LP/2017/442 Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2018 až 2020

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) V súvislosti s predloženým návrhom rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) na roky 2018 až 2020 opakovane predkladáme zásadnú požiadavku zaradiť do legislatívneho plánu zmenu zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmenu zákona o štátnom rozpočte na nastávajúce obdobie. Zdôvodnenie: V súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad sa zriadil ako právnická osoba, ktorému sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie: a) dohľadu nad verejným zdravotným poistením b) dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Podľa ustanovení § 30 citovaného zákona, finančné zabezpečenie činnosti Úradu je hradené z prostriedkov povinného zdravotného poistenia. Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet Úradu príspevok na činnosť Úradu najneskôr do 20. decembra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok. Výška príspevku je 0,45% zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky príspevku je celková suma z ročného prerozdeľovania poistného uvedená v rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného. Zastávame názor, že obdobne, ako je to v prípade iných inštitúcií, ktorým zákon zveril kompetencie v oblasti verejnej správy, príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti je potrebné zabezpečiť z prostriedkov štátneho rozpočtu a nie zo zdrojov povinného zdravotného poistenia. Tiež sme toho názoru, že je principiálne nesprávne zákonom garantovať príspevok na činnosť Úradu percentom z vybraného poistného, ktoré sa každoročne zvyšuje, nakoľko výška vybraného poistného nemá žiaden súvis s činnosťou Úradu. Naša opakovane predkladaná požiadavka sleduje cieľ zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov zo zdrojov povinného zdravotného poistenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tým aj možnosť uspokojiť oprávnené mzdové nároky zamestnancov týchto zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K predloženému návrhu nemám pripomienky. Navrhujeme do budúcnosti legislatívne zosúladiť predkladanie návrhu rozpočtu úradu s predkladaním návrhu rozpočtu verejnej správy v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) V predkladacej správe v poslednom odseku odporúčame predkladateľovi za slovami „Zo zdrojov úradu“ vypustiť slovo „úradu“ z dôvodu duplicity. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail