LP/2017/797 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“)

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V celom texte navrhujeme slová „produkty a služby“ nahradiť slovami „výrobky a služby“. Odôvodnenie: V ekonomickej teórii sa pod „produktom“ rozumie výsledok ekonomickej činnosti, ktorým môže byť výrobok aj služba. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z formálneho hľadiska je potrebné časť IV. Dôsledky na rozpočet prepracovať v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov platnej od 1. apríla 2016 (uznesenie vlády SR č. 76/2016). V časti IV. Dôsledky na rozpočet sa uvádza, že vzhľadom na pokrytie úloh Agentúry ENISA z rozpočtu Európskej únie a čisto dobrovoľný príspevok členských štátov na jej fungovanie sa nepredpokladá vplyv na štátny rozpočet. Upozorňujem však, že v prípade poskytnutia dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky do agentúry je potrebné tieto výdavky zabezpečiť v rámci stanovených limitov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Odporúčame upraviť návrh materiálu podľa aktuálneho vzoru riadneho predbežného stanoviska, ktorý zahŕňa aj analytické posúdenie vybraných vplyvov na SR v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov v časti IV.VPLYVY NA VYBRANÉ OBLASTI. V prípade identifikovaných vplyvov majú byť súčasťou riadneho predbežného stanoviska príslušné analýzy vplyvov vypracované v súlade s uvedenou jednotnou metodikou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Na strane 12 materiálu odporúčame v druhom odseku v treťom riadku nahradiť slovo "zvolené" slovom "zvolané". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Materiál obsahuje dve odlišné predkladacie správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Na MPK boli predložené dve predkladacie správy. Odporúčame zjednotiť obe predkladacie správy v odstavci 2 a odstavci 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Vzhľadom na skutočnosť, že prekladaný materiál počíta s nutnosťou prijatia implementačných opatrení, odporúčame predkladateľovi v Doložke vybraných vplyvov v bode č. 10 Poznámky uviesť, že vplyvy týchto implementačných opatrení budú konkretizované samostatne v čase ich prijímania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi v Doložke vybraných vplyvov doplniť body č. 2 Definícia problému, č. 3 Ciele a výsledný stav, č. 4 Dotknuté subjekty a č. 5 Alternatívne riešenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K celému materiálu V tabuľke vplyvov navrhovaného materiálu v rámci Doložky vybraných vplyvov predkladateľ nepredpokladá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie. V časti V. Riadneho predbežného stanoviska však naopak uvádza, že „návrh nariadenia môže mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.“ Predkladateľovi odporúčame opätovne prehodnotiť vplyvy na podnikateľské prostredie a zosúladiť jednotlivé časti predkladaného materiálu v zmysle koherentnosti jeho znenia. Predkladateľ by sa mal sústrediť na tie opatrenia predmetného materiálu, pri ktorých dochádza k vytváraniu, popr. odbúravaniu administratívnej záťaže, a teda k zvýšeniu/zníženiu nákladov pre podnikateľský sektor. Podnetným príkladom môže byť návrh na vytvorenie európskeho rámca kyberneticko-bezpečnostnej certifikácie, vďaka ktorému môže dôjsť k odstráneniu administratívnej záťaže. Tá vyplýva z povinnosti podrobenia sa viacerým certifikačným procedúram vo viacerých členských štátoch EÚ v prípade, že podnikateľský subjekt má záujem poskytovať svoje produkty na viacerých trhoch. Prijatým opatrením by bolo zamedzené fragmentácii trhu a vzniknuté administratívne náklady spojené s viacnásobnou certifikáciou by boli odstránené. Na druhej strane, v hypotetickom prípade, že by slovenským podnikateľom vznikla akákoľvek nová povinnosť súvisiaca s kyberneticko-bezpečnostnou certifikáciou na európskej úrovni, predkladateľ musí tieto negatívne vplyvy taktiež vyznačiť a kvantifikovať. V prípade, že predkladateľ svoje vplyvy prehodnotí, zapracuje ich do príslušnej časti návrhu riadneho predbežného stanoviska, ako aj do analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Predkladateľovi taktiež odporúčame kvantifikovať jednotlivé vplyvy na podnikateľské prostredie. V prípade, že predkladateľ nedokáže jednotlivé vplyvy vyčísliť na celé prostredie, vyčísli ich aspoň na 1 podnikateľa, poprípade ich aspoň slovne popíše. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) 1. K Doložke vybraných vplyvov Aj napriek tomu, že predkladateľ vypracoval Doložku vybraných vplyvov, v zmysle jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov by to nebolo potrebné, ak by predkladateľ vypracoval Riadne predbežné stanovisko v celom jeho znení, a teda v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ. Žiadame predkladateľa použiť aktualizovaný vzor riadneho predbežného stanoviska vypracovaný v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 627/2013 a uznesenie vlády SR č. 76/2016) a dopracovať časť IV., a teda vyplniť tabuľku predpokladaných vplyvov. Doložka vybraných vplyvov po dopracovaní tabuľky predpokladaných vplyvov už viac nebude potrebná. Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 2.3.), jednotná metodika sa vzťahuje na prípravu návrhov predbežných stanovísk v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ (schválené uznesením vlády SR č. 627 z 23. novembra 2013). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail