LP/2017/191 Návrh na uzavretie Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
SAF (Slovenská asociácia podnikových finančníkov) Pripomienka k bodu 18 Prílohy Mnohostranného dohovoru na zavedenie na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami: Navrhujeme aby si Slovenská republika vybrala možnosť uplatniť časť VI. Dohovoru – Arbitráž. Zdôvodnenie: Arbitráž z hľadiska pohľadu podnikov považujeme za efektívny nástroj k riešeniu sporov. Slovenská republika si v rámci všeobecného prístupu zvolila možnosť implementácie čo najširšieho rozsahu opatrení poskytovaných dohovorom (aj nad rámec minimálneho štandardu v záujme čo najširšieho a najskoršieho posilnenia ochrany zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia zvolených zo strany SR). Konečný výsledok akceptácie zvolených opatrení aj nad minimálny štandard bude závisieť od stretnutia sa pozícii a volieb so zmluvnou jurisdikciou na druhej strane. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka k bodu 18 Prílohy Mnohostranného dohovoru na zavedenie na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami: Navrhujeme aby si Slovenská republika vybrala možnosť uplatniť časť VI. Dohovoru – Arbitráž. Zdôvodnenie: Arbitráž z hľadiska pohľadu podnikov považujeme za efektívny nástroj k riešeniu sporov. Slovenská republika si v rámci všeobecného prístupu zvolila možnosť implementácie čo najširšieho rozsahu opatrení poskytovaných dohovorom (aj nad rámec minimálneho štandardu v záujme čo najširšieho a najskoršieho posilnenia ochrany zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia zvolených zo strany SR). Konečný výsledok akceptácie zvolených opatrení aj nad minimálny štandard bude závisieť od stretnutia sa pozícii a volieb so zmluvnou jurisdikciou na druhej strane. Andrej Révay Prezident SAF Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Všeobecne k mnohostrannému dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami odporúčame: 1. Návrh dohovoru upraviť v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky. 2. Dôslednú jazykovú úpravu návrhu dohovoru. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR v bode D.1. a D.2. navrhujeme vymazať kontrolný termín. Ide o zaužívanú prax v oblasti uzatvárania medzinárodných zmlúv a obidve úlohy sa zadávajú bez kontrolných termínov. Splnenie úloh často krát súvisí od spolupráce zmluvných strán a depozitára medzinárodnej zmluvy. Uvedené kontrolné termíny sú nereálne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail