LP/2017/910 Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2018 až 2023

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: k Podprogramu 06E0J – Miesta riadenia pre obranu štátu: odporúčame uviesť, že sa pristúpilo k aktualizácii a čiastočnej zmene jednotlivých projektov uvedeného podprogramu a odôvodnenie tejto zmeny. Odôvodnenie: V Medzirezortnom programe 06-Podpora obrany štátu na roky 2017 – 2022, schválený uznesením vlády SR č. 593/2017, je štruktúra jednotlivých projektov daného podprogramu odlišná. Skutočnosť, že sa pristúpilo k aktualizácii jednotlivých projektov a možno aj ku zmene ich priorít, považujeme za dôležitú a preto je potrebné na ňu upozorniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: k Podprogramu 06E0J – Miesta riadenia pre obranu štátu: pod tabuľku „Plánované náklady na realizáciu podprogramu po projektoch v Eurách“ odporúčame uviesť odôvodnenie, prečo v súčasnosti plánované náklady nie sú v súlade s Rozvojovým plánom podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 134 zo dňa 18.3.2015. Odôvodnenie: V Rozvojom pláne podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024 sa uvádza pre roky 2015 – 2020 vyčlenenie finančných prostriedkov v sume 251 000,-€ na konkrétne projekty podprogramu Miesta riadenia pre obranu štátu. Podľa predloženého materiálu sa v období rokov 2018 až 2020 neplánujú na uvedený podprogram žiadne finančné prostriedky a teda nebudú sa realizovať ani plánované projekty. Žiadne prostriedky sa nevyčlenili ani v rokoch 2015 až 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy je rozpočtovo zabezpečený v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých kapitol na príslušný rozpočtový rok. Súčasne však žiadam opraviť sumy v jednotlivých položkách a kategóriách bežných výdavkov v tabuľke č. 4/a Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súlade s rozpočtom verejnej správy na roky 2018 až 2020. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 1. K časti "Doložka vybraných vplyvov" odporúčame vypustiť detailné riadky s označením položiek (635), (644), (723) a ponechať len úroveň (630), (640), (720). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 2. K časti "Vlastný materiál" opraviť tabuľku „Plánované náklady na realizáciu podprogramu po projektoch“ odporúčame v riadku s cieľom č. 1, v stĺpcoch pre roky /2021/2022/2023/ uviesť hodnoty 295 000/395 000/395 000 a v riadku s cieľom č. 8, v stĺpcoch pre roky /2021/2022/2023/ uviesť hodnoty 0/0/0. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 3. K časti "Vlastný materiál" v cieli č. 8 opraviť „Merateľný ukazovateľ“ pre roky 2021/2022/2023 uviesť text /nie/nie/nie/. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) 3. v časti Zámer programu odporúčame oddeľovať úlohy spojené s kolektívnou obranou zabezpečovanou NATO a úlohami plnenými v rámci EÚ upravením textu nasledovne: Postupné zdokonaľovanie podpory obrany štátu s dôrazom na funkčnosť systému obrannej infraštruktúry, na služby a činnosti poskytované OS SR na zabezpečenie obrany štátu a na podporu a všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl členských krajín NATO (ďalej len „ČK NATO“) pri plnení úloh kolektívnej obrany a činnosti ozbrojených síl členských krajín EÚ (ďalej len „ČK EÚ“) na území SR v rámci poskytovania podpory hostiteľskou krajinou (ďalej len „HNS“). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) 2. V časti 4.4 Podpora zapojenia sa do projektov EÚ (EDA) odporúčame doplniť text v Cieli č. 4 doplniť: “ Podporiť spoluprácu členských krajín EÚ pri riešení nedostatkových spôsobilostí formou projektov založených na medzinárodnej spolupráci, a projektov schválených v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO).“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) 1. V úvode a v predkladacej správe odporúčame doplniť text: “ Program je zameraný na požiadavky ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“), ktoré sú potrebné na zabezpečenie obrany štátu vrátane požiadaviek na poskytovanie podpory hostiteľskou krajinou na území Slovenskej republiky na základe medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v rámci členstva v NATO a sú v súlade s rozpracovaním Plánu postupného nasadenia (GRP) v podmienkach SR.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail