LP/2017/807 Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia - úprava pomeru spolufinancovania prioritnej osi 4 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.