LP/2017/877 Návrh na zrušenie úlohy č. 10 v mesiaci jún a úlohy č. 12 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k obalu: Upraviť v súlade s bodom 2.2.1 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR – t.j. doplniť číslo spisu predkladajúceho orgánu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: - v názve materiálu vložiť za slová: „v mesiaci jún“ spojku: „a“. - pri obidvoch uvedených úlohách upraviť predkladateľa v súlade s pôvodným znením uznesenia vlády nasledovne: „podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti“. - v rámci úlohy č. 12 v mesiaci august z Plánu práce vlády SR na rok 2017 vypustiť z: „Názvu uznesenia:“ nasledovné slová: „Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 571 zo 14. decembra 2016“ – uvedené zrejme omylom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k doložke vybraných vplyvov: Zároveň Vás informujem, že podľa bodu 2.4 písmena d) Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa jednotná metodika nevzťahuje na návrh na zmenu termínu alebo návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail