LP/2017/836 Aktualizácia Národného programu duševného zdravia a Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2017 - 2018

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Vlastný materiál: 3.5 PODPORA, PREVENCIA, LIEČBA A REHABILITÁCIA Navrhujeme doplniť za prvou vetou: „Významnou pomocou v prevencii pred závislosťou na hrách u mladistvých by bol úplný zákaz herní v intraviláne obce.“ Odôvodnenie: Mladiství, obzvlášť mladí muži, a taktiež hyperaktívne deti s poruchou osobnosti sú mimoriadne náchylní na vytvorenie závislostí. Prevenciou pred patologickým hráčstvom je predovšetkým znižovanie tzv. príležitosti na hru, ktorú je možné zabezpečiť napríklad zákazom herní v intraviláne obce. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Vlastný materiál: Stratégia politiky duševného zdravia. Bod 1. Navrhujeme na začiatku 1. bodu vložiť : 1. „Budovanie zdravej rodiny a“ Odôvodnenie: Väčšina psychických ochorení začína v detstve v dôsledku neistoty v rodinných vzťahoch a nenaplnením potrieb dieťaťa. Dôsledky rozpadu rodiny sú napr. depresie, nespavosť, patologický strach, ADHD a iné. Výskumy i výskumná prax hovoria, že pre zdravý vývin dieťaťa je kľúčová psychická pohoda v prenatálnom období a v ranom detstve. Z tohto dôvodu je potrebné pomáhať najprv k udržaniu stability rodiny. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: ● V časti 1. Východiská politiky duševného zdravia na konci vety, ktorá začína slovami „Dňa 14. decembra 2011 schválilo .....“ žiadame vypustiť slová „a náhradnej starostlivosti.“ Pripomienka: obyčajná Odôvodnenie: Precizovanie textu. ● V časti 1. Východiská politiky duševného zdravia za vetou „Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 – 2020 schválilo MPSVR SR dňa 24. novembra 2016.“ žiadame doplniť novú vetu, ktorá znie: „V oblasti náhradnej starostlivosti je hlavným strategickým dokumentom Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na roky 2016 – 2020, Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, ktorú schválilo MPSVR SR dňa 29. mája 2017.“ Pripomienka: obyčajná Odôvodnenie: Doplnenie strategického dokumentu, ktorý koncepčne rieši deinštitucionalizáciu v oblasti náhradnej starostlivosti a prispieva k cieľom Programu duševného zdravia. ● V časti 3.3.1. Deinštitucionalizácia a rozvoj siete komunitnej a domácej starostlivosti o duševné zdravie, predposledný odsek, ktorý začína slovami „Proces deinštitucionalizácie na Slovensku....“ je potrebné z hľadiska významového doplniť. Pripomienka: obyčajná Odôvodnenie: Zmätočnosť znenia vety. ● V časti 3.3.1. Deinštitucionalizácia a rozvoj siete komunitnej a domácej starostlivosti o duševné zdravie, v poslednom odseku žiadame slová „nápravno-výchovná činnosť (kurátori)“ nahradiť slovami „úrady práce, sociálnych vecí a rodiny“. Pripomienka: obyčajná Odôvodnenie: Precizovanie textu. ● V časti 3.5. Podpora, prevencia, liečba a rehabilitácia žiadame vypustiť posledný odsek, ktorý začína slovami „Osobitne je potrebné zabezpečiť, .....“ Pripomienka: obyčajná Odôvodnenie: Úprava textu z dôvodu odstránenia duplicity. ● V časti 3.5.2. Liečba a rehabilitácia, žiadame prehodnotiť presun problematiky drogových závislostí a porúch správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo patologického hráčstva do náplne praktického lekára. Pripomienka: obyčajná Odôvodnenie: Na základe doterajších skúseností nie je možné predpokladať, že bude v možnostiach praktického lekára vykonávať liečbu napr. drogových závislostí. ● K časti 3.9.1.- Označenie časti 3.9.1. je potrebné preformulovať nasledovne: „Výskum v oblasti duševného zdravia a jeho ďalšie smerovanie“. Pripomienka: obyčajná Odôvodnenie: Zmätočnosť znenia označenia a jeho nesúlad s vecným obsahom časti. ● K časti Medzisektorová spolupráca: V treťom odseku vetu „Na čele politiky v oblasti duševného zdravia je Rada duševného zdravia Ministerstva zdravotníctva SR ako poradný orgán ministra zdravotníctva SR.“ nahradiť vetou, ktorá znie: „Odborným, poradným, iniciatívnym a koordinačným poradným orgánom ministra zdravotníctva SR pre oblasť duševného zdravia je Rada duševného zdravia Ministerstva zdravotníctva SR“. Pripomienka: obyčajná Odôvodnenie: Zosúladenie znenia s právnym postavením poradného orgánu ministra. ● V Pláne realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2017 – 2018 žiadame úlohu č. 13 preformulovať nasledovne: „Vytvoriť legislatívne i nelegislatívne predpoklady na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti (medicínskej diagnostiky, ambulantnej a ústavnej liečby) detí, mladistvých osôb a plnoletých fyzických osôb závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva a detí s poruchou správania v dôsledku užívania alkoholu, drog alebo patologického hráčstva, a to aj v prípade jej odmietnutia zo strany detí a mladistvých, resp. nesúhlasu zo strany ich zákonných zástupcov.“. Pripomienka: obyčajná Odôvodnenie: Precizovanie znenia úlohy. . K doložke vybraných vplyvov v rámci MPK: ● Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky naďalej uplatňuje svoje pripomienky k doložke vybraných vplyvov, ktoré boli Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky zaslané ako jej zmeny a doplnenia dňa 7. novembra 2017 v nadväznosti na stanovisko Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v rámci predbežného pripomienkového konania k predloženému materiálu. V tejto súvislosti upozorňujeme predkladateľa na dodržanie postupu podľa bodu 9.2 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov – predloženie predmetného materiálu na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pripomienka: obyčajná Odôvodnenie: Dopracovanie doložky z hľadiska pôsobnosti MPSVR SR v súlade so stanoviskom Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v rámci predbežného pripomienkového konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Podľa doložky vybraných vplyvov bude mať aktualizácia národného programu negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ale nie je vyznačená zabezpečenosť v rozpočte. V tabuľkách analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy sú kvantifikované iba výdavky MZ SR na rok 2017 vo výške 100 tis. eur, výdavky na roky 2018 až 2020 nie sú uvedené. Taktiež nie sú kvantifikované ani výdavky ostatných rozpočtových kapitol, rozpočtov obcí a VÚC, potrebných na realizáciou národného programu duševného zdravia. Pri realizácii úlohy č. 12, týkajúcej sa zabezpečenia dostupnosti služieb starostlivosti o duševné zdravie sa okrem prostriedkov štátneho rozpočtu predpokladajú použiť aj prostriedky z fondov EÚ, nie je však špecifikovaný konkrétny operačný program. V nadväznosti na uvedené Vás žiadam o doplnenie finančnej kvantifikácie za všetky subjekty verejnej správy podľa jednotlivých rokov a zdrojového krytia. Súčasne je potrebné v doložke vybraných vplyvov uviesť zabezpečenosť v rozpočte. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Vlastný materiál: Na konci: 1. VÝCHODISKÁ POLITIKY DUŠEVNÉHO ZDRAVIA“ Za vymenovaním Stratégie deinštitucionalizácie, 2. ods. za prvou vetou navrhujeme vložiť: „Príčinou ale aj následkom domáceho násilia je mnohokrát potrat, pričom indukovaný (umelý) potrat je jeden z najrizikovejších faktorov ohrozenia duševného zdravia človeka. Postabortívny syndróm nesie v sebe riziká depresie, úzkostných stavov až suicidálnych sklonov. Väčšina psychických ochorení (depresie, nespavosť, patologický strach, ADHD) však začína už v detstve v dôsledku neistoty v rodinných vzťahoch a nenaplnením potrieb dieťaťa. Výskumy i výskumná prax hovoria, že pre zdravý vývin dieťaťa je kľúčová psychická pohoda v prenatálnom období a v ranom detstve. V súvislosti s uvedeným je potrebné posilňovať rodinu a realizovať osvetové a vzdelávacie aktivity na prevenciu domáceho násilia.“ Ostatné vety vypustiť. Odôvodnenie: Nakoľko domáce násilie môže ohroziť psychické zdravie obetí alebo jeho príčinou môže byť psychická porucha násilníka – teda súvisí s duševným zdravím ľudí, je potrebné uviesť širšie príčinné súvislosti a následky domáceho násilia. V súvislosti s NPDZ a problematikou násilia na ženách a v súlade s ochranou žien pred úzkostnými stavmi je potrebné hovoriť o dôležitosti rodiny a o rizikách potratu a jeho následkoch. Akčný plán rodovej rovnosti a Celoštátna stratégia rodovej rovnosti neriešia duševné zdravie obyvateľstva a teda neexistuje príčinná súvislosť odvolávky na tieto dokumenty. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Vlastný materiál: 3.5.1. Podpora a prevencia. a/Preventívne programy v oblasti vzdelávania. Na konci za „prevencie samovražednosti“ namiesto bodky čiarka a pokračovanie „pri ktorých je nevyhnutné hovoriť o rizikách postabortívneho syndrómu a jeho dopadu na psychické zdravie dievčat a žien.“ Odôvodnenie: Výskumná prax hovorí o veľmi vysokom výskyte úzkostných stavov, depresií až suicidálnych sklonov u žien a dievčat po potrate. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Vlastný materiál: MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA. Za vymenovaním hlavných skupín implementácie NPDZ - štátne a verejné organizácie - podnikateľské organizácie - mimovládne organizácie navrhujeme vložiť „registrované cirkvi a náboženské spoločnosti“. Odôvodnenie: Aplikačná prax poukazuje na nevyhnutnosť spolupráce medzi psychiatrami, psychológmi, psychoterapeutmi (a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi) a duchovnými (kňazmi, kazateľmi, pastormi...), nakoľko aplikovanie náboženského života, obzvlášť odpustenie, má terapeutický účinok. Výskumy preukázali vzťah neodpustenia a bolestí hlavy, depresie, nedostatku energie, úzkosti, vnútorného napätia, nespavosti, nepokoja a neopodstatnených obáv, smútku. Naopak, viaceré výskumy preukázali, že odpustenie môže zlepšiť náš celkový zdravotný stav. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Plán úloh. Úloha č. 6. Na konci názvu „Uskutočniť preventívno – edukačné kampane so zameraním na problematiku duševného zdravia a boj s duševnými chorobami a prevenciu suicidality u detí a dospelých“ navrhujeme vložiť: „s dôrazom na riziká postabortívneho syndrómu“ Odôvodnenie: Výskumná prax hovorí o veľmi vysokom výskyte úzkostných stavov, depresií až suicidálnych sklonov u žien a dievčat po potrate. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Vlastný materiál: Stratégia politiky duševného zdravia. Tabuľka v Bode 1. Princípy: Na začiatku navrhujeme vložiť: Predpokladom zdravého duševného vývinu je stabilná rodina, ktorej podpora musí byť zabezpečená na všetkých úrovniach. Odôvodnenie: Väčšina psychických ochorení začína v detstve v dôsledku neistoty v rodinných vzťahoch. Dôsledky rozpadu rodiny sú napr. depresie, nespavosť, patologický strach, ADHD a iné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K bodu 10 Vzhľadom na to, že rekodifikácia civilného súdneho procesu už bola ukončená prijatím zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok a zákona č. 162/2015 Z. z. Správny sporový poriadok v znení zákona 88/2017 Z. z., dovoľujeme si Vás požiadať o vypustenie bodu č. 10 z návrhu predmetného Plánu z dôvodu neaktuálnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail