktorých podnikanie je kumulatívne v strate. Uvoľnenie pravidiel odpočitateľnosti straty by viedlo k nižšej celkovej daňovej záťaži bez potreby upraviť sadzbu dane samotnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) Nová úloha: Zdobrovoľnenie nemocenského poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby. Odôvodnenie: Vysoké minimálne odvody sú dlhodobo považované za jednu z prekážok podnikania ako SZČO. Vzhľadom k nízkemu využívaniu inštitútu práceneschopnosti živnostníkmi je zdobrovoľnenie nemocenského poistenia, ako túto záťaž znížiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) Nová úloha: Zdobrovoľnenie 2% príspevku (dane) do umeleckých fondov. Odôvodnenie: 2% odvod zvyšuje daňové zaťaženie niektorých umeleckých činností a ich administratívnu záťaž. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) Nová úloha: Novela zákona č. 351/2015 Z. z., ktorá by odstránila identifikovaný gold-plating a vytvorila priaznivejšie podmienky pre vysielanie zamestnancov na územie SR. Odôvodnenie: Novela zákona by znížila administratívnu a finančnú záťaž podnikateľa, ktorá je spojená s vysielaním zamestnancov na územie SR. Zamestnávatelia by mohli získať flexibilnú pracovnú silu z krajín EÚ, ktorá by bola za priaznivejšieho stavu regulácie vysielaná na SR a tak by sa zlepšil súčasný stav nedostatku kvalifikovaných zamestnancov na trhu práce. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) Nová úloha: Zavedenie tzv. „všeobecnej voľnej živnosti“. Odôvodnenie: Nahlasovanie voľných činností nemá z pohľadu podnikateľa žiaden účel. V praxi vedie buď k zvýšenej administratívnej záťaži (nahlasovanie dodatočných činností), alebo ku „kreatívnej“ tvorbe predmetov faktúr, čo zvyšuje riziko postihu podnikateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) Nová úloha: Zvýšenie stropu pre platenie preddavkov DPFO a DPPO na 10 000 €. Odôvodnenie: Platenie preddavkov zvyšuje administratívnu záťaž podnikateľov a zhoršuje ich cash flow. Z pohľadu cash flow štátneho rozpočtu by takáto zmena stropu pritom znamenala zanedbateľnú zmenu, keďže napr. v roku 2013 94% výnosov DPPO zaplatili firmy s daňovou povinnosťou viac ako 10 000€. Podľa prepočtov INESS by zvýšenie stropu na platenie preddavkov stálo štátny rozpočet 0-800 000 € ročne. Preddavky tak predstavujú nesmierne veľa administratívy s minimálnym efektom pre rozpočet. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail