LP/2017/74 Návrh na zmenu gestora a termínu úlohy z uznesenia vlády Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Predmetom materiálu je úloha z uznesenia vlády, ktorá je súčasťou delimitácie v znení Dohody o prechode práv a povinností, číslo zmluvy MF: 2016148202, príloha č. 14 a preto dňom účinnosti (1. jún 2016) tejto dohody je gestorom úlohy B.1. uznesenia vlády č. 187 z 18.5.2016 Váš úrad. V súlade s poslednou vetou v čl. 11 ods. (5) Rokovacieho poriadku vlády SR schváleného uznesením vlády SR č. 512 z 13.6.2001 v znení jeho zmien meniť termín plnenia úlohy, uloženej rozhodnutím vlády, môže predseda vlády na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím termínu. V zmysle vyššie uvedeného nie je potrebné vypracovávať materiál pretože pominuli dôvody na zmeny vykonávané rozhodnutím vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V prípade, že materiál, obsahujúci zmenu termínu plnenia úlohy, bude predmetom rokovania vlády, uvádzam, že hoci je uvedené v predkladacej správe, že materiál neobsahuje doložku vybraných vplyvov, tá sa v materiáli nachádza. V bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu vyznačil predkladateľ „žiadne vplyvy“ a súčasne v riadku „rozpočtovo zabezpečené vplyvy“ vyznačil možnosť „nie“. Vzhľadom na to, že predložený návrh nemá žiaden vplyv, nevyznačuje sa žiadna z možností rozpočtového zabezpečenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K celému materiálu bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail