LP/2017/132 Aktualizácia úlohy o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V predloženom materiáli je návrh uznesenia vlády SR, kde uvedený názov nekorešponduje s názvom materiálu, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zároveň toto uznesenie nie je vypracované, pričom text v časti 3 Návrh ďalšieho postupu uvádza, že sa navrhuje vláde SR zobrať predložený materiál na vedomie a rozhodnúť o uložení úlohy ministrovi zdravotníctva zriadiť detenčný ústav pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce a ministerke spravodlivosti pripraviť v spolupráci s ministrom zdravotníctva návrh zákona o výkone detencie, vrátane zmien súvisiacich právnych predpisov. V nadväznosti na uvedené žiadam uznesenie dopracovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti 1.1 Uznesenie vlády 489/2008 je v poslednom odseku uvedené, že proces verejného obstarávania na zriadenie a sprevádzkovanie detenčného ústavu sa predlžoval (z titulu predkladania opakovaných žiadostí o nápravu a námietok uchádzačov) od roku 2009 až do roku 2015 a finančné prostriedky účelovo určené na zriadenie detenčného ústavu v celkovej výške 4 215 627,79 eur bolo možné použiť v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov na určený účel v nasledujúcich dvoch rokoch po roku, na ktorý boli rozpočtované. Vzhľadom na to, že z predloženého materiálu nie je zrejmé, či boli alebo neboli poskytnuté finančné prostriedky na zriadenie detenčného ústavu, upozorňujem, že predĺžením lehoty na splnenie úlohy z uznesenia vlády SR nedochádza k predĺženiu možnosti použitia finančných prostriedkov, ale v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. možno použiť kapitálové výdavky na určený účel v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. V tomto zmysle žiadam upraviť text. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z predloženého materiálu v časti 2.2 Právna forma detenčného ústavu nie je zrejmé, akým spôsobom bude rozpočtová organizácia „Detenčný ústav Hronovce“ zriadená. Preto žiadame jednoznačne uviesť, či pôjde o rozpočtovú organizáciu zriadenú na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo pôjde o rozpočtovú organizáciu zriadenú zákonom. Zároveň odporúčame zvážiť možnosť zaradenia predmetného zdravotníckého zariadenia do siete poskytovateľov financované zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. V nadväznosti na uvedené žiadame predmetný materiál dopracovať a predložiť ho na rokovanie vlády SR až po definitívnom ujasnení si formy hospodárenia novozriadeného detenčného ústavu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V bode 1.3 , 2.1 a 2.3 a nasl. odporúčame jednotne uvádzať názov „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky“ vzhľadom na to, že v bode 2.3 je zavedená skratka (ďalej len „MZ SR“). Skratku odporúčame zaviesť v bode 1.3. Táto pripomienka platí aj pre uvádzanie názvu „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Odporúčame predkladateľovi dopracovať návrh uznesenia vlády v súlade s čl. 6 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V bode 2.2 slová „§21, ods.8“ nahradiť slovami „§ 21 ods. 8“, slovo „Zriaďovateľ“ nahradiť slovom „zriaďovateľ“ a slová „Ministerstva financií“ nahradiť slovami „Ministerstva financií SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V bode 1.1 piatom odseku slová „v zmysle“ nahradiť slovami „v znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V bode 1.1 slová „zo dňa“ nahradiť slovom „z“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V bode 1.1 v názve označenie uznesenia „489/2008“ nahradiť označením „ č. 489 z 9. júla 2008“, v prvom odseku označenie „č. 489/2008“ nahradiť označením „č. 489“ z dôvodu jednotnej citácie uznesení vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V bode 1.2 druhom odseku slová „obsiahnutá v § 462 a § 463“ nahradiť slovami „upravená v § 462 a 463“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V bode 1.2 na štvrtej strane v zátvorke slová „vlády 722“ nahradiť slovami „vlády č. 722“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Odporúčame predkladateľovi nahradiť v druhom odseku predkladacej správy slovo "Psychatrickej" slovom "Psychiatrickej". Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V bode 1.2 prvom odseku v druhej vete odporúčame slová „V zmysle platnej právnej úpravy sa výkon detencie vykonáva“ nahradiť slovami „Výkon detencie sa vykonáva“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V bode 2.1 Príprava legislatívy, z dôvodu nadbytočnosti a neaktuálnosti požadujeme vypustiť slová : „V súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Ministerstvom spravodlivosti SR vypracovalo dokument, z ktorého sú odvodené základné tézy k príprave zákona o výkone detencie: • Detenčný ústav zriaďuje a zrušuje MZ SR, • Stráženie a dozor v detenčnom ústave a eskortovanie osôb umiestnených v ňom zabezpečuje Zbor väzenskej a justičnej stráže v zmysle osobitného predpisu (§ 4 ods. 1 písmeno b) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov); rozšírenie oprávnení zboru si v tejto súvislosti vyžiada novelizáciu zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, • Detenčný ústav sa riadi ústavným vnútorným poriadkom, ktorý riaditeľ predkladá na schválenie ministrovi, • Funkčné miesta na stráženie a dozor detenčného ústavu budú systemizované v Tabuľkách zloženia a počtov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce (ÚVTOS Želiezovce je najbližšie dislokovaný k Hronovciam), • Odporúča sa diferencovať umiestňovanie osôb na výkon detencie na základe: - pohlavia, veku, stupňa trestného činu, súvisiacich trestných činov, nariadeného liečebného režimu, - agresívni zadržiavaní budú umiestňovaní do izolačných izieb. • Odporúča sa zaviesť inštitút “odborná komisia”: - je to komisia zložená z odborných zamestnancov ústavu, ktorá vypracováva komplexnú správu o stave zadržiavaného, - rozhoduje o zaradení, prepustení, zmene detencie, - vyhodnocuje prognózu a ďalší vývoj zadržiavaného z titulu zaradenia, možnej zmeny výkonu detencie na ochranné liečenie a prepustenia z výkonu detencie, - mala by sa skladať z lekárov, právnika, pedagóga. • Odporúča sa ďalej v návrhu zákona upraviť nasledovné inštitúty: - zabezpečenie základných sociálnych práv (ubytovanie, stravovanie, zdravotná starostlivosť atď.), - zabezpečenie ostatných práv (styk s obhajcom, korešpondencia, používanie telefónu atď.), - ochrana zadržiavaného (v prípade zistenia, že sa na ňom pácha násilie), - základné povinnosti a zákazy, teda aj zaraďovanie do práce (ale len v rámci terapie) bez nároku na odmenu, - disciplinárna zodpovednosť (disciplinárne odmeny, previnenia a tresty), - definovaná zodpovednosť za škodu, - trovy výkonu detencie, - prepustenie z detencie - úmrtie zadržaného - dozor a kontrola (v zmysle oprávnení – NR SR, právnické a fyzické osoby, dozorujúci prokurátor) - konanie vo veciach súvisiacich s výkonom detencie zadržiavaného - evidencia osobných údajov a odoberanie identifikačných znakov - konto zadržiavaného. • Odporúčaný predpokladaný rozsah návrhu zákona je max. 70 paragrafov.“. Základné tézy ešte budú predmetom analýzy a ďalších rokovaní a úzkej spolupráce medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom spravodlivosti SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. V časti „Vykonajú“ odporúčame slovo „podpredsedníčke“ nahradiť slovom „podpredsedníčka“, slovo „ministerke“ nahradiť slovom „ministerka“ a slovo „ministrovi“ nahradiť slovom „minister“. 2. V časti „Na vedomie“ odporúčame slovo „vláda“ nahradiť slovom „vláde“. Odôvodnenie: 1. a 2. Gramatické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. V celom materiáli odporúčame dôkladne používať zavedené legislatívne skratky alebo ich nepoužívať vôbec. 2. V celom materiáli odporúčame za jednotlivými ministerstvami a ministrami vložiť slová „Slovenskej republiky“ alebo na začiatku zaviesť skratku. Odôvodnenie: 1. a 2. Legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. V obsahu podkapitole 1.1 odporúčame za slová „uznesenie vlády“ vložiť slovo „č.“. Táto pripomienka platí pre celý materiál. 2. Na strane 3 v piatom odseku štvrtom riadku odporúčame slová „v zmysle“ nahradiť slovom „podľa“. Táto pripomienka platí pre celý materiál. 3. Na strane 3 v piatom odseku piatom riadku odporúčame slová „v zmysle“ nahradiť slovami „v znení“. 4. Na strane 3 v časti 1.2 prvom odseku odporúčame slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. 262/2011 Z. z.“. 5. Na strane 4 druhom odseku odporúčame pred slovom „463“ vypustiť slovo „§“, slová „je tomu v prípade trestu“ nahradiť slovami „pri treste“ a slovo „resp.“ odporúčame v celom materiáli nahradiť slovom „alebo“. 6. Na strane 5 v prvom odseku odporúčame pred slová „ako aj“ vložiť čiarku. Táto pripomienka platí aj pre stranu 12. 7. Na strane 5 v druhom odseku druhom bode odporúčame slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. 372/2013 Z. z.“. 8. Na strane 5 druhom odseku treťom bode odporúčame na konci vložiť slová „zdravotníctva Slovenskej republiky“. 9. Na strane 5 v druhom odseku poslednom bode odporúčame slová „v prípade zistenia“ nahradiť slovami „ak sa zistí“. 10. Na strane 6 odporúčame za slovo „právnické“ vložiť slovo „osoby“. 11. Na strane 6 v časti 2.2 odporúčame slová „§21,“ nahradiť slovami „§ 21“, za slovo „zákonov“ vložiť slová „v znení zákona č. 584/2005 Z. z.“, pred slovom „Zriaďovateľ“ odporúčame vypustiť čiarku a slovo „Zriaďovateľ“ nahradiť slovom „zriaďovateľ“. 12. Na strane 6 v časti 2.3 odporúčame za slovom „Sučany“ bodku nahradiť čiarkou a za slovo „Plešivec“ vložiť čiarku. 13. Na strane 7 v treťom odseku odporúčame slová „v prípade“ nahradiť slovami „ak v“. 14. Na strane 10 v časti 2.6.1 prvom bode odporúčame slovo „z“ nahradiť slovom „s“. 15. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 odporúčame slovo „uvedené“ nahradiť slovom „Uvedené“. Odôvodnenie: 1. až 5. Legislatívna technika. 6. Gramatická pripomienka. 7. Legislatívna technika. 8. Presnosť. 9. Gramatická pripomienka. 10. a 11. Legislatívna technika. 12. až 14. Gramatické pripomienky. 15. Legislatívna technika. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V bode 2.6.1 odporúčame doplniť za druhý bod nový bod, ktorý znie: „• v súvislosti s personálnym zabezpečením stráženia a dozoru v detenčnom ústave rozvrhnúť prijímanie vhodných uchádzačov do služobného pomeru príslušníka zboru postupne v rozmedzí rokov 2018 až 2020 z dôvodu, aby bolo zabezpečené ich vyškolenie na výkon požadovaných činností.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V bode 2.1 Príprava legislatívy, Termíny legislatívneho procesu v gescii MS SR: Požadujeme od predkladateľa zmeniť termín predloženia návrhu zákona o výkone detencie vrátane zmien súvisiacich právnych predpisov z termínu „06/2017 (predloženie návrhu zákona do MPK)“ na termín „06/2018 (predloženie návrhu zákona do MPK)“ a „01/2018 (nadobudnutie účinnosti zákona)“ na termín „01/2019 (nadobudnutie účinnosti zákona)“, a to s ohľadom na dĺžku legislatívneho procesu ako aj riešenie aktuálnych legislatívnych úloh Ministerstva spravodlivosti SR v roku 2017 a s prihliadnutím na to, že zriadenie detenčného ústavu sa má zrealizovať v termíne do 31.12.2020. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Žiadame predkladateľa o doplnenie návrhu uznesenia vlády. V doplnenom návrhu uznesenia vlády požadujeme taktiež akceptovanie a zmenu termínov legislatívnych úloh týkajúcich sa Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle pripomienky vzťahujúcej sa k bodu „2.1 Príprava legislatívy, Termíny legislatívneho procesu v gescii MS SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR nie je uvedené, na čom sa vláda SR uzniesla a aká úloha vyplýva z tohto uznesenia pre podpredsedníčku vlády a ministerku spravodlivosti a ministra zdravotníctva. Preto Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporúča doplniť chýbajúce údaje do predmetného návrhu uznesenia vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Gramatická pripomienka č. 1: na str. 6, oddiel 2.2, navrhujeme zmeniť označenie právneho ustanovenia z "§21, ods. 8" na "§ 21 ods. 8". Gramatická pripomienka č. 2: na str. 10 navrhujeme opraviť predložku vo vete "Pôvodný návrh uvažoval z využitím pracovníkov..." na znenie "Pôvodný návrh uvažoval s využitím pracovníkov...". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K materiálu všeobecne Navrhujeme predkladateľovi, aby na rokovanie vlády SR predložil samostatný nelegislatívny materiál podľa čl. 11 Legislatívnych pravidiel vlády SR obsahujúci legislatívny zámer zákona o výkone detencie vrátane všetkých sprievodných dokumentov, ktoré zohľadnia vplyvy budúceho návrhu zákona a jeho súlad s právom EÚ. Odôvodnenie: Predložený nelegislatívny materiál obsahuje vo svojej časti 2.1 Príprava legislatívy legislatívny zámer zákona, ktorý predstavuje samostatný druh nelegislatívneho materiálu. Obe, síce vecne nadväzujúce, ale spôsobom zabezpečenia rozdielne úlohy – zriadenie ústavu a legislatívnu úlohu tvorby zákona, nie je účelné schvaľovať na rokovaní vlády v rámci jedného materiálu. Uznesenie vlády SR č. 489/2008 z 9. júla 2008, ktoré ukladá ministrovi zdravotníctva SR a ministrovi spravodlivosti SR zriadiť a sprevádzkovať detenčný ústav pri Psychiatrickej liečebni Hronovce a na ktoré sa predlžený materiál odvoláva, neukladá ministrom pripraviť návrh zákona o výkone detencie. Z hľadiska logiky a štruktúry predloženého materiálu nemôže byť legislatívny návrh zákona uvedený v časti 2. Aktuálny stav v rámci plnenia úlohy zriadenia detenčného ústavu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail