LP/2017/162 Návrh predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Odporúčame v prvom odseku slovo „Rurópskej“ nahradiť slovom „Európskej“ a slovo „ma“ slovom „má“. Za slová „ods. 1“ odporúčame vložiť skratku „ZFEÚ“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Odporúčame uplatniť výhradu k navrhovanej 24 hodinovej lehote na vykonanie rozhodnutia o uznaní a vykonaní príkazu na zaistenie a navrhnúť úpravu, ktorá umožní vykonateľnosť tohto ustanovenia pre prípady, keď k doručeniu príkazu dôjde v piatok popoludní alebo pred tromi dňami pracovného pokoja. Lehotu 24 hodín na rozhodnutie o uznaní a vykonanie príkazu na zaistenie bude možné dodržať, nakoľko toto rozhodnutie je v pôsobnosti štátnych orgánov, ktoré držia služobnú pohotovosť typu 24/7. Samotné vykonanie vydaného rozhodnutia o uznaní a vykonaní príkazu na zaistenie však často môže byť v pôsobnosti inštitúcií súkromného sektora (banky), ktoré nedržia na tento účel službu typu 7/24 a teda vykonanie (napríklad zaistenie peňažných prostriedkov na účte) môže byť z objektívnych dôvodov vykonané až v najbližší pracovný deň. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Odporúčame v prvom odseku slová „odseku 3“ nahradiť slovami „ods. 3 a 4“, nakoľko zásada proporcionality je upravená v čl. 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii. Taktiež odporúčame vypustiť slová „v spojení s článkom 67 ZFEÚ, nakoľko tento článok priamo neupravuje požiadavku subsidiarity ani proporcionality, ale vymedzuje ciele oblasti právomocí Európskej únie s názvom „priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“ /čl. 4 ods. 1 písm. j) Zmluvy o fungovaní Európskej únie/ a rámec opatrení na ich uskutočnenie. V bode 11 písm. b) odporúčame doplniť argumentáciu k súladu návrhu so zásadou proporcionality. V navrhovanom texte sa odôvodňuje iba dodržanie zásady subsidiarity. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Odporúčame v poslednej odrážke slovo „vzájomnou“ nahradiť slovom „vzájomným“ a slovo „posilnenie“ slovom „posilnením“. Následne odporúčame text „posilnením ochrany obetí cezhraničných prípadoch v oblasti nárokov na odškodnenie“ uviesť v samostatnej odrážke. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Odporúčame slová „európskej únii, zákon vykonaní“, nahradiť slovami „Európskej únii, zákon o vykonaní“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti 14 Vplyvy na vybrané oblasti ako aj v doložke vybraných vplyvov je označený „žiadny“ vplyv na rozpočet verejnej správy. V časti 14 predbežného stanoviska sa pritom konštatuje, že sa predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý však v súčasnosti nie je možné vyčísliť. Z materiálu však vyplýva aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v prípade, že štát bude znášať náklady v zmysle článku 32 alebo článku 34 návrhu. V nadväznosti na uvedené je potrebné v časti 14 aj v doložke vybraných vplyvov označiť pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom predmetné výdavky žiadam zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi nevyznačovať v tabuľke v časti „14. VPLYVY NA VYBRANÉ OBLASTI“ riadneho predbežného stanoviska ani jednu z možností v riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“. Odôvodnenie: Tabuľka vybraných vplyvov v časti „14. VPLYVY NA VYBRANÉ OBLASTI“ nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, účinnej od 1. 4. 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail