LP/2017/799 Návrh Stratégie národného plánu implementácie záväzkov a kritérií vyplývajúcich z účasti Slovenskej republiky na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) k obalu materiálu: odporúčame doplniť na obal materiálu predkladateľa, rezortné číslo materiálu a číslo uznesenia vlády SR č. 522/2017 z 8. 11. 2017 ako podnetu pre predloženie dotknutého materiálu do MPK. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 4. K bodu 4 doložky vybraných vplyvov Bod 4 doložky vybraných vplyvov „Dotknuté subjekty“ navrhujeme doplniť o slová „NBÚ (kybernetická bezpečnosť)“. Odôvodnenie: Oblasť kybernetickej bezpečnosti a kybernetickej obrany je úzko prepojená. Pre plnenie plánov na zabezpečenie ochrany a obrany kybernetického priestoru Slovenskej republiky je nevyhnutná súčinnosť Národného bezpečnostného úradu ako gestora kybernetickej bezpečnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 3. K bodu 12 vlastného materiálu V rámci posúdenia súčasnej situácie navrhujeme doplniť medzi vymenované výbory aj Výbor Bezpečnostnej rady SR pre kybernetickú bezpečnosť. Zároveň dávame na zváženie, či by existujúce postupy boli dostatočne rýchle a flexibilné aj v prípade uplatnenia článku 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (doložky o solidarite) alebo článku 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (ustanovenia o vzájomnej pomoci iným členským štátom). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 2. K bodu 11 vlastného materiálu Zároveň navrhujeme budovanie útvarov reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty zahrnúť do plánov do roku 2021, nie až v rámci plánov do roku 2025. Odôvodnenie: Fungujúce útvary reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty sú základom pre náležité fungovanie operatívy. Zároveň v zmysle záväzkov vyplývajúcich zo smernice EP a R (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii je nutné pokryť fungovanie základných služieb operačnými jednotkami, na čo je nevyhnutné personálne, technické a materiálne zabezpečenie ich bezchybného fungovania a vzájomnej spolupráce. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 1. K bodu 11 vlastného materiálu V rámci definovaných plánov do roku 2021 v bode 11 navrhujeme vložiť za slovo „realizovaný“ slovo „aj“, takže v konečnej podobe bude text znieť: „rozvoj predmetnej spolupráce bude realizovaný aj prostredníctvom aktívnej účasti na medzinárodných cvičeniach....“. Odôvodnenie: Zo súčasného znenia sa možno mylne domnievať, že medzinárodná spolupráca a spolupráca so súkromným a akademickým sektorom bude realizovaná iba prostredníctvom cvičení, čo nevystihuje nielen prípadné plány do roku 2021, ale ani súčasnú situáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V riadku 17. navrhujeme v stĺpci aktuálny stav s presahom na rok 2018 vložiť text: „SR deklarovala 24. októbra 2017 záujem viesť projekt nepriamej palebnej podpory v pozícii vedúcej krajiny s cieľom vyvinúť presnú mobilnú delostrelecké platformu s dlhým dostrelom. SR sa prihlási k projektu vojenskej mobility a bude participovať na jeho rozpracovaní v rámci EDA.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V riadku 12. v druhom odseku navrhujeme zmeniť text: „je v SR dostatočne rýchly a flexibilný“ za text „je v SR v súčasnosti schopný zabezpečiť potrebné požiadavky.“ A doplniť text v stĺpcoch na roky 2019-2021 a 2022-2025: „SR bude priebežne vyhodnocovať potrebu zlepšovať a zrýchľovať prijímanie politických rozhodnutí a navrhovať potrebné opatrenia“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V riadku 7. odporúčame vypustiť text „zo zohľadnením národných špecifík“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V riadku 6. navrhujeme zmeniť (v stĺpcoch k rokom 2019-2021 a 2022-2025) „ozbrojených síl“ za „ministerstvo obrany“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V riadku 3. navrhujeme doplniť „a sú v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu OS SR s výhľadom do roku 2030.“ na koniec vety v časti Aktuálny stav s presahom na rok 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V riadku 12. v treťom odseku navrhujeme nový text: Aktuálny stav s výhľadom na rok 2018: „V súlade s revidovanými strategickými dokumentami posilní SR svoje kapacity prispievať do operácií a misií EÚ v oblasti krízového manažmentu. SR v súčasnosti (s presahom na rok 2018) pôsobí v týchto vojenských operáciách a misiách EÚ: EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine. SR bude pokračovať v podpore zachovania exekutívnej časti mandátu operácie EUFOR ALTHEA s cieľom plne dosiahnuť ciele, ktoré z exekutívnej, ale aj neexekutívnej časti mandátu operácie vyplývajú, resp. do doby, kedy štátne inštitúcie Bosny a Hercegoviny budú schopné prevziať za plnenie týchto úloh plnú zodpovednosť. EUNAVFOR MED Sophia v Stredozemnom mori. EUMM Georgia v Gruzínsku (pozorovateľská misia)“ Obdobie 2019-2021 „SR bude pokračovať v príspevku do operácií typu EUFOR v súlade so zahraničnopolitickými prioritami. SR udrží príspevok do operácie EUFOR ALTHEA až do naplnenia jej cieľov. Po vyhodnotení pilotného projektu týkajúceho sa príspevku SR do operácie EUNAVFOR MED Sophia realizovaného v rozmedzí 2017-2018, SR na základe ponuky zahraničného partnera zváži pokračovanie angažovanosti v uvedenej operácií s využitím už získaných spôsobilostí. V prípade zahájenia novej operácie typu EUFOR, SR posúdi svoj príspevok do jej realizácie. SR postupne posilní svoju angažovanosť a podporu v procese zvyšovania bezpečnosti a stability štátov v širšom európskom susedstve. Z tohto dôvodu SR pristúpi v roku 2018 k stanoveniu vojensko-politického usmernenia s cieľom posilniť spôsobilosť SR/OS SR prispievať v strednodobom horizonte do prebiehajúcich výcvikových misií (EUTM) a tento príspevok dlhodobo udržiavať. SR zároveň zintenzívni vysielanie civilných expertov do misií a operácií EÚ, ktoré sú v jej geopolitickom záujme. “ Obdobie 2022-2025 „SR bude pokračovať v príspevku do operácii typu EUFOR aj v rozmedzí rokov 2022 – 2025. Po prijatí opatrení zadefinovaných v predchádzajúcom období (2019 - 2021), bude SR schopná (2022 - 2025) prispievať do prebiehajúcich výcvikových misií (EUTM) a tento príspevok dlhodobo udržiavať v súlade so zahraničnopolitickými prioritami SR, strategickými dokumentmi bezpečnostného, obranného a vojenského charakteru a záväzkami vyplývajúcimi z členstva SR v medzinárodných organizáciách. SR zároveň zintenzívni vysielanie civilných expertov do misií a operácií EÚ, ktoré sú v jej geopolitickom záujme.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Súčasne upozorňujem, aby samotné návrhy realizácie konkrétnych oblastí boli spracované a predložené na rokovanie vlády SR tak, aby všetky výdavky vyplývajúce z predložených návrhov boli zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov príslušnej kapitoly na jednotlivé roky bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V predkladacej správe a doložke vybraných vplyvov je uvedené, že materiál nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Zároveň sa v predkladacej správe uvádza, že pri napĺňaní Stratégie národného implementačného plánu budú spracované samostatné návrhy realizácie konkrétnych oblastí, ktoré budú obsahovať doložku vplyvov na štátny rozpočet. V oblasti zdrojov sú v predloženom materiáli konkretizované jednotlivé záväzky. K záväzku v bode 1. „Pravidelne zvyšovať obranné rozpočty v reálnych hodnotách s cieľom dosiahnuť dohodnuté ciele“ je uvedené, že po roku 2020 je zámerom postupné navyšovanie obranných výdavkov pri smerovaní k 2 % HDP v súlade s Obrannou stratégiou (Plán implementácie na obdobie 2019 – 2021 a Plán implementácie na obdobie 2022 – 2025). K tomuto zámeru žiadam doplniť nasledovnú vetu: „Zvyšovanie obranných výdavkov bude plánované v rámci limitov výdavkov kapitoly Ministerstva obrany SR v závislosti od makroekonomického vývoja a ekonomických možností SR.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR v bode B.4. je uložená úloha pre ministra financií: „poskytovať ministrovi obrany súčinnosť a podporu pri priebežnom prijímaní opatrení s cieľom napĺňať záväzky a kritériá vyplývajúce z účasti Slovenskej republiky na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie“. Z uvedeného bodu a časti „Vykonajú“ žiadam ministra financií vypustiť a nadväzne upraviť text predkladacej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K predkladacej správe: 3. odsek, 7. veta – Postupné plnenie Národného plánu implementácie je na národnej úrovni transformované do Stratégie národného plánu implementácie záväzkov a kritérií vyplývajúcich z účasti SR na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie. Postupné napĺňanie jednotlivých záväzkov zo stratégie si vyžaduje koordináciu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (politický rámec), ako aj spoluprácu s Ministerstvom financií SR (adekvátne finančné krytie/využívanie finančných nástrojov EÚ), Ministerstva hospodárstva SR (obranný priemysel) a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (veda a výskum). Odôvodnenie: danou úpravou bude jasná skutočnosť, že „Národný plán implementácie kritérií a záväzkov vyplývajúcich z účasti Slovenskej republiky na Stálej štruktúrovanej spolupráci“, ktorého vypracovanie bolo uložené ministrovi obrany SR uznesením vlády SR č. (uviesť konkrétne číslo), je totožný so „Stratégiou Národného plánu implementácie kritérií a záväzkov vyplývajúcich z účasti Slovenskej republiky na Stálej štruktúrovanej spolupráci“, do ktorej je plán transformovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K predkladacej správe: 3. odsek, 6. veta – slová „v súlade s rozhodnutím vlády SR z 8. novembra 2017“ odporúčame nahradiť slovami „v súlade s uznesením vlády SR (uviesť konkrétne číslo uznesenia) zo dňa 8. novembra 2017.“ Odôvodnenie: Ide o spresnenie, ktoré definuje konkrétne uznesenie, ktorým bol minister obrany poverený k podpísaniu zámeru Slovenskej republiky participovať na PESCO. K termínu ukončenia MPK a predloženia materiálu na rokovanie vlády SR už bude známe konkrétne číslo uznesenia vlády SR k Zámeru Slovenskej republiky participovať na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany. Z toho dôvodu odporúčame, aby materiál predložený na rokovanie vlády SR obsahoval už známe konkrétne údaje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K predkladacej správe: 1. odsek, 1. veta - text 1. vety odporúčame preformulovať na znenie: „Vláda SR na svojom rokovaní dňa 8. novembra 2017 schválila uznesením č. (uviesť konkrétne číslo uznesenia) Návrh zámeru Slovenskej republiky participovať na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany.“ Odôvodnenie: Ide o spresnenie, ktoré definuje konkrétne uznesenie, ktorým bol minister obrany poverený k podpísaniu zámeru Slovenskej republiky participovať na PESCO. K termínu ukončenia MPK a predloženia materiálu na rokovanie vlády SR už bude známe konkrétne číslo uznesenia vlády SR k Zámeru Slovenskej republiky participovať na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany. Z toho dôvodu odporúčame, aby materiál predložený na rokovanie vlády SR obsahoval už známe konkrétne údaje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail