LP/2017/90 Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Kráľová na roky 2017 – 2046

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Navrhujeme slová " z príslušnej parcely" nahradiť slovami "z príslušného pozemku" alebo slovami "z príslušného územia". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 14. Z hľadiska finančných prostriedkov na realizáciu jednotlivých opatrení žiadame o ich rozdelenie podľa zdrojov krytia na nárokovateľné (štátny rozpočet, zdroje ŠOP) a nenárokovateľné (zdroje EÚ, súkromné..) Odôvodnenie: Z hľadiska dosiahnutia cieľov PS je zabezpečenie financovania a vytvorenie podmienok pre čerpanie disponibilných zdrojov základným predpokladom. PS predpokladá financovanie predovšetkým z fakultatívnych zdrojov, čo považujeme za najvážnejšie riziko úspešného plnenia PS. Z uvedeného dôvodu špecifikácia zdrojov krytia poskytne relevantnú informáciu nielen o samotných zdrojoch krytia, ale zároveň aj informáciu spojenú s rizikom čerpania nenárokovateľných zdrojov financovania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 11. V opatrení 1.1.6. doplniť znižovanie početnosti, resp. odstraňovanie inváznych druhov živočíchov a v opatreniach 2.1.1.; 2.1.2; 2.1.3. a 2.1.6 doplniť „so súhlasom vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa“ Odôvodnenie: V opatrení 1.1.6. je realizácia monitoringu inváznych druhov šeliem samoúčelná, ak na ňu nenadväzuje znižovanie početnosti, resp. odstraňovanie inváznych druhov živočíchov. Opatrenia v rámci cieľa 2.1. zamerané na navštevovanie lokalít, budovanie náučných chodníkov a tabúľ, pozorovateľní a fotokrytov sú zjavným zásahom do vlastníckych práv. Z uvedeného vyplýva, že na realizáciu týchto opatrení je potrebný súhlas vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa dotknutých pozemkov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 3. Zoznam druhov vtákov zistených v CHVÚ (tabuľka č. 2) žiadame uviesť v slovenskom názvosloví, resp. doplniť latinské názvoslovie o názvoslovie slovenské alebo tabuľku vypustiť. Odôvodnenie: PS o CHVÚ nie je len materiálom pre odbornú ornitologickú verejnosť, jeho plnenie si vyžaduje účasť laickej verejnosti, vlastníkov, resp. užívateľov pozemkov, ktorí nie vo všetkých prípadoch disponujú vedomosťami o latinskom názvosloví druhov vtákov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 6. V kapitole 2.2. časť Lesné hospodárstvo žiadame nahradiť slová “..a následne hladiny priľahlých spodných vôd..“ slovami „.. a hladiny podzemnej vody..“ Odôvodnenie: Ide o správnosť používania terminológie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 13. Kapitolu 3.4. doplniť o rozdelenie opatrení na opatrenia obligatórne (povinné) s uvedením konkrétneho ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorého vyplývajú a fakultatívne (nepovinné) – nevyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Odôvodnenie: Jednotlivé opatrenia, navrhované programom starostlivosti, možno považovať za opatrenia vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany prírody a krajiny relevantných k riešenej problematike – obligatórne (zákon o ochrane prírody, vyhláška MŽP SR č. 21/2008 Z.z. ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Kráľová) a opatrenia, ktoré z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplývajú – fakultatívne. Rozdelenie opatrení v zmysle uvedenej požiadavky vytvára základný predpoklad pre ich priorizáciu z hľadiska dosiahnutia cieľa programu starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 4. Žiadame zosúladiť členenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu v súlade s ustanoveniami § 2 písm.b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v kapitole 2.2. časť Poľnohospodárstvo Odôvodnenie: Predkladateľ nesprávne uplatňuje základné pojmy definujúce poľnohospodársku pôdu, keď v rámci poľnohospodársky využívanej pôdy definuje ornú pôdu, a „ostatné druhy poľnohospodársky využívanej pôdy (trvalé trávne porasty, vinice, poľnohospodársky pôdny fond)“. Základné pojmy sú ustanovené vyššie citovaným zákonom nasledovne. „poľnohospodárskou pôdou produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 8. V časti 2.3.1. definovať termíny „hniezdny strom“, „okolie hniezdisk“, definovať čas „hniezdnej sezóny“ a doplniť do opatrenia „monitorovania potencionálneho výskytu medvedíka čistotného..“ realizáciu opatrení na jeho odstraňovanie ako invázneho druhu živočícha. Podobne doplniť aj relevantnú časť 2.3.2.2. Odôvodnenie: Presné definovanie používaných pojmov je potrebné z hľadiska jednoznačnosti a realizovateľnosti opatrení PS. Čo sa týka doplnenia ohľadom medvedíka čistotného, ide o doplnenia odstraňovania tohto invázneho druhu živočícha, ktorý „preduje“ všetky hniezda, nielen „stromové hniezda“ ako uvádza predkladateľ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 5. V kapitole 2.2. časť Lesné hospodárstvo žiadame nahradiť slová „Porasty majú charakter prechodu od zamokrených stanovíšť mäkkých luhov až po extrémne suché stanovištia tvrdých luhov..“ slovami „Lesné porasty majú charakter od mäkkých luhov na zamokrených stanovištiach po charakter tvrdých luhov na extrémne suchých stanovištiach..“ Odôvodnenie: Predkladateľ nesprávne používa terminológiu lesného hospodárstva vo veci „prechodu lužných lesov z mäkkých na tvrdých“. Porasty nikam neprechádzajú. Lužné lesy (tvrdé, mäkké, prechodné) odpovedajú stanovištným podmienkam v tomto prípade najvýraznejšie ovplyvneným hladinou podzemnej vody. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 2. V časti úvod žiadame slová „...3,92 % tvoria priľahlé ochranné lesy...“ nahradiť slovami „...3,92 % tvoria lesné pozemky, na ktorých sú lesy zaradené do kategória lesov ochranných...“. Odôvodnenie: Predkladateľ v prvom odseku pojednáva o druhoch pozemkov, pričom v prípade lesného hospodárstva uvádza, že „3,92 % tvoria priľahlé ochranné lesy“. Ochranné lesy nie sú charakteristikou druhu pozemku, ale konkrétnej kategórie lesov, za ktorú boli lesy na lesnom pozemku vyhlásené. Predkladateľ nerešpektuje terminológiu ustanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi a nesprávne zamieňa kategórie lesov a druhy pozemkov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 1. Žiadame zosúladiť v celom materiáli (predkladacia správa aj vlastný materiál) predmet ochrany s vyhláškou MŽP SR č. 21/2008 Z.z. Odôvodnenie: Predmetom ochrany v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 21/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová je druh vtáka európskeho významu bučiaka nočného. V predkladanom programe starostlivosti však predkladateľ odkazuje na vtáčí druh „chavkoš nočný“. V prípade, že došlo k úprave názvoslovia chráneného vtáčieho druhu, je potrebné na toto upozorniť odkazom pod čiarou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 7. V kapitole 2.2. časť Lesné hospodárstvo žiadame vypustiť poslednú vetu „Severná kolónia je umiestnená...“, alebo ju v celom rozsahu premiestniť do časti 2.1. Odôvodnenie: Je zrejmé, že ide o dreviny rastúce mimo lesných pozemkov. Z uvedeného dôvodu je nesprávne zaradenie porastov drevín k časti lesné hospodárstvo, zároveň nesprávnosť tohto priradenia vyplýva aj z toho, že pozemky nie sú manažované podľa programu starostlivosti o lesy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 10. Nahradiť, resp. doplniť odborné definície „..litorálna submerzná a natantná vegetácia..“ v opatrení 1.1.4. Odôvodnenie: I napriek snahe predkladateľ o uplatňovanie odborných termínov je potrebné upozorniť na skutočnosť, že PS sa nevypracúva len pre odbornú, ale aj pre laickú verejnosť. Z uvedeného dôvodu odporúčame vyššie uvedené termíny nahradiť termínami napr. „vodná a močiarna vegetácia – submerzné porasty). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 15. Žiadame doplniť doložku vplyvov o dopady na správcov pozemkov vo vlastníctve štátu, vrátane dopadov vyplývajúcich z opatrenia 2.3.3. (realizovať zámeny pozemkov) Odôvodnenie : Predkladateľ opatrenia, ktoré by mohli mať dopad na vlastnícke práva a predstavujúce obmedzenie bežného obhospodarovania, chce prednostne uplatňovať iba na pozemkoch vo vlastníctve štátu, v dôsledku čoho nebude potrebné uplatňovanie ekonomických nástrojov podľa § 61 zákona o ochrane prírody. V prílohe č. 3 v bode 3.1 predkladateľ deklaruje dopady na správcov pozemkov vo vlastníctve štátu – SVP, š.p. a LESY SR, š.p. pričom pri organizácii LESY SR, š.p. konštatuje, že ide o vplyv minimálny. Z dôvodu, že sám predkladateľ potvrdzuje vplyv na podnikateľské prostredie, žiadame ho špecifikovať a vyčísliť, aby vláda SR mala k dispozícii údaje o dopadoch na subjekty spravujúce pozemky vo vlastníctve štátu. Ich bagatelizovanie je neprípustné, pretože ovplyvňuje ich schopnosť riadne spravovať pozemky vo vlastníctve štátu, resp. pravidelne prispievať finančnými prostriedkami do ŠR viazanými na hospodárske výsledky subjektov, čo pri 41 CHVÚ má významný vplyv. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 12. Žiadame vypustiť opatrenie 2.3.1. „Navrhnúť rybára čierneho medzi predmety ochrany..“ Odôvodnenie: Súvislosti, na základe ktorých predkladateľ navrhuje rozšírenie predmetu ochrany o rybára čierneho považujeme za nepostačujúce na realizáciu tohto opatrenia. Jediným chráneným vtáčím druhom je v zmysle vyhlášky č. 21/2008 Z.z. bučiak nočný. Akémukoľvek rozširovaniu predmetu ochrany je potrebné pristupovať len na základe cieleného a dlhodobého prieskumu a systematického mapovania, čo v prípade rybára čierneho predložený materiál nespĺňa. PS nie je dokumentáciou ochrany prírody, ktorá slúži na zmenu predmetu ochrany chráneného územia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) 9. V kapitole 3.1. časti „Vnútorné prírodné faktory“ nesúhlasíme s paušálnym „zabezpečením celoročnej ochrany hniezdnych stromov pred výrubom“ a žiadame na konci doplniť text „..pred výrubom v prípade, že nie sú zdrojom šírenia škodlivých činiteľov na okolité porasty drevín.“ Odôvodnenie: Nie je možné paušálne zakázanie výrubu stromov, pretože v prípade, že by tieto boli zdrojom šírenia škodlivých činiteľov (hmyzí škodcovia, huby), mohlo by dôjsť k rozpadu stromovej vegetácie v rozsahu, ktorý by ohrozoval dosiahnutie zabezpečenia priaznivého stavu biotopu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Berieme na vedomie, že z predloženého materiálu nebude vyplývať rozpočtovo nezabezpečený vplyv. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) "bez pripomienok" Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail