LP/2017/141 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) KOZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Žiadame, aby školský vzdelávací program neobsahoval povinné témy súvisiace s „výchovou v duchu humanizmu“. Odôvodnenie: Ústava Slovenskej republiky v preambule uvádza, že slovenský národ sa opiera o cyrilo-metodské duchovné dedičstvo. Humanizmus je ideológia, ktorá je v rozpore s týmto odkazom, ku ktorému sa Slovenská republika vo svojej preambule prihlásila. Okrem iného, táto požiadavka je v rozpore s právom rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti v súlade so svojím filozofickým a náboženským presvedčením. V tomto ohľade chceme upozorniť aspoň na čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky („Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov“), a na niektoré medzinárodné ľudskoprávne dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná, napr. čl. 2 Európskeho dohovoru o ľudských právach („Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výučby, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.“) a čl. 14 ods. 3 Charty základných práv EÚ („Rešpektuje sa sloboda zakladania vzdelávacích inštitúcií pri rešpektovaní demokratických princípov a právo rodičov zabezpečiť vzdelanie a vyučovanie svojich detí v súlade s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením, v súlade s národnými zákonmi, ktorými sa riadi výkon tejto slobody a práva“). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Žiadame nepokračovať v plnení tejto úlohy. Odôvodnenie: Spôsobom plnenia tohto čiastkového cieľa je aj „Realizácia systematických vzdelávacích aktivít pre pracovníkov registrovaných cirkví a náboženských spoločností s dôrazom na práva detí“. V zmysle § 15 a 16 zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností registrujúci orgán preskúma, či založenie a činnosť cirkvi alebo náboženskej spoločnosti nie je v rozpore s o zákonmi Slovenskej republiky, ochranou bezpečnosti občanov a verejného poriadku, zdravia a mravnosti, zásadami ľudskosti a znášanlivosti, alebo či nie sú ohrozené práva iných právnických osôb a občanov, vrátane dodržiavania ľudských práv detí. V prípade, ak nie sú tieto podmienky splnené, registrujúci orgán registráciu odmietne. Táto úloha a návrh jej plnenia ale naznačuje, že ministerstvo má zato, že (i)registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti vykonávajú svoju činnosť v rozpore s právami dieťaťa, a (ii) že ministerstvo kultúry si neplnilo svoju povinnosť, ktorá mu vyplýva z § 15 a 16 tohto zákona. Obe možnosti považujeme za nereálne. Z tohto dôvodu považujeme pokračovanie v plnení tejto úlohy za neopodstatnené. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Žiadame opravu a zosúladenie údajov v predloženom materiáli s informáciami na webovom sídle MV SR http://www.minv.sk/?dotacna-schema-2016. Odôvodnenie: Informácie o prostriedkoch z dotácií údaje nekorešpondujú s informáciami na webovom sídle ministerstva vnútra http://www.minv.sk/?dotacna-schema-2016. Finančné sumy uvedené v predloženom materiály sú vo výraznom nepomere s údajmi uvedenými na tejto stránke, napr. na stránke MV SR: OZ Divé maky 3 000,00 eur; EDRA 800,00 eur; Brave kids - Odvážne deti 2420,00 €, ale v pripomienkovanom materiáli sa uvádza: OZ Divé maky: 3 000 000 €; EDRA 800 000 €, atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Žiadame, aby sa do spolupracujúcich subjektov pridala Liga ochrany detí (LOD). Odôvodnenie: V prvom odseku v „Odpočet plnenia za rok 2016 – plní sa “sa spomína stretnutie odborníkov, ktoré sa uskutočnilo 8. septembra 2016 v priestoroch Úsmev ako dar. Tieto pracovné rokovania odborne vedie Liga ochrany detí (LOD). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Nesúhlasíme s nekritickým odvolávaním sa na odporúčania a materiály výborov OSN (hlavne Výbor OSN pre práva dieťaťa, jeho záverečné odporúčania a Všeobecný komentár Výboru OSN pre práva dieťaťa). Žiadame, aby sa tomu v budúcnosti predišlo. Odôvodnenie: OSN a organizácie patriace pod OSN boli vytvorené s cieľom ochrany a podpory základných, všeobecných ľudských práv. Organizácie a výbory OSN stále intenzívnejšie propagujú nové poňatie „práv“, ktoré nie sú univerzálne podporované členskými štátmi OSN. Takéto správanie budí dojem, že OSN sa hlási k „právu“ na potrat, „právu“ na sexuálnu výchovu, „právu“ na registrované partnerstvo alebo „manželstvo“ osôb rovnakého pohlavia, atď., a že medzinárodné právo vyžaduje, aby boli tieto „práva“ štátmi uznané. Pre Slovensko to znamená, že orgány a výbory OSN vyvíjajú nelegitímny tlak, aby Slovenská republika zaviedla zmeny vo svojom právnom poriadku a politikách. Napríklad, CEDAW požaduje od Slovenska, aby verejné zdravotné poistenie plne hradilo výdavky na potrat a modernú antikoncepciu (bod. 31 b) na str. 10), napriek tomu že stavia svoju legislatívu a politiku v tejto oblasti na názore, že na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie je indikovaná zo zdravotných dôvodov, a že počatie a tehotenstvo je prirodzený fyziologický stav, ktorý nie je možné označiť za chorobný. Výbor OSN pre práva dieťaťa vo svojich odporúčaniach požaduje novelizáciu zákona o rodine, konkrétne čl. 3 (body 32 a 33 na str. 8). Chceme upozorniť, že požiadavky Výborov OSN nemajú legitimitu a nie sú pre Slovenskú republiku záväzné. „Práva“ ako „právo“ na sexuálnu výchovu, „právo“ na hradenie antikoncepcie a potratu z verejného poistenia, „právo“ na uznanie homosexuálnych partnerstiev, atď. presadzované výbormi OSN nie sú zakotvené v medzinárodnom práve a štáty majú, vzhľadom na svoju zvrchovanosť, autonómiu si tieto oblasti regulovať. Výbory OSN a organizácie spadajúce pod OSN nemajú záväzný charakter, pre štáty z nich nevyplývajú žiadne povinnosti, a presadzovaním takýchto „práv“ výbory OSN a organizácie spadajúce pod OSN často prekračujú svoj mandát. V tomto zmysle chceme aj poznamenať, že nekritické prijímanie odporúčaní a výkladu výborov OSN a i. zo strany štátov môže viesť k tomu, že tieto neprimerané požiadavky sa stanú záväznou súčasťou medzinárodného práva verejného (obyčaj), a preto je nevyhnutné voči týmto neoprávneným požiadavkám a tlaku primerane reagovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) Slovenská lekárska komora navrhuje, aby do aktualizácie uvedeného dokumentu boli zapracované merateľné ukazovatele. K odpočtom jednotlivých úloh by pre potenciálne vyhodnocovanie účinnosti jednotlivých opatrení v budúcnosti bolo žiadúce uviesť: 1. akú veľkú časť populácie detí na Slovensku predstavovala populácia ohrozených detí, ktorá mala byť konkrétnym opatrením akčného plánu v danom kalendárnom roku ovplyvnená a súčasne 2. aké percento resp. koľko detí z tejto časti ohrozenej populácie bolo danom roku realizovanými opatreniami zachytených. Zároveň by sme navrhovali, aby sa operačná definícia ohrozeného dieťaťa používaná v celom dokumente spresnila a v celom dokumente sa uvádzalo, že ide o opatrenia na ochranu „sociálne ohrozených detí“ (migrácia, delikvencia). Z pohľadu Slovenskej lekárskej komory by sme uvítali, keby boli doplnené aj opatrenia na ochranu detí ohrozených zdravotne ohrozené zdravotne (týrané, zanedbávané, deprivované a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V druhej časti vlastného materiálu: Všeobecné vykonávacie opatrenia, kapitola 2.6. Efektívne využívanie relevantných investičných priorít operačných programov nového programového obdobia pre roky 2014-2020 pre posilnenie ochrany a podpory práv detí si dovoľujeme požiadať o zmenu spoluzodpovedného gestora z ÚV SR (Centrálny koordinačný orgán) na ÚPPVII (Centrálny koordinačný orgán). Odôvodnenie: V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Centrálnym koordinačným orgánom je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V „Konsolidovanej správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti za roky 2013, 2014, 2015 a 2016“ na str. 101 šiesty odsek nahradiť textom „MZ SR za rok 2016 eviduje v špecializačných študijných programoch dotknutých špecializačných odborov pre zdravotnícke povolanie lekár 76 absolventov, 22 absolventov v špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii pre zdravotnícke povolanie sestra, v špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore starostlivosť o ženu v rodine a komunite pre zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka neeviduje absolventov, v špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore klinická psychológia pre zdravotnícke povolanie psychológ eviduje 28 absolventov a v špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore poradenská psychológia pre zdravotnícke povolanie psychológ neeviduje absolventov." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V „Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 - 2017 za rok 2016 a návrh na jeho aktualizáciu" na strane 29 v úlohe „2.12. Posilnenie adekvátneho a systematického odborného vzdelávania všetkých profesijných skupín, ktoré pracujú pre deti a s deťmi (vzdelávanie o právach detí, vrátane aktivít smerujúcich k najviac zraniteľným skupinám)" žiadame plnenie tejto úlohy za rok 2016 doplniť odpočtom aj za rezort zdravotníctva. Text odpočtu je identický s nahrádzajúcim textom uvedeným v pripomienke č. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V celom materiáli zosúladiť názov zdravotníckeho povolania „sestra“ so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) „Časť 4.12 dokumentu (strana 55) obsahuje nesprávne uvedenú informáciu o výške finančných prostriedkov poskytnutých zo strany BSK jednotlivým subjektom v rámci Sociálneho programu Centrum pre rodiny v kríze. Nesprávne uvedený údaj: 14 9400 Eur. Správny údaj: 14 940 Eur.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Žiadam na strane 8 [čiastkový cieľ 2.1] v odseku pod názvom/nadpisom „Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity“ pripojiť nasledujúce vety: „Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity počas celého roka v systéme prípravy a tvorby právnych predpisov upravených zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov veľmi dôsledne uplatňoval princíp ochrany záujmov maloletého dieťaťa. Napríklad pri návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých uplatnil implementáciu Q4C Európskych štandardov kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny aj za použitia všeobecného komentára č. 5 (2003), Všeobecné vykonávacie opatrenia Dohovoru o právach dieťaťa (čl. 4, 42 a 44, ods. 6), CRC/GC/2003/5, s poukazom na čl. 2 ods. 1, čl. 4 a čl. 20 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa, ktorých rámec uvedené štandardy Q4C dopĺňajú (vyhláška publikovaná pod č. 207/2016 Z. z.). Rovnakým spôsobom postupoval aj pri návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, s akcentom na motivačnú a preventívnu funkciu zabezpečenia dodržiavania povinnosti základnej školskej dochádzky najmä v spolupráci školy, obce a rodičov. Rovnakým spôsobom postupoval Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity aj pri návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s akcentom na posilnenie motivačných faktorov zakladajúcich podmienky pre úspešné absolvovania vzdelávania minimálne v regulačnej pôsobnosti zákona č. 245/2008 Z. z. . o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uplatnil celý rad pripomienok sledujúcich ochranu záujmov dieťaťa, odstránenia negatívnych kolíznych prvkov dopadu na matrimoniálnu situáciu, uplatnil aj substitučnú alternatívnu inú nemajetkovou sankciu v prípade nespôsobilosti osoby k výkonu prác, ako aj u osôb vo veku od 15 do 18 rokov vo forme opatrenia zaradenia do vzdelávacieho programu alebo iného opatrenia na báze zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (zákon publikovaný pod číslom 386/2016 Z. z.). Nakoniec vďaka ústretovej a partnerskej spolupráci Ministerstva spravodlivosti SR, pri tvorbe celého radu všeobecne záväzných právnych predpisov, odvíjajúcich sa od prípravy zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, uplatnil pripomienky, či podporil návrhy zakladajúce ochranné prvky najmä v oblasti dopadov bezdomovectva a núteného vysťahovania s dôrazom na situáciu rodín a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (základný právny predpis –zákon bol publikovaný pod č.377/2016 Z. z.). Súčasne Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity spolupracoval v roku 2016 pri tvorbe príslušných akčných plánov najmenej rozvinutých okresov v systéme regulácie zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde aj v súlade s antidiskriminačnými ustanoveniami zákonov č.245/2008 Z. z. a č. 365/2004 Z. z. je okrem iných úloh s dopadmi na práva dieťaťa obsiahnutá aj úloha rozvoja pilotného modelu procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v príslušnom regióne s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní vzdelávacích výsledkov. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity aj v roku 2016 v konkrétnych prípadoch inicioval príslušné správne procedúry presadzovania práva v spolupráci so Štátnou školskou inšpekciou a ďalšími orgánmi štátnej správy, najmä na úseku nediskriminačného prístupu detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ku vzdelávaniu, v ktorých dôsledku boli následne vydané aj príslušné správne akty ako aj začaté a vedené konania podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Slovenská spoločnosť detskej chirurgie traumatológie a endoskopickej chirurgie: Téme prevencie detských úrazov sa nevenuje dostatok času a priestoru. Detská úrazovosť je na Slovensku hrozivá, napriek tomu dodnes neexistuje funkčný Register detských úrazov ako základný kameň na ktorom sa dá prevencia detských úrazov postaviť. Tento by mal byť prioritou pre budúci akčný plán. Problematika detských úrazov a a ich prevencie je v akčnom pláne zahrnutá absolútne nedostatočne. Týka sa to: 1. úrazov samotných - úrazy v domácnosti (pády novorodencov a kojencov s následnými poraneniami hlavy, ktorých výskyt je alarmujúci, športové úrazy, ...), 2. problematiky úrazov v spojitosti s domácim násilím a syndrómom týraného dieťaťa, monitorovanie absolútne nevyhovujúce, znalosť problematiky u učiteľov ZŠ a detských lekárov, sociálnych pracovníkov na veľmi nízkej úrovni (vid štatistika hlásení týraných detí v SR v porovnaní s ČR a inými štátmi v EÚ) 3. problematika prevencie dopravných úrazov na veľmi slabej úrovni i napriek určitým aktivitám (nedostatočným a niekedy skôr formálnym) BECEPu. Problematika prevencie detských úrazov je jednou z najdôležitejších tém, ktoré by mali rezonovať Národným akčným plánom pre deti. Je to však možné len vtedy, ak k jeho tvorbe budú prizvaní i naslovovzatí odborníci, ktorí sa v danej problematike vyznajú a sú ochotní sa jej aktívne venovať. Navrhujeme preto účasť zástupcu Slovenskej spoločnosti detskej chirurgie , traumatológie a endoskopickej chirurgie, org. zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti pri jeho aktualizácii, resp. tvorbe nového plánu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Žiadam na strane 9,v druhom odseku pod nadpisom „Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity vetu „V roku 2016 neboli akčné plány schválené, ich schválenie sa predpokladá vo februári 2017.“ nahradiť vetou: „Aktualizované akčné plány stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016 – 2018 pre oblasti: D.2.1 oblasť vzdelávania, D.2.2 oblasť zamestnanosti, D.2.3 oblasť zdravia, D.2.4 oblasť bývania a nový akčný plán pre oblasť D.2.5 oblasť finančného začlenenia, boli schválené uznesením vlády SR č. 87 zo dňa 22. februára 2017.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Upozorňujem, že ak materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, rozpočtovo zabezpečené vplyvy sa v doložke vybraných vplyvov v bode 9. v riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“ neoznačujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že predložený návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) je potrebné doplniť subjekty do časti "vykonajú" Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. Na strane 2 v prvom odseku odporúčame slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“. 2. Na strane 5 v treťom odseku odporúčame slová „(ďalej len MRK)“ nahradiť slovami „(ďalej len „MRK“)“ a túto dôsledne používať v celom materiáli. 3. Na strane 7 v poslednom odseku odporúčame slovo „stanovuje“ nahradiť slovom „ustanovuje“. 4. Na strane 12 odporúčame slovo „Uznesením“ nahradiť slovom „uznesením“. 5. Na strane 31 odporúčame za slovom „až“ vypustiť slovo „§“ (3x). 6. Na strane 37 odporúčame dôsledne používať zavedenú legislatívnu skratku „(ďalej len „zákon o TZPO“)“. 7. Na strane 119 odporúčame slová „na zákonnosťou“ nahradiť slovami „nad zachovávaním zákonnosti“. 8. Na strane 124 v druhom odseku odporúčame za slovo „Policajti“ vložiť slovo „z“. 9. Na strane 129 v poslednom odseku odporúčame slová „k novele“ nahradiť slovami „na novelu“. Odôvodnenie: 1. Gramatická pripomienka. 2. až 7. Legislatívna technika. 8. a 9. Gramatické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. V celom materiáli odporúčame uvádzať celé názvy právnych predpisov alebo zaviesť legislatívne skratky. 2. V celom materiáli odporúčame slová „v zmysle“ nahradiť slovom „podľa“. Odôvodnenie: 1. a 2. Legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) MZVaEZ SR odporúča uvádzať Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ako samostatného spolugestora úlohy. Uvedené reflektuje na zmenu kompetencií v oblasti tvorby a koordinácie ľudskoprávnych politík z MZVaEZ SR na MS SR (uznesenie vlády č. 122/2015 z 18.3 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Žilinský samosprávny kraj posielal 27.1.2017 e-mailom odpočty plnenia Národného akčného plánu za rok 2016. Prosíme Vás o ich zapracovanie , nakoľko v predloženom dokumente tieto informácie uvedené nie sú. Aktualizácia a odpočet plnenia úloh Národného akčného plánu za rok 2016 - Žilinský samosprávny kraj 2. VŠEOBECNÉ VYKONÁVACIE OPATRENIA 2.1. Adekvátne zapracovanie všeobecného princípu najlepších záujmov dieťaťa do všetkých právnych predpisov ako i všetkých materiálov, ktoré majú dopad na deti Spôsob plnenia: 1. Pri príprave právnych predpisov, ako aj správnych rozhodnutí a plánovaní rozpočtov verejnej správy, projektov, programov a služieb, ktoré majú dopad na deti naďalej dôsledne premietať princíp najlepšieho záujmu dieťaťa 2. Pri aktualizácii Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov analyzovať možnosť rozpracovania doložky posudzovania sociálnych vplyvov o aspekt posudzovania vplyvov na deti Časový harmonogram/termín (s)plnenia: 1. priebežne; v nadväznosti na publikovanie Všeobecného komentára Výboru OSN pre práva dieťaťa; 2. 2014 Zodpovedný gestor: 1. MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MV SR, MZ SR, MK SR, MS SR, MZVEZ SR, MDVRR SR, MO SR, MŽP SR, 2. MPSVR SR Spoluzodpovední gestori: 1. ÚSVRK, ÚSVNM, ÚSVROS, ÚSVMŠ, RVĽPNMRR 2. MH SR Spolupracujúce subjekty: územná samospráva, GP SR, SNSĽP, MVO Indikátor: 1. konkrétne zhodnotenie v rámci výročného odpočtu plnenia úloh Národného akčného plánu pre deti (zohľadnenie pri príprave právnych predpisov, ako aj správnych rozhodnutí a plánovaní rozpočtov verejnej správy); rozpracovanie odporúčaných postupov na úrovni interných normatívnych aktov (odborné usmernenie, metodika a pod.) a postupov hodnotiacich/výberových komisií k projektom 2. zapracovanie posudzovania vplyvov na deti do doložky sociálnych vplyvov Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov Odpočet plnenia za rok 2016 (odbor sociálnych vecí ŽSK): ŽSK je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb v Žilinskom kraji, je zriaďovateľom 26 účelne zlúčených zariadení sociálnych služieb. ŽSK aktívne spolupracuje a prostredníctvom týchto zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj prostredníctvom neverejných poskytovateľov a akreditovaných subjektov, zabezpečuje dostupnosť sociálnych služieb pre cieľovú skupinu seniorov, občanov so zdravotným znevýhodnením, občanov v krízových situáciách, ale aj maloletých a mladistvých (deti). Tieto svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňujú realizovať ich základné ľudské práva a slobody, zachovávajú ich ľudskú dôstojnosť, aktivizujú ich k posilneniu sebestačnosti, zabraňujú ich sociálnemu vylúčeniu a podporujú ich začlenenie do spoločnosti. ŽSK v roku 2016 nepripravoval nové právne predpisy, ktoré majú dopad na deti. Aj naďalej sa snaží zvyšovať úroveň informovanosti o možnostiach pomoci všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitli v krízovej situáciách. Realizáciou projektu s názvom : Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji od 1. 11. 2015 ŽSK umožňuje poskytovanie služieb v systéme e-Governmentu, čím sa zabezpečuje široká dostupnosť služieb pre všetkých občanov resp. klientov úradu v ktoromkoľvek čase z akéhokoľvek miesta pripojeného na internet, bez nutnosti priameho kontaktu klienta a pracovníka úradu. Výraznou mierou sa tak obyvateľom zjednoduší proces riešenia akýchkoľvek krízových situácií. Aktualizácia pre rok 2017 a nasl.: Nenavrhuje sa, zmena časového harmonogramu plnenia, doplnenie spoluzodpovedných gestorov, doplnenie spolupracujúcich subjektov, zmena indikátora. 2.3. Zefektívnenie koordinácie aktivít a politík na ochranu práv dieťaťa medzi orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy Spôsob plnenia: Rozpracovanie cieľov a opatrení Národného akčného plánu pre deti v regionálnych odvetvových koncepciách rozvoja a lokálnych plánovacích dokumentoch Časový harmonogram/termín (s)plnenia: každoročne Koordinátor: Výbor pre deti a mládež Spolupracujúce subjekty: územná samospráva, MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MV SR, MZ SR, MK SR, MS SR, MZVEZ SR, MDVRR SR, MO SR, MŽP SR, ÚSVRK, ÚSVNM, ÚSVROS Indikátor: počet plánovacích dokumentov do ktorých sa premietajú ciele a opatrenia NAPD Odpočet plnenia za rok 2016 (odbor sociálnych vecí ŽSK): Kľúčové strategické dokumenty odboru sociálnych vecí ŽSK, ktorých jednou z cieľových skupín sú deti a mladiství sa v priebehu roku 2016 nemenili. Patria sem: 1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2014 – 2020:  dokument je spracovaný prioritne na roky 2014 – 2020 s možným výhľadom do roku 2025. Vychádza z platnej územnoplánovacej dokumentácie, plne rešpektuje Regionálnu výskumnú a inovačnú stratégiu Žilinského kraja 2014+ a je v súlade s ostatnými koncepčnými a rozvojovými dokumentmi kraja; 2. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva v ŽSK:  je strednodobým dokumentom, ktorý sa v prevažnej miere koncentruje na potreby ŽSK ako jedna z častí dlhodobej koncepcie sociálnej oblasti ŽSK; 3. Sociálny program na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na území ŽSK (ďalej len „Sociálny program“):  cieľom sociálneho programu je z pohľadu ŽSK participácia na vytváraní takých podmienok, na základe ktorých bude rodina ideálnym prostredím pre zdravý psychický a fyzický vývin dieťaťa. ŽSK sa v sociálnej oblasti takisto naďalej spolupodieľa na tvorbe a vyhodnocovaní odpočtov plnenia úloh uvedených strategických dokumentov, do ktorých sa premietajú ciele a opatrenia Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017: 1. Prevencia kriminality detí a mládeže v Žilinskom kraji; 2. Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách a v rodinách; 3. Rómska problematika detí a mládeže v Žilinskom kraji; 4. Rozvoj a podpora cudzincov na území ŽSK s ohľadom na deti a mládež; 5. Organizovanie voľnočasových aktivít zameraných na preventívne činnosti detí a mládeže. Vnútorné predpisy ŽSK v sociálnej oblasti upravujúce možnosti financovania subjektov, ktoré poskytujú pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie aj cieľovej skupine detí sa v priebehu roku 2016 nemenili. Patria sem:  Všeobecne záväzné nariadenie ŽSK (ďalej len „VZN ŽSK“) číslo 18/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených ŽSK, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia v znení Dodatku č. 1;  VZN ŽSK číslo 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území ŽSK v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 – aktualizované k 21. 09. 2015.  VZN ŽSK číslo 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území ŽSK na základe výzvy ŽSK (ďalej len „VZN ŽSK 21/2010“) – aktualizované k 21. 09. 2015. Cieľom týchto strategických dokumentov a vnútorných predpisov je z pohľadu ŽSK participácia na vytváraní takých podmienok, na základe ktorých práve rodina bude ideálnym prostredím pre zdravý psychický a fyzický vývin každého dieťaťa. Zároveň uvádzame, že všetky relevantné strategické dokumenty, právne predpisy a materiály sú vypracovávané v súlade so všeobecným princípom najlepších záujmov dieťaťa. Aktualizácia pre rok 2017 a nasl.: Nenavrhuje sa, zmena časového harmonogramu plnenia, doplnenie spoluzodpovedných gestorov, doplnenie spolupracujúcich subjektov, zmena indikátora. 4. Rodinné prostredie, náhradná starostlivosť a sociálne zabezpečenie 4.1. Skvalitniť vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí na predchádzanie umiestňovania detí do inštitúcií Spôsob plnenia: Zapojenie akreditovaných subjektov do sociálnych a výchovných programov a programov na úpravu rodinného prostredia na predchádzanie umiestňovania detí do inštitúcií, zapojenie akreditovaných subjektov do programov za účelom úpravy rodinných pomerov v rodine ak je dieťa vyňaté z rodinného prostredia. Časový harmonogram/termín (s)plnenia: priebežne Zodpovedný gestor: MPSVR SR/Ústredie PSVR Spoluzodpovední gestori: úrady PSVR Spolupracujúce subjekty: akreditované subjekty Indikátor: počet zapojených rodín/detí/rodičov do sociálnych programov a výchovných programov, počet zapojených rodín do úpravy rodinného prostredia Odpočet plnenia za rok 2016 (odbor sociálnych vecí ŽSK): ŽSK aj v roku 2016 v zmysle VZN ŽSK 21/2010, a na základe priorít schválených v sociálnom programe, vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu ŽSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V zmysle Čl. III písm. a) VZN ŽSK 21/2010, môže byť oprávneným žiadateľom finančného príspevku aj akreditovaný subjekt. V roku 2016 ŽSK finančne podporil 18 projektov v celkovej výške 9 870 €, čo je o sedem projektov viac ako v roku 2015. ŽSK v roku 2016 taktiež finančne podporil subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí – mládeže a sociálnej kurately v celkovej výške 215 152,00 €. Súčasne podporil i neverejných poskytovateľov, ktorí vykonávajú špecializované sociálne poradenstvo pre deti a mládež v sume 19 916,00 €. Aktualizácia pre rok 2017 a nasl.: Nenavrhuje sa, zmena časového harmonogramu plnenia, doplnenie spoluzodpovedných gestorov, doplnenie spolupracujúcich subjektov, zmena indikátora. 4.7. Umožniť rodičom detí ohrozených sociálnym vylúčením zotrvať na trhu práce a nevynímať deti z prirodzeného rodinného prostredia Spôsob plnenia: Rozvoj domovov sociálnych služieb a špecializovaných zariadení s ambulantnou formou poskytovanej sociálnej služby a denných stacionárov Časový harmonogram/termín (s)plnenia: priebežne Zodpovedný gestor: MPSVR SR Spolupracujúce subjekty: územná samospráva, neverejní poskytovatelia Indikátor: počet novo registrovaných zariadení, resp. foriem tejto sociálnej služby; výška finančných prostriedkov poskytnutých z dotácie MPSVR SR na nákup špeciálne upraveného motorového vozidla s dvíhacou plošinou na účely poskytovania prepravnej služby a počet subjektov, ktorým bola na tento účel pridelená dotácia Odpočet plnenia za rok 2016 (odbor sociálnych vecí ŽSK): ŽSK ako orgán príslušný konať vo veci registrácie poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách dovedna k 31. 12. 2016 zaregistroval nasledujúci počet poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby a ich cieľovou skupinou sú aj deti, resp. rodiny s deťmi: a) Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života: (11 zaregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb); b) Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi – nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, oproti roku 2015 zaznamenaný nárast o 2 poskytovateľov sociálnych služieb (6 zaregistrovaní poskytovatelia sociálnych služieb); c) Zariadenie núdzového bývania (7 zaregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb); d) Domov sociálnych služieb ambulantnou formou, oproti roku 2015 zaznamenaný nárast o 1 poskytovateľa sociálnych služieb (12 zaregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb): e) Denný stacionár, oproti roku 2015 zaznamenaný nárast o 3 poskytovateľov sociálnych služieb (13 zaregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb); f) Prepravná služba, oproti roku 2015 zaznamenaný nárast o 1 poskytovateľa sociálnych služieb (12 zaregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb); g) Nízkoprahové denné centrum (5 zaregistrovaní poskytovatelia sociálnych služieb); h) Denné centrum, oproti roku 2015 zaznamenaný nárast o 2 poskytovateľov sociálnych služieb (13 zaregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb); i) Sociálne poradenstvo – základné, oproti roku 2015 zaznamenaný nárast o 1 poskytovateľa sociálnych služieb (12 zaregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb); j) Sociálne poradenstvo – špecializované, oproti roku 2015 zaznamenaný nárast o 1 poskytovateľa sociálnych služieb (7 zaregistrovaní poskytovatelia sociálnych služieb); k) Služba včasnej intervencie – (2 poskytovatelia sociálnych služieb zriadení ŽSK v regiónoch Kysuce a Dolná Orava a 2 neverejní poskytovatelia sociálnych služieb), ŽSK plánuje zabezpečiť dostupnosť tejto služby aj v iných regiónoch prostredníctvom existujúcich zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalej ŽSK plánuje v roku 2017 poskytovať službu včasnej intervencie aj prostredníctvom zazmluvneného neverejného poskytovateľa pôsobiaceho v regióne Horné Považie – Centrum včasnej intervencie Žilina, n. o.); l) Komunitné centrum – oproti roku 2015 zaznamenaný nárast o 4 poskytovateľov sociálnych služieb (12 zaregistrovaní poskytovatelia sociálnych služieb); m) Terénna sociálna služba krízovej intervencie – oproti roku 2015 zaznamenaný nárast o 2 poskytovateľov sociálnych služieb (8 zaregistrovaní poskytovatelia sociálnych služieb). n) Špecializované zariadenie ambulantnou formou (1 zaregistrovaný poskytovateľ sociálnych služieb v regióne Orava); Aktualizácia pre rok 2017 a nasl.: Nenavrhuje sa, zmena časového harmonogramu plnenia, doplnenie spoluzodpovedných gestorov, doplnenie spolupracujúcich subjektov, zmena indikátora. 4.11. Zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb pre obete domáceho násilia Spôsob plnenia: Zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb pre obete domáceho násilia Časový harmonogram/termín (s)plnenia: 2016 Zodpovedný gestor: MPSVR SR Spolupracujúce subjekty: územná samospráva, MVO Indikátor: počet existujúcich zariadení pomáhajúcich obetiam domáceho násilia (poradenské a ubytovacie služby); počet obetí, ktorým bola poskytnutá poradenská pomoc; počet obetí, ktorým bola poskytnutá pomoc formou núdzového ubytovania Odpočet plnenia za rok 2016 (odbor sociálnych vecí ŽSK): V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin, ako aj v zriaďovateľskej pôsobnosti neverejných poskytovateľov sa v roku 2016 poskytovala sociálna služba matkám s deťmi v 6 zariadeniach núdzového bývania (ďalej len „ZNB“) s celkovom kapacitou 71 miest, z toho:  3 ZNB/zriaďovateľská pôsobnosť ŽSK/pobytová forma na určitý čas: spolu 26 miest;  2 ZNB/neverejní poskytovatelia sociálnych služieb/pobytová forma na určitý čas: spolu 30 miest;  1 ZNB/verejný poskytovateľ sociálnych služieb – mesto Martin/ pobytová forma na určitý čas: spolu 15 miest; ŽSK má k 31. 12. 2016 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 3 ZNB a 2 krízové strediská Bezplatné poradenstvo bolo na území ŽSK, tak ako po minulé roky, aj v roku 2016, poskytované v zmysle:  sociálne poradenstvo podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - (základné soc. poradenstvo, špecializované soc. poradenstvo);  sociálne poradenstvo podľa zákona č. 305/2005 Z. Z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Priamo na Úrade ŽSK bolo pre občanov Žilinského kraja poskytované každý pracovný deň od 8:00 do 15:00 hod. Na Úrade ŽSK sa takisto v roku 2016 pokračovalo v poskytovaní bezplatného právneho poradenstva, a to dvakrát do mesiaca každý druhý štvrtok. Aktualizácia pre rok 2017 a nasl.: Nenavrhuje sa zmena časového harmonogramu plnenia, doplnenie spoluzodpovedných gestorov, doplnenie spolupracujúcich subjektov, zmena indikátora. 5. ZÁKLADNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ, ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 5.1. Integrovať deti so zdravotným postihnutím do života spoločnosti Spôsob plnenia: Rozvoj všetkých podporných nástrojov na účely integrácie detí so zdravotným postihnutím do spoločnosti, za účelom prístupu ku všetkým druhom služieb a bezbariérovej prepravy do inštitúcii, najmä vzdelávacích a kultúrnych Časový harmonogram/termín (s)plnenia: priebežne Zodpovedný gestor: MPSVR SR Spolupracujúce subjekty: územná samospráva, neverejní poskytovatelia Indikátor: počet novo registrovanej prepravnej služby; počet detí, ktorým bol poskytnutý iný podporný nástroj Odpočet plnenia za rok 2016 (odbor školstva a športu ŽSK): Parádny deň Spojená škola na Rosinskej ceste v Žiline, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, každoročne organizuje s finančnou podporou ŽSK športové podujatie „Parádny deň“, pri ktorom sa strácajú rozdiely medzi zdravými a zdravotne postihnutými osobami. Parádny deň je koncepčne riešený a organizovaný na báze tzv. opačnej integrácie, t. j. viac ako 500 zdravých a zdravotne postihnutých detí súťaží v 15-tich disciplínach, v ktorých si môžu vyskúšať veľmi netradičné chápanie pohybu. V roku 2016 podporil Žilinský samosprávny kraj podujatie sumou 600 €. Odpočet plnenia za rok 2016 (odbor zdravotníctva ŽSK): ŽSK má trvalý záujem na skvalitňovaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti v kraji, čo dokazuje aj objemom každoročne investovaných finančných zdrojov do rozvoja nemocníc a polikliniky, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Medzi najväčšie investície v roku 2016 patria: Zahájenie výstavby moderných pracovísk urgentného príjmu v každej zo štyroch nemocníc ŽSK. V Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši došlo k obnove materiálno-technického a prístrojového vybavenia pre centrálne operačné sály a pre neurologické oddelenie jednotky intenzívnej starostlivosti. V Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci boli okrem iného, zrealizované stavebné úpravy chirurgického oddelenia - operačné sály. V Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne došlo k sprevádzkovaniu pracoviska magnetickej rezonancie, v Hornooravskej nemocnici v Trstenej bola odovzdaná do užívania jednotka intenzívnej starostlivosti oddelenia vnútorného lekárstva. Uvedené pracoviská umožňujú bezbariérový prístup pacientom. V areáli nemocníc ŽSK došlo i k rekonštrukcii chodníkov a spevnených plôch. ŽSK v záujme zvýšenia dostupnosti a transparentnosti zdravotnej starostlivosti, ponúka poskytovateľom zdravotnej starostlivosti projekt unikátneho bezplatného objednávania k lekárovi cez internet (www.objednatvysetrenie.sk), prostredníctvom ktorého sa môžu pacienti rýchlo a jednoducho objednať u svojho lekára aj z pohodlia domova. Lekár môže cez portál lepšie manažovať objednávanie svojich pacientov a pacienti nemusia zbytočne čakať v čakárni. Systém zároveň zamedzí vyberaniu nezákonných poplatkov. Uvedenými aktivitami dôjde aj k uľahčeniu prístupu deťom so zdravotným postihnutím k poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie komplexného poskytovania zdravotnej starostlivosti a zvýšenie jej dostupnosti. *Aktualizácia pre rok 2017 a nasl.: Nenavrhuje sa zmena časového harmonogramu plnenia, doplnenie spoluzodpovedných gestorov, doplnenie spolupracujúcich subjektov, zmena indikátora 6. VZDELANIE, VÝCHOVA, VOĽNÝ ČAS A KULTÚRNE AKTIVITY 6.3. Uplatnenie práva detí a mládeže slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach a účasti na rozhodovaní, ktoré sa dotýkajú práv pri fungovaní školy a práva venovať primeranú pozornosť ich názorom. Spôsob plnenia: Podpora vzniku a efektívnej činnosti žiackych školských rád ako prostriedku zvyšovania právneho vedomia žiakov a slobodného vyjadrovania ich názorov ako nástroja podpory demokracie v škole Časový harmonogram/termín (s)plnenia: priebežne Zodpovedný gestor: MŠVVŠ SR Spoluzodpovední gestori: školy, zriaďovatelia Spolupracujúce subjekty: Štátna školská inšpekcia (Monitoring z hľadiska dodržiavania ľudských práv) Indikátor: počet a suma podporených projektov a zvýšenie počtu efektívne fungujúcich žiackych školských rád Odpočet plnenia za rok 2016 (odbor školstva a športu ŽSK): 1. Krajský stredoškolský parlament ŽSK a podpora žiackych školských rád Žilinský samosprávny kraj podporuje činnosť žiackych školských rád v stredných školách v Žilinskom kraji. V kraji funguje Krajský stredoškolský parlament ŽSK, ktorý je poradným orgánom predsedu ŽSK v oblasti politiky mládeže. Úlohou jeho členov je podávať návrhy a podnety, týkajúce sa podpory solidarity a porozumenia medzi mladými ľuďmi, komunikácie so žiackymi školskými radami, rozvoja mimoškolských aktivít, podpory neformálneho vzdelávania a ďalších podnetov v tejto problematike. Krajský stredoškolský parlament ŽSK funguje v 2 úrovniach. Prvou úrovňou je 5 regionálnych parlamentov v regiónoch Kysuce, Orava, Liptov, Turiec a Horné Považie. V roku 2016 sa v regionálnych parlamentoch schádzalo celkovo 87 žiakov stredných škôl a 27 žiakov v Krajskom stredoškolskom parlamente ŽSK. Uskutočnilo sa celkovo 15 regionálnych zasadnutí parlamentu a 2 krajské zasadnutia na Úrade ŽSK. V rámci predsedníctva SR v Rade EÚ mali žiaci možnosť 2-krát diskutovať s europoslancami na tému Európska únia a jej prínos pre našu krajinu. V roku 2016 ŽSK finančne prispel na fungovanie Krajského stredoškolského parlamentu ŽSK sumou 600 €. 2. Organizovanie návštev do Národnej rady Slovenskej republiky pre žiakov stredných škôl V roku 2016 zorganizoval Žilinský samosprávny kraj pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 3 návštevy do Národnej rady Slovenskej republiky. Žiaci mali príležitosť zoznámiť sa s ústavnou inštitúciou slovenskej parlamentnej demokracie, vidieť hlasovanie poslancov Národnej rady a mohli diskutovať s poslancom Národnej rady SR a predsedom ŽSK a poslancom Národnej rady SR o problémoch, ktoré ich zaujímajú a sú často preberané v žiackych školských radách. V roku 2016 navštívilo Národnú radu SR celkovo 130 žiakov z 3 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. *Aktualizácia pre rok 2017 a nasl.: Nenavrhuje sa zmena časového harmonogramu plnenia, doplnenie spoluzodpovedných gestorov, doplnenie spolupracujúcich subjektov, zmena indikátora 6.8. Zvyšovať dostupnosť informácií v oblasti kultúry pre deti Spôsob plnenia: 1. Rozvíjať čitateľskú a literárnu gramotnosť detí a čítanie s porozumením a) Prostredníctvom dotačného systému MK SR podporovať vznik literatúry pre deti b) Zabezpečiť dostupnosť detskej literatúry v knižniciach a informovanosť o nej (napr. prostredníctvom výstav, besied a pod.) a podporovať akvizíciu knižníc v tejto oblasti c) Rozvíjať literárnu gramotnosť detí podporovaním a realizovaním aktivít v oblasti detskej dramatickej tvorivosti a umeleckého prednesu d) Rozvíjať literárnu gramotnosť detí podporovaním a realizovaním literárnych súťaží 2. Zabezpečovať prístup detí k vhodným informáciám a) V oblasti sociálnej prevencie realizovať aktivity, ktoré pomáhajú zvyšovať informovanosť detí o negatívnych sociálno-patologických javoch v spoločnosti a ich dôsledkoch pre život (látkové a nelátkové závislosti, kriminalita, extrémizmus a pod.) b) V oblasti médií zabezpečiť ochranu maloletých pred nevhodnými Časový harmonogram/termín (s)plnenia: priebežne Zodpovedný gestor: MK SR Spolupracujúce subjekty: NOC, knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, regionálne knižnice Indikátor: podporené projekty, realizované aktivity, právne predpisy v oblasti vysielania a audiovízie Spolupracujúce subjekty: podľa personálnych možností jednotlivých RPPS a po dohode so zástupcami cieľových skupín PVA (ZŠ, SŠ a pod) Indikátor: Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele vo vyhodnotení činnosti RPPS - PVA 1. Rozvíjať čitateľskú a literárnu gramotnosť detí a čítanie s porozumením b) Zabezpečiť dostupnosť detskej literatúry v knižniciach a informovanosť o nej (napr. prostredníctvom výstav, besied a pod.) a podporovať akvizíciu knižníc v tejto oblasti Odpočet plnenia za rok 2016 (odbor kultúry ŽSK): Krajská knižnica v Žiline Krajská knižnica v Žiline v roku 2016 orientovala svoju akvizičnú politiku vo významnej miere na uspokojovanie čitateľských a informačných potrieb detského používateľa. Z celkového počtu zakúpených dokumentov (3 740) predstavovala literatúra pre deti a mládež 38 %. Okrem prostriedkov na nákup z vlastného rozpočtu využívala podporu z iných zdrojov; najvýznamnejším donorom bolo MK SR, ktoré podporilo akvizíciu literatúry pre Krajskú knižnicu v Žiline dotáciou vo výške 10 000 €. Z počtu takto získaných prírastkov (1 237 exemplárov) tvorila krásna literatúra pre deti 400 exemplárov a odborná pre deti 48 exemplárov. Z ďalších zdrojov (Nadácia Pontis - 214 € a Mesta Žilina - 300 €) knižnica nakúpila 21 hmatových kníh v hod-note 514 € pre deti so špeciálnymi požiadavkami. Informácie o nových knihách boli rozosielané systémom Noviniek databáze používateľov KKŽ, resp. vystavované na príslušnom úseku a informácia o každom titule z oblasti literatúry pre deti a mládež v knižnici je dostupná v katalógu Carmen. Okrem toho knižnica využívala besedy, výstavky, zážitkové čítanie a iné formy na informovanie o literatúre pre deti a mládež a jej tvorcoch. Z celkového počtu 774 podujatí bolo cca 70% orientovaných na deti a mládež. Už tradične s podporou MK SR v sume 1 500 € sa konali Vianoce s detskou knihou, ktoré umožnili stretnutia so spisovateľmi a ilustrátormi pre takmer 600 deťom. Pokračoval projekt „Abeceda v knižnici „, zameraný na podporu predčitateľskej gramotnosti, prostredníctvom ktorého sa detskí používatelia zoznamujú s písanou rečou, trénujú fonematické uvedomovanie a podporuje sa u nich najmä čitateľská kultúra za pomoci práce s literárnym textom. Každý mesiac bol venovaný jednému autorovi detských kníh – autorovi mesiaca, s ktorým sa deti oboznamovali prostredníctvom nástenky s obrazovým a textovým materiálom a formou výtvarnej súťaže; deti kreslili postavy z kníh uvedeného autora. S aktivitou bolo spojené aj podujatie pre deti a ich rodičov, v ktorom sa podporovala čitateľská gramotnosť prostredníctvom viacerých aktivít (hlasné čítanie, globálne čítanie, fonematické uvedomovanie, rozvoj jemnej a hrubej motoriky atď.) Počas Detského leta a jeho hlavného programu „Zvieratká sveta“ sa knihovníci snažili prostredníctvom náučnej literatúry a encyklopédií priblížiť deťom nielen život jednotlivých zvierat, ale zoznámiť deti aj s literárnou kultúrou, prostredníctvom beletristických detských kníh o zvieratách a tvorivými dielňami rozvíjať motoriku detí. Počas priaznivého počasia knižnica pripravovala pre najmenšie deti a ich rodičov „Rozprávkový piknik“ v literárnom parčíku. Táto pravidelná komunitná aktivita pritiahla do knižnice mnoho rodín a prostredníctvom zážitkového čítania, dramatizácie a iných metód zážitkovej pedagogiky rozvíjala predčitateľské kompetencie najmladších. Najmenším je určeným aj klub „Knihuľka“, v ktorom sa pravidelne stretávajú mamičky s deťmi do 5 rokov. Cez príbehy, pohyb, zvuk a iné prostriedky sa deti zoznamujú so svetom kníh. Súčasťou stretnutí je aj práca s montessori pomôckami, ktoré má knižnica vo svojom fonde na rozvoj detí predškolského veku. Obdobným podujatím pre najmenších je program „Let´s read kids“, ktorý formou zážitkového čítania cez príbehy v anglickom jazyku podporuje jazykové kompetencie detí a zároveň prispieva k harmonickej koexistencii odlišných kultúr a k nadväzovaniu medzikultúrnych vzťahov a kontaktov kórejských a slovenských detí. Aj touto aktivitou sa Krajská knižnica snaží nachádzať cesty, ako žiť spolu, tak aby kultúrne odlišnosti boli pre deti prínosom. Okrem toho sa KKŽ zapojila do celoslovenských podujatí Noc s Andersenom, čitateľského maratónu Čítajme si, Dňa ľudových rozprávok, ktorého priebeh koordinovala v rámci Slovenska, Celé Slovensko číta deťom a pod. Na detskom oddelení knižnice prebehlo viacero výstav (Európske rozprávky, Ilustrátorský Olymp a iné), ku ktorým si knihovníci pre deti pripravili sprievodný program. KKŽ zorganizovala odborný seminár „ Knižnica v živote dieťaťa“, ktorý bol zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti detí. Knižnica organizuje aj čitateľské kluby pre deti a mládež, ktoré sa pravidelne stretávajú na detskom oddelení knižnice. Pre deti základných škôl je určený čitateľský klub „Biblosko“ a pre stredoškolskú mládež klub „Fancluby spojme sa “. Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši V roku 2016 LK GFB v LM nakúpila pre deti 357 kusov kníh v celkovej sume 2 440,36 €, z toho bola krásna literatúra pre deti: 338 ks a náučná literatúra pre deti: 19 ks. Aby bola táto literatúra dostupná aj mladším deťom, ktoré majú do centra mesta, kde sídli knižnica, problém samostatne sa dopraviť, prevádzkuje knižnica svoju pobočku pre deti na Základnej škole Janka Kráľa na sídlisku Podbreziny. Z nových kníh pre deti sme v priebehu roka spracovávali a vydávali bibliografiu Nové knihy v úseku pre deti a Nové knihy v pobočke Podbreziny. Detským čitateľom je k dispozícii aj detský katalóg v rámci AIS Clavius – Carmen. Priebežne počas celého roka sme pre deti robili rôzne výstavy kníh, napr. Marianna Grznárová, P. O. Hviezdoslav, Ľubomír Feldek ...(celkom 25) a organizovali besedy o knihách, napr.: Guľko Bombuľko, Môj anjel sa vie biť, Dokonalá Klára, Zverinec na 7. poschodí, Danka a Janka, Žuvačkový ježko,... (celkom 74) a besedy so spisovateľmi: Anna Olšovská, Renáta Matušková,.... (celkom 11). Pokračujeme v projektoch na podporu čítania detí Čítanie pod perinou, Čítanológia, Knihológia, Zážitkové čítanie. Spolu sme v roku 2016 uskutočnili pre deti 405 podujatí, čo je 72% z celkového počtu podujatí knižnice pre verejnosť. V rámci projektu Kultúrne poukazy sa mohli deti zaregistrovať do knižnice, resp. si členstvo v knižnici obnoviť. Pre žiakov 1. a 2. ročníkov základných škôl pripravujeme Slávnostné zápisy do knižnice – Pasovanie za čitateľa a tieto deti majú v rámci tohto podujatia ročné členské zadarmo. Kysucká knižnica v Čadci Akvizícia knižničných dokumentov Kysuckej knižnice v Čadci v roku 2016 bola podporená finančnými prostriedkami z Fondu na podporu umenia v sume 7 100 €. Zámerom projektu „Systematická akvizičná činnosť – cesta k spokojnému čitateľovi“ bolo doplniť knižničný fond Kysuckej knižnice v Čadci o knižné dokumenty slovenských a svetových autorov a o elektronické knihy určené hlavne deťom a mládeži. Cieľom projektu bolo poskytnúť čitateľom knižné novinky z oblasti ich záujmu a zvýšiť záujem detí a mládeže o čítanie a ostatné knižničné služby. Z tejto sumy sa kúpilo 865 knižných dokumentov, z toho beletrie pre deti a mládež bolo kúpených 218 knižných dokumentov a 71 knižných dokumentov z náučnej literatúry pre deti a mládež, spolu bolo kúpených 289 knižničných dokumentov pre deti a mládež v hodnote 1758,73 €. Z finančných zdrojov knižnice bolo kúpených 209 knižničných dokumentov pre deti a mládež v hodnote 1518,55 €. Kysucká knižnica získala 105 knižničných dokumentov pre deti a mládež aj formou daru a iným spôsobom získavania. Akvizičná činnosť realizovaná z finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia bola propagovaná v priestoroch Kysuckej knižnice na vyhradených miestach. Pravidelne Kysucká knižnica informuje o knižných novinkách prostredníctvom regionálnej tlače, na webovej stránke Kysuckej knižnice v rubrike Nové knihy a prostredníctvom On-line katalógu Kysuckej knižnice v Čadci. Pre detského čitateľa na zatraktívnenie knižničných služieb knižnica získala 39 spoločenských hier a 13 učebných pomôcok. Spoločenské hry v počte 22 knižničných jednotiek knižnica získala darom od spoločnosti Albi. Dar bol podmienený vytvorením kútika spoločenských hier, a hry sú zamerané na precvičenie pamäti a vedomostí. Ostatné hry v počte 16 knižničných jednotiek bolo kúpených z rozpočtu knižnice a jedna hra bola podporená z projektu MK SR s názvom „Rozprávky večných detí 2“. Týmto projektom bola podporená aj kúpa 35 knižných dokumentov a 11 učebných pomôcok pre deti a mládež. V priebehu celého roka sa realizovala systematická akvizičná činnosť z oblasti beletrie a populárno-náučnej literatúry pre detských a mladých používateľov knižnice, boli sprístupňované výstavy nových kníh a informovanie o nových knihách sa realizovalo i v regionálnych periodikách a na www.kniznica-cadca.sk (Nové knihy), konal sa 12. ročník populárnej čitateľskej ankety Kniha Kysúc o regionálnej knižnej tvorbe vydanej v predchádzajúcom roku.. V roku 2016 sa knižnica zapojila do celoslovenských kampaní a aktivít, ktoré boli zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí a mládež: Noc s Andersenom, Knižný Vševedko, Celé Slovensko číta deťom, Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša, Deň ľudovej rozprávky, Čítajme si 2016... Čitateľský maratón. Knižnica organizuje čitateľskú súťaž o najlepšiu triedu a najlepšieho čitateľa jednotlivca Čítaš, čítam, čítame a slávnostne korunuje najlepšieho čitateľa do 15 rokov – Kráľa čítaného slova. Pre najaktívnejších čitateľov boli organizované netradičné večerné čítania a denný literárny letný tábor – Knihuľko. Boli realizované aktivity projektu podporeného Mestom Čadca „S knihou za poznaním“ - cyklus podujatí pre žiakov základných škôl, študentov stredných, zdravotne a sociálne znevýhodnené deti a mládež; aktivity sú zamerané na alternatívne vyučovacie hodiny, tvorivé dielne, audiovizuálne prezentácie, besedy o knihách, spisovateľoch a so spisovateľmi a regionálnymi autormi, informatická výchova, čitateľské, literárne a výtvarné súťaže, audiovizuálne pásma, cykly hlasného čítania, čitariády, hudobno-dramatické programy, hlasné čítania a literárne večery. Úspešne sa rozvíjal projekt Rozprávková knižnica na cestách - cyklus pravidelných návštev v predškolských zariadeniach zameraný na čítanie a dramatizáciu rozprávok a básničiek pre najmenších a aktivity klubu prvého čítania - Šupinky. Veľký úspech zaznamenalo dvojdňové podujatie a netradičné nočné čítanie v Skanzene – Svätojánska noc má čarovnú moc i projekt pre zdravotne a sociálne znevýhodnené deti, finančne podporený MK SR pod názvom Rozprávky večných detí 2. Počas prázdninových mesiacov prebiehal v knižnici cyklus podujatí Leto v knižnici, čítanie na pokračovanie z knižky Lentilka pre dedka Edka a Lentilkovanie a pre deti hospitalizované v Kysuckej nemocnici pripravila knižnica rozprávkové podujatia pod názvom Pekné slovo lieči. Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Knižnica získala v r. 2016 nové prírastky kníh v celkovom počte 2 739 exemplárov v hodnote 14 111,99 €. Z finančných zdrojov poskytnutých zriaďovateľom Žilinským samosprávnym krajom bolo zakúpených 709 kníh (6 012,48 €), dar od používateľov a priaznivcov knižnice tvorilo 873 publikácií. Z dotačného programu MK SR získala knižnica sumu 7 500 € na akvizíciu 1000 nových knižných jednotiek, 507 € v rámci podprogramu Kultúrne poukazy, ktoré sa taktiež použili na nákup literatúry. Pre deti a mládež bolo získaných 986 nových kníh (774 ks beletria a 212 ks náučná literatúra). Informácie o všetkých knihách pre deti a mládež sú dostupné v on-line katalógu Carmen, vybrané tituly sú propagované na výstavkách nových kníh na detskom oddelení. V roku 2016 knižnica zrealizovala 885 podujatí pre deti do 15 rokov (tematické podujatia, besedy, kvízy, súťaže, prezentácie kníh pre deti, literárne a výtvarné tvorivé dielne, čitateľské dielne a pod.) s cieľom motivovať ich k čítaniu ako jednej z dôležitých podmienok celkového osobnostného rozvoja. Knižnica sa týmto ukazovateľom dlhodobo zaraďuje medzi najaktívnejšie regionálne knižnice. Naďalej sa zapája do celoslovenských aktivít na podporu čítania detí (Čítajme si, Celé Slovensko číta deťom, Noc s Andersenom, Deň ľudovej rozprávky) a realizuje aj vlastné projekty tohto zamerania. Úspešne, už 11 rokov, prebieha projekt na podporu čítania žiakov 1. ročníka ZŠ s názvom Prváci v knižnici ‒ Už som prvák, už si čítam sám. Žiaci sú vedení k čítaniu počas pravidelných mesačných návštev triednych kolektívov v knižnici, ktoré sú založené na interakcii a dialógu. Súčasťou stretnutia sú knižnično-informačná výchova, tematické podujatia, zážitkové a hlasné čítanie, práca s literárnym textom, súťaže, tvorivé dielne (1. V dome plnom kníh, 2. Smieško z 1. A, 3. Prvý venček, 4. O Vianociach, ktoré nechceli prísť, 5. Hráme sa s písmenkami, 6. Putovala rozprávka svetom, prišla až k nám, 7. Slávnostný bezplatný zápis za čitateľov knižnice a pasovanie rytierov pekného slova, 8. Pestrá príroda, 9. O Guľkovi Bombuľkovi, 10. Už si čítam sám). Na uvedené projekty nadväzujú aktivity pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka realizované na rovnakom princípe pravidelných mesačných návštev knižnice, na ktorých sa žiaci zúčastnia podujatia a zároveň si vymenia knihy na detskom oddelení (Druháci v knižnici – Čítanie je pre mňa hračka, Tretiaci v knižnici – Trikrát tri mesiace s knihou a jeden navyše, Štvrtáci v knižnici – Čítam pre svoje potešenie i radosť druhých). Knižnica sa v spolupráci s mestskými materskými školami podieľa na rozvoji predčitateľskej gramotnosti detí. Pravidelne raz do mesiaca sa uskutočňujú hry s básničkami a rozprávkami spojené s hlasným čítaním, tvorivé dielne. Aj v r. 2016 prebiehal projekt podporený MK SR (Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou, ktorý predstavuje deťom a mládeži súčasnú slovenskú literatúrou prostredníctvom tvorivých dielní, hodín hlasného čítania a besied s jej autormi, spisovateľmi a ilustrátormi. Projekt pre deti podporený nadáciou COOP Jednota Slovensko Poďme spolu čítať a spoznávať svoj kraj sa sústredil na rozvoj čitateľskej gramotnosti, výtvarných zručností, aktivity zamerané na spoznávanie histórie, tradícií, osobností svojho mesta a ŽSK. V súťaži Čítame s nezábudníkom sú pravidelne odmeňované deti, ktoré si vpožičajú a prečítajú najviac kníh. Turčianska knižnica v Martine Turčianska knižnica v Martine sa snaží zabezpečovať dostupnosť literatúry pre deti prostredníctvom nákupu a knižných darov. V roku 2016 doplnila do knižničného fondu 1273 kn. j. detskej literatúry v celkovej hodnote 2841,51 €. Z toho zakúpených kníh bolo 465 a z tohto počtu bolo 338 kn. j. (2 077,48 €) zakúpených prostredníctvom grantu FPU. Dary tvorilo 808 kn.j. Literatúru knižnica sprístupňuje verejnosti a deťom v centrálnej knižnici a prostredníctvom 4 pobočiek na najväčších sídliskách mesta Martin. O nových knihách informuje prostredníctvom výstaviek nových kníh priamo v knižnici, ale aj prostredníctvom online katalógu Carmen. V roku 2016 knižnica zrealizovala celkovo 491 rôznych druhov podujatí pre deti (besedy so spisovateľmi, pasovanie za čitateľov, dramatizácie literárnych predlôh, hlasné čítania, tvorivé dielne, informačné hodiny) zameraných na čítanie a prezentáciu detskej literatúry. Pokračovala v realizácii projektu Prečo čítať deťom? zameraného na najmladšie vekové skupiny deti predškolského veku. S cieľom popularizácie detskej literatúry i jej tvorcov realizovala knižnica v roku 2016 už 10. ročník projektu Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou, podporeného aj z grantového programu FPU. V rámci projektu MK SR Kultúrne poukazy sa mohli deti zaregistrovať do knižnice, resp. obnoviť si členstvo v knižnici. c) Rozvíjať literárnu gramotnosť detí podporovaním a realizovaním aktivít v oblasti detskej dramatickej tvorivosti a umeleckého prednesu Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši V r. 2016 LK GFB spoluorganizovala 22. ročník Rázusovie Vrbice – prehliadky literárnej tvorby a recitačného umenia detí Liptova, pričom knižnica garantuje literárnu časť prehliadky. V priebehu roka v rámci tvorivých dielní detí knižnica zrealizovala aj dramatizácie literárneho textu, napr. Neposlušné písmenká, Mimi a Líza. Na pobočke knižnice na sídlisku Podbreziny, detskí čitatelia pod vedením knihovníčky nacvičili a odprezentovali bábkové divadielko Popoluška, urobili si vlastný scenár, dramaturgiu, bábky, kostýmy, kulisy. Oravská knižnica Antona Habovštiaka Oravská knižnica je dlhoročným spoluorganizátorom celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese a tvorbe divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín. Knižnica je garantom sprievodného programu, ktorý tvoria besedy so spisovateľmi pre žiakov základných a študentov stredných škôl. Podieľa sa tiež na organizácii podujatia Slovo v uliciach, ktorého program tvorí umelecký prednes detí a mládeže na námestí a v Parku dejateľov. Detskú dramatickú tvorivosť podporuje v rámci tvorivých dielní, ktorých súčasťou sú dramatizácie bájok a rozprávok. V spoločenskej miestnosti knižnice počas školského roka pripravujú žiaci mestských základných škôl a špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím programy pre deti materských škôl a verejnosť, ktorých súčasťou sú dramatické scénky, umelecký prednes, tanec a spev. Tvorivosť deti podporil aj letný detský čitateľský tábor. Účasť v ňom bola odmenou pre najaktívnejší detských čitateľov. Kysucká knižnica v Čadci Pri Kysuckej knižnici v Čadci už 12 rokov úspešne funguje a rozvíja svoju činnosť Kysucké rozprávkové kráľovstvo. Jeho cieľom je podporovať literárny, výtvarný, recitačný a dramatický talent detí a mládeže, poskytovať priestor na realizáciu školských i mimoškolských aktivít detí, rozvíjať ich kreativitu, umelecké schopnosti a voľnočasové aktivity. Aj v roku 2016 Kysucká knižnica v Čadci nadviazala na predchádzajúce ročníky úspešných podujatí rozvíjajúcich talent, tvorivosť a umelecký prednes detí a pripravila množstvo aktivít na ich podporu a rozvoj. V spolupráci s CVČ sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko, dramatizáciu rozprávok si deti vyskúšali v rámci medzinárodného podujatia Noc s Andersenom, pri netradičných večerných čítaniach, na podujatí Svätojánska noc má čarovnú moc i v rámci týždňového literárneho letného tábora – Knihuľko. Na podporu čítania a zároveň rozvíjania umeleckého talentu detí a mládeže organizuje knižnica v rámci Kysuckého rozprávkového kráľovstva i výtvarné súťaže: Ilustrujem svoju obľúbenú knižku, Môj rozprávkový svet a Nakresli si betlehem. Súťaže majú viacročnú tradíciu a zapája sa do nich cca 200 detí MŠ, ZŠ a Špeciálnych základných škôl. Knižnica spolupracuje s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci pri organizovaní výstav a sprievodných podujatí Palárikovej Rakovej, celoslovenskej súťaže ochotníckych divadiel, s Detským a mládežníckym divadelným súborom Eva, Štúdiom neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov Kysúc a základnými umeleckými školami v meste a okolí. Umelecký talent je potrebné objavovať a rozvíjať už od útleho veku. Knižnica preto organizuje recitačnú súťaž detí predškolského veku pod názvom Jazýček môj ohýbaj sa! a súťaž detí MŠ v speve pod názvom O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka. Turčianska knižnica Turčianska knižnica realizovala podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2016 prehliadku víťazov okresného kola v prednese slovenskej ľudovej povesti, ktorá sa uskutočňuje pod názvom Šaliansky Maťko. Pracovníci knižnice sa podieľali na príprave súťaží Hviezdoslavov Kubín a Vajanského Martin (regionálne súťaže v prednese poézie a prózy) a to na jednej strane výberom recitovanej literatúry pre deti, ale i osobnou účasťou v porotách súťaží. V rámci svojej činnosti pracovníčky knižnice pravidelne pri prezentácii literatúry využívali dramatizáciu literárnych textov. Krajská knižnica v Žiline V Britskom centre Krajskej knižnice v Žiline sa konala jazykovo-umelecká súťaž pre deti a mládež od 4-19 rokov „Jazykový kvet“ v prednese a dráme v cudzom jazyku, vedomostná súťaž „Einstein Teen“ a súťaž v prednese anglickej poézie a prózy „ Shakespeare´s Day“ pre žiakov II. stupňa základných škôl. d) Rozvíjať literárnu gramotnosť detí podporovaním a realizovaním literárnych súťaží Krajská knižnica v Žiline V tejto oblasti KKŽ realizovala viaceré aktivity: V máji zrealizovala vyhodnotenie medzinárodného kola literárno-výtvarnej súťaže Tvoríme vlastnú knihu, ktorej cieľom je podporovať a motivovať tvorivosť deti a mládeže v oblasti vlastnej literárnej tvorby. Súťaž sa konala už po 17. krát a jej tradičnými spoluorganizátormi sú Ksiažnica Beskidzka v Bielsko-Bialej a Městska knihovna Frýdek-Místek. Do národného kola súťaže sa zapojilo 76 detí. S podporou Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc KKŽ a v partnerstve s ďalšími regionálnymi knižnicami Žilinského kraja zorganizovala krajské kolo literárno-vedomostnej súťaže detí do 12 rokov Knižný Vševedko. Súťaž je pre deti výzvou v oblasti znalostí o slovenskej a svetovej literatúre. Pri príležitosti stého výročia narodenia Jána Frátrika knižnica vyhlásila 1. ročník súťaže v oblasti tvorby poézie Literárna cena Janka Frátrika, ktorej sa zúčastnilo 47 detí. Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši LK GFB v priebehu roka 2016 zorganizovala nasledovné súťaže pre deti: Rázusovie Vrbica, Literárny monitoring, Knižničný Vševedko. Súčasťou mnohých podujatí pre deti, najmä besied o prečítaných knihách, boli aj literárne kvízy. Okrem toho sa Liptovská knižnica GFB zapojila do celoslovenských aktivít: Noc s Andersenom, Deň ľudovej rozprávky, Celé Slovensko číta deťom a do krajských resp. regionálnych aktivít: Knižný Vševedko (krajské kolo), Rázusovie Vrbica, Najlepší detský čitateľ 2016. Kysucká knižnica v Čadci Rozvíjanie literárnej gramotnosti detí podporovaním a realizovaním literárnych súťaží má v Kysuckej knižnici dlhoročnú tradíciu. V roku 2016 boli zorganizované dva veľké literárne festivaly, ktoré finančne podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj. Knižnica bola hlavným organizátorom Kysuckého festivalu duchovnej tvorby a celoslovenskej literárnej súťaže v kategóriách poézia a próza Jurinova jeseň a Literárneho festivalu a celoslovenskej literárnej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce (v poradí 48. ročník). Pri knižnici dlhodobo a aktívne pôsobí Literárny klub Oáza a klub mladých čitateľov KAMČO. Členovia klubu sa pravidelne stretávajú v knižnici, prezentujú svoju tvorbu a konzultujú s odborným poradcom spisovateľom Ladislavom Hrubým, zúčastňujú sa literárnych súťaží a ich tvorba je pravidelne uverejňovaná v regionálnom týždenníku Kysucký večerník. Literárne podujatia knižnice nemajú len regionálny, či celoslovenský dosah, ale v uplynulom roku presiahli i hranice Slovenska. Kysucká knižnica v Čadci začala v minulom roku úzko spolupracovať so Slovenským klubom v Třinci. Prvým spoločným podujatím bola prezentácia kysuckej literatúry a autorov v ČR a autorské stretnutie so spisovateľom Ladislavom Hrubým a poetkou Martou Harajdovou, ktoré sa uskutočnilo 16. apríla 2016 na pôde Mestskej knižnice v Třinci. Pre talentovanú mládež, začínajúcich básnikov, prozaikov, výtvarníkov, hudobníkov a hercov organizuje knižnica každoročne Svätojánsku poetickú noc, v rámci ktorej majú možnosť mladí autori prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a zároveň ju konzultovať s renomovanými umelcami. Za mimoriadny umelecký počin bola v roku 2016 udelená i Cena Ruda Dičku. Na Svätojánskej poetickej noci prezentoval svoju tvorbu básnik Vojtěch Kučera, rodák z blízkeho Třinca, ktorý v súčasnosti žije a tvorí v Brne. Básnik a editor sa venuje dramaturgii Literárnej súťaže Františka Halasa v Kunštáte, určenej mladým básnikom do 29 rokov. Je editorom knižnej „Edície LSFH“ a externým spolupracovníkom literárneho mesačníka Host, pre ktorý rediguje básnickú časť rubriky Nová jména. Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Podpora literárnej tvorivosti detí bola ústrednou myšlienkou vyhlásenia literárnej súťaže Predné kolo, zadné kolo, veselo sa točí…“ Dobrodružstvá s mojím bicyklom. Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility ju knižnica pripravila v spolupráci s Mestom Dolný Kubín. V spolupráci s mediálnymi partnermi Petit press a. s. a MY ‒ Oravské noviny sa uskutočnil 13. ročník regionálnej súťaže školských časopisov základných škôl Oravy Najlepší školský časopis. Aj v tomto roku sa knižnica úspešne zapojila do celoslovenskej čitateľskej súťaže pre deti Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty. Detskí čitatelia knižnice získali ocenenia aj v literárno-vedomostnej súťaži Knižný Vševedko a literárnej súťaži vydavateľstva Slovart zameranej na vzťah k čítaniu a obľúbené knihy. Turčianska knižnica v Martine Knižnica realizuje už niekoľko rokov literárnu súťaž o cenu Maše Haľamovej s názvom Venujem Turcu. Ide o autorskú literárnu súťaž detí a mládeže zameranú na región Turiec. Deti v knižnici sa tiež pravidelne zapájajú do Čitateľského maratónu. V roku 2016 sa knižnica zapojila aj do podujatia Celé Slovensko číta deťom a do podujatia Noc s Andersenom. Knižnica už tradične usporiadala v roku 2016 regionálne kolo súťaže Knižničný Vševedko i Kráľ čitateľov. 2. Zabezpečovať prístup detí k vhodným informáciám a) V oblasti sociálnej prevencie realizovať aktivity, ktoré pomáhajú zvyšovať informovanosť detí o negatívnych sociálno-patologických javoch v spoločnosti a ich dôsledkoch pre život (látkové a nelátkové závislosti, kriminalita, extrémizmus a pod.) Odpočet plnenia za rok 2016 (odbor školstva a športu ŽSK):  Grantový program „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ ŽSK každoročne vyhlasuje výzvu grantu s protidrogovou tematikou pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti. Grantový program je určený na podporu prevencie sociálno-patologických javov v stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Oblasti tohto programu tvoria nasledovné tematické okruhy: 1) zabezpečenie prevencie drogových závislostí vo výchovno-vzdelávacom procese; 2) zabezpečenie prevencie drogových závislostí pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; 3) realizácia pravidelných preventívnych aktivít so zameraním na rozvoj osobnosti žiakov a zamestnancov školy; 4) zabezpečenie rozvoja voľnočasových aktivít pre deti a mládež.  Výchovné koncerty pre žiakov stredných škôl V roku 2016 zorganizoval Žilinský samosprávny kraj 3. ročník výchovných koncertov pre žiakov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Koncerty boli organizované v spolupráci s Občianskym združením Škola života a Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline. Program koncertov bol tematicky zameraný na prevenciu látkových (alkohol a drogy) a nelátkových závislostí dnešnej doby (pc, sociálne siete, mobily). Prístupnou a aktuálnou formou autori zanechali odkaz na pozitívne myslenie a slušné správanie a poukázali na aktuálne problémy dnešnej doby. V roku 2016 sa koncertov zúčastnilo 3400 žiakov z 21 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. ŽSK finančne podporil koncerty sumou 3 300 €. Odpočet plnenia za rok 2016 (kultúry ŽSK):  Krajská knižnica v Žiline Pracovníčka knižnice zrealizovala 9 interaktívnych besied o ľudských právach, počas ktorých sa venovala aj téme extrémizmu medzi mladými ľuďmi a otázkam tolerancie. Každoročne nosným podujatím v tejto oblasti je cyklus Nebojme sa hovoriť, organizovaný ako súčasť celožilinského festivalu protidrogových aktivít Dní nádeje. Okrem výstavy literárnych prác sa konali besedy zamerané na prevenciu drogovej závislosti a patologických javov v spoločnosti a na propagáciu aktivít zameraných na zmysluplné trávenie voľného času. Knižnica sa zapojila aj do festivalu „Internos – Medzi nami“, ktorý si vytýčil za úlohu poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu a veselou formou pripomenúť, že všetci tvoríme komunitu a navzájom dokážeme oceniť rôznorodosť.  Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši LK GFB v LM v roku 2016 zrealizovala aj podujatia, ktoré pomáhajú zvyšovať informovanosť detí o negatívnych javoch v spoločnosti, ich riešenia a dôsledkoch: Podujatia venované ochrane životného prostredia: napr. Zvieratká v lese, Rozprávky o zvieratkách, Deň Zeme Podujatia venované prejavom šikany medzi deťmi a jej prevencie: Môj anjel sa vie biť. Podujatia venované pravidlám slušného správania sa a medziľudským vzťahom: Rozprávky pre neposlušné deti, Ako sa stať obľúbeným, Zázračné slovíčka...  Kysucká knižnica v Čadci V oblasti sociálnej prevencie, rôznych druhov závislosti a kriminality mládeže zorganizovala knižnica v roku 2016 spolu 71 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2093 návštevníkov, žiakov základných a študentov stredných škôl. Všetky podujatia boli zamerané na prevenciu a pomáhali zvyšovať informovanosť detí o negatívnych sociálno-patologických javoch v spoločnosti a ich dôsledkoch pre život. V knižnici i na školách prebiehali projekcie festivalu „Ozveny medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov „Jeden svet“ v spolupráci s OZ Človek v ohrození v Bratislave, ktorý má na Kysuciach už dlhoročnú tradíciu. Priaznivý ohlas zaznamenali i prednášky a workshopy ako napr. Šikana a kyberšikana, Fetálny alkoholový syndróm, Závislosti a kriminalita, Svetový deň bez tabaku, Zober knihu, nie tablet a iné. Veľkú pozornosť verejnosti si získalo najmä podujatie pod názvom Z tmy do svetla – závislosť medzi nami. V spolupráci s Domom charity sv. Gianny navštívili knižnicu mladí ľudia z komunity Cenacolo a otvorene rozprávali o svojich zážitkoch a pocitoch spojených so závislosťou a jej prekonávaním. Podujatia boli organizované i v spolupráci s inými organizáciami a odbornými lektormi - Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, OR PZ v Čadci, CVČ detí a mládeže v Čadci a Mestskou políciou. Súčasťou podujatí bola i ponuka knižničných dokumentov k danej problematike.  Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Knižnica pripravila podujatia, ktoré boli zamerané nielen na prevenciu sociálno-patologických javov (kriminalita, závislosti, šikanovanie), ale aj na ochranu životného prostredia, slušné správanie, pozitívne medziľudské vzťahy, toleranciu, ľudské a detské práva. Aktivity Krajina Agord, Prevencia závislostí, Padnuté hviezdy, S Filipom v Krajine zdravia, Odysea nicotiana, Poškoláci, Môj anjel sa vie biť, Slušnosť naša každodenná, Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov, Práva dieťaťa, Ľudské práva, Príroda okolo nás boli realizované vlastnými pracovníkmi a z vlastných zdrojov. Knižnica sa systematicky venovala práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia počas pravidelných stretnutí, ktorých cieľom je umožniť deťom prístup ku kultúrnym hodnotám a naučiť ich zmysluplne tráviť voľný čas.  Turčianska knižnica v Martine Knižnica sa venovala prevencii negatívnych spoločenských javov na základe spolupráce s Policajným zborom na projekte „Tvoja správna voľba“, v rámci ktorého sa v knižnici realizovala interaktívna tvorivá dielňa. V snahe zvýšiť informovanosť detí o extrémizme zrealizovala knižnica na svojej pôde pre mladých ľudí besedu o migrantoch s predsedníčkou Ligy za ľudské práva Zuzanou Števulovou. b) V oblasti médií zabezpečiť ochranu maloletých pred nevhodnými obsahmi Krajská knižnica v Žiline Z tejto oblasti, najmä ako doplnenie iných podujatí, knižnica premieta rozprávky z projektu ovce.sk, zameraného na otázky prevencie pred nežiaducimi javmi, spojenými s využívaním internetu a moderných technológií /kyberšikana, sexuálne zneužívanie cez internet a pod./. Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Liptovská knižnica poskytuje aj deťom prístup k internetu, avšak blokuje prístup ku stránkam s nevhodným obsahom. Kysucká knižnica v Čadci Svojou edičnou činnosťou, mediálnymi výstupmi, tlačovými správami, obsahom www. stránky a sociálnej siete facebook zabezpečuje knižnica priestor, ktorý je bezpečný z hľadiska formy i obsahu a neohrozuje maloletých návštevníkov. Dôsledná je i akvizičná činnosť, nákup a ponuka vhodných knižničných dokumentov. Zakázaný je prístup k nevhodných internetovým stránkam verejného internetu v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci. Turčianska knižnica v Martine Knižnica dôsledne chráni detských čitateľov pred nevhodnými obsahmi na internetových stránkach a to kontrolou prehliadaných internetových stránok v priestoroch knižnice resp. zablokovaním prístupu k nevhodným stránkam. Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Knižný fond detského oddelenia neobsahuje knihy s nevhodným obsahom pre maloletých. Detskí používatelia internetu majú zakázaný prístup k stránkam s nevhodným obsahom. Pri porušení tohto pravidla dieťaťu neumožníme prístup na verejný internet. V rámci preventívnych kultúrno-výchovných podujatí pracujeme s knihou Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi a priloženým DVD s rozprávkami zo seriálu ovce.sk, ktoré informujú deti o nástrahách internetu. *Aktualizácia pre rok 2017 a nasl.: Nenavrhuje sa zmena časového harmonogramu plnenia, doplnenie spoluzodpovedných gestorov, doplnenie spolupracujúcich subjektov, zmena indikátora Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Na str. 123 v súvislosti so zavedením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní je uvedené, cit.: "Povinnosť zamestnať pri verejných zákazkách určité percento dlhodobo nezamestnaných Rómov sa uplatní v programovom období 2014 -2020 v obciach, kde žijú rómske komunity, ktoré sú zaradené do Atlasu rómskych komunít 2013." ÚVO podotýka, že v predmetnej veci išlo o možnosť obcí uchádzať sa o verejné zákazky v rámci opatrení zameraných na marginalizované rómske komunity, ktorým by následne vznikla povinnosť využívať potenciál miestnej pracovnej sily. V súvislosti so zavedením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní do zákona o verejnom obstarávaní úrad zdôrazňuje, že tento sociálny aspekt sa pre verejných obstarávateľov vyznačuje fakultatívnosťou jeho uplatnenia v rámci jednotlivých verejných obstarávaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail