LP/2018/124 Štvrtá správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky

Zoznam subjektov bez pripomienok

ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Príloha č. 1 - Prehľad školení z jazykovej kultúry Do tabuľky v prílohe č. 1 v časti MZ SR za rok 2016 a za rok 2017 vložiť text :„Správne používanie slovenského jazyka pre Komunikačný odbor MZ SR“, interný lektor MZ SR, počet zúčastnených zamestnancov 4, účasť v percentách 2%. Odôvodnenie: Uvedený text žiadame doplniť do tabuľky z dôvodu, že v rokoch 2016 a 2017 boli na Ministerstve zdravotníctva SR realizované školenia typu z jazykovej kultúry. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 1. K vlastnému materiálu – časť Vzdelávanie zamestnancov Vo vlastnom materiáli v časti Vzdelávanie zamestnancov (strana 4) predkladateľ konštatuje: „Zo všetkých ÚOŠS si povinnosť vyplývajúcu z § 10 ods. 2 zákona o štátnom jazyku nesplnili len tri služobné úrady.“ „Ani Národný bezpečnostný úrad SR (NBÚ) nezorganizoval žiadne vzdelávanie zo slovenského jazyka. Ako dôvod uviedol, že vzdelávacie ustanovizne neposkytujú dostatočné množstvo vzdelávacích programov v oblasti zvyšovania jazykovej kultúry a zamestnancov NBÚ sa z kapacitných dôvodov nepodarilo na takéto školenia prihlásiť.“ Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) si svoju povinnosť podľa § 10 ods. 2 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov splnil tým, že Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky zaslal požadované informácie týkajúce sa účasti zamestnancov na vzdelávacích aktivitách zameraných na používanie spisovného jazyka v oficiálnom styku. V období od 1. januára 2016 do 30. septembra 2017 úrad svojich zamestnancov prihlásil dvakrát na odborný seminár s názvom „Zásady správneho používania slovenského jazyka v úradnej komunikácii“, ktorý organizoval Inštitút pre verejnú správu, no z dôvodu ich obsadenosti sa zamestnanci úradu nemohli týchto odborných seminárov zúčastniť. Zároveň dávame do pozornosti, že podľa § 21 písm. j) zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je oficiálny názov úradu „Národný bezpečnostný úrad“, bez pridania slov „Slovenskej republiky“. Na základe uvedeného navrhujeme upraviť text v zmysle pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 2. K vlastnému materiálu – časť Overovanie štátneho jazyka v rámci výberových konaní Vo vlastnom materiáli v časti Overovanie štátneho jazyka v rámci výberových konaní (strana 5) v druhom odseku predkladateľ konštatuje: „Napriek odporúčaniu uvedenému v prvej správe sa overovanie ovládania slovenského spisovného jazyka pri prijímaní nových zamestnancov zaviedlo len sporadicky, výraznejšie v činnosti ministerstiev než v ostatných ÚOŠS.“ V podmienkach úradu sa pravidelne a nie sporadicky každý uchádzač o prijatie do služobného pomeru podrobuje previerke ovládania štátneho jazyka tak, ako to ustanovuje § 14a ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“) a pre tieto potreby si úrad vypracoval písomné testy, ktoré obsahujú 8 pomerne rozsiahlych otázok. Policajtom (a aj príslušníkom úradu) môže totiž byť podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. iba štátny občan Slovenskej republiky, ktorý ovláda štátny jazyk. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) K časti Ministerstvo školstva, Odporúčania (strana 23 prvý odsek tretí bod): Bod 3. „Zvážiť navýšenie hodinovej dotácie predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na prvom a druhom stupni základných škôl s VJM“ žiadame vypustiť. Odôvodnenie: Základné školy s vyučovacím jazykom slovenským majú na I. stupni 96 hodín, na II. stupni 146 v hodín, teda spolu 242 vyučovacích hodín predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra. Základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny majú na I. stupni 102 hodín a na II. stupni 146 hodín, teda spolu 260 vyučovacích hodín predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra. To znamená, že školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny už teraz majú o 18 vyučovacích hodín viac. Škola ešte môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. To je, z hľadiska potreby dodržania psychohygienických podmienok, maximum. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) K prílohe č. 9 Prehľad opodstatnených podnetov a zistení týkajúcich sa porušenia jednotlivých ustanovení zákona o štátnom jazyku v období od 1. októbra 2015 do 30. septembra 2017 žiadame nahradiť slovné spojenie „menšín typom písma“ v bodoch 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71 slovným spojením „ menším typom písma“. Odôvodnenie: Gramatická chyba Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) K časti Ministerstvo školstva (strana 22 tretí odsek tretia veta): Vetu „Naďalej platia predpisy brániace uplatneniu učiteľov slovenského jazyka neovládajúcich maďarský menšinový jazyk aspoň vo vyšších ročníkoch v školách s VJM“ žiadame vypustiť. Odôvodnenie: Žiaden právny predpis SR nebráni učiteľom slovenského jazyka, ktorí neovládajú maďarský jazyk, aby učili na školách s VJM slovenský jazyk a slovenskú literatúru, ak spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, časť Štátna správa, Vzdelávanie zamestnancov, strana 4 Z podkladov do správy o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky zo dňa 11.10.2017, ktoré Ministerstvu kultúry SR zaslal Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) vyplýva, že v priebehu roku 2016 absolvovali školenie „Jazyková – terminologická kultúra a tvorba termínov a definícií“ len vybraní zamestnanci. Je pravdou, že v období rokov 2016 – 2017 ÚPV SR nezorganizoval školenia ohľadne jazykovej kultúry pre zamestnancov ako to (s výnimkou MZ SR a NBÚ SR) bolo v prípade ostatných ÚOŠS (príloha č. 1 tohto materiálu). Avšak ÚPV sa v týchto podkladoch nevyjadril, že nepokladá za potrebné zabezpečil účasť svojich zamestnancov na školení jazykovej kultúry, pretože všetky písomné materiály vznikajúce v jeho činnosti prechádzajú jazykovou korektúrou, ktorú zabezpečujú poverení odborní pracovníci. Takéto vyjadrenie nevyplýva ani z hodnotení plnenia úlohy B.1 z uznesenia vlády č. 238/2014, ktoré urobil úrad v rokoch 2016 a 2017. V týchto hodnoteniach je okrem iného poukázané na skutočnosť, že všetky dokumenty na úrade prechádzajú jazykovou korektúrou resp. že každý materiál zverejnený v mene úradu musí prejsť korekciou. Z uvedených dôvodov navrhujeme, aby boli vety (strana 4, odsek 1) „Úrad priemyselného vlastníctva SR sa vyjadril, že nepokladá za potrebné zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na školení z jazykovej kultúry, pretože všetky písomné materiály vznikajúce v jeho činnosti prechádzajú jazykovou korektúrou, ktorú zabezpečujú poverení odborní pracovníci.“ nahradené vetami „Úrad priemyselného vlastníctva SR zorganizoval len jedno školenie a to len pre vybraných zamestnancov a poukázal na skutočnosť, že všetky písomné materiály vznikajúce v jeho činnosti prechádzajú jazykovou korektúrou.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu V niektorých prípadoch sú pri uvedení dokumentov uvedené aj presné webové adresy, resp. prekliky, kde je možné uvedené dokumenty nájsť. Naopak pri iných je len uvedené, že sa nachádzajú na webovej stránke ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo inej inštitúcie, bez konkrétneho odkazu. Odporúčame zjednotiť prístup a optimálne pre všetky spomenuté dokumenty, ktoré sú prístupné na webových stránkach, uviesť presnú adresu. Na strane 9 pri odkaze na terminologický slovník ÚJD SR navrhujeme uviesť odkaz priamo na tento slovník, ktorý je možno nájsť na internete. https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/terminologicky_slovnik/$FILE/terminologick%C3%BD%20slovn%C3%ADk%20fin%C3%A1l%20po%20prijat%C3%AD%20zmien.pdf Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) K časti Ministerstvo školstva, Odporúčania (strana 23 prvý odsek druhý bod): Bod 2. „Upraviť príslušné predpisy tak, aby sa umožnilo uplatnenie učiteľom slovenského jazyka, ktorí neovládajú jazyk národnostnej menšiny, v školách s VJM.“ žiadame vypustiť. Odôvodnenie: Žiaden právny predpis SR nebráni učiteľom slovenského jazyka, ktorí neovládajú maďarský jazyk, aby učili na školách s VJM slovenský jazyk a slovenskú literatúru, ak spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády V bode C.1 návrhu uznesenia vlády sa odporúča predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy realizovať odporúčania uvedené na záver príslušných tematických oblastí. Keďže ide o rôznorodé odporúčania a veľakrát sú určené iba konkrétnemu rezortu navrhujeme (keď už nie priamo v uznesení) aspoň priamo pri jednotlivých odporúčaniach uviesť, komu sú adresované. Prípadne navrhujeme zhotoviť záverečnú tabuľku (na konci materiálu) s uvedením odporúčaní a príslušných gestorov, aby neboli pochybnosti o adresátovi týchto odporúčaní. Zdôvodnenie: Vychádzame zo skúsenosti z vyhodnocovania takýchto materiálov, ako aj z materiálu o kontrole plnenia uznesení vlády SR, ktorý vždy uvádza ako nesprávnu prax, ak autor uznesenia zakotví úlohu v štýle, že odkáže na obsah priloženého materiálu. Plnenie takýchto úloh sa ťažko vyhodnocuje a aj kontroluje. Napríklad u nasledujúcich odporúčaní nie je zrejmé, kto je zodpovedný za plnenie: Štátna správa - oblasť Vzdelávanie zamestnancov: odporúčanie č. 2 (str. 5): Pripraviť jednotný metodický materiál pre zamestnancov štátnej správy zameraný na používanie slovenského spisovného jazyka vo verejnom styku (Kto určí gestora pre prípravu takéhoto materiálu?) Štátna správa - oblasť Činnosť terminologických komisií: odporúčanie č. 3 (str.11 ): Zriadiť pracovnú pozíciu odborného terminológia pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správys príbuznou terminologickou oblasťou (Kto určí ktoré ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú s príbuznou terminologickou oblasťou a kto z nich bude znášať náklady na vytvorenie novej pracovnej pozície?) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) K časti ZÁKON O ŠTÁTNOM JAZYKU, Dohľad ministerstva kultúry (strana 26 prvý odsek tretia veta): Vetu „Ako taký má prednosť pred ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a iných jazykov vo verejnom styku v Slovenskej republike.“ žiadame vypustiť. Odôvodnenie: Predkladaná správa je svojou povahou materiál, ktorý sa má zaoberať stavom používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky v sledovanom období, teda uvádzať konkrétne zistenia a kvantifikované údaje. Jeho úlohou nie je vykladať vzťahy medzi právnymi predpismi. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V predkladacej správe sa uvádza, že „najdôležitejšie úlohy v tejto oblasti sú obsiahnuté v návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky. Financovanie predmetných úloh bude zabezpečené v rámci rozpočtových kapitol jednotlivých rezortov tak, ako je uvedené v doložke vybraných vplyvov.“. V doložke vybraných vplyvov, v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu sú však vyznačené žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a súčasne je vyznačené, že nie sú rozpočtovo zabezpečené. Uvedené konštatovania sú navzájom v rozpore a je potrebné ich vzájomne zosúladiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bode B.5. návrhu uznesenia vlády SR žiadam správne uviesť zodpovednú osobu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V časti „Prehľad najčastejšie porušovaných ustanovení zákona o štátnom jazyku“ v prvom odseku v prvej vete navrhujeme vypustiť čiarku a tiež slová: „príslušníkom obecnej polície“. Odôvodnenie Obecná polícia je fakultatívne zriaďovaným poriadkovým útvarom obce. Príslušníci obecnej polície sú podľa § 5 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov zamestnancami obce. Keďže daná veta pamätá na všetkých zamestnancov orgánov verejnej správy, osobitné vymenovanie príslušníkov obecnej polície už nie je potrebné, nakoľko predstavuje duplicitu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V časti „Činnosť terminologických komisií“ na strane 10 v druhom odseku žiadame slová „Keďže ide o časovo a odborne náročnú prácu, terminologická komisia navrhla zaradiť komplexné prepracovanie predloženého návrhu do plánu hlavných úloh MV SR, resp. sekcie verejnej správy na rok 2018.“ nahradiť slovami „Keďže ide o časovo a odborne náročnú prácu, komplexné prepracovanie predloženého návrhu bolo zaradené do plánu hlavných úloh MV SR na rok 2018.“. Odôvodnenie Uvedená úloha bola zaradená do plánu hlavných úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 139/2017 o Pláne hlavných úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2018) . Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V prílohe navrhujeme doplniť informáciu o školení, ktoré bolo realizované 4. októbra 2016 pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky „Základy terminológie, tvorba termínov a definícií“, lektorom bol PaedDr. Matej Považaj, CSc., seminára sa zúčastnilo 20 zamestnancov. Odôvodnenie V prílohe toto školenie nie je uvedené, o jeho realizácii bolo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky informované listom č. SVS-OAR1-2016/000240 z 19. decembra 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V časti „Vzdelávanie zamestnancov“ žiadame v tabuľke 1 „Školenia z jazykovej kultúry v najaktívnejších úradoch“ opraviť počet školení za MV SR na 5 a počet zamestnancov na 182. Odôvodnenie 4. októbra 2016 bolo realizované školenie pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky „Základy terminológie, tvorba termínov a definícií“, lektorom bol PaedDr. Matej Považaj, CSc. a seminára sa zúčastnilo 20 zamestnancov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) V časti Vzdelávanie zamestnancov (Str. 3 až 5) Odporúčame odpočet úlohy vyplývajúcej z bodu B.1. UZV SR č. 238/2014 uviesť v tejto Správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky, prípadne ďalších správach, ktoré sa budú následne vypracúvať, aj za Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Tento úrad je ústredným orgánom štátnej správy, ktorý bol zriadený k 1.6.2016 zákonom č. 171/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa kompetenčný zákon (§ 21 písm. k)), a od tohto dátumu sú v rámci úradu zabezpečované pre zamestnancov školenia z oblasti jazykovej kultúry. V roku 2016 bola realizovaná prezentácia s názvom „Zákon o štátnom jazyku, jazyková kultúra a komunikácia v úradnom styku“. Obsahové zameranie prezentácie:  Zákon o štátnom jazyku  Čo je jazyková kultúra, norma a kodifikácia  Rozvrstvenie slovnej zásoby slovenčiny  Tvorenie nových pomenovaní vecí, javov a skutočností  Najčastejšie nedostatky v úradnej komunikácii v oblasti slovnej zásoby  Najčastejšie nedostatky v úradnej komunikácii pri skloňovaní a časovaní  Najčastejšie nedostatky v úradnej komunikácii v oblasti interpunkcie V roku 2017 boli realizované prezentácie s názvom “Jazyková kultúra a problémy v úradnej komunikácii, najmä v písomnej”. Obsahové zameranie prezentácie: napr. „Základné kodifikačné príručky“, lingvistické zdroje a slovníky, najčastejšie nedostatky pri tvorbe textov, nevhodný výber lexikálnych prostriedkov. Materiály boli spracované v spolupráci s odborníkom v oblasti jazykovej kultúry, lexikológie, lexikografie a onomastiky. Prezentácie sú zverejnené na intranetovej stránke úradu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) V časti Overovanie štátneho jazyka v rámci výberových konaní (str. 5 a 6). Odporúčame odpočet úlohy vyplývajúcej z bodu B.2. UZV SR č. 238/2014 uviesť v tejto Správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky, prípadne ďalších správach, ktoré sa budú následne vypracúvať, aj za Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Tento úrad je ústredným orgánom štátnej správy, ktorý bol zriadený k 1.6.2016 zákonom č. 171/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa kompetenčný zákon (§ 21 písm. k)). V rámci výberových konaní realizovaných na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od 1.6.2016 podľa a) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe bola jedna otázka priamo začlenená do odborného testu, b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe samostatný test ovládania štátneho jazyka obsahuje 5 otázok, ktoré boli spracované v spolupráci s odborníkom v oblasti jazykovej kultúry, lexikológie, lexikografie a onomastiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K prílohe č. 1. Odporúčame doplniť do prílohy č. 1 aj prehľad školení za ÚPPVII. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Pripomienka k návrhu uznesenia vlády bodu C.1. Navrhujeme vypustiť ÚPPVII zo zodpovedných za plnenie. Odôvodnenie: Ani jedno z odporúčaní uvedených v materiáli nie je relevantné pre ÚPPVII. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V časti „Dohľad ministerstva kultúry“ navrhujeme preformulovať znenie siedmej vety, ktorá sa začína slovami: „Zákon č. 184/1999 má územne obmedzenú platnosť...“. Odôvodnenie Napriek tomu, že predmetný zákon definuje kritériá na určenie okruhu obcí, v ktorých sa majú jeho ustanovenia aplikovať, samotný zákon ako taký nemá územne obmedzenú platnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, v časti Štátna správa je uvedené, že za zoznam základných číselníkov je podľa § 4 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zodpovedá Ministerstvo financií SR, ktoré zároveň určuje aj gestora základného číselníka spomedzi ústredných orgánov štátnej správy. Upozorňujem však, že novelou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prešla k 1. 6. 2016 právomoc koordinácie agendy informačných systémov verejnej správy na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V nadväznosti na uvedené žiadam materiál upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Pripomienka k návrhu uznesenia vlády bodu B.2. Zmeniť zodpovedného úlohy B.2. na Ministerstvo kultúry a zmeniť text úlohy nasledovne: Zanalyzovať existujúce registre a verejne dostupné databázy štátnej správy z hľadiska jazykovej správnosti a navrhnúť potrebné opravy. Odôvodnenie: Pôvodné znenie úlohy považujeme za irelevantné. Navyše vzniká ďalšia zbytočná administratívna záťaž vo forme potreby odpočtovania plnenia úlohy. Prosíme o presnú špecifikáciu problému zo strany Ministerstva kultúry SR. Bez tejto špecifkácie totiž nie je možné skontrolovať, či úloha bola splnená. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Organizácia: SSi Korene (Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene) Pripomienka k: § 3 a Dátum vytvorenia: 13. 3. 2018 Zásadná: áno Stav: Pripomienka: V texte správy na strane 29 k § 3a žiadame doplniť tento odsek: Ďalšími porušeniami zákona bolo uvádzanie označenia obce v menšinovom jazyku v písomnej informácii o konaní volieb, ako aj umiestňovanie označenia obce v menšinovom jazyku na budovách orgánov verejnej správy. Označenie obce v menšinovom jazyku bude možné použiť popri názve obce v štátnom jazyku až po dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľstva, teda v roku 2011 a v roku 2021, ak v obci dosiahne počet príslušníkov národnostnej menšiny 15 % z celkového počtu obyvateľstva v obci. Odôvodnenie: Povinnosťou štátneho orgánu ako predkladateľa Štvrtej správy o stave používania štátneho jazyka na území SR voči verejnosti je dostatočné objasnenie výkladu zákona, objektívne, konkrétne a systematické informovanie verejnosti o používaní štátneho jazyka a dodržiavaní, resp. porušovaní ustanovení vzťahujúcich sa k nemu a poukázať tak na nepriaznivý vplyv na postavenie štátneho jazyka. Zároveň má predkladateľ povinnosť upozorniť na slabé stránky zákona a predchádzať tak diskriminácii na základe jazyka a národnosti. Všeobecná aplikácia zákona č. 184/1999 umožnila nekontrolované šírenie dvojjazyčnosti a podporu jazykovej anarchie na slovenskom juhu. Mnohé práva pre príslušníkov národnostných menšín samotní príslušníci nemajú záujem využívať, napriek tomu, že im to zákon umožňuje, považujú to za plytvanie štátnych finančných prostriedkov, zneužívanie občanov na politické ciele, jazykovú anarchiu a dezorientáciu pre návštevníkov slovenského juhu. Týka sa to menšinového maďarského jazyka - označení budov verejnej správy, označení budov a iných informácií na železničných staniciach, rovnako veľké dopravné označenia obcí (s modrým pruhom), informácie v potravinových reťazcoch a pod. Sťažnosti občanov štátnym orgánom poukazujú na nespokojnosť verejnosti s používaním štátneho jazyka, porušovaním zákona sa utvára priestor pre potenciálny etnický konflikt. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) S tvrdením, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy nie je možné súhlasiť, nakoľko v bode B.3. návrhu uznesenia vlády sa ukladá ministrovi kultúry vytvoriť jedno nové štátnozamestnanecké miesto na MK SR pre zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za koordináciu terminologickej práce v štátnej správe. Vzhľadom na uvedené žiadam upraviť doložku vybraných vplyvov a vypracovať analýzu vplyvov s uvedením kvantifikácie finančných vplyvov na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce roky. Finančné krytie je potrebné zabezpečiť v rámci schválených limitov výdavkov a schváleného limitu počtu zamestnancov pre dotknuté kapitoly na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K Návrhu uznesenia vlády SR, bod B.2.: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nemá vo svojej správe žiaden register FO/PO/iných osôb. Za register sa považuje napríklad register trestov (generálna prokuratúra), register osôb (štatistický úrad), Katastrálny informačný portál (úrad geodézie, kartografie a katastra SR). Pre zabezpečenie služieb občanov podliehajúcich pod správu vojenských obvodov je zamestnancom ministerstva sprístupnený Centrálny informačný systém matrík CISMA, ktorý je v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a odbor riadenia špecializovanej štátnej správy Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy spravuje len Katastrálny informačný podsystém KIPS, z ktorého sa v určitých periodicitách migrujú dáta do informačného systému KAPOR. Na základe uvedeného odporúčame plnenie uvedenej úlohy pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyškrtnúť z návrhu uznesenia vlády z dôvodu jej neopodstatnenosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) MZVaEZ SR nemá k predkladanému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K celému dokumentu: Navrhujeme - sprehľadniť text jeho rozdelením na číslované kratšie odseky a odsadením textu na začiatku odsekov, - zavádzať skratky inštitúcií a dokumentov na prvom mieste ich výskytu, avšak nie spôsobom tvorby skratiek pozostávajúcich zo začiatočných písmen inštitúcií alebo dokumentov a s použitím slov „(ďalej len „XXX“), - text v zátvorkách vypustiť, alebo uvádzať vo vetách, ktoré nadväzujú na text, - neuvádzať odkazy na internetové stránky ústredných orgánov, stránky jednotlivých predmetných dokumentov a autorov priamo v texte v zátvorkách, ak sú potrebné, zvážiť ich citáciu v poznámke pod čiarou, - zjednotiť používanie pojmov „spisovný jazyk“ a „štátny jazyk“ v celom dokumente, - skratku „ÚOŠS“ nahradiť slovami „ústredný orgán“ v príslušnom gramatickom tvare, - skratku SR rozpísať, - zjednotiť používanie pojmov „rezort“, „úrad“, „ústredný orgán“, „ministerstvo“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K časti OCHRANA SPOTEBITEĽA Navrhujeme - slovo „stanovené“ nahradiť slovom „ustanovené“. Strana 14 Navrhujeme - slová „v zmysle zákona“ nahradiť slovami „podľa zákona“. Strana 15 Navrhujeme - slová „v zmysle zákona“ nahradiť slovami „podľa zákona“. Strana 16 Navrhujeme - slová „v zmysle zákona“ nahradiť slovami „podľa zákona“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, časť ŠTÁTNA SPRÁVA, str. 1: Navrhujeme preformulovať vetu „Ministerstvo školstva, ktoré spravuje túto databázu, je zároveň zodpovedné aj za jej jazykovú stránku, a preto je nevyhnutné, aby zabezpečilo odstránenie zistených nedostatkov a prijalo opatrenia na predchádzanie ich výskytu pri ďalších zápisoch.“ nasledujúco: „Všetky názvy škôl a školských zariadení sú zbierané rezortným informačným systémom – RIS, ktorý získava údaje zo všetkých školských informačných systémov na školách automaticky. Za názvy škôl a školských zariadení je zodpovedný štatutárny zástupca školy alebo zriaďovateľ, ktorý uviedol názov do školského informačného systému.Rovanko je potrebné zosúladiť uvedené názvy aj s registrom právnických osôb, kde sú školy a školské zariadenia tiež evidované, a to môže vykonať len zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia.“ K vlastnému materiálu, časť ŠTÁTNA SPRÁVA – Odporúčania, str. 2 Navrhujeme preformulovať odporúčanie č. 4 nasledujúco: „4. Ministerstvo školstva vyzve školy a školské zariadenia, aby vykonali opravu všetkých jazykových nedostatkov v sieti škôl a zabezpečili, aby nové zápisy zodpovedali spisovnej norme slovenského jazyka.“ Odôvodnenie: Ako je vyššie uvedené ministerstvo školstva priamo nezodpovedá za údaje uvedené v sieti škôl, pretože ich zadávateľmi sú školy, školské zariadenia alebo zriaďovatelia a ministerstvo školstva ich nemôže po nahratí do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky modifikovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 1. strana Navrhujeme medzi slová „učiteľských programov“ doplniť slovo „študijných“ . Odôvodnenie: Zaužívaná terminológia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 2. strana, bod 2 Navrhujeme namiesto „v akejkoľvek forme (dennej, externej, on-line)“ uviesť „v oboch formách (dennej a externej)“. Odôvodnenie: Podľa platných predpisov týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania jestvuje iba denná a externá forma. On-line formu zákon o vysokých školách nepozná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 1. strana Navrhujeme slová „Možno zaň prideliť“ nahradiť slovami „Možno za ňu prideliť“. Odôvodnenie: Ide o jazykovú stránku záverečnej práce (ženský rod), za ktorú sa prideľujú body. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 1. strana V názve vysokej školy „Vysokej školy Danubius“ odstrániť slová „v Sládkovičove“. Odôvodnenie: Ide o oficiálny názov vysokej školy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 2. strana, bod 2 (podnadpis) Navrhujeme medzi slová „na všetkých stupňoch a vo všetkých“ a slová „odboroch vysokoškolského štúdia“ doplniť slová „študijných programoch a študijných“. Odôvodnenie: Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov sa získa štúdiom podľa akreditovaného študijného programu v tom to študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 1., 6. a 7. strana V názve vysokej školy „Vysokej škole Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom“ odstrániť slová „Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom“ a za slová „Vysoká škola“ doplniť skratku „DTI“ tak, aby celý názov vysokej školy znel „Vysoká škola DTI“. Odôvodnenie: Ide o oficiálny názov vysokej školy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 1. strana V názve vysokej školy „Paneurópska vysoká škola v Bratislave“ odstrániť slová „v Bratislave“. Odôvodnenie: Ide o oficiálny názov vysokej školy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 4. strana Navrhujeme slová „je v každom študijnom odbore zaradený predmet“ nahradiť slovami „je v každom študijnom programe zaradený predmet“ . Odôvodnenie: Vysokoškolské vzdelávanie sa uskutočňuje štúdiom akreditovaného študijného programu, ktorý je tvorený súborom predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 4. strana Odporúčame medzi slová „v bakalárskom štúdiu v“ a slová „odbore verejné zdravotníctvo“ doplniť slovo „študijnom“. Odôvodnenie: Ide o oficiálnu zaužívanú terminológiu vyplývajúcu zo zákona o vysokých školách. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 4. strana Odporúčame medzi slová „v magisterskom štúdiu v“ a slová „odbore verejné zdravotníctvo“ doplniť slovo „študijnom“. Odôvodnenie: Ide o oficiálnu zaužívanú terminológiu vyplývajúcu zo zákona o vysokých školách. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 5. strana, bod 4. Navrhujeme medzi slová „databázami príslušných“ a slovo „odborov“ doplniť slovo „študijných“. Odôvodnenie: Zaužívaná terminológia vychádzajúca z platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 5. strana, bod 4. Navrhujeme medzi slová „databázami príslušných“ a slovo „odborov“ doplniť slovo „študijných“. Odôvodnenie: Zaužívaná terminológia vychádzajúca z platných všeobecne záväzných predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 6. strana Navrhujeme medzi slová „terminologických databáz“ a slovo „odborov“ doplniť slovo „študijných“. Odôvodnenie: Zaužívaná terminológia vychádzajúca z platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 6. strana Navrhujeme medzi slová „osobitosti každého“ a slovo „odboru“ doplniť slovo „študijného“. Odôvodnenie: Zaužívaná terminológia vychádzajúca z platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 5. strana Navrhujeme medzi slová „plánov každého“ a slovo „odboru“ doplniť slovo „študijného“. Odôvodnenie: Zaužívaná terminológia vychádzajúca z platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 5. strana Navrhujeme opraviť skloňovanie názvu „Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici“ na „Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici“. Odôvodnenie: Pravidlá používania slovenského jazyka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 4. strana V názve vysokej školy „Paneurópska vysoká škola v Bratislave“ odstrániť slová „v Bratislave“. Odôvodnenie: Ide o oficiálny názov vysokej školy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 6. strana Odporúčame názov vysokej školy „Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši“ opraviť na „Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika“. Odôvodnenie: Ide o oficiálny názov vysokej školy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 7. strana Odporúčame slová „na obidvoch stupňoch“ nahradiť slovami „na prvom a druhom stupni“. Odôvodnenie: Štúdium na vysokých školách sa uskutočňuje v troch stupňoch vzdelávania, preto slová „obidvoch“ by boli zmätočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 7. strana Navrhujeme slovo „odboroch“ pred názvom „evanjelická teológia a učiteľstvo výchovných a umeleckých predmetov “zmeniť za „programoch“ . Odôvodnenie: Ide o názvy študijných programov a nie odborov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 6. strana Odporúčame názov vysokej školy „Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach“ opraviť na „Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“. Odôvodnenie: Ide o oficiálny názov vysokej školy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 7. strana Odporúčame medzi slová „V niektorých“ a „programoch“ pridať slovo „študijných“. Odôvodnenie: Zaužívaná terminológia vychádzajúca zo zákona o vysokých školách. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 6. strana Odporúčame opraviť skloňovanie v slovách „systematizované terminológia“ na „systematizovaná terminológia“. Odôvodnenie: Pravidlá používania slovenského jazyka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, v texte celej prílohy na viacerých miestach Navrhujeme zmeniť slovo „poslucháčov“ za slovo „študentov“. Odôvodnenie: Legislatíva týkajúca sa vysokoškolského vzdelávania nepoužíva slovo „poslucháč“. Oficiálne označenie je „študent“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál str. 25 V odporúčaniach v bode 3 navrhujeme zmeniť slovo „poslucháčov“ za slovo „študentov“. Odôvodnenie: Legislatíva týkajúca sa vysokoškolského vzdelávania nepoužíva slovo „poslucháč“. Oficiálne označenie je „študent“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál str. 25 V odporúčaniach v bode 3 navrhujeme termín „odborov“ resp. „odboroch“ zmeniť za „programov“ resp. „programoch“. Odôvodnenie: Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sa získa štúdiom podľa akreditovaného študijného programu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál str. 21 Za slová Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu odporúčame doplniť skratku „SR“ . Odôvodnenie: Oficiálne a kompletné pomenovanie danej funkcie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál, k časti ŠKOLSTVO Navrhujeme - za slová „materských“ a „základných“ vložiť slovo „školách“. Táto pripomienka platí aj pre ďalší text (strana 22), - vetu „Kompletnú správu ŠŠI prináša príloha č. 6“ nahradiť vetou „Kompletná správa školskej inšpekcie je uvedená v prílohe č. 6“, - zjednotiť používanie pojmov „pedagóg“ a „učiteľ“; správny pojem v tomto prípade je „učiteľ“ Strana 21 „Ministerstvo školstva“ Navrhujeme - za slovo „športu „vložiť slová „Slovenskej republiky“. Strana 22 Navrhujeme - slovo „dobrý“ za slovom „podporiť“ vypustiť, - v poslednom odseku slovo „obsahuje“ nahradiť slovami „sú uvedené v“. Strana 23 „Odporúčania“ Navrhujeme - v piatom bode slovo „predpokladu“ nahradiť slovom „predpokladov“. „Vysoké školy“ - na konci druhého odseku slová „prináša príloha“ nahradiť slovami „je uvedené v prílohe“. - všeobecne pri uvádzaní pojmu „pedagóg“, „pedagogický zamestnanec“, „učiteľ“ v prípade vysokých škôl používať pojem „vysokoškolský učiteľ“. Strana 26 Navrhujeme - slová „legislatívne zakotvené“ nahradiť slovom „ustanovené“, - v odseku 1 slová „základnou legislatívnou normou regulujúcou“ nahradiť slovami „základným právnym predpisom regulujúcim“ v oboch prípadoch výskytu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál, k časti MÉDIÁ Navrhujeme - v odseku 2 za slovo „republiky“ vložiť slovo „povinnosť“. Strana 19 „Rada pre vysielanie a retransmisiu“ Navrhujeme - zaviesť skratku pre zákon č. 308/2000 Z. z. - slová „v používaní štátneho jazyka“ nahradiť slovami „pri používaní štátneho jazyka“, Strana 20 Navrhujeme - v odseku 2 slovo „ďalšie“ vypustiť, Slová „obsahuje už spomínaná príloha č. 4“ nahradiť slovami „tvoria prílohu č. 4“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastná materiál k časti ŠTÁTNA SPRÁVA „Vzdelávanie zamestnancov“ Navrhujeme - v riadku 5 slová „sa uložila“ nahradiť slovami „bola uložená“, - v riadku 6 slovo „z“ nahradiť slovom „v“, - v riadku 7 slovo „úradov“ nahradiť slovami“ ústredných orgánov“, - v riadku 9 slová „z jazykovej“ nahradiť slovami „v oblasti jazykovej“, - v riadku 15 slovo „z“ nahradiť slovom „v“ a slová „ministerstvá a ostatné“ po zavedení skratky „ústredný orgán“ vypustiť, - v riadku 20 dvojbodku na konci vypustiť, - v riadku 21 slová „venovaných používaniu“ nahradiť slovami „zameraných na používanie“ Strana 4 Navrhujeme - v riadku 5 slová „z jazykovej kultúry“ nahradiť slovami „v oblasti jazykovej kultúry“, - v riadku 10 za slovo „kultúru“ vložiť slovo „zamestnancov“, - v riadku 11 slovo „zo“ nahradiť slovami „v oblasti“, - v riadku 16 slová „ministerstvá a ostatné“ vypustiť ako nadbytočné, - v riadku 17 dvojbodku vypustiť, Strana 5 Navrhujeme - v riadku 1 slovo „kolegom“ nahradiť slovom „zamestnancom“, - v riadku 5 slová „na to“ vypustiť, - v riadku 8 slová „v činnosti“ nahradiť slovami „pri činnosti“, - v riadku 9 slovo „úradov“ nahradiť slovami „ústredných orgánov“, - v riadku 15 slovo „nových“ vypustiť, - v riadku 17 za slovo „zamestnancov“ vložiť slovo „pôsobiacich“, - v riadku 25 slovo „rezortov“ nahradiť slovami „ústredných orgánov“. „Odporúčania“ Navrhujeme - v bode 2 slová „štátnej správy“ nahradiť slovami „ústredných orgánov“. „Overovanie štátneho jazyka v rámci a výberových konaní“ Navrhujeme - v nadpise spojku „a“ vypustiť, - v riadku 4 za slovo „písomnou“ vložiť slovo „formou“, Strana 6 Navrhujeme - v riadku 3 slová „bol nejednotný“ nahradiť slovami „nebol jednotný“, - v riadku 9 zaviesť skratku na zákon č. 55/2017 Z. z. a používať ju v ďalšom texte, - v riadku 23 slová „orgánu štátnej správy“ nahradiť slovami „ústredného orgánu“, „Činnosť terminologických komisií“ Navrhujeme - v riadku 9 slovo „odovzdaním“ nahradiť slovom „predložením“, - v riadku 10 slová „vládnych nariadení“ nahradiť slovami „nariadení vlády“ a slová „na pripomienkové konanie“ nahradiť slovami „do pripomienkového konania“, - v riadku 11 slovo „textoch“ nahradiť slovami „návrhoch“, - v riadku 12 slová „vládnych nariadeniach“ nahradiť slovami „nariadeniach vlády“, - v riadku 13 slovo „proti“ nahradiť slovom „voči“. Strana 7 Navrhujeme - v riadku 13 za slovo spojku „a“ za slovom „nejednotnosť“ nahradiť čiarkou a čiarku za slovom „nekonzistentnosť“ nahradiť spojkou „a“, - v riadku15 slovo „v“ nahradiť slovom „pri“, - v riadku 25 slovo „ďalších“ nahradiť slovom „ostatných“, - v riadku 36 slová „A hoci“ nahradiť slovom „Hoci“, - v riadku 50 slovo „keď“ nahradiť slovom „kedy“. Strana 8 Navrhujeme - v riadku 1 slovo „musia“ nahradiť slovom „museli“, - v riadku 9 slovo „Preto“ nahradiť slovami „Z tohto dôvodu“, - v riadku 10 slová „za pochodu“ nahradiť slovom „operatívne“, - v riadku 13 slová „preto, aby uľahčovala rýchly a spoľahlivý kontakt“ nahradiť slovami „na účel uľahčovania rýchleho a spoľahlivého kontaktu“, - v riadku 14 slová „urýchľovala odovzdávanie“ nahradiť slovami „urýchľovania odovzdávania“, - v riadku 15 slová „vytvorila platformu“ nahradiť slovami „vytvorenia platformy“, - v riadku 35 slová „pre personálne dôvody“ nahradiť slovami „z personálnych dôvodov“, - v riadku 37 slovo „členmi“ nahradiť slovom „členov“, - v riadku 38 slovo „aj“ vypustiť. Strana 9 Navrhujeme - v riadku 41 slovo „vybratých“ nahradiť slovom „vybraných“, - v riadku 45 slovo „Obe“ vypustiť a slovo „však“ presunúť za slovo „databázy“. Strana 10 Navrhujeme - v poslednom odseku slovo „ponímané“ nahradiť slovom „chápané“. Strana 11 Navrhujeme - v odseku 1 slová „disharmónie dokumentov a právnych noriem“ nahradiť slovami „nesúladu dokumentov a právnych predpisov“, - v odseku 4 slová „Úroveň spoplatnenia“ nahradiť slovami „Výška poplatku“ a slová „v aplikačnej sfére“ nahradiť slovami „v aplikačnej praxi“. Strana 12 Navrhujeme - slová „No z podkladov“ nahradiť slovami „Z podkladov“, - slová „úloha sformulovaná v bode B.1.“ nahradiť slovami „vyplývajúca z“. Strana 13 Navrhujeme - v riadku 16 slovo „kniha“ nahradiť slovom „publikácia“, - v riadku 24 za slovom „komisia“ vložiť bodku a zvyšný text vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál, časť ŠTÁTNA SPRÁVA K „ŠTÁTNA SPRÁVA“ Navrhujeme - v riadku 2 slová „v činnosti“ nahradiť slovami „pri plnení úloh“, - v riadku 3 slová „v činnosti“ vypustiť ako nadbytočné, - vo riadku 4 slová „zriadených zákonom“ nahradiť slovami „zriadených osobitnými predpismi“, - v riadku 5 slová „v orgánoch štátnej správy“ nahradiť slovami „orgánov štátnej správy“, - v riadku 6 slovo „inštitúciách“ nahradiť slovom „ústredných orgánoch“, - v riadku 9 slová „V zmysle“ nahradiť slovami „Podľa“, - v riadku 13 slová „slovenského spisovného“ nahradiť slovami „spisovného slovenského“ a slová „ústne aj písomné rečové prejavy“ nahradiť slovami „ústny aj písomný prejav“, - v riadku 16 slová „verejnej komunikácii“ nahradiť slovami „komunikácii s verejnosťou“, - v riadku 21 slová „právne záväzných textov“ nahradiť slovami „právnych predpisov“, - v riadku 25 slová „v ktorej sa nachádza“ nahradiť slovami „ktorá obsahuje“, - v riadku 30 dvojbodku nahradiť slovom „napríklad“, - v riadku 35 za slovom „mien“ vložiť slovo „osobností“, - v riadku 36 za slovo „mena“ vložiť slovo „osobnosti“, - v riadku 48 slovo „aj“ vypustiť ako nadbytočné. Strana 2 Navrhujeme - v riadku 2 slová „udržiavať aktuálnym“ nahradiť slovom „aktualizovať“, - v riadku 5 za slovo „jazykovú“ vložiť slovo „stránku“, - v riadku 6 slovo „zakotvená“ nahradiť slovom „ustanovená“, - v riadku 14 slovo „ako“ a dvojbodku vypustiť, - v riadku 25 vypustiť slovo „Jeho“ a slovo správnom“ nahradiť slovami „Správcom registra adries“, - v riadku 28 slová „potom „ a „takomto“ vypustiť, - v riadku 37 slovo „vyskytujú“ nahradiť slovom „nachádzajú“, - v riadku 40 slovo „stanovenej“ nahradiť slovom „ustanovenej“, - v časti „Odporúčania“ prvom bode pred slovo „názvoslovnú“ a na koniec prvého bodu vložiť úvodzovky a slovo „názvoslovnú“ nahradiť slovom „Názvoslovnú“. Strana 3 Navrhujeme - v bode 3. slová „pravidlá slovenského pravopisu“ nahradiť slovami „pravidlá používania štátneho jazyka“, - v bode 5. nasledovné znenie: „Uložiť ústredným orgánom, aby pri zostavovaní základných číselníkov rešpektovali kodifikovanú podobu štátneho jazyka.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V prílohe č. 8, 4. strana Navrhujeme preformulovať, resp. špecifikovať slová „boli do študijného plánu pri ostatnej akreditácii zaradené predmety“. Odôvodnenie: Z danej formulácie nie je jasné, o aký študijný plán (ktorého študijného programu) ide. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, s. 23, bod 4: K prílohe č. 7, s. 3, bod 6: „Dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách (t. j. nielen na vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry).“. Žiadame doplniť plnenie tohto bodu do oboch častí štvrtej správy: „Kľúčové kompetencie inovovaného vzdelávacieho štandardu zo slovenského jazyka a literatúry majú nadpredmetový charakter. Sú nevyhnutné pre rôzne činnosti súvisiace s učením sa. Vyššia úroveň osvojenia slovenského jazyka sa dosiahne aj využitím medzi predmetových vzťahov, konkrétnych každodenných situácií, názorným vyučovaním a tvorivou aplikáciou získaných poznatkov. Od začiatku osvojovania rečových zručností prebieha nácvik správnej artikulácie a spisovnej výslovnosti. Zvýšená pozornosť sa venuje hlasnému čítaniu, čítaniu s porozumením v slovenskom jazyku a rozvíjaniu slovnej zásoby. Príklady podpory rozvoja spisovného jazykov iných vyučovacích predmetoch: Vo vyučovacích predmetoch prvouka (1. a 2. ročník ZŠ) a prírodoveda (3. a 4. ročník ZŠ) si žiaci okrem nadobúdania prírodovednej gramotnosti rozvíjajú v rámci medzipredmetových vzťahov aj čitateľskú gramotnosť prostredníctvom rôznych textových a netextových materiálov, ktoré sa nachádzajú v učebniciach pre uvedené vyučovacie predmety. Žiaci pri práci s vecnými textami využívajú primerane svojim schopnostiam rôzne druhy čitateľských stratégií, vyhľadávajú v textoch informácie, rôzne údaje, kľúčové slová. Učia sa orientovať v textoch a odlišovať v nich základné a sekundárne informácie, zároveň zostavovať osnovu z prečítaných textov. Učia sa pracovať aj s rôznymi inými zdrojmi informácií, napr. s odbornou literatúrou, encyklopédiou alebo internetom. Vo vyučovacom predmete vlastiveda na primárnom stupni vzdelávania je jedným z cieľov výchova čitateľa – bádateľa. Žiaci pracujú s textami (odborné a populárno-náučné texty primerané veku, povesti, letáky, plagáty...) a obrazovým materiálom (dobové fotografie, fotodokumentácia, náčrty a plány miest, propagačný materiál, makety...), učia sa čítať informácie z mapy, schém, tabuliek, grafov atď. Žiaci sa učia na základe získaných špecifických informácií orientovať sa v dejinách regiónu, zaujať postoj k udalostiam v rodnom kraji, hodnotiť dejiny svojho okolia. Štátny inštitút odborného vzdelávania vypracoval napríklad ešte v roku 2015 11 dodatkov, ktorými sa menia štátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie a prípravu pre vybrané skupiny učebných a študijných odborov. Súčasťou dodatkov schválených ministerstvom dňa 6. júla 2015 s účinnosťou od 1. septembra 2015, sú vzorové učebné osnovy odborov vzdelávania vstupujúcich do systému duálneho vzdelávania. Vo výchovno-vzdelávacích cieľoch odborných predmetov sú zadefinované nasledovné požiadavky zamerané na rozvoj spisovného jazyka: • vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, • identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, • posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, • overovať a interpretovať, kriticky hodnotiť získané údaje, • získavať informácie využívaním všetkých dostupných metód a prostriedkov, zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie potrebné na riešenie daného problému a osvojovať si nové poznatky, • osvojiť si základnú odbornú terminológiu a vedieť ju aktívne využívať, • čítať technické výkresy, technickú dokumentáciu, schémy a pracovné návody, katalógy, technickú dokumentáciu, • čítať odbornú literatúru, pracovať s odborným textom, • vysvetliť a požívať symboliku v odbore, • orientovať sa v platnej legislatíve, zákonoch, vyhláškach a normách.“. Odôvodnenie: Ministerstvo školstva považuje začlenenie uvedenej informácie o plnení tohto bodu do štvrtej správy za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, s. 21, ods. 3, vetu: „Riešením úlohy bol v roku 2015 poverený Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), ale v roku 2016 už táto úloha nebola zaradené do Plánu hlavných úloh ŠPÚ a v jej riešení sa nepokračovalo.“. Žiadame nahradiť nasledovne: „Plán hlavných úloh ŠPÚ na rok 2016 a 2017 obsahoval aj výskumnú činnosť zameranú na zefektívnenie riadenia kurikulárnej politiky a sledovanie kvality kurikulárnych dokumentov a výučby v predprimárnom, primárnom, nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a na základných umeleckých školách. ŠPÚ zaradil aj v roku 2018 medzi hlavné rozvojové zámery výskum, analytické a koncepčné činnosti spojené s tvorbou nových a inováciami existujúcich štátnych vzdelávacích programov, ich overovanie a implementácia; metodické riadenie v školách, vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vytváranie účinnej diagnostiky a riadenia; tvorba kurikulárnej politiky. Konkrétne ide o úlohu č. 2.1.6 Návrh systémového modelu kurikulárnych dokumentov. Ministerstvo školstva pripravilo iniciatívny materiál Návrh systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie, ktorý už prešiel vnútorným pripomienkovým konaním. Cieľom tohto materiálu je nastaviť úpravy kurikúl v nadchádzajúcom období v jasne definovaných cykloch a vo vopred ohlásených termínoch, pričom v obdobiach medzi týmito zmenami sa do štátnych vzdelávacích programov nebude vstupovať. Učitelia, laická a odborná verejnosť budú s dostatočným časovým predstihom vedieť, kedy sa uskutoční najbližšia inovácia štátnych vzdelávacích programov. Vznikne tak dostatočný časový priestor na odbornú diskusiu, analyzovanie výsledkov empirických výskumov a kvalitatívnych metód, a predovšetkým na kvalitnú prácu aktérov, ktorí sa budú podieľať na zmenách kurikúl. Tento postup, ktorý sa osvedčil aj iným krajinám v zahraničí, predstavuje určitú garanciu, že prípadné zmeny sa budú robiť uvážlivo a s dostatočným časovým predstihom, čo umožní pripraviť nielen nové inovované učebnice, ale aj zabezpečiť metodickú prípravu učiteľov na chystané zmeny. Medzi ďalšie úlohy v roku 2018 patrí aj úloha č. 2.2.2.1 Stav implementácie inovovaných vzdelávacích štandardov zo slovenského jazyka a literatúry do pedagogickej praxe v základných a stredných školách. Cieľom úlohy je realizovať pedagogický výskum vzťahu inovovaných kurikulárnych dokumentov a procesu výchovy a vzdelávania v ZŠ a SŠ. Zodpovední výskumní a vývojoví zamestnanci realizujú pedagogický výskum a metodické poradenstvo, a to formou individuálnych alebo skupinových rozhovorov, analýzou pedagogických dokumentov a odborných seminárov pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry zameraných na implementáciu inovovaných kurikulárnych dokumentov do školských vzdelávacích programov. Výstupom je analýza stavu a úrovne implementácie vzdelávacích štandardov do edukačnej praxe a odborné semináre pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry.“. Odôvodnenie: Plány hlavných úloh v rokoch 2016, 2017 a 2018 sú v súlade s Programovým vyhlásením Vlády SR ako aj v súlade s koncepčnými a reformnými stratégiami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kontrakty na jednotlivé roky sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva. Tvorba kurikulárnej politiky, analýz a navrhovanie koncepcií súvisiacich s riadením kurikulárnych zmien tvorí súčasť kontraktov ŠPÚ s ministerstvom na riešenie vedecko-výskumných úloh v rokoch 2016, 2017 a 2018. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, s. 22, ods. 1, za vetu: „Všetky tri celoslovenské projekty boli súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti (ďalej len „národná stratégia“), ktorej garantom je ministerstvo školstva a ktorú prerokovala vláda na svojom zasadnutí 29. apríla 2016.“. Žiadame doplniť nasledujúci text: „Národná stratégia obsahuje údaje o strategických partneroch, vymedzuje základné princípy, prináša SWOT analýzu, zdôrazňuje hlavné oblasti intervencie a odporúčania, ciele a iniciatívy na dosiahnutie strategického cieľa. Jedným z cieľov národnej stratégie je aktualizovať štátne vzdelávacie programy z aspektu úrovní čitateľskej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach a vypracovať štandardy pre jednotlivé úrovne gramotnosti (cieľ č. 12). V cieli č. 15 sa navrhuje vytvoriť národný subjekt na podporu čítania, ktorý je od štátu priamo financovaný a má od neho mandát. Jeho úlohou je koordinovať úsilie v oblasti podpory čítania a spolupracovať s orgánmi verejnej správy, miestnymi organizáciami a knižnicami, školami všetkých typov a úrovní, ako aj so združeniami, nadáciami a odbornými pracovníkmi z nakladateľstiev a z oblasti propagácie kníh/čítania. Financovať, pripravovať alebo realizovať rozličné literárne akcie a programy. Podporovať šírenie povedomia o národnom literárnom dedičstve. Jeho nositeľmi sú ministerstvo školstva v súčinnosti s MK SR. V národnej stratégii sa pri plnení špecifického cieľa č. 5 zdôrazňuje nadpredmetový charakter rozvoja čitateľskej gramotnosti a akcentuje sa v ňom participácia všetkých učiteľov na jej rozvíjaní. Priamo riadeným organizáciám rezortu školstva sa tiež ukladá úloha vypracovať metodiky rozvíjania čitateľskej gramotnosti aj pre iné všeobecno-vzdelávacie predmety než len vyučovací jazyk, aby sa mohli do rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov zapojiť aj učitelia iných predmetov.“. Odôvodnenie: Ministerstvo školstva považuje začlenenie týchto informácií do štvrtej správy za kľúčové. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail