LP/2017/219 Aktualizácia Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Do vlastného materiálu, najmä do kapitoly 3.2.1 -Požiadavky na formy podpory bytových budov od roku 2014, žiadame zapracovať s ohľadom na zabezpečenie podmienok úspešného napredovania integrácie Rómov: a) problematiku regenerácie/obnovy existujúceho bytového fondu osídlení marginalizovaných rómskych komunít s poukazom na materiál Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. č. 63 z 19. januára 2005 k návrhu dlhodobej koncepcie bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a modelu jej financovania, b) v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, v prepojení na na kapitolu 6.1. názvu „Pojem nákladovej optimálnosti“ vo vzťahu k nájomnému z dôvodov sociálnej politiky, aktu EÚ názvu Usmernenia sprevádzajúce delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo 16. januára 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov zavedením rámca porovnávacej metodiky výpočtu nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov ( Ú. v. EÚ C 115, 19. 4. 2012, s. 1) aj s prihliadnutím na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2012 ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov vytvorením rámca porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012) problematiku sociálneho aspektu a rozumnej úrovne udržania nájomného, a súčasne pre budovy určené pre jednu rodinu a pre viacbytové obytné domy a budovy pre viac rodín žiadame zhodnotiť možnosť zapracovania podkategórií budov obývaných príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít (s prihliadnutím na periodicky zisťovanú skutočnosť neplnenia si povinnosti vlastníkov stavieb udržiavať stavby v riadnom technickom stave v segmente domov vo vlastníctve obcí a miest), aj s prihliadnutím na problematiku nielen regenerácie uvedených segmentov budov/bytov v komparácii na energetickú hospodárnosť budov, ale aj na príslušné procesy regulované zákonom č. 50/1976 Zb. vrátane procesov dodatočného povoľovania stavieb v prepojení na limity Prílohy 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011). c) problematiku nástrojov Európskej solidárnej pomoci EŚIF, s ohľadom na rámec nariadení Európskeho parlamentu a Rady 1301/2013 a 1303/2013 až 1305/2013 v previazaní na tematické ciele operačných programov, osobitne OP ĽZ, prioritnej osy 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, najmä investičnej priority 6.1. Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, špecifického cieľa 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania – osobitne v rámci investícii do rekonštrukcie budov v komparácií na cieľ sledovaný predkladaným materiálom. Súčasne zohľadniť aj problematiku obsiahnutú v regulačnej oblasti zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane aj takých nástrojov, ako je sociálny, alebo regionálny aspekt vo verejnom obstarávaní (upriamujeme pozornosť aj na tabuľky 3F a 4F OP ĽZ, obsahujúce aj budovy verejnej infraštruktúry – t.z. obdobne túto problematiku je potrené zapracovať aj do kapitoly 3.2.2). Je potrebné zohľadniť vzájomné doplnenie sledovaných cieľov predkladaného materiálu v rámci uvedenej problematiky nástrojov EŠIF, aj na základe synergie napríklad medzi OP ĽZ a OP ŽP. OP ĽZ tieto skutočnosti zohľadnil v čase svojho vzniku aj v previazaní na odporúčania Rady k národnému programu reforiem pre rok 2013. V rámci tejto skutočnosti aj vo vzťahu k segmentu nebytových bytov kladieme do pozornosti podkapitolu OP ĽZ - 2.6.3.1 Opis typu a príklady aktivít. Odôvodenie: Podľa čl. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012) členské štáty stanovia dlhodobú stratégiu na mobilizáciu investícií do obnovy vnútroštátneho fondu obytných aj komerčných budov, a to verejných aj súkromných, pričom stratégia v systémoch periodickej trojročnej aktualizácie má obsahovať aj identifikáciu nákladovo efektívnych prístupov k obnovám týkajúcich sa typu budovy a politiky a opatrenia na podporu nákladovo efektívnych hĺbkových obnov budov vrátane postupných hĺbkových obnov. Uvedená skutočnosť bola implementovaná aj do zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preto považujeme za dôležité s cieľom efektívnej integrácie Rómov zosieťovanie všetkých nástrojov a politík v predkladanom materiály, vrátane nástrojov uvedených v sekundárnom práve EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) V bode 2.2 (str. 15) odporúčame uviesť odkaz na STN 15459 takto: "STN EN 15459 Energetická hospodárnosť budov. Postupy ekonomického hodnotenia energetických systémov v budovách (06 0004).". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) V bode 2.4.1 (str. 18) v poslednom odseku je uvedený nesprávne odkaz na STN 73 2901 v tvare opravy ako STN 73 2901/O1: 2015. Odporúčame uviesť odkaz na STN takto: "STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) (73 2901).". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Dávame do pozornosti, že podľa zákona č. 264/1999 Z. z. technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je dodržiavanie slovenskej technickej normy dobrovoľné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) V bode 2.1 v odseku tohto ustanovenia sa uvádza odkaz na revidovanú STN 73 0540: 2002. V roku 2002 bol vydaný súbor noriem pozostávajúci z STN 73 0540-1 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia, STN 73 0540-2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky a STN 73 0540-3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov, ktoré nahradili o. i. aj STN 73 5040: 1977. V roku 2012 boli časti 2 a 3 nahradené týmito normami: STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky a STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov. Odporúčame preto zvoliť príslušnú časť súboru noriem. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) V bode 2.3 (str. 16) a v prílohe č. 1 a 7 odporúčame uviesť odkaz na STN 73 0540-2: 2012 takto: "STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (73 0540).". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Berieme na vedomie, že z návrhu aktualizácie stratégie nevyplývajú požiadavky na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Na základe skúseností s doterajším vyhodnocovaním úspor energie v rámci prípravy akčných plánov energetickej efektívnosti a ročných správ o pokroku pri plnení národných cieľov energetickej efektívnosti upozorňujeme, že uvedené hodnoty potenciálu úspor energie do roku 2020 v kategórii rodinné domy výrazne presahujú dosiaľ monitorované hodnoty úspor energie v tejto kategórii za roky 2014-2016. Zároveň odporúčame aktualizovať analýzu potenciálu úspor energie pre jednotlivé kategórie budov s prihliadnutím na skutkový stav. Odôvodnenie: Výrazný rozdiel medzi uvedenými hodnotami potenciálu úspor energie v kategórii rodinné domy v porovnaní s dosiaľ monitorovanými hodnotami úspor energie v tejto kategórii za roky 2014-2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V kapitole 2.3 odporúčame upraviť vetu „Dosiahnutie takmer nulovej úrovne potreby energie pri všetkých nových a obnovovaných budovách si vyžaduje efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách, preto je v budúcnosti vhodné podporovať zdroje s nižším výkonom.“ na „Dosiahnutie takmer nulovej úrovne potreby energie pri všetkých nových a obnovovaných budovách si vyžaduje efektívne využitie zdrojov a preto je vhodné navrhovať zdroj na hodnoty po obnove budovy.“ Odôvodnenie: Upozorňujeme, že obnoviteľné zdroje energie je možné používať nielen v budovách, ale podľa smernice 2010/31/EÚ by ich malo byť možné rovnocenne započítať aj pri výrobe elektriny dodanej zo siete a tepla dodaného z CZT. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V úvode materiálu odporúčame doplniť odkaz na zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti, na základe ktorého sa táto stratégia vydáva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V prílohe 6 odporúčame doplniť do tabuliek č. 3, 8, 9 a 10 novšie hodnoty, ak sú k dispozícií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V prílohe č. 5 odporúčame upraviť životnosti v súlade s vyhláškou MH SR č. 327/2015 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Na str. 11: za rodinné domy sú k dispozícii okrem dát z cenzu 2001 aj dáta z cenzu 2011. Odôvodnenie: Dáta z cenzu 2011 za rodinné domy je možné rozčleniť na rodinný dom – samostatný, rodinný dom – dvojdom a rodinný dom – radový. Okrem tohto je možné o rodinných domoch z tohto cenzu poskytnúť aj dáta ako obdobie výstavby, obdobie rekonštrukcie, materiál nosnej konštrukcie domu, tepelná izolácia domu, celková podlahová plochy bytu, ktorý sa nachádza v rodinnom dome, podlahová plocha obytných miestností bytu, ktorý sa nachádza v rodinnom dome, počet obytných miestností v byte, ktorý sa nachádza v rodinnom dome a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V prílohe 8 odporúčame spresniť, či ide o úspory energie vo forme primárnej energetickej spotreby alebo konečnej energetickej spotreby. Odôvodnenie: Z uvedených údajov nie je zrejmé, či sa v úsporách energie zohľadňujú obnoviteľné zdroje energie alebo nie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V kapitole 2.2 upozorňujeme na rozpor v dĺžke životnosti rozvodov tepla, ktoré sa pre CZT zaraďujú do kategórie 25 až 30 rokov a nie 20 až 25 rokov. Odôvodnenie: Potreba zosúladenia s vyhláškou MH SR č. 327/2015 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame v časti „5. Alternatívne riešenia“ navrhujeme doplniť nasledovné znenie: „Alternatíva 0: zachovanie súčasného stavu – vysvetlenie, prečo to nie je vhodné. Alternatíva 1: zvolená alternatíva – vysvetlenie, prečo bola zvolená práve táto alternatíva.“ Prípadne ako alternatívne riešenia je možné použiť alternatívne riešenia, ktoré sú uvádzané vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame v časti „7. Transpozícia práva EÚ“ uviesť informáciu z predkladacej správy, že vypracovanie stratégie vyplýva zo smernice a zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) na str.15: pod grafom nie je uvedený zdroj informácií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Na str.9: za bytové domy sú k dispozícii okrem dát z cenzu 2001 aj dáta z cenzu 2011. Odôvodnenie: Z cenzu 2011 za bytové domy je možné poskytnúť aj dáta ako obdobie výstavby, obdobie rekonštrukcie, materiál nosnej konštrukcie domu, tepelná izolácia domu, celková podlahová plochy bytu, ktorý sa nachádza v bytovom dome, podlahová plocha obytných miestností bytu, ktorý sa nachádza v bytovom dome, počet obytných miestností v byte, ktorý sa nachádza v bytovom dome a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Odporúčame v celom texte používať zaužívanú skratku SODB (sčítanie obyvateľov, domov a bytov) namiesto SOBD (na piatich miestach sme ju našli). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Odporúčame v grafe na str. 15 doplniť chýbajúci popis grafu, a označenie osi - y; Odporúčame v grafe na str. 27 odporúčame doplniť označenie osi - y; Odporúčame aj zjednotenie fontu v celom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Aj keď sa priamo v doložke vplyvov uvádza, že „Návrh aktualizácie nemení pôvodné vplyvy Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike a preto nie sú analyzované“, odporúčame doložku vplyvov aktualizovať minimálne v miere pôvodnej Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 347/2014 zo dňa 9.7. 2014. Zároveň žiadame vyhodnotiť a kvantifikovať pozitívne vplyvy na životné prostredie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Žiadame do materiálu uviesť, že pri obnove nebytového fondu, ktorý sa týka budov vo vlastníctve a správe štátu je nevyhnutné dôsledne uplatňovať zásady zeleného verejného obstarávania v súlade s uznesením vlády SR č. 590/2016. Odôvodnenie: V zmysle úloh B.4 a B.5 predmetného uznesenia vlády SR sú ministri a predsedovia ÚOŠS povinní uplatňovať princípy zeleného verejného obstarávania v rámci svojej pôsobnosti každoročne do roku 2020. Z doterajšej praxe a tiež pravidelného vyhodnocovania plnenia Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie vyplýva, že toto uznesenie sa dodržiava viac menej formálne, a práve obnova nebytového fondu realizovaná z verejných zdrojov je ideálnym príkladom uplatnenia zeleného verejného obstarávania v praxi – odporúčame uznesením zaviazať ministrov vlády SR a predsedov ÚOŠS, aby obnovu nebytových fondov na úrovni ministerstiev, ÚOŠS a ich podriadených organizácií realizovali v súlade s požiadavkami zeleného verejného obstarávania. Podľa materiálu v členských štátoch Európskej únie príkladom pre nebytové budovy má byť obnova verejných budov a z nich predovšetkým obnova budov ÚOŠS. Na návrh opatrení na energetickú efektívnosť v ústredných orgánoch štátnej správy v rámci povinnej obnovy budov ÚOŠS je možné využiť v rokoch 2014 až 2020 v rámci OP Kvalita životného prostredia finančné prostriedky určené pre obnovu verejných budov mimo bratislavského kraja vo výške 350 až 370 mil. eur, čo vytvára veľký potenciál pre využitie zeleného verejného obstarávania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V uznesení vlády chýba informácia, kto má dané uznesenie vykonať. Žiadame doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi v poslednom odseku vypustiť poslednú vetu: „Predkladaný materiál bol predmetom pripomienkového konania a jeho vyhodnotenie je súčasťou materiálu.“, nakoľko medzirezortné pripomienkové konanie ešte len prebieha. Rovnako odporúčame predkladateľovi v šiestom odseku nahradiť slovo „potreby“, umiestené na konci tretieho riadku, slovom „spotreby“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi dopracovať návrh uznesenia vlády, predovšetkým dopracovať časť „ukladá“, „Vykonajú“ a „Na vedomie“, keďže sme toho názoru, že ide o nový dokument, ktorý aktualizuje Stratégiu obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Odporúčame zapracovať, resp. zohľadniť vo vlastnom materiály informáciu o iniciatíve JESSICA, ktorá bola vykonaná, po prvé, v rámci ROP, po druhé, v rámci OPBK a má zjavnú relevanciu pre predmetný materiál. Pripomienku považujeme za „obyčajnú“. Vlastný materiál, str. 7, kapitola 1.2.2 Stav v obnove nebytových budov Odporúčame do pôvodného znenia odseku: „V roku 2012 bolo z Regionálneho operačného programu 2007 – 2013 v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania, opatrenie 1.1 riadne ukončených 610 projektov, z toho 506 základných, 56 materských a 48 stredných škôl, v rámci prioritnej osi 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately bolo ukončených 21 projektov, v rámci prioritnej osi 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie 3.1 bolo ukončených 6 projektov a 45 projektov v stave realizácie a v rámci prioritnej osi 4 Regenerácia sídel, opatrenie 4.2 nekomerčné záchranné služby bolo riadne ukončených 77 projektov.“. Zapracovať údaje uvedené v tabuľke č. 1 vznesených pripomienok, a to z hľadiska správnosti údajov (uvedených čísel ). Zdôvodnenie: Sme toho názoru, že by bolo prínosnejšie uviesť kompletné údaje o ROP a OPBK za celé programové obdobie a nie iba k roku 2012. Zároveň dávame do pozornosti znenie prekladacej správy, v ktorej je uvedené: „stratégia bola doplnená o nové informácie za obdobie rokov 2014 až 2016“. Pre toto znenie, by bolo vhodné rozšíriť údaje až do konca roka 2016, resp. uviesť údaje do konca roka 2014 (koniec OP ROP a OPBK). Pripomienku považujeme z obsahového hľadiska za „obyčajnú“. Odporúčame upraviť text: - údaje obrázku č. 2 vlastného materiálu na str. 11 sú uvedené, že vychádzajú z SODB 2001, avšak v grafe sú údaje do roku 2011; - graf na str. 15 nemá popis, ako ani označenie osi - y; - graf na str. 21 odporúčame označiť os - y; - odporúčame aj zjednotenie fondu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Všeobecne k materiálu: Materiál kopíruje "Stratégiu obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike z roku 2014" a až na pár drobných úprav v bodoch 2.2, 2.4.1, 3.1.1, 3.1.2 a 3.2.1 , kde boli vsunuté jeden až dva odseky, je aktualizovaný len bod 4.1 až 4.1.3. , ktorý reaguje na potreby prehlbovania kvalifikácie v stavebnom sektore a bod 5. 1.V bode 1.2.1 odporúčame tabuľku 2 vypustiť alebo aktualizovať tak, aby korešpondovala s textom a neuvádzala počet obnovených bytov v bytových a rodinných domoch ,ale počet obnovených resp. zateplených bytových budov a rodinných domov. Byty ako také nje je možné zatepľovať, ale zatepľuje sa celý bytový dom alebo rodinný dom. 2.Odporúčame aktualizovať bod 2.1.2.1 vzhľadom na prevod vlastníctva budov z majetku štátu a samospráv do vlastníctva iných subjektov od roku 2003.Táto pripomienka sa týka aj bodu 2.1.2.2, pretože nie je zrejmé z tabuľky 6 identifikovať k akému termínu sú údaje aktuálne. 3.Súčasne odporúčame zvážiť, vzhľadom na znenie prvého odseku "Úvodu", podľa ktorého sa má materiál aktualizovať každé tri roky, v závere materiálu aktualizovať a doplniť úlohy pre budúce obdobie a to najmä vo vzťahu k bodom 4.1 až 4.1.3 a 5 návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail