LP/2017/322 Správa za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že návrh materiálu má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v rokoch 2017 až 2020 v sume 1 655 119 eur každoročne, ktorý je rozpočtovo zabezpečený v rámci programu 0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a jeho prijatím nevznikne rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) V kapitole 8 (strana 16) navrhujeme v šiestom odseku „písmeno h)“ nahradiť „ písm. h)“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) V kapitole 8 (strana 23) navrhujeme upraviť číslo kapitoly na „Kapitola 9“. Odôvodnenie: Postupnosť číslovania kapitol. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) V kapitole 6 (strana 14) navrhujeme v druhom odseku upraviť názov „Kriminalistickým a expertíznym úradom Policajného zboru“ na správny názov „Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) V bode 3. „Ciele a výsledný stav“ navrhujeme za „§ 3“ vložiť „ods. 2“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V kapitole 8 (str.15) odporúčame slová „obecné zastupiteľstvá“ nahradiť slovom „obce“. Odôvodnenie: Zosúladiť s § 1 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj s predchádzajúcou časťou vety (samosprávne kraje a nie zastupiteľstvá samosprávnych krajov). V predposlednom odseku na str.16 začiatok vety odporúčame naformulovať takto: „Podľa § 14 ods.2 písm. ...“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava V časti Inštitúcie (str.22) správny názov cirkvi je Evanjelická cirkev augsburského vyznania (nie vyzvania) na Slovensku. V prvom odseku (str.24) má byť správny rok 2018. Odôvodnenie: Zosúladenie s nadpisom Kapitoly 8. V poslednom odseku (str.25) odporúčame uviesť gramaticky správne zámeno „jej“ pred slovom „podpredsedom“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Odporúčame do predkladacej správy ako aj do vlastného materiálu vložiť informáciu o jeho vplyve na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské a životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy a vplyvy na služby pre občana. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Odporúčame v tabuľkách doplniť zdroje údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) navrhuje slová „94 osobám s postavením Slováka žijúceho v zahraničí (predovšetkým štátni príslušníci Srbskej republiky 81 osôb a Ukrajiny 12 osôb).“ nahradiť slovami „93 osobám s postavením Slováka žijúceho v zahraničí (predovšetkým štátni príslušníci Srbskej republiky 83 osôb a Ukrajiny 10 osôb).“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňuje na potrebu legislatívnej úpravy zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to konkrétne § 2 vymedzenie pojmov a § 9 (dôvody zániku osvedčenia). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je jedným zo subjektov, ktorého aktivity sú obsiahnuté v Kapitole osem vlastného materiálu, žiadame zahrnúť túto skutočnosť aj do Predkladacej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail