LP/2017/183 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 13. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru, 8. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru a 8. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru, Ženeva, 24. apríl - 5. máj 2017

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Agendu a implementáciu Bazilejského a Štokholmského dohovoru má na starosti MŽP SR. Agendu a implementáciu Rotterdamského dohovoru má na starosti MH SR. Za MH SR treba doplniť aj MPRV SR, nakoľko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je spolugestorom a tým aj dotknutým subjektom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) na druhej strane v treťom odseku za slová „v gescii rezortu hospodárstva a pôdohospodárstva“ vložiť „a rozvoja vidieka“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) na druhej strane v treťom odseku za slová „v gescii rezortu hospodárstva a pôdohospodárstva“ vložiť „a rozvoja vidieka“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) "Bez pripomienok" Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) - v 2.1, Tabuľka1, str. 1 - v celom texte nahradiť: - sumu 21 704 € sumou 19 704 € a sumu 3998 € sumou 1998 € - v 2.1.1, str.2 - v celom texte nahradiť: - sumu 21 704 € sumou 19 704 € a sumu 3998 € sumou 1998 € - v 2.2.3., Tabuľka 2, str.3 - sumu 21 704 € nahradiť sumou 19 704 € - v 2.2.4. , str. 4 - „Výdavky na účasť 1 zástupcu z MH SR: a) Výdavky na ubytovanie: 200 € / 12 nocí / 1 osoba 200 x 12 x 1 = 2 400 €“ nahradiť „ 32,40 € / 12 nocí / 1 osoba 32,40 x 12 x 1 =410,40 €“.... ...Výdavky MH SR spolu: 1 988,00 € - v 2.2.4., Tabuľka č.4, str.7 - sumu 3998 € nahradiť sumou 1998 €. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 21 704 eur kvantifikovaný v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je zabezpečený v rozpočte kapitoly MŽP SR na rok 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. Na strane 1 v poslednom odseku odporúčame slová „Vzhľadom k tomu“ nahradiť slovami „Vzhľadom nato“. Táto pripomienka platí aj pre stanu 5. 2. Na strane 1 v poslednom odseku odporúčame pred slová „ako aj“ vložiť čiarku. 3. Na strane 6 v bode 5 odporúčame na konci vety vložiť slová „v znení neskorších predpisov“. 4. Na strane 7 v bode 9 odporúčame slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“. Odôvodnenie: 1. a 2. Gramatické pripomienky. 3. Legislatívna technika. 4. Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail