LP/2017/54 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť D&J Design s.r.o., IČO: 44 561 504, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Lučenec

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)  Príloha č. 4 - Analýza sociálnych vplyvov - v časti 4.1 kvantifikácia je potrebné opraviť uvedenú sumu (696 eur) na sumu 668 eur, ktorá zodpovedá celkovej cene práce 903,13 eur. Odôvodnenie Technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 1. K časti (F) v ôsmom odseku na strane 7 je potrebné na koniec vety doplniť text „ani minimálnu pomoc“. Odôvodnenie: zabezpečiť súlad s Nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „nariadenie č. 651/2014“), článok 14 bod 14. 2. K časti (F) do deviateho odseku na strane 7 je potrebné, z hľadiska dodržiavania pravidiel kumulácie, doplniť text v tom smere, že v súvislosti s oprávnenými nákladmi, ktoré sú predmetom investičného zámeru, prijímateľovi nebola poskytnutá minimálna pomoc. Zároveň je potrebné doplniť, ako poskytovateľ túto skutočnosť overil. V prípade, ak bola prijímateľovi v súvislosti s tými istými oprávnenými nákladmi poskytnutá minimálna pomoc, je potrebné jej výšku uviesť v návrhu a zároveň doplniť vyhodnotenie, ako sú dodržané pravidlá kumulácie. Odôvodnenie: zabezpečiť súlad s nariadením č. 651/2014, článok 8, ods. 5. 3. V texte časti (F) v treťom odseku na strane 8 je potrebné text „základná diskontná sadzba“ nahradiť textom „základná sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby“. Odôvodnenie: zabezpečiť súlad s nariadením č. 651/2014, článok 7, ods. 3 a oznámením Komisie o revízií spôsobu stanovenia referenčnej a diskontnej sadzby. 4. V texte časti (F) vo štvrtom odseku na strane 8 text „k základnej diskontnej sadzbe“ nahradiť textom „k základnej sadzbe pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby“. Odôvodnenie: zabezpečiť súlad s nariadením č. 651/2014, článok 7, ods. 3 a oznámením Komisie o revízií spôsobu stanovenia referenčnej a diskontnej sadzby Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)  (B) Stručná charakteristika investičného zámeru - str. 3, tab. č. 6. Plánovaný počet vytvorených pracovných miest v čase– nie je zrejmá potreba vytvorenia desiatich nových pracovných miest v roku 2020, nakoľko plná plánovaná kapacita výroby sa má dosiahnuť v roku 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 1. V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že výdavky na investičný projekt sú rozpočtovo zabezpečené v kapitole MH SR a z materiálu nevyplýva rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy. Pokiaľ bude schválená podpora na investičné projekty, ktoré boli predložené na posúdenie na MF SR, v kapitole MH SR na roky 2018 a 2019 nie je rozpočtovaná dostatočná suma finančných prostriedkov na financovanie tohto projektu. Na základe uvedeného nesúhlasíme s predložením materiálu na rokovanie vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 5. K časti (G) Záver bod 14 je potrebné na koniec vety doplniť text „ani minimálnu pomoc“. Odôvodnenie: zabezpečiť súlad s Nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „nariadenie č. 651/2014“), článok 14 bod 14. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K časti (B) do tabuľky č. 5 je potrebné prepočítať tabuľku, konkrétne riadok „Investičná pomoc“, stĺpec „Spolu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) NBS navrhuje opraviť vo vlastnom materiáli v Tab.č. 5 „Zdroje financovania investičného zámeru“ v riadku Investičnú pomoc, stĺpec SPOLU hodnotu 660 000 (Eur) na 910 319 (Eur). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail