LP/2017/246 Návrh štatútu Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Navrhujeme nahradiť bodku na konci čiarkou a navrhujeme, aby písm. g) začalo slovom s malým písmenom. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Navrhujeme nahradiť slová „odsúhlasila aj ostatná Rada" slovami „odsúhlasili aj ostatní členovia Rady". Odôvodnenie: Jazyková pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V čl. 3 ods. 2 odporúčame doplniť okrúhlu zátvorku za odkazom 1; slovo „predpisu1.“ nahradiť slovom „predpisu1)“. Rovnakú úpravu odporúčame urobiť aj v poznámke pod čiarou k odkazu 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V čl. 7 ods. 2 v úvodnej vete odporúčame vypustiť dvojbodku a v písmene f) slovo „Poskytuje“ nahradiť slovom „poskytuje“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V čl. 3 ods. 5 odporúčame v písmenách a) až c) slovo „písmena“ nahradiť slovom „písm.“ a v písmene b) vypustiť slovo „podľa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Navrhujeme nahradiť slov „ministerstva“ slovom „MDaV SR“ vzhľadom na zavedenú skratku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Navrhujeme nahradiť slová „Slovenskú agentúru pre cestovný ruch“ slovom „SACR“, vzhľadom na zavedenú skratku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) MPRV SR žiada v texte čl. 3 ods. 3 písm. a) doplniť nový bod, ktorý bude znieť: " 5. generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR." Odôvodnenie: Úspešnú realizáciu záväzku vlády SR presadzovať a posilňovať proexportnú politiku aj v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov MPRV SR považuje za jednu z prioritných a ak má byť úspešná musí byť koordinovaná na úrovni viacerých ústredných orgánov štátnej správy a z toho dôvodu považuje MPRV SR za potrebné, aby členom Rady Vlády SR na podporu exportu a investícií bol aj zástupca MPRV SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Navrhujeme nahradiť slová „Minister dopravy a výstavby SR“ slovami „Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ na zosúladenie terminológie. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že predložený návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Odporúčame vypustiť slovo ,,podľa" a slovo ,,písmena" odporúčame nahradiť slovom ,,písm.". Odôvodnenie: Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Slovo ,,písmena" odporúčame nahradiť slovom ,,písm". Odôvodnenie: Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Slovo ,,písmena" odporúčame nahradiť slovom ,,písm". Odôvodnenie: Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Slovo ,,Poskytuje" odporúčame upraviť na slovo ,,poskytuje". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) PKS odporúča za slovo "teritoriálne" vložiť text "a komoditné". Odôvodnenie: PKS odporúča, abyRada okrem teritorálnych priorít navrhovala aj komoditné priority, čo je z hľadiska podpory rozvoja exportu porovnateľne dôležité. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi vypustiť v názve uznesenia slová „k návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu“. Rovnako odporúčame z dôvodu duplicity vypustiť za slovami „A. schvaľuje“ slovo „Vláda“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi v návrhu uznesenia vlády bode B.1. pred slová „30. mája 2017“ vložiť slovo „do“. Rovnako odporúčame predkladateľovi v bode B.2. vložiť pred slová „30. mája 2017“ slovo „do“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi zosúladiť slová „členovia s hlasovacím právom“ (napr. čl. 3 ods. 1) so slovným spojením „členov s rozhodujúcim hlasom“ (napr. čl. 9 ods. 2). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi použiť rovnakú legislatívnu techniku ako v článku 2 vlastného materiálu. Na základe uvedeného preto odporúčame v čl. 4 ods. 2 nahradiť slová „Predseda Rady najmä“ slovami „Predseda Rady plní najmä tieto úlohy“. Rovnaký postup odporúčame použiť aj v čl. 7 ods. 2, t. j. nahradiť slová „Sekretariát najmä“ slovami „Sekretariát plní najmä tieto úlohy“. Zároveň odporúčame predkladateľovi v čl. 7 ods. 2 písm. e) nahradiť bodku umiestnenú za slovami „Slovenskej republiky“ čiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V druhom odseku predkladacej správy (posledná veta) ponechávame na zvážení predkladateľa vypustenie slov „a akademickej“ z dôvodu, že vlastný materiál spoluprácu s akademickou obcou nerieši. V treťom odseku navrhujeme nahradiť slová „aj ostatná Rada“ slovami „aj ostatní členovia Rady“. Predkladateľovi tiež odporúčame v poslednom odseku vypustiť poslednú vetu: „Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, predkladá sa bez rozporov.“, nakoľko predmetný materiál je ešte len v procese medzirezortného pripomienkového konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi za odkaz č. 1 vložiť okrúhlu zátvorku tak, ako to ustanovujú Legislatívne pravidlá vlády SR (bod 22.1 Prílohy č. 1 k LPV). Predmetnú zátvorku je potrebné umiestniť aj v príslušnej poznámke pod čiarou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) PKS žiada v texte písm. a) doplniť nový bod č. 5 takto: "5. minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky". Odôvodnenie: Podľa PVV na roky 2016 - 2020 považuje vláda SR potravinárstvo za strategické odvetvie hospodárskej politky štátu s nezastupiteľným miestom v štruktúre ekonomiky. Vláda tiež podporí export potravinárskych výrobkov na vnútorný trh EÚ a na trhy tretích krajín. MPRV SR začalo realizovať záväzok cez proexportnú politiku. PKS však zastáva názor, že ak má byť politika exportu úspešná, musí byť koordinovaná a minister/ka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR by mala byť členom Rady. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) V čl. 7 ods. 2 písm. f) na konci navrhujeme nahradiť bodku čiarkou a písm. g) začať slovom s malým začiatočným písmenom. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) V treťom odseku predkladacej správy navrhujeme slová "návrh odsúhlasila aj ostatná Rada" nahradiť slovami "návrh odsúhlasili aj ostatní členovia Rady". Odôvodnenie: Jazyková pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail