LP/2016/834 Akčný plán rozvoja okresu Rožňava

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. Vo vlastnom materiáli Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava, v kapitole 1. Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu Rožňava navrhujeme doplniť informáciu o aktuálnom stave životného prostredia z hľadiska existencie environmentálnych záťaží a svahových deformácií, ktoré ovplyvňujú životnú úroveň obyvateľstva, ako aj možnosti ďalšieho využitia územia okresu Veľký Krtíš. Environmentálne záťaže: V Informačnom systéme environmentálnych záťaží Slovenskej republiky evidujeme v okrese Rožňava celkovo 36 environmentálnych záťaží: 14 pravdepodobných EZ (register A), 6 potvrdená EZ a sanovaná / rekultivovaná lokalita (register B a zároveň C) 16 sanovaných / rekultivovaných lokalít (register C) Podrobnejšie detaily konkrétnych environmentálnych záťaží je možné skontrolovať na adrese http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/ cez mapu, alebo http://envirozataze.enviroportal.sk/Informacny-system cez konkrétne atribúty. Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže v území môžu negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia (hodnota K ≥ 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží) je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia. Svahové deformácie: V okrese Rožňava sú zaregistrované svahové deformácie s rôznym stupňom aktivity. Územie s existujúcimi svahovými deformáciami je zaradené z hľadiska stability svahov (Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 2006)) zväčša do rajónu stabilných a potenciálne nestabilných území s nízkym a stredným stupňom náchylnosti územia k aktivizácií, resp. vzniku nových svahových deformácií vplyvom prírodných podmienok. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 2. Str. 28, znenie textu k aktivite E.1.1 navrhujeme zmeniť nasledovne: Podpore konkrétnych projektových zámerov bude predchádzať vypracovanie uceleného materiálu, ktorý by na základe prieskumov a analýz stanovil prioritné oblasti podpory cestovného ruchu v okrese. Prioritné oblasti budú stanovené v súlade so Stratégiou rozvoja cestovného ruchu do roku 20201 a budú odzrkadľovať vzťahy medzi prirodzenými destináciami a ich vzájomné prepojenie, doplnené aktivitami v oblasti služieb. Keďže v zmysle Aktualizácie koncepcie geoparkov SR2 predmetný okres spadá do územia s perspektívou stať sa geoparkom, stratégia súčasne vyhodnotí potenciály územia pre budovanie geoparku. Materiál následne určí možnosti podpory pre konkrétne projektové zámery z rôznych oblasti cestovného ruchu. Podpory budú zamerané na dobudovanie infraštruktúry cestovného ruchu, rozšírenie ponuky produktov CR spojené so zvyšovaním zamestnanosti. Poznámky pod čiarou znejú: 1) Uznesenie vlády SR č. 379 z 10. júla 2013 k Stratégii rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 2) Uznesenie vlády SR č. č. 15zo 7. januára 2015 k aktualizácii Koncepcie geoparkov SR Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V uvedenom návrhu figuruje Environmentálny fond ako jeden z predpokladaných zdrojov financovania. Dovoľujeme si uviesť pripomienku, že financovanie aktivít a opatrení z fondu je úzko naviazané na každoročne zverejňovanú špecifikáciu činností podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu platnú na príslušný rok a jej rozšírenia na návrh Rady Environmentálneho fondu (ďalej len „rada fondu“) v súlade s §4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o fonde“). Taktiež o poskytnutí prostriedkov fondu rozhoduje minister životného prostredia Slovenskej republiky na základe odporúčania rady fondu v súlade s §4 ods. 3 zákona o fonde. Fond nemá pri poskytovaní finančných prostriedkov rozhodovaciu právomoc a figuruje ako vykonávateľ a administrátor činností. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 5. Str. 29, znenie projektového zámeru č. 11 zmeniť nasledovne: „Vybudovanie viacúčelového areálu geoturizmu s Múzeom baníctva, hutníctva a mineralógie, prezentáciou geológie a geomontánneho dedičstva regiónu, školiacim strediskom pre 30 sprievodcov, ubytovacími kapacitami, kempingovým táborom, prevádzkou pre gastronómiu a servis pre turistov (informačné stredisko, oprava bicyklov a pod.).“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 6. V celom texte materiálu navrhujeme slovo „separácia“ vo vzťahu k odpadom nahradiť výrazom „triedenie“ v príslušnom tvare. Odôvodnenie: Zosúladenie predmetného návrhu so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 3. Str. 28, do tabuľky k E.1.1 doplniť medzi partnerov aj MDVRR a MŽP SR ako gestorov cestovného ruchu a geoparkov Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 4. Str. 29, do znenia textu aktivity E.1.2, za slová „..., podpora agroturistiky,“ vložiť slovo „geoturistiky, ...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V časti IV.v materiáli v časti IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania v časti E. Investície do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie atraktivity regiónu 1. v tabuľke v časti E. 1. Cestovný ruch a služby na str. 15 a aktivite E.1.2 Doplnkové služby pre zatraktívnenie regiónu a zvýšenie zamestnanosti v tabuľke na str. 29 v časti „Kľúčoví partneri(gestor)“ žiadame vypustiť slová „MK SR“. Odôvodnenie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) má dotačný program dotačný program Obnovme si svoj dom na podporu obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok, projektov obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktoré sa súčasne nachádzajú v lokalitách zapísaných v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO; aktivít kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu; na obnovu hradov a inej torzálnej architektúry zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, spracovanie pasportov obnovy historických parkov. Vlastník národnej kultúrnej pamiatky si môže podať žiadosť o dotáciu na obnovu pamiatky na základe výzvy uverejnenej na webovom sídle ministerstva na príslušný rok. Posúdenie žiadostí prebieha podľa podmienok určených v zákone č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon“). Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok podľa § 2 tohto zákona. Ministerstvo nevie a nemôže vopred garantovať schválenie žiadostí o finančný príspevok na konkrétne aktivity. Ministerstvo môže iba vytvoriť optimálne podmienky pre efektívnu podporu najmenej rozvinutých regiónov. Dotačný program je zároveň jediným nástrojom ministerstva na finančnú podporu obnovy národných kultúrnych pamiatok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V Doložke vybraných vplyvov v časti 10 „Poznámky“ je uvedené, že „Predkladaný materiál bude mať pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy“. V časti 9 uvedenej doložky je však vyznačený len pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Považujeme za potrebné vplyvy v oboch častiach materiálu zosúladiť. V prílohe č. 2 „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“ je v tabuľke č. 1 v roku 2017 v riadku „vplyv na SR“ vykázaná vyššia hodnota ako je vplyv na výdavky verejnej správy celkom. Navrhujeme vysvetliť dôvod, alebo opraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V súvislosti s predchádzajúcou pripomienkou žiadame v návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky v bode B. a B. 3 vypustiť slová „ministrovi kultúry“ a za bod B. vložiť nový bod C., ktorý znie: „C. odporúča ministrovi kultúry C. 1 podporiť v rámci možností dotačného systému vybrané projekty zamerané na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území okresu Rožňava priebežne do roku 2020.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti IV. v oblasti D. pri opatrení D.4. (str. 27) a v oblasti E. pri aktivite E.1.2 (str. 29) je potrebné uviesť v rámci predpokladaných zdrojov financovania aj regionálny príspevok, keďže sa s ním pri týchto aktivitách uvažuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti VI. je potrebné upraviť v zozname úloh z uznesení vlády číslo uznesenia vlády 476/2016 na číslo 476/2015. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vzhľadom na navrhovanú úlohu B.3. pre ministra financií je potrebné uviesť ministra financií aj v časti „Vykonajú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že predpokladaný pozitívny vplyv súvisiaci s možným zvýšením daňových príjmov a pod. nie je možné v súčasnosti kvantifikovať. Zároveň beriem na vedomie, že prípadné výdavky na vypracovanie akčného plánu, monitorovanie, činnosť Rady pre rozvoj okresu Rožňava, poskytovanie podpory a pod. budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok (tieto výdavky nie je možné jednoznačne kvantifikovať podľa subjektov, programov a zdrojov krytia). Výdavky súvisiace s poskytovaním regionálneho príspevku sú rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 3 – v druhom odseku žiadame prvú vetu nahradiť textom: „Okres Rožňava je dlhodobo jedným z okresov s najvyššou mierou evidovanej nezamestnanosti. Jej výška sa k 31. marcu v období rokov 2013 – 2016 pohybovala medzi 29,58% - 20,36%, kým miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v rovnakom čase pohybovala medzi 14,68% - 9,89%. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 25 – v opatrení „D.1 Realizácia národných projektov UPSVaR Rožňava“, v druhej odrážke s textom „NP Absolventská prax štartuje zamestnanie“ žiadame doplniť text: „poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie absolventskej praxe a podpora následného vytvorenia pracovného miesta u toho istého zamestnávateľa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
OÚ RV, Odbor starostlivosti o ŽP (Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie) Doplniť do podporných systémových opatrení: Hľadať možnosti financovania investičných akcií na novootvorených ložiskách nerastných surovín mastenca v Gemerskej Polome a sadrovca v Gemerskej Hôrke pri vytváraní nových pracovných miest. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 25 – v opatrení „D.1 Realizácia národných projektov UPSVaR Rožňava“, v prvej odrážke s textom „NP Praxou k zamestnaniu“ žiadame doplniť text: „podpora zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov prostredníctvom mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 4 – v prvom odseku žiadame nahradiť poslednú vetu textom: „V decembri 2012 sme však zaznamenali najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti od roku 2003 (29,04%). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 4 – v časti „4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí“ žiadame v odpovedi na otázku „Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.“ upraviť text nasledovne: „Návrh podporuje rodovú rovnosť, nakoľko podporuje rozvoj sociálnych služieb a materských škôl, čím prispeje k zosúladeniu rodinného, súkromného a pracovného života, zlepšuje prístup k vzdelávaniu a podporuje prístup na trh práce pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, čím môže prispieť k vyrovnávaniu ekonomickej nezávislosti.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 25 – v opatrení „D.1 Realizácia národných projektov UPSVaR Rožňava“, v tretej odrážke s textom „NP Úspešne na trhu práce“ žiadame doplniť text: „podpora zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov prostredníctvom poskytnutia príspevku na vytvorenie pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní alebo poskytnutia príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 44 – v tabuľke žiadame opraviť číslo uznesenia vlády „476/2016“ na „476/2015“. Odôvodnenie: návrh zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválila vláda SR uznesením č. 476 z 26. augusta 2015. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 29 – v aktivite „E.1.2 Doplnkové služby pre zatraktívnenie regiónu a zvýšenie zamestnanosti“ žiadame spomedzi kľúčových partnerov vyňať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) a nahradiť ho miestne príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 25 – v opatrení „D.1 Realizácia národných projektov UPSVaR Rožňava“, v piatej odrážke s textom „NP Šanca na zamestnanie“ žiadame upraviť text „podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 33 – v aktivite „E.3.3 Infraštruktúra pre voľný čas“ žiadame spomedzi kľúčových partnerov vyňať MPSVR SR a nahradiť ho miestne príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 32 – v aktivite „E.3.1 Sociálna infraštruktúra“ žiadame slovné spojenie „dom seniorov“ nahradiť za „zariadenie pre seniorov“. Odôvodnenie: ide o zosúladenie terminológie v zmysle zákona o sociálnych službách. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 26 – v opatrení „D.2 Regionálne centrum vzdelávania“ žiadame doplniť OP ĽZ medzi predpokladané zdroje financovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V snahe o čo najefektívnejšiu podporu rozvoja okresu zdôrazňujeme, že OP VaI neumožňuje podporiť druh aktivity pokiaľ nepôjde o inovačný projekt. Nie je možné podporiť obstaranie technológie bez identifikovanej inovácie procesu, produktu alebo organizačnej inovácie. Niektoré projekty je však možné podporiť v zmysle zákona o investičnej pomoci. Odporúčame preto starostlivo posúdiť indikatívny zoznam navrhovaných projektov. Zároveň zdôrazňujeme, že MH SR má kompetenciu podporiť iba tie investičné zámery, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, prejdú procesom schvaľovania investičnej pomoci a na pridelenie pomoci udelí súhlas vláda SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 5 – v časti „4.4 Identifikujete, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce“ žiadame k odpovedi na otázku „Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?“ doplniť text nasledovne: „Áno. Návrh pozitívne ovplyvní mladých ľudí v okrese Rožňava, ktorým uľahčí integráciu na trh práce a znevýhodnených UoZ nad 50 rokov prostredníctvom realizácie národných projektov UPSVaR Rožňava.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Navrhujeme doplniť medzi kľúčových partnerov MŽP SR, z pozície gestorstva národnej nízko uhlíkovej stratégie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 4 ̶ odporúčame k údajom o poberateľoch pomoci v hmotnej núdzi doplniť k akému časovému obdobiu sa údaje vzťahujú resp. aktualizovať údaje. Rovnako odporúčame aktualizovať údaj o počte obyvateľov okresu Rožňava, nakoľko údaj 63 179 sa vzťahuje k 31.12. 2012 (podľa ŠÚ SR). V júni 2016 bolo odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi 3 877 poberateľov, a spolu so spoločne posudzovanými osobami 8 671 ľudí. V júli 2016 to bolo 3 865 poberateľov a 8 658 osôb. Podľa údajov ŠÚ SR počet obyvateľov okresu Rožňava k 31.12.2015 bol 62 699. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV., oblasť E. pri opatrení E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky žiadam o bližšiu špecifikáciu účelu regionálneho príspevku pre toto opatrenie. V materiáli sa uvádza v rámci účelu zakúpenie potrebných technológií bez ich konkretizácie. Akčný plán pritom predpokladá alokáciu až 200 tis. eur na jeden vznikajúci subjekt sociálnej ekonomiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Na strane v Tabuľke odporúčame opraviť predmetné údaje do nasledujúceho znenia: ,, k 31.12.2015 podiel slovenskej národnosti za SR - 81,25%, podiel rómskej národnosti za SR - 2,02 %, podiel ostatných národností za SR - 8, 33 %. (DATAcube. 2016) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vo všetkých častiach materiálu je potrebné uvádzať výšku regionálneho príspevku na roky 2019 a 2020 osobitne za každý rok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame úplne vypustenie podporného systémového opatrenie G.6., prípadne navrhujeme nasledujúce znenie opatrenia: „Vytvoriť špeciálne podmienky pre žiadateľov z NRO pri hodnotení a výbere projektov EŠIF, v súlade so špecifickými podmienkami jednotlivých operačných programov.“ Odôvodnenie: Všetky projekty podporené formou programov EŠIF musia byť v súlade s podmienkami stanovenými konkrétnym operačným programom, ako aj konkrétnou výzvou. Zároveň zdôrazňujeme, že zvýhodňovanie najmenej rozvinutých okresov v rámci poskytovania EŠIF je riešené už v iných uzneseniach napr. UV SR č. 254/2016 (B.2.), UV SR č. 45/2016 (B.5.; B.6.), UV SR č. 476/2016 (C.2., C.4.). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Na strane 3, v odseku 3 je uvedené, že v okrese Rožňava žije 62 699 obyvateľov, tento údaj je viazaný k 31.12.2015. Na strane 4, v predposlednom odseku sa vychádza ,,z celkového počtu 63 179 obyvateľov okresu Rožňava". V tomto prípade ide o údaj k 31.12.2012. Odporúčame použiť jeden a to najaktuálnejší údaj, a z logického hľadiska (prepočet iných ukazovateľov s údajov nedostupných za 2015) odporúčame explicitne uviesť referenčný dátum k danému údaju (napr. ,, Z celkového počtu 63 179 obyvateľov okresu Rožňava (k 31.12.2012). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV. oblasť G. v bode G.6 (str. 36) nie je jasné, aký je vzťah medzi zvýhodňovaním žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov a zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže tento zákon zvýhodňovanie žiadateľov neupravuje. V súvislosti s týmto opatrením taktiež upozorňujem, že všetky opatrenia akčného plánu musia byť realizované v súlade s daným operačným programom, z ktorého majú byť financované. Zvýhodňovanie niektorých žiadateľov pri výbere projektov je navyše v rozpore s princípom nediskriminácie a jednotného prístupu, ktorý musí byť pri hodnotení a výbere projektov zachovaný. Z uvedeného dôvodu navrhujem toto opatrenie z materiálu vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Akčnom pláne rozvoja okresu Rožňava nie je pokrytá. V materiáli chýbajú presnejšie informácie o sociálnych službách, ktoré sú poskytované alebo zabezpečované v okrese Rožňava. Absentujú informácie o druhovosti sociálnych služieb – sociálne služby krízovej intervencie, sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, podporné služby. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV. oblasť E. sa pri aktivitách E.1.2 a E.3.3 uvažuje s podporou aj z regionálnych príspevkov, konkrétne na rekonštrukciu lanovej dráhy v obci Dedinky (E.1.2) a na opláštenie zimného štadióna a rekonštrukciu kúpaliska (E.3.3). Žiadam doplniť informácie, či ide o nehnuteľnosti v majetku obce alebo súkromného subjektu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 32 – v aktivite „E.3.1 Sociálna infraštruktúra“ v časti Indikatívny zoznam projektových zámerov uvádzame, že ide o štyri projektové zámery v štyroch obciach: - prestavba budovy bývalej ZŠ na Dom seniorov (Rožňavské Bystré) - rekonštrukcia priestorov zdravotného strediska na Domov sociálnych služieb (Štítnik) - rekonštrukcia prenajatej budovy a nákup vybavenia pre Domov sociálnych služieb a Domov na polceste (Plešivec) - rekonštrukcia obecnej budovy na denný stacionár (Krásnohorské Podhradie) Považujeme za potrebné uviesť, že v zmysle ustanovení zákona o sociálnych službách už nie je možné v súčasnosti zriaďovať pre cieľovú skupinu seniori domovy sociálnych služieb, a že v domovoch sociálnych služieb je možné poskytovať sociálnu službu len týždennou alebo ambulantnou formou (nie celoročnú sociálnu službu) a len fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku (§ 38, ods. 1 zákona o sociálnych službách). Plánovanie rozvoja kapacít sociálnych služieb musí byť v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja a s Komunitnými plánmi sociálnych služieb uvedených obcí. Z OP ĽZ nie je možné prefinancovať investičné aktivity, ktoré sú uvedené v Indikatívnom zozname projektových zámerov. Možnosťou získania finančných prostriedkov na uvedené aktivity investičného charakteru je podpora prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý je programovým dokumentom SR pre programové obdobie 2014 – 2020. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 32 – v aktivite „E.3.1 Sociálna infraštruktúra“ žiadame vyňať OP ĽZ z predpokladaných zdrojov financovania aktivity. Odôvodnenie: investičné náklady nie sú oprávneným výdavkom v rámci OP ĽZ. MPSVR SR môže poskytnúť finančné prostriedky v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení zákona č. 393/2012 Z. z. Uvedený zákon však presne upravuje podmienky za akých je možné dotáciu poskytnúť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 18 - 20 – v aktivitách „B.1.1 – B.1.3“ žiadame ako 1. gestora opatrení uvádzať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré má vo vecnej pôsobnosti podporu podnikania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Rožňava (Mesto Rožňava) Do časti G – Podporné systémové opatrenia na realizáciu Akčného plánu na úrovni ústrednej štátnej správy žiadame zaradiť bod G.13 vybudovanie Vjazdu do priemyselnej zóny v Rožňave a to z nasledovných dôvodov: Vybudovanie prepojenia medzi priemyselným parkom Rožňava a cestou I. triedy I/67 má väzbu na zvýšenie tvorby pracovných miest v už etablovanej firme Celltex Hygiene, s.r.o. a je prioritnou požiadavkou pre budúceho investora - Lavaton, s.r.o., pričom v rámci Akčného plánu okresu Rožňava sa predpokladá v týchto firmách vytvorenie 110 pracovných miest. Prepojením sa vytvoria priaznivé podmienky pre ďalších perspektívnych investorov, ktorí sa budú spolupodieľať na tvorbe nových pracovných pozícií, čím prispejú k zníženiu celkovej nezamestnanosti v okrese Rožňava. Ďalším dôležitým aspektom tohto opatrenia je vplyv na súčasnú nepriaznivú situáciu, kedy prístup k firmám je riešený cez obytnú zónu v časti mesta Rožňava – Baňa. Nárast investícií v tejto zóne by následne mohol spôsobovať škody na majetku občanov. Okrem rekonštrukcie stykovej križovatky, zriadenia pripájacích a odbočovacích pruhov je nutná rekonštrukcia existujúceho úrovňového nezabezpečeného železničného priecestia na priecestie zabezpečené svetelným zabezpečovacích zariadením z dôvodu tejto nevyhnutnej požiadavky zo strany Železníc Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 27-28, Priorita D., Opatrenie D.4 a str. 15 Priorita D. a Opatrenie D.4 - v popise aktivity na str. 27/28 je uvádzaná podpora predprimárneho vzdelávania a podpora projektu v spolupráci ÚSVRK a MŠVVaŠ SR - navrhujeme uviesť medzi partnerov opatrenia aj MŠVVaŠ SR do tabuľky na str. 28 ako aj do tabuľky na str. 15 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál str. 39 v časti VI. Integrácia už existujúcich rezortných programov, resp. prierezových programov a návrh odstránenia prekážok na ich využívanie, pri úlohách vyplývajúcich z uznesenia č. 476/2015: • zabezpečiť podporu tvorby elokovaných pracovísk stredných odborných škôl v najmenej rozvinutých okresoch (ďalej len „NRO“), ktoré zvyšujú začlenenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do ďalšieho výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšujú uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, • zabezpečiť podporu zapájania základných a stredných škôl do národných projektov z OP ĽZ, najmä so zreteľom na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v NRO, • pripraviť zvýšenie paušálu na žiaka v systéme duálneho vzdelávania pre NRO, • zohľadniť NRO pre pilotovanie národných projektov z OP ĽZ na podporu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, • zohľadniť odstraňovanie havarijných stavov na školách v NRO, • zabezpečiť zvýšenie dotácie na žiaka poskytovanej vo forme príspevku do školy v prírode v NRO o 50 EUR. žiadame v Akčnom pláne okresu Rožňava explicitne uviesť kvantifikácie dopadu úloh na štátny rozpočet kapitoly školstva v jednotlivých rozpočtových rokoch 2016-2020. Zároveň žiadame o presné uvedenie účelu jednotlivých úloh, keďže zo všeobecných názvov nie je zrejmé, či zákon umožňuje ich financovanie. Ďalej odporúčame v tejto kapitole v tabuľkovej časti opraviť viacnásobné použitie čísla uznesenia vlády na správne 476/2015. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov, v časti 10. Poznámky, v druhej vete „Prípadné výdavky súvisiace s vypracovaním Akčného plánu a jeho monitorovaním, činnosťou Rady pre rozvoj okresu Rožňava, poskytovaním podpory, ako aj investičnej pomoci budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých kapitol ministerstiev na príslušný rozpočtový rok.“ žiadame doplniť, či uvedené výdavky vyplývajúce z realizácie akčného plánu budú dodatočne zohľadnené v rozpočte kapitoly školstva v danom rozpočtovom roku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 39-45, časť VI, tabuľka: V celej tabuľke opraviť číslo Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 476 z 26. augusta 2015 k návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 476/2015 (ide o Uznesenie z roka 2015, nie 2016) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál: Odporúčame zjednotiť spôsob zvádzania skratiek, ktoré sa raz uvádzajú ako: (ďalej len „zákon č. 336/2015 Z. z.“) inokedy iba samotná skratka bez "ďalej len", napr. (NRO). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) str. 15, Tabuľka Prehľad systémových opatrení a aktivít Akčného plánu okresu Rožňava, bod E.4. Dostupné sociálne bývanie. Navrhujeme do stĺpca Partneri/Počet vytvorených pracovných miest doplniť doplniť SZRB AM. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) str. 34, Opatrenie E.4 Dostupné sociálne bývanie. Navrhujeme doplniť do predpokladaných zdrojov financovania SIH a ako kľúčového partnera uviesť SZRB AM. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) Navrhujeme doplniť spoluúčasť KSK pri realizácii indikatívneho zoznamu projektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) Navrhujeme medzi indikatívny zoznam projektových zámerov zaradiť pilotné overenie novej sociálnej inovácie: Pracovná knižka uchádzača o zamestnanie (viď. príloha) Príloha: Návrh sociálnej inovácie Pracovná knižka uchádzača o zamestnanie (námet pre PILOTNÉ overenie systému návrh aktivity do Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu – Rožňava) Problém – riešenie jednorázových pracovných činnosti a administratívna náročnosť systému evidencie pre podnikateľov na jednej strane a druhej strane – voľná kapacita pracovných síl v evidencii úradu práce. Riešenie problému zamestnávania dlhodobých nezamestnaných systémom dobrovoľného prístupu samotného nezamestnaného o výkon tej ktorej pracovnej činnosti. Cieľ - zjednodušenie jednorázového zamestnávania uchádzačov (max počet hodín 3 – 16 hod. práce pri jednej objednávke) prostredníctvom systému nahlasovania a vykontrahovania medzi spotredkovateľom (ÚPSVaR resp. určená inštitúcia alebo agentúra) a fyzickou resp. právnickou osobou (podnikateľom). Navrhovaná dĺžka overenia činnosti pracovných knižiek je 24 mesiacov a predpokladané náklady na jej zavedenie do činnosti sú od 50.000 – 75.000 Eur. Systém - sprostredkovateľovi minimálne 24 hodín pre vykonaním práce u podnikateľa podnikateľ nahlási požiadavku – objednávku u sprostredkovateľa, ktorý zo zoznamu určených uchádzačov vyberie podľa objednávky vhodného uchádzača a zabezpečí jeho účasť na vykonaní objednávky. - Nezamestnaný sa nahlási na obci na výkon pracovnej činnosti a bude mať povinnosť odpracovať do mesiaca minimálne napr. 16 pracovných dní. - Nahlásení budú mať povinnosť vyškolenia resp. preškolenia na potrebnú pracovnú činnosť. Uchádzači o zamestnanie pred zaradením budú preškolení o bezpečnosti pri práci. - Odpracované dni budú potvrdené v pracovnej knižke. Podnikateľ po vykonaní práce zaznačí do pracovnej knižky - výkon, odmenu a spokojnosť, vyplatí dohodnutú sumu pracovníkovi a zaplatí tiež určeným spôsobom odvody do sociálnej poisťovne napr. 10% a poistenie a sprostredkovaciu odmenu 10% obci – sprostredkovateľovi, ktorý vykoná patričné úkony. - V prípade zle vykonanej práce resp. poškodenia zamestnávateľa (krádež, nekvalitná práca, poškodenie, .... atď.) zamestnanec nedostane kladné hodnotenie. - Záporné hodnotenie – odpracovanie napr. 16 hodín zdarma pri verejno prospešných prácach a až potom sa bude môcť uchádzať o podporu v hmotnej núdzi a absolvovať všetky školenia ako od začiatku pre novú pracovnú knižku. Pracovník sa bude s pracovnou knižkou preukazovať pri každej evidencii u zamestnávateľa a v prípade straty pracovnej knižky sa postupuje ako by porušil spokojnosť s výkonom práce u svojich zamestnávateľov a postup jej navrátenia bude postupom ako u záporného hodnotenia. Výsledok - riešenie dlhodobých nezamestnaných systémom pracovnej knižky: - prevýchova a pracovné návyky - pokles kriminality - akumulácia finančných prostriedkov - spoluúčasť pre financovanie projektov - podpora tvorby zamestnávania pri obecných službách Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) Navrhujeme u všetkých aktivít tejto prioritnej oblasti doplniť do indikatívnych zoznamov projektových zámerov ďalší projektový zámer zameraný na tvorbu vlastných lokálnych distribučných sietí, ktoré by mali zabezpečiť odbyt lokálnej produkcie. Odôvodnenie: Uvedené projektové zámery sa zaoberajú skôr tvorbou produkcie a budovania spracovateľských kapacít. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na strane 27 v Priorite D v opatrení D.3: Žiadame slová „Činnosť tréningového centra je organizovaná subjektom sociálnej ekonomiky v spolupráci so strednou odbornou školou. Subjekt sociálnej ekonomiky zabezpečuje praktický výcvik a stredná odborná škola zabezpečuje teoretickú prípravu ďalšieho vzdelávania. Praktický výcvik sa realizuje v priestoroch vhodných na zabezpečenie daného vzdelávacieho programu /modulu vzdelávania (t.j. ktorý spĺňa materiálno–technické podmienky na výkon praxe) a teoretická príprava sa realizuje v priestoroch strednej odbornej školy alebo inej vzdelávacej inštitúcie“ nahradiť slovami „Sociálny podnik v spolupráci so vzdelávacou inštitúciou organizuje činnosť tréningového centra. Praktický výcvik sa zvyčajne realizuje v priestoroch vhodných na zabezpečenie daného vzdelávacieho programu /modulu vzdelávania (sociálny podnik alebo iný zmluvný inštitút – kde sú splnené materiálno –technické podmienky na výkon praxe ) a teoretická príprava zvyčajne v priestoroch vzdelávacej inštitúcie alebo SOŠ. Teoretickú prípravu, prípadne aj lektorov ďalšieho vzdelávania zabezpečuje vzdelávacia inštitúcia. Tréningové centrum plní najmä úlohu rekvalifikácie UoZ pre ÚPSVR SR.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál na str. 26- 27: Priorita D, Opatrenie D.2 . - Regionálne centrum vzdelávania na str. 26, a na str. 27 opatrenie D.4 - Podpora investícií do predprimárneho a primárneho vzdelávania žiadame v Akčnom pláne okresu Rožňava explicitne uviesť kvantifikácie dopadu úloh na štátny rozpočet kapitoly školstva v jednotlivých rozpočtových rokoch 2016-2020. Zároveň žiadame o presné uvedenie účelu jednotlivých úloh, keďže zo všeobecných názvov nie je zrejmé, či zákon umožňuje ich financovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) Navrhujeme medzi aktivity Akčného plánu zaradiť aj aktivity smerujúce k posilňovaniu regionálnej identity, napr. podpora dobrovoľníckej činnosti, podpora spolkov a záujmových a iných združení obyvateľov atd. Odôvodnenie: Vzhľadom na odliv kvalifikovanej pracovnej sily z okresu, je tu predpoklad porušenia socioekonomickej súdržnosti regiónu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) Navrhujeme doplniť kritériá pre výber projektov o kritérium „hodnota za peniaze“, teda pomer počtu nových pracovných miest k celkovej výške nákladov na projekt. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) Navrhujeme bližšie špecifikovať zloženie a kompetencie Rady pre hospodársky rozvoj KSK. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V Návrhu uznesenia vlády odporúčame doplniť nový bod C., ktorý znie: „C. mení C. 1. v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 476 z 26. augusta 2015 k návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bod C.38, ktorý znie C. 38. zabezpečiť zvýšenie dotácie na žiaka poskytovanej vo forme príspevku do školy v prírode v najmenej rozvinutých okresoch NRO o 50 EUR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Str.36, systémové opatrenie G.7 požadujeme textáciu upraviť nasledovne: Opatrenie G.7.: „Zabezpečiť aktívnu spoluprácu SPF pre výstavbu verejno-prospešných stavieb a realizáciu projektov z Akčných plánov pre rozvoj okresu Rožňava“ Odôvodnenie: SPF spravuje pozemky vo vlastníctve SR a vo vlastníctve nezistených vlastníkov v zmysle zákona č. 180/1995 Z.z. Pozemky vo vlastníctve nezistených vlastníkov, s ktorými SPF nakladá, nie je možné v zmysle platných právnych predpisov poskytovať bezodplatne, aj pokiaľ ide o verejnoprospešnú stavbu. V takýchto prípadoch je možný odplatný prevod titulmi v zmysle § 19 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení. Pozemky vo vlastníctve SR, v správe SPF je možné prevádzať bezodplatne výlučne na obce v zmysle a za podmienok podľa § 34 ods. 9 a 12 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení.: „(9) Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie 23e) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby, 23f) ktorých stavebníkom bude obec, môže pozemkový fond previesť len do vlastníctva obce.“ „(12) Nehnuteľnosti podľa odsekov 9 a 10 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva do vlastníctva obce na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve o prevode pozemku sa dohodne, že pozemkový fond má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane plniť dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby alebo nájomného domu. Inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ alebo vypožičiavateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby.“ Z daných ustanovení vyplývajú nasledovné podmienky, za ktorých súčasného splnenia môže SPF previesť pozemky na verejnoprospešné stavby bezodplatne: a) Bezodplatný prevod je možný výlučne na obec, b) Pozemky musia byť územným plánom (obce, VÚC) určené na umiestnenie verejnoprospešnej stavby, čo je priamo dané v záväznej časti daného územného plánu – t.z. podmienkou je existencia územného plánu a tento musí obsahovať danú stavbu v záväznej časti, pričom musí byť určiteľné, že stavba má byť umiestnená na žiadaných pozemkoch, c) Pozemky musia byť uvedené v územnom rozhodnutí/stavebnom povolení, d) Stavebníkom podľa daného územného rozhodnutia/stavebného povolenia musí byť obec, SPF nemá vytypované pozemky, kde môžu byť umiestnené verejnoprospešné stavby. Pokiaľ majú byť na niektorých pozemkoch v správe SPF umiestnené verejnoprospešné stavby, je potrebné, aby obce, ktoré majú záujem o bezodplatné získanie pozemkov pod takúto stavbu, podali žiadosť o bezodplatný prevod vlastníctva na obec na príslušný regionálny odbor SPF – v tomto prípade Regionálny odbor SPF Rožňava. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Pri formulovaní stanovísk ku prezentovaným opatreniam pristupujeme v dobrej viere, že zabezpečenie podpory na jednotlivé aktivity bude plne v súlade s podmienkami poskytovania nenávratných finančných príspevkov v zmysle PRV a operačných programov. MPRV SR teda v prvom rade vytvorí podmienky pre to, aby sa mohli subjekty o spolufinancovanie indikatívnych projektov uchádzať. Odôvodnenie: MPRV SR nevie a nemôže garantovať schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na konkrétne aktivity. Ako gestor PRV, IROP a programov cezhraničnej spolupráce však vykoná všetky oprávnené kroky tak, aby boli vytvorené optimálne podmienky pre efektívnu podporu najmenej rozvinutých regiónov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na str. 21 vlastného materiálu, priorita C. ods. 2 navrhujeme upraviť nasledovne: „Do prioritnej oblasti sú zahrnuté projekty zamerané aj na podporu zvýšenia pridanej hodnoty koncových regionálnych produktov a ich umiestnenie na trhu. Ide najmä o využívanie európskych a národných schém kvality (Politika kvality EÚ a Značka kvality SK) a označenie potravín v súlade s platnou vyhláškou MPRV SR č. 163/2014 Z. z. o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa, systému marketingu a distribúcie regionálneho produktu formou vytvorenia predajných miest, prepájanie lokálnej produkcie na cestovný ruch a vytváranie reťazca regionálneho produktu a podpora jeho spotreby vo forme napr.:“ Odôvodnenie: Zosúladenie výrazov a slovných spojení s platnou legislatívou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V bode Integrácia existujúcich rezortných programov -úloha z uznesenia č. 476/2015 žiadame vypustiť bod C 30 : vytvoriť podmienky na zapojenie UoZ, predovšetkým v NRO, do prác na čistení a základnej obnove hydromelioračných kanálov a priepustov v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, ktoré nebudú súčasťou investičného projektu revitalizácie hydromelioračných sústav. Odôvodnenie: Hydromeliorácie , š.p. vytvorí podmienky na zapojenie UoZ, predovšetkým v NRO, do prác na čistení a základnej obnove hydromelioračných kanálov a priepustov v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, ktoré nebudú súčasťou investičného projektu revitalizácie hydromelioračných sústav, po zabezpečení finančných prostriedkov, keďže štátny podnik finančnými zdrojmi na tento účel nedisponuje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V rámci celého materiálu žiadame upraviť formulácie navrhovaných opatrení a aktivít Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava, ktorých zdrojom financovania je navrhovaný PRV a zároveň gestorom (kľúčovým partnerom) určené MPRV SR tak, aby z jednotlivých formulácii nevyplývala povinnosť PRV na podporu konkrétnych navrhovaných projektov. Žiadame aby boli jednotlivé opatrenia a aktivity, na ktoré sa vzťahuje plánovaný zdroj financovania PRV, formulované v nasledovnom zmysle: „Vytvoriť podmienky pre možnosť podpory......“. Konkrétne ide o opatrenia a aktivity s označením B.1.3, C.1, C.2, E.1.2, E.3.3, G.5. Odôvodnenie: Zabezpečenie takejto podpory nie je v súlade s podmienkami poskytovania nenávratných finančných príspevkov, podporu z PRV nie je možné garantovať, ide o transparentný súťažný výber projektov. V prípade neakceptovania tejto úpravy žiadame odstrániť PRV ako zdroj financovania a MPRV SR ako gestora v častiach dokumentu, ktoré sa vzťahujú na uvedené aktivity. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Str.16, Aktivita A.2.1 , odrážka 4 – požadujeme text upraviť nasledovne: „podpora a koordinácia RRA, OOCR najmä prostredníctvom prepojenia aktivít akčného plánu a podpory implementácie stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou,“ Odôvodnenie: Stanovovanie takýchto podmienok je nad rámec podmienok poskytovania pomoci z PRV. Spolupráca MAS s RRA by mala byť na dobrovoľnej báze MAS. Jednotlivé MAS nie sú viazané cieľmi Akčného plánu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Str.36, systémové opatrenie G.6 - požadujeme textáciu upraviť v zmysle, že revidovať kritéria výberu projektov pre žiadateľov z NRO je možné len v prípade ak to vyplynie z potrieb implementácie jednotlivých programov a po posúdení týchto úprav v Monitorovacom výbore. Odôvodnenie: Zabezpečenie takejto úpravy nie je v súlade s podmienkami poskytovania nenávratných finančných príspevkov z PRV. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail