LP/2017/608 Návrh riadneho predbežného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004

Zoznam hromadných pripomienok

K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.
K procesu neboli vytvorené žiadne pripomienky.