LP/2018/154 Aktualizácia Akčného plánu (2018-2019) Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že predmetný materiál nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, ale súčasne sa v časti 10. Poznámky konštatuje, že financovanie akčného plánu bude zabezpečené z rozpočtovej kapitoly MZ SR vo výške 150 000 eur na rok 2018 a 146 000 eur na rok 2019 bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. V nadväznosti na uvedené je potrebné v doložke vybraných vplyvov uviesť negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a označiť, že rozpočtové vplyvy budú zabezpečené. Súčasne žiadam vypracovať aj analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy. Vzhľadom k tomu, že Národný program rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami je vypracovaný na obdobie 2016 až 2020, žiadam vyčísliť vplyv na rozpočet aj na rok 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K úvodnej strane odporúčame: 1. V úvodnej vete druhom riadku za číslovkou 9 vypustiť bodku. 2.Vo štvrtej priorite za slovo "zriedkavých" vložiť slovo "chorôb" a za slovo "prevencie" vložiť slovo "zriedkavých". 3. V siedmej priorite slová "sociálne zabezpečenie" nahradiť slovami " sociálne začlenenie". 4. V ôsmej priorite skratku "MZ SR" nahradiť slovami "Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V texte sa spomína Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV, ktorej názov sa uvádza ako „APPV Agentúra pre vedu a výskum“, žiadame o úpravu na APVV Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V priorite č. 5, ktorá pojednáva o Podpore vedy a výskumu v oblasti ZCH, v úlohe 5.3. Národná podpora vedy a výskumu, by sme pod spolupracujúcimi subjektmi navrhli spresniť, o ktoré výskumné agentúry sa jedná, teda či o Výskumnú agentúru MŠVVaŠ SR, ktorá implementuje Operačný program Výskum a inovácie, prípadne o iné agentúry. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov (obyčajná pripomienka) Doložku vybraných vplyvov je potrebné vypracovať v súlade s obsahovými požiadavkami upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov; v predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K prílohe odporúčame: 1. Vložiť čísla strán. 2. V úlohe 1.1 (str. 1) prvom stĺpci vypustiť slovo "aj", v druhom stĺpci slová "Médiá", "Kampane", "Zbierky"......písať s malým začiatočným písmenom. 3. V úlohe 1.2 (str. 1) treťom stĺpci vypustiť za slovami "MZ SR" čiarku, v treťom stĺpci doplniť financovanie. 4. V úlohe 1. 4 (str. 1) druhom a šiestom stĺpci za slovom "ORPHANET" vypustiť čiarku. 5. V úlohe 1.5 (str. 2) šiestom stĺpci za slovo "SCN" vložiť skratku "SR". to isté sa vzťahuje aj na úlohu 4.2. šiesty stĺpec. 6. V úlohe 3.1 (str. 3) piatom stĺpci slovo "Verejnej" písať s malým začiatočným písmenom, slová " v zmysle" nahradiť slovom "podľa" a za slová "Slovenskej republiky" vložiť slová "v znení neskorších predpisov". to isté sa vzťahuje aj na úlohu 4.2. piaty stĺpec. 7. V úlohe 3.2 (str. 3) druhom stĺpci anglické slovo "upgrade" nahradiť slovenským výrazom napr. aktualizovať. to isté sa vzťahuje aj na úlohu 4.1 druhý, šiesty a siedmy stĺpec. 8. V úlohe 3. 2. (str. 3) štvrtom stĺpci je použitá skratka "Orphandrugs" , ktorá nie je uvedená vo vysvetlivkách. 9. V úlohe 4.3. (str. 3) štvrtom stĺpci za slovami "MZ SR" a "OS" bodku nahradiť čiarkou. 10. V úlohe 5.2.(str. 5) štvrtom stĺpci slovo "Onkogenetické" písať s malým začiatočným písmenom. 11. V úlohe 9.1 (str. 7) šiestom a siedmom stĺpci vypustiť slovo "predmetného". Odôvodnenie: Jazyková a gramatická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR odporúčame: V bode B. 1 slovo "rokov" nahradiť slovom "termínov". Odôvodnenie: Štylistická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail