LP/2016/979 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu

Zoznam subjektov bez pripomienok

NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
LITA (LITA, autorská spoločnosť) Navrhujeme označiť ustanovenie Článku ako ods. 1 a doplniť Článok 15 o nový ods. 2 tohto znenia: 2. Členské štáty zabezpečia, aby organizácie zastupujúce autorov a výkonných umelcov, organizácie kolektívnej správy práv, odbory alebo združenia autorov a nositeľov práv dohodli s organizáciami zastupujúcimi používateľov štandardy pre spravodlivé a primerané odmeňovanie za použitie diel a výkonov s prihliadnutím na jednotlivé odbory použitia. *** Odôvodnenie: V záujme naplnenia cieľov smernice je potrebné zvýšiť postavenie autora pri vyjednávaní o zmluvných podmienkach. Navyše autori, a to nielen na Slovensku, sa obyčajne zdráhajú preukazovať súdnou cestou, či výška licenčnej alebo primeranej odmeny bola individuálne dohodnutá ako odmena spravodlivá a či spĺňa kritériá dané autorskými zákonmi. Z praxe vieme, že autori sú tlačení do pozície „ber, čo ponúkame alebo nechaj tak“. Pri akomkoľvek náznaku individuálneho pokusu o vyjednanie spravodlivejších odmien sa autor dostáva na čiernu listinu a súdne spory, ktoré si používateľ ako ekonoimická silnejšia osoba môže dovoliť hradiť, sú pre individuálneho tvorcu veľmi nákladné a v mnohých prípadoch ohrozujúce jeho existenciu.. Preto sa ako jediné možné riešenie javí dohoda o štandardoch odmeňovania, a to kolektívne. Tento systém sa v prospech oboch strán využíva v podmienkach Nemecka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
CIF (Creative Industry Forum) Nespotožňujeme sa s názorom predkladateľa. naopak, myslíme si, že vypustenie výnimky týkajúcej sa “nevýznamného podielu” skomplikuje zmluvné vzťahy. Navyše čl. 14 nerieši ani prípady, verejných licencií či bezodplatných licencií, kde výnosnosť nie je relevantná. V tomto kontexte sa javí problematickým aj postoj SR vo vzťahu k čl. 15, keď ani jeho znenie nereflektuje bezodplatné licencie či režim verejných licencií. Absurdným sa javí čl. 15 aj v implikácii k licenciám, ktoré udeľujú OKS. Osobitne to považujeme za problém predovšetkým v rámci sektora počítačových hier, PC programov a audiovizuálnych diel. Zároveň v zmysle čl. 19, kde sa upravuje len prechod vo vzťahu k čl. 14, sa možnosť revízie zmluvy (čl. 15) má vzťahovať aj na zmluvy uzavreté pred transpozíciou, čo je neakceptovateľné, pretože zásadným spôsobom vstupuje do existujúcich právnych vzťahov a neprimerane narúša právnu istotu. Žiadame upraviť pozíciu SR tak, aby zohľadnila vyššie uvedené výhrady. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
LITA (LITA, autorská spoločnosť) Navrhujeme text ods. 3 vypustiť a nahradiť textom: „Členské štáty zabezpečia, aby organizácie, ktoré zastupujú zainteresované strany, stanovili pre jednotlivé odbory použitia diel štandardné hlásenia obsahujúce informácie podľa ods. 1 s využitím digitálnych technológií a medzinárodných identifikátorov.“ *** Odôvodnenie: Zavedenie možnosti neposkytovania informácií za podmienok navrhovaných v ods. 3 je veľmi nebezpečné, pretože použitie takejto výnimky by celkom určite viedlo k jej masovému zneužívaniu. Preto by sa konkrétna situácia mala riešiť dohodami o použití štandardných výkazov na úrovni jednotlivých členských štátov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
CIF (Creative Industry Forum) Creative Industry Forum považuje za neakceptovateľné, aby sa smernicou zasahovalo do sukromnoprávnych záväzkových vzťahov. Nerozumieme najmä ako úprava licenčného vzťahu (čl. 14 a 15 návrhu smernice) spĺňajú princípy proporcionality a subsidiarity. Považujeme za potrebné zachovať právo členských štátov, pokiaľ ide o zmluvné záväzkové vzťahy medzi individuálnym používateľom a individuálnym nositeľom práv. Odporúčame vypustenie čl. 14 a 15 a pokiaľ to nie je možné, aspoň zmeniť textáciu na fakultatívnu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Navrhujeme bližšie špecifikovať pojem upravený v čl. 14 ods. 3, podľa ktorého „Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa povinnosť uvedená v odseku 1 neuplatňuje, ak nie je podiel autora alebo výkonného umelca na celkovom diele alebo umeleckom výkone významný.“. Pojem „ak podiel autora nie je významný“ poskytuje možnosť širokého výkladu bez adekvátnych podmienok pre jeho výklad. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame predkladateľa vypracovať príslušnú analýzu vplyvov pre každý z vybraných vplyvov, ktoré predkladateľ v materiáli identifikoval, a predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Materiál mal byť predložený na predbežné pripomienkové konanie v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie Predkladateľ v časti „IV. Vplyvy na vybrané oblasti“ riadneho predbežného stanoviska identifikoval jeden alebo viac vybraných vplyvov, nepredložil však materiál na predbežné pripomienkové konanie, čím nedodržal proces stanovený Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 7.1), predbežné pripomienkové konanie (PPK) sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
LITA (LITA, autorská spoločnosť) Doplniť smernicu o novú Kapitolu 2a - Právo na primeranú odmenu Článok 13a 1. Členské štáty zabezpečia, aby audiovizuálny autor, ktorý previedol alebo postúpil právo na sprístupnenie verejnosti na producenta, mal právo na spravodlivú a primeranú odmenu. 2. Právo na odmenu podľa ods. 1 je neprevoditeľné a nemožno sa ho vzdať. 3. Správa práva na odmenu podľa ods. 1 je povinná/spravuje sa režimom rozšírenej hromadnej licencie a vykonávajú ju organizácie kolektívnej správy práv. *** Odôvodnenie: Oznámenie Európskej komisie zo dňa 19. decembra 2015 upozornilo, že „........spravodlivé odmeňovanie autorov a umelcov je ovplyvnené výraznými rozdielmi vo vyjednávacej sile......... V tejto súvislosti je potrebné zaviesť určitú reguláciu .............. neodňateľné právo na odmenu, kolektívne vyjednávanie a kolektívnu správu práv." Autori musia mať právny základ pre uplatnenie práva na spravodlivé a primerané odmeňovanie pri digitálnom použití ich diel. Navrhované ustanovenia smernice (trojuholník transparentnosti) síce pre zlepšenie postavenia tvorcov prinášajú určitý pokrok, ale nie sú postačujúce. Preto pre audiovizuálnych autorov navrhujeme zavedenie neodňateľného a nezrieknuteľného práva na odmenu za on-line použitie ich diel, ak majetkové práva autora vykonáva výrobca originálu audiovizuálneho diela. Toto právo budú uplatňovať organizácie kolektívnej správy práv voči konečným distribútorom diel. Zavedenie tohto práva je v súlade s politickými cieľmi smernice. Zverenie uplatňovania predmetného práva organizáciám kolektívnej správy práv zaručí, že právo na primeranú odmenu bude vymožiteľné naprieč celou Európou. Keďže uplatnenie predmetného práva je pre individuálneho autora prakticky nemožné, navrhujeme zaviesť povinnú kolektívnu správu práv alebo využiť inštitút rozšírenej hromadnej licencie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SLOVGRAM (SLOVGRAM nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov ) Predmetné články návrhu smernice smerujú k zlepšeniu postavenia autorov a výkonných umelcov v súvislosti s ich uzavretými zmluvami avšak v dostatočnej miere negarantujú zlepšenie vyjednávacej pozície autorov a výkonných umelcov pri uzatváraní samotných zmlúv. Čl. 14 Smernice zavádza povinnosti transparentnosti, ktoré v ods. 1 garantujú prístup k včasným, primeraným a dostatočným informáciám ohľadne využívania diela. Tieto povinnosti nadväzujú na uzavretie zmluvy, a teda nedotýkajú sa ustanovení zmluvy ako takej a nezabezpečujú spravodlivé odmeňovanie výkonných umelcov za každé použitie predmetu ochrany. Väčšina výkonných umelcov, vzhľadom na svoju vyjednávaciu pozíciu, poskytuje pri uzavretí zmluvy súhlas ku všetkým použitiam predmetu ochrany za jednorazovú odmenu, a teda navrhnuté ustanovenia sú zamerané prevažne na úzku skupinu výkonných umelcov disponujúcich výraznou vyjednávacou pozíciou. Navyše, čl. 14 v ods. 3 a 4 ponecháva priestor pre členské štáty limitovať povinnosti v ods. 1 v prípadoch „keď by však bolo administratívne zaťaženie vyplývajúce z tejto povinnosti neprimerané vzhľadom na príjmy plynúce z využívania diela alebo umeleckého výkonu“ a neuplatňovať povinnosť „ak nie je podiel autora alebo výkonného umelca na celkovom diele alebo umeleckom výkone významný“. Pojmy „neprimerané administratívne zaťaženie“ a „významný podiel na celkovom diele“ ponechávajú široký priestor pre interpretáciu a samotná aplikácia daných ustanovení bude v značnej miere závislá od transpozície smernice v právnych úpravách v jednotlivých štátoch. Podobne čl. 15, zavádzajúci mechanizmus úpravy zmlúv a právo požadovať dodatočnú odmenu v prípadoch „keď je pôvodne dohodnutá odmena neúmerne nízka v porovnaní s následnými príslušnými príjmami a výhodami, ktoré vyplývajú z využívania diel alebo umeleckých výkonov“ ponecháva široký priestor pre výklad „neúmerne nízkej“ odmeny. Čl. 16 zavádza dobrovoľný postup alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich z vyššie uvedených článkov a môže potenciálne vystaviť výkonných umelcov nejasným procedúram v prípade vymáhania ich nárokov, pričom negarantuje spravodlivé odmeňovanie výkonných umelcov. V záujme garantovania spravodlivého odmeňovania pre všetkých výkonných umelcov a reálneho zabezpečenia spravodlivého podielu výkonných umelcov na hodnote, ktorú vytvára používanie ich podaných a zaznamenaných umeleckých výkonov prostredníctvom online služieb navrhujeme, aby Slovenská republika žiadala priznanie všeobecného neodňateľného práva výkonných umelcov na primeranú odmenu v súvislosti s každým použitím zaznamenaného umeleckého výkonu v online prostredí. Zároveň vzhľadom na praktickú realizáciu a právnu istotu používateľa navrhujeme, aby výkon tohto práva na primeranú odmenu podliehal povinnej kolektívnej správe. Právo výkonných umelcov na primeranú odmenu nie je v oblasti európskej legislatívy novým inštitútom, ale je existujúcim právom výkonných umelcov v oblasti nájomného a výpožičného práva, ktoré bolo zavedené Smernicou Rady 92/100/EHS z 19 novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva, ktorá bola následne nahradená Smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (ďalej len „Smernica o nájomnom a výpožičnom práve“). Smernica o nájomnom a výpožičnom práve zavádza v čl. 5 úpravu, na základe ktorej je aj po postúpení alebo prevedení práva autora alebo výkonného umelca na nájom týkajúci sa zvukového záznamu alebo originálu či rozmnoženiny filmu zabezpečené právo autora alebo výkonného umelca na primeranú odmenu za nájom predmetu ochrany, ktorého sa nie je možné vzdať, a súčasne zachováva možnosť zveriť výkon tohto práva organizáciám kolektívnej správy. Smernica reaguje na fakt, že umelci potrebujú k výkonu svojej tvorivej činnosti primerané príjmy, ktoré sú základom pre ďalšiu tvorivú a umeleckú činnosť a výkon tvorivých a umeleckých činností je potrebné uľahčiť vytvorením právnej ochrany zosúladenej v rámci Spoločenstva. Vzhľadom na rozvoj digitálnych technológií a nové spôsoby využívania predmetov ochrany na internete, predovšetkým prostredníctvom služieb na požiadanie („on demand“), navrhujeme zavedenie podobnej právnej úpravy primeranej odmeny výkonného umelca za každé sprístupnenie zaznamenaného umeleckého výkonu verejnosti, ktoré bude garantované bez ohľadu na ustanovenia zmluvy, ktorou výkonný umelec udelil súhlas s použitím diela, v záujme poskytnutia garancie príjmu výkonného umelca, ktorý bude nezávislý od jeho vyjednávacej pozície, a teda schopnosti dosiahnuť spravodlivé odmenenie zmluvnou cestou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SOZA (SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ pre práva k hudobným dielam) Považujeme za kľúčové, že Recitál 38 objasňuje situácie, za akých okolností poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti uchovávajú a poskytujú verejnosti prístup k dielam chráneným autorským právom a tým pádom vykonávajú verejný prenos, a zároveň, za predpokladu, že zohrávajú aktívnu úlohu pri optimalizácii prezentácie alebo propagovaní nahraných diel, nevzťahuje sa na ich činnosť ochrana tzv.“ bezpečného prístavu“ (safe harbour) podľa čl. 14 smernice 2000/31/ES o elektronickom obchode. Recitál 38 v úvode síce spomína uchovávanie a sprístupňovanie diel verejnosti, avšak následne stanovuje zodpovednosť poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti len za úkon verejného prenosu, pričom vo väčšine prípadov by malo dôjsť aj k zodpovednosti za vyhotovenie rozmnoženiny (digitálnej) chránených diel. Navrhujeme preto doplniť Recitál 38 v zmysle vyššie uvedeného: Ak poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti uchovávajú a sprístupňujú verejnosti diela chránené autorským právom alebo iné predmety ochrany, ktoré nahrali ich používatelia, čím idú nad rámec obyčajného poskytovania fyzických zariadení a vykonávajú úkony verejného prenosu a vyhotovovania rozmnoženín predmetov ochrany, sú povinní uzavrieť licenčné zmluvy s držiteľmi práv okrem prípadov, ak majú nárok na oslobodenie od zodpovednosti stanovenej v článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES[1]. Zároveň, slovenský preklad Recitálu 38 uvádza v prvom riadku chybný preklad anglického „provide access to public“ ako „sprístupňovanie verejnosti diela“, ktoré je samostatným druhom použitia diela v zmysle autorského práva, zatiaľ čo „provide access to public“ by mal byť všeobecne chápaný ako „poskytovanie verejnosti prístupu“ k chráneným dielam. Možnou je však aj chyba na strane zákonodarcu, ktorý v danom prípade opomenul použitie výrazu „make available to public“, preto by bolo potrebné tento výklad objasniť a zabezpečiť výkladovú presnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOZA (SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ pre práva k hudobným dielam) Podporujeme navrhovanú spoluprácu nositeľov práv so sprostredkovateľmi online služieb, ktorej účelom je ochrana, ktorá sa dotýka neoprávnene nahraného obsahu. Navrhovaná úprava by tak mohla pomôcť súčasnému stavu, kedy takmer všetky náklady na odstraňovanie nelegálneho obsahu nesie nositeľ práv, ktorý musí svoje diela v príslušných online službách opakovane vyhľadávať a zasielať opakované výzvy prevádzkovateľom týchto služieb na odstránenie chráneného obsahu. Deje sa tak na náklady nositeľa práv a bez akejkoľvek kompenzáciu za dobu, počas ktorej boli jeho diela neoprávnene zverejnené. Systému navrhovanému v smernici však z nášho pohľadu chýba zavedenie sankčného mechanizmu v prípade nedodržania stanovených povinností poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOZA (SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ pre práva k hudobným dielam) Viacero ustanovení návrhu smernice používa pojem „práva na verejný prenos“. Nakoľko bola interpretácia tohto práva predovšetkým vo vzťahu k pojmu „verejnosť“ predmetom viacerých rozporuplných rozhodnutí národných, ale aj európskych súdov, považujeme tento návrh smernice za vhodnú príležitosť k interpretačnému ustáleniu. Navrhujeme preto harmonizáciu pojmu „verejnosť“ v zmysle príručky WIPO (Guide To The Copyright And Related Rights Treaties Administered By WIPO, 2003), ktorá rámec tohto práva svojho času definovala a podľa ktorej je „verejnosť zložená z ľudí, ktorí idú nad rámec bežného kruhu rodiny a jej najbližších spoločenských známostí“ („public is composed of the people which go beyond the normal circle of a family and its closest social acquaintances“). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V sprievodnej dokumentácii na obale je uvedený návrh uznesenia, ktoré neobsahuje žiadne údaje. Odporúčame doplniť, resp. zosúladiť náležitosti Návrhu uznesenia vlády SR s bodom 2.2.2. Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, nakoľko sa uvádza v sprievodnej dokumentácii. Odôvodnenie: Návrh uznesenia vlády podľa bodu 2. Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (ďalej len „Metodický pokyn“) je povinnou časťou legislatívneho a nelegislatívneho materiálu a je uvedený aj na obale predkladaného materiálu (v sprievodnej dokumentácii). Nepredloženie uznesenia vlády, resp. predloženie návrhu uznesenia vlády, ktoré neobsahuje predpísané náležitosti, je v rozpore s bodom 2.1.a 2.2.2. Metodického pokynu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Obsahom predloženého materiálu je návrh výnimiek a obmedzení, pokiaľ ide o autorské právo a súvisiace práva, návrh opatrení na zlepšenie transparentnosti a vyváženejšie zmluvné vzťahy medzi autormi a výkonnými umelcami a tými, na ktorých prenášajú svoje práva a návrh opatrení zameraných na uľahčenie udeľovania licencií a postupu vysporiadania práv. Z uvedeného je možné predpokladať vplyvy na rozpočet verejnej správy, čo je potrebné zohľadniť v časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti. Zároveň upozorňujem, že v prípade vyznačenia žiadnych alebo pozitívnych vplyvov sa nevyznačuje žiadna z možností rozpočtového zabezpečenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Nemáme zo svojej pôsobnosti k predmetnému materiálu pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka spoločnosti Google: Súhlasíme so stanoviskom SR, že Komisia dostatočne neozrejmila ekonomický a právny dôvod na zavedenie nového práva pre vydavateľov. Ako sme už v minulosti mnohokrát uviedli, zavedenie tohto práva je pochybné z viacerých hľadísk, vrátane nedostatočného právneho základu, keďže Článok 114 má slúžiť na vytvorenie jednotného trhu odstránením bariér. Toto nové právo, naopak, zavedie novú bariéru, keďže autorské práva a práva súvisiace s autorským právom ostanú teritoriálne rozdelené (viac o tejto téme nájdete tu: http://kluwercopyrightblog.com/2016/09/05/eu-competence-create-neighbouring-right-publishers-small-pieces-make-big-picture/). Na základe neúspešných pokusov zaviesť podobné zákony v Nemecku a Španielsku predpokladáme, že tento návrh by sa zameral na útržky obsahov, ktoré sú kľúčové pre použiteľnosť hyperlinkov pre užívateľov. Keďže poskytovatelia internetových služieb nemajú ekonomický dôvod platiť za ich používanie, výsledkom by bolo zrušenie alebo obmedzenie služieb, ktoré využívajú linky s útržkami – čiže prakticky všetkých. Sloboda tvorby linkov by bola výrazne obmedzená, keďže by ich nechcel hostovať žiaden poskytovateľ. Najmä by sa však cieľ previesť hodnotu z internetovej ekonomiky na vydavateľstvá prejavil ako neúčinný. Ako je vidieť na príklade Španielska a Nemecka, viedol by k čistej strate pre všetkých účastníkov, najmä malých nezávislých vydavateľov a užívateľov, ktorí by utrpeli najviac, keďže by sa im zúžil výber a sťažilo získavanie informácií. Tiež je potrebné povedať, že zavedenie tohto práva pre vydavateľstvá by zvýšilo ich vyjednávaciu pozíciu – voči poskytovateľom online služieb, ako aj novinárom a autorom iných diel a obsahov (keďže ich definície sú veľmi široké). Výsledkom by mohlo byť účinné vyvlastnenie diel autorov. Preto novinárske organizácie, ako napríklad SNJ vo Francúzsku, protestujú proti tomuto zákonu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Google: Zdieľame deklarované ciele Stratégie pre jednotný digitálny trh a Oznámenia „Smerom k modernému, európskejšiemu rámcu autorského práva“. Sme presvedčení, že odstránenie hraníc v cezhraničnom prístupe k obsahu chránenému autorským právom, uľahčenie jeho používania vo výskume a vzdelávaní a vylepšenie online služieb pri distribúcii kultúrneho obsahu sú kľúčové pre budúcnosť európskej digitálnej ekonomiky a spoločnosti. Súhlasíme, že rámec autorského práva v EÚ potrebuje prepracovať, aby sa prispôsobil rýchlo sa meniacej realite v dobe internetu. Máme však pocit, že návrh smernice nespĺňa tieto ciele dostatočne a v určitých oblastiach je krokom späť a nie vpred na ceste k jednotnému digitálnemu trhu. Viac regulácie a zavedenie nebezpečných právnych predpisov, najmä tým, že sa pre právnu úpravu zvolila forma smernice, neprinesie harmonizáciu a odstránenie bariér, ale prispeje k ďalšej fragmentácii opatrení na národnej úrovni. Voľba článku 114 TFEU ako právneho základu je tiež pochybná, prinajmenšom v súvislosti s niektorými článkami Smernice. Sme toho názoru, že dopadová analýza by mala odrážať negatívne vplyvy niektorých navrhovaných ustanovení, najmä na online podniky a spotrebiteľov. Navrhované úpravy, najmä v Článkoch 11 a 13, budú viesť k zníženiu počtu poskytovateľov online služieb a sústredeniu trhovej sily okolo veľkých mediálnych skupín. Obmedzí to online konkurenciu a možnosti výberu spotrebiteľov, obzvlášť eliminovaním bezplatných a reklamami platených ponúk. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka spoločnosti Google: Zdieľame obavy Vlády SR. V spojení s úvodným ustanovením 38 (pravdepodobne negatívnejším ako samotný článok) tento článok, zdá sa, presúva veľkú časť online ekonomiky (tzv. Služby Web 2.0) mimo rámca bezpečných prístavov Smernice o elektronickom obchode. Rozsah ustanovenia je veľmi široký a formulácia vágna. Bude to viesť k ďalším odchýlkam v implementácii v jednotlivých členských štátoch a fragmentácii jednotného trhu s online službami, čo je v rozpore s uvedeným účelom Smernice. Máme tiež veľké obavy, že zákonom stanovený filtračný systém pre všetky európske platformy s obsahmi nahranými používateľmi, bude viesť k zablokovaniu a ochladeniu online kreativity a slobody prejavu. Toto ustanovenie nie je jasne odôvodnené (keďže ekonomické údaje ukazujú sústavný silný nárast príjmov z predaja digitálneho obsahu). Navyše, negatívne účinky na online ekosystém by boli katastrofické – už len z pohľadu nákladov. Navrhnúť systém identifikácie obsahu na YouTube stálo viac než 60 miliónov dolárov, pri čom je nákladné ho aj prevádzkovať. Detailný právny rozbor tohto ustanovenia nájdete tu: http://kluwercopyrightblog.com/2016/10/06/eu-copyright-reform-outside-safe-harbours-intermediary-liability-capsizes-incoherence/ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka spoločnosti Google: Aj keď sa povinná európska výnimka zdá byť ako dobrý ťah, v skutočnosti výrazne obmedzuje (výnimky by mali byť zadané čo najšpecifickejšie) možnosti vyťažovania textov a dát (text and data mining) v Európe. Vhodnejšie by bolo stanoviť, že vyťažovanie legálne získaných údajov nie je predmetom autorského práva a nepotrebuje preto špeciálne licencovanie. Takéto riešenie by, na rozdiel od navrhovaného, predstavovalo výhodný a právne bezpečný základ pre výskumné činnosti v rámci EÚ. Ak obmedzíme výnimku na nekomerčné a verejné používanie, obmedzíme tým výhody vyťažovania textov a dát pre hospodárstvo EÚ. V praxi by sa táto aktivita presunula mimo EÚ a k novej vlne inovácií v priemysle by jednoducho došlo inde, čím by sa znížila naša konkurencieschopnosť. Výnimka by mala platiť rovnako pre všetkých účastníkov. V súvislosti so zavádzaním poplatkov (odmeny) chceme povedať, že toto by najviac zaťažilo štátne výskumné inštitúty, ktoré by museli uhrádzať obrovské sumy autorom vedeckých prác, ktorí už dostali odmenu za prístup k ich obsahu, z ktorého väčšina bola aj tak vytvorená v rámci štátom podporovaného výskumu. Toto opatrenie vôbec nie je odôvodnené, čo by mohlo mať veľmi negatívne dôsledky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Google: Súhlasíme so stanoviskom SR, že definície pojmov sú kľúčovou časťou regulácie, keďže určujú rámec iných ustanovení. Poznámky SR by sme radi doplnili upriamením pozornosti aj na definíciu pojmu tlačová publikácia, ktorá je veľmi vágna a široká. Jej predmet (súbor diel) je ťažko pochopiteľný v digitálnom kontexte a skupina osôb s potenciálnym právom naň môže zahŕňať prakticky kohokoľvek, kto zverejňuje diela na internete. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka spoločnosti Google: Súhlasíme s cieľom zjednodušiť cezhraničnú dostupnosť európskeho kultúrneho obsahu. No chceli by sme upozorniť na to, že navrhované riešenie je veľmi slabé a nerieši fundamentálne problémy roztriešteného európskeho digitálneho trhu. Jeho očakávaný účinok bude pravdepodobne veľmi nízky a na strane členských štátov môže viesť k vysokým prevádzkovým nákladom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka spoločnosti Google: Podporujeme snahu o väčšiu transparentnosť v reťazci hodnôt pre tvorcov. Myslíme si, že je to kľúčový krok pre založenie diskusií na holých faktoch, ktoré, žiaľ, v diskusii často chýbajú. Musíme lepšie chápať hodnotu prinesenú a zachytenú jednotlivými článkami reťazca kreatívnej hodnoty. Súvisiace opatrenia si tiež zaslúžia ocenenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka spoločnosti Google: Podporujeme toto objasnenie, čím by sa umožnilo zahrnutie vydavateľov do systému poplatkov za kopírovanie na súkromné účely v rámci krajiny. Avšak súhlasíme so stanoviskom SR, že na formulácii by sa ešte mohlo popracovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K časti III. Dôsledky na legislatívu SR a administratívnu prax SR Navrhujeme dôkladnejšie posúdiť dôsledky na administratívnu prax SR. Napr. uplatnenie článku 10 predpokladá, že ČŠ zabezpečia možnosť využitia pomoci nestranného orgánu pri rokovaní strán ohľadom uzatvorenia dohody na účely sprístupňovania audiovizuálnych diel na platformách videa na požiadanie. V tomto prípade predpokladáme že dôjde k zmene administratívnej praxe v zmysle nových úloh a kompetencií ktoré bude vykonávať existujúci orgán verejnej moci, prípadne by mohla vzniknúť potreba zriadenia nového orgánu. Tiež v článku 8 odsek 2 musia ČŠ zabezpečiť aby boli príslušné informácie verejne prístupné na jednotnom online portáli. Aktualizovanie tohto portálu bude zrejme úlohou príslušného orgánu verejnej moci a teda predpokladáme že dôjde k zmene administratívnej praxe v zmysle nových úloh a kompetencií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok - k celému materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail