LP/2017/807 Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia - úprava pomeru spolufinancovania prioritnej osi 4 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Pripomienka k: 06-Priloha_Zmena-OP-KZP, strana 154, kapitola 8. Koordinácia medzi fondmi, EPFRV, Európskym námorným a rybárskym fondom a inými finančnými nástrojmi Únie a vnútroštátnymi nástrojmi a s EIB, TC 6, IP 6e). Pripomienka: Žiadame odstrániť text: „IROP bude podporovať revitalizáciu brownfieldov s cieľom ich opätovného využitia, napr. pre občiansku vybavenosť, okrem prieskumu, sanácie a monitorovania EZ.“. Zdôvodnenie: Revitalizácia brownfieldov nie je predmetom podpory IROP, IP 6e). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) V dokumente "06-Priloha_Zmena-OP-KZP" odporúčame reflektovať prijatie nového zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli v časti 4, ako aj do predkladacej správy navrhujeme uviesť aj vplyv zmeny OP KŽP na prvky uvedené v Partnerskej dohode SR na roky 2014-2020. V nadväznosti na posúdenie zmien v predloženom návrhu materiálu v rámci MPK konštatujeme, že uvedená zmena OP KŽP nemá vplyv na prvky uvedené v PD SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K prílohe Odporúčame v tabuľke na 2. strane v riadku NUTS regions covered by the operational programme uviesť: „SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA SK0 - SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Odôvodnenie: Zosúladenie názvov s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 Z. z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vlastný materiál, časť 03, str. 6, časť „5 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie“, posledná veta: „Od 3.11.2017 prebieha zisťovacie konanie k navrhovanej zmene OP KŽP s termínom predloženia stanovísk do 20.11.2017“ – vetu navrhujem preformulovať do minulého času, keďže medzirezortné pripomienkové konanie prebieha po termíne 20.11.2017 a uvedená skutočnosť už bola zrealizovaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov, str. 2, časť „9 Vplyvy navrhovaného materiálu“ – navrhujem overiť, či naozaj zmena nebude mať "žiadny" vplyv na životné prostredie. Uvedené navrhujem z dôvodu, že v bode 5. "Posudzovanie vplyvov na životné prostredie", materiálu sa píše, že do 20.11.2017 sa mali predložiť stanoviská k zisťovaciemu konaniu a ešte nie sú vyhodnotené. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vlastný materiál, časť 03, str. 7 , časť „Záver“, odsek tri, druhá veta – navrhujeme z dôvodu precizovania textu doplniť "Podľa článku 30, ods. 2 všeobecného nariadenia...". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov, časť „Charakter predkladaného materiálu“ – z charakteru navrhovaného materiálu vyplýva, že sa jedná o nelegislatívny materiál. Z daného dôvodu navrhujem odznačiť "Materiál legislatívnej povahy ". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Predkladacia správa, str. 1, odsek šesť, posledná veta „Zisťovacie konanie bude prebiehať do 20.11.2017...“ – vetu navrhujem preformulovať do minulého času, keďže medzirezortné pripomienkové konanie prebieha po 20.11.2017 a uvedená skutočnosť už bola zrealizovaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Predkladacia správa, celý dokument – odporúčam z formálneho hľadiska zarovnať text do bloku a vykonať opravy textu, ako napr. str. 1 prvý odsek slovo "spolufinancovania", str. 2 prvý odsek slovné spojenie " Centrálny koordinačný orgán" a pod.. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Predkladacia správa, str. 1, posledný odsek – z dôvodu precizovania textu, aby nedošlo k zámene operačných programov, je potrebné použiť správnu skratku "OP KŽP". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail