LP/2017/952 Akčný plán na roky 2018 - 2020 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 - 2020

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, úloha číslo 15: Odporúčame medzi partnerov úlohy doplniť akademickú obec, Slovenský zväz telesne postihnutých, Asociáciu nepočujúcich Slovenska a Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Taktiež odporúčame gramaticky upraviť text úlohy. Odôvodnenie: Táto úloha je vysoko odborná záležitosť s nutnosťou sledovania aktuálnych trendov, pričom je nutné poznať množstvo smerníc a nové technologické riešenia. Z tohto dôvodu bude vhodné osloviť najmä aktívne organizácie pomáhajúce handicapovaným osobám, ako aj Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity, ktorá sa dlhoročne venuje oblasti zlepšovania a sprístupňovania priestorov pre zraniteľné skupiny telesne postihnutých. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, úloha číslo 2: Odporúčame medzi partnerov úlohy doplniť Sekciu bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a taktiež Sekciu regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Možnosti využitia verejného priestoru sú v kompetencii Sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, a taktiež sa táto oblasť dotýka kompetencií Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky. Uvedený partner „Slovenská komora architektov“ nie je dostatočne relevantný, keďže má zákonom stanovenú úlohu plnenia štátnej regulácie povolaní architekt a krajinný architekt. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, úloha číslo 18: Odporúčame medzi partnerov úlohy doplniť Sekciu regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky, ako aj Sekciu regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Vyučovanie prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra na základných školách sa dotýka prierezového vedného odboru regionálneho rozvoja, pričom práve Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky disponuje odborníkmi alebo vie vecne nominovať odborníkov z praxe alebo z akademickej obce. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K celému materiálu: V navrhovaných úlohách chýba posilnenie aktívnej politiky podpory zamestnanosti pri obnove pamiatok s ohľadom na zvyšovanie kvalifikácie u menej vzdelaného obyvateľstva. Odôvodnenie: Program obnovy hradov alebo iných pamiatok je nutné podporovať i v budúcnosti, keďže má veľký prínos pre aktiváciu dlhodobo nezamestnaných ľudí, najmä v najmenej rozvinutých okresoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Ku celému materiálu: Navrhované úlohy sa nevenujú rozvoju regionálnej kultúry prostredníctvom amatérskych skupín, pričom úplne absentuje podpora marginalizovaných kultúr. Podpora amatérskych skupín môže napomôcť ku zvýšeniu regionálnej identity, a tým aj udržať mladých ľudí v regiónoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K celému materiálu: Odporúčame zvážiť možnosť využitia existujúceho pamiatkového fondu pre regionálny a miestny rozvoj. Odôvodnenie: Na konzerváciu pamiatok bolo vynaložených množstvo financií, ktoré by bolo vhodné zužitkovať ako potenciál budúceho rozvoja obce a regiónov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Materiál bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V roku 2018 kvantifikuje predkladateľ vplyv v sume 3,7 mil. eur, z toho v rozpočte kapitoly VPS 1,6 mil. eur, v roku 2019 vplyv v sume 1,4 mil. eur a v roku 2020 v sume 1,3 mil. eur a uvádza, že financovanie jednotlivých úloh z akčného plánu je rozpočtovo zabezpečené a tieto sa budú realizovať v rámci schválených limitov kapitoly MK SR a VPS na príslušné rozpočtové roky. V zmysle bodu B. 3. uznesenia vlády SR č. 282 zo 7. júna 2017 k Návrhu programu a rozpočtu podujatí pri príležitosti osláv dejinných udalosť medzi SR a ČR v roku 2018 minister financií zabezpečil v rozpočte kapitoly VPS na rok 2018 finančné prostriedky vo výške uvedenej v prílohe č. 1 materiálu., t. j. v sume 4 438 810 eur, z toho pre MK SR 1 518 000 eur. S finančnými prostriedkami v sume 60 000 eur na zabezpečenie celoštátneho podujatia k 1 155 výročiu príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy schválený rozpočet verejnej správy na roky 2018 až 2020 neuvažuje. Aj podľa tvrdenia predkladateľa v analýze vplyvov, tieto budú požadované z kapitoly VPS v rámci materiálu predkladaného na rokovanie vlády SR. Na základe uvedeného žiadam doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov prepracovať tak, že v doložke bude vyznačený čiastočne rozpočtovo zabezpečený vplyv a v analýze vplyvov bude uvedený rozpočtovo nezabezpečený vplyv v roku 2018 v sume 60 000 eur. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V predloženom návrhu materiálu je potrebné aktualizovať funkcie dotknutých ministrov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) 1. V návrhu uznesenia časť "B. ukladá" upraviť text "podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí" - vypustiť "podpredsedovi vlády a"; obdobne upraviť text aj v časti "C. vykonajú". 2. Vo vlastnom materiály v tabuľkovej časti pri úlohe č. 39 upraviť namiesto "MZVEZ SR" na "MZVaEZ SR" - opraviť v celom texte materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Žiadame doplniť úlohu týkajúcu sa participácie Ministerstva kultúry SR na plnení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3) a Implementačného plánu RIS3, konkrétne v rámci platformy č. 3 Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Odôvodnenie: Práce na platforme prebiehajú, v pracovnej skupine k platforme č. 3 sú menovaní zástupcovia MK SR, na EDP procese sa zúčastňuje viacero inštitúcií z oblasti kreatívneho priemyslu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) SO2: Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva, úloha č. 12, oblasť č. 2.1.2. Pri plnení úlohy odporúčame spolupracovať so zriaďovateľmi múzeí a galérií, t. j. s vyššími územnými celkami, obcami a inými právnickými osobami, ako sú ústredné orgány štátnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Po doplnení úlohy týkajúcej sa účasti MK SR na plnení RIS 3 odporúčame doplnenie partnera Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Odôvodnenie: Úrad vedie Stálu komisiu pre implementáciu RIS 3, ktorá zastrešuje prácu všetkých piatich platforiem Implementačného plánu RIS3. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) SO1: Formovanie kultúrnych potrieb a dopytu po kultúre výchovou a vzdelávaním, úloha č. 4, oblasť č. 1.2.1. Pri plnení úlohy odporúčame spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) SO3: Systematická podpora pôvodnej umeleckej tvorby, úloha č. 27, oblasť č. 3.1. Navrhujeme upraviť názov poradného, koodinačného a iniciatívneho orgánu vlády SR v znení " Rada vlády SR pre kultúru". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) SO2: Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva, úloha č. 18, oblasť č. 2.2. Pri plnení úlohy odporúčame spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Príloha č. 1. - Do zoznamu použitých skratiek odporúčame doplniť vysvetlenie skratky "ÚHV SAV", ktorá sa vyskytuje vo vlastnom materiáli v návrhu úlohy č. 19, oblasť č. 2.2. ako aj vysvetlenie skratky "TASR", ktorá sa vyskytuje vo vlastnom materiáli v návrhu úlohy č. 22, oblasť č. 2.5. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Do zoznamu použitých skratiek odporúčame doplniť aj vysvetlenie skratky "FPU", ktorá sa vyskytuje vo vlastnom materiáli v návrhu úlohy č. 30. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: Vzhľadom na skutočnosť, že MPSVR SR nie je v rámci Akčného plánu na roky 2018 – 2020 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 - 2020 zodpovedným subjektom ani partnerom plnenia navrhovaných úloh žiadame z návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky, úlohy B.2. vypustiť ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail