LP/2018/198 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Navrhujeme nahradiť vetu týkajúcu sa metódy transpozície nasledovnou vetou: "Predmetné nariadenie bude priamo uplatniteľné na území SR.". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V druhom odseku predkladacej správy navrhujeme nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení uvádzať v úplnej citácii v súlade s Prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (Citácia právne záväzných aktov Európskej únie – bod 62.6.) v platnom znení. Rovnakú úpravu je potrebné vykonať aj vo vlastnom materiáli pri citácii smernice 2009/65/ES (PKIPCP) v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Vo všeobecnosti si Vás dovoľujeme upozorniť na gramatické a pisárske chyby, ktoré sa v predkladanom materiáli vyskytujú (napr. na strane 3 v bode II. má byť namiesto slov „zabráneniu neprimeraného“ uvedené slová „zabránením neprimeranému“, na strane 5 v bode IV. vlastného materiálu má byť namiesto slova „hypoteárnych“ uvedené slovo „hypotekárnych“, za slovami „sa pri príprave reformy sa“ je potrebné vypustiť slovo „sa“ apod.). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V predkladacej správe a vo vlastnom materiáli je potrebné zaviesť a jednotne používať namiesto slov „Európska únia“ v príslušnom gramatickom tvare resp. „Únia“ v príslušnom gramatickom tvare legislatívnu skratku „EÚ“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V predkladacej správe odporúčame jednotne používať slovné spojenie „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“, resp. „Ministerstvo financií SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V doložke vplyvov odporúčame v časti „Charakter predkladaného materiálu“ označiť, že ide o materiál nelegislatívnej povahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V riadnom predbežnom stanovisku odporúčame na poslednej strane v poslednom odseku upraviť dátum účinnosti zákona č. 279/2017 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 15. decembra 2017, slovo "a" v treťom riadku nahradiť slovom "aj" a v poslednej vete vypustiť slová "sa" a "preto" z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail