LP/2016/822 Návrh predbežného stanoviska - Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) zásadná pripomienka spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.:Za text „V bodoch 2 až 4 sa zavádzajú zmeny existujúcich ustanovení, ktorými sa stanovujú maximálne priemerné veľkoobchodné roamingové poplatky za odchádzajúce volania (0,04 EUR), SMS (0,01 EUR) a dáta (0,0085 EUR). Týmito zmenami sa tiež zabezpečuje súlad troch zmenených článkov (články 7, 9 a 12)“ navrhujeme uviesť toto stanovisko SR: "Tak výrazné zníženie veľkoobchodného poplatku za dáta môže spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže na národných trhoch v prospech hráčov, ktorí nemajú žiadnu alebo len nepatrnú vlastnú infraštruktúru a môže ohroziť existujúce aj budúce investície do mobilných sietí. Ochranný limit je nastavený výrazne pod súčasnou úrovňou dohodnutých veľkoobchodných sadzieb. Takto nízky ochranný limit zvyšuje riziko zneužívania roamingu (trvalý roaming)." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) zásadná pripomienka spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.: Za text „V bode 1 sa mení článok 3 nariadenia o roamingu doplnením možnosti pre zmluvné strany veľkoobchodnej dohody vzdať sa uplatnenia maximálnych veľkoobchodných horných hraníc stanovených v článkoch 7, 9 a 12 nariadenia o roamingu“ navrhujeme uviesť toto stanovisko SR: "Výrazné zníženie veľkoobchodného poplatku za dáta nemotivuje mobilných operátorov vyjednávať a dohadovať odlišné podmienky. Ako správne BEREC poukazuje v správe o veľkoobchodnom roamingovom trhu z 12. februára 2016 (BOR (16) 33 REV1) – príliš nízke ochranné limity môžu zvýšiť riziko trvalého roamingu a môžu narúšať vnútroštátny veľkoobchodný trh." Odôvodnenie: Objektivizácia stanoviska Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
CTF (Fórum pre komunikačné technológie) Návrh predbežného stanoviska podporujeme. Všeobecné pripomienky k časti 7. Zhrnutie obsahu a cieľa návrhu: 1. V časti 7. sa uvádza, že "EK má podľa nariadenia prijať do 15. decembra 2016 vykonávacie akty ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania politiky primeraného využívania a posudzovania udržateľnosti zrušenia roamingových príplatkov. " Z pravidiel uplatňovania politiky primeraného využívania pripravovaných Komisiou nie sme nadšení, privítali by sme čo najväčšiu slobodu podnikov v ich určovaní. Keď už sa majú zavádzať, tak je potrebné, sme čo najskôr poznali ich znenie. Na samotnú implementáciu po schválení zostáva veľmi málo času. 2. V časti 7 sa uvádza: "Súčasne so zrušením roamingových príplatkov je potrebné prijať také opatrenia na trhu veľkoobchodného roamingu, ktoré zamedzia vzniku deformácií na domácich trhoch napríklad formou zvyšovania cien domácich služieb. Takýmto opatrením je práve stanovenie veľkoobchodných poplatkov za roamingové služby (ďalej len „veľkoobchodné poplatky“), ktoré si navzájom účtujú podniky poskytujúce roamingové služby. ... Veľkoobchodné poplatky boli stanovené tak, aby podnikom umožnili pokryť všetky náklady spojené s poskytovaním veľkoobchodných roamingových služieb, a aby zároveň umožnili investície do ďalšieho rozvoja sietí potrebných na poskytovanie roamingových služieb." Tieto dva ciele sú protirečivé a nevystihujú podstatu návrhu EK. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
CTF (Fórum pre komunikačné technológie) prvá veta tretieho odstavca znie: "Navrhované regulačné opatrenia by mali zohľadniť nasledujúce dva faktory v súlade s kritériami ustanovenými v článku 19 ods. 1 nariadenia :" posledný odstavec znie: "Navrhované opatrenia dostatočne nezohľadňujú horeuvedené 2 faktory, aj keď by jednoznačne mali. Tieto osobitné požiadavky by mali zabezpečiť, aby veľkoobchodné roamingové pravidlá zabezpečili v súlade so zásadou proporcionality len to, čo je potrebné na dosiahnutie stanoveného všeobecného cieľa politiky. Nesmú napríklad viesť k negatívnym ekonomickým dôsledkom, napríklad vyžadovaním od prevádzkovateľov, aby poskytovali služby za cenu nepokrývajúcu náklady. Osobitné požiadavky nie sú splnené, a preto jednoznačne dôjde k negatívnym ekonomickým dôsledkom pre poskytovateľov." Odôvodnenie: objektivizácia stanoviska Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
CTF (Fórum pre komunikačné technológie) na konci navrhujeme doplniť vetu: "Okrem politického kontextu musí návrh rovnako zohľadňovať aj analýzy a odporúčania BEREC, ktoré reálne vychádzajú zo situácie na trhoch členských štátov." Odôvodnenie: V opačnom prípade, ak by tento princíp nebol uplatnený, by bolo Nariadenie nerealizovateľné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
CTF (Fórum pre komunikačné technológie) Stanovisko SR, tretia veta znie: "Ešte predtým, ako vstúpi do platnosti režim roamingu za vnútroštátne ceny, t.j. budú odstránené roamingové príplatky, musí EK posúdiť stupeň hospodárskej súťaže na maloobchodných a veľkoobchodných roamingových trhoch, najmä konkurencieschopnosť malých, nezávislých alebo začínajúcich prevádzkovateľov, vrátane vplyvu obchodných dohôd na hospodársku súťaž a stupeň prepojenia medzi prevádzkovateľmi (impact assessment)." Navrhujeme za prvý odstavec doplniť: "Odporúčame EK, aby sa v rámci plánovaných regulačných opatrení nezameriavala len na „hosťujúceho operátora“, ale aby zohľadňovala aj záujmy navštívenej siete. Maximálne ceny môžu byť najmä v krajinách s výraznou sezónnou prevádzkou stanovené pod úroveň reálnych nákladov." Navrhujeme doplniť pred posledný odstavec: "Nakoľko ešte stále nie je presný finálny návrh regulácie maloobchodných cien, MTR či FUP, nie je možné kvalifikovane odhadnúť, aký to môže mať dopad na výnosy mobilných operátorov. " Navrhujeme doplniť na koniec úvodu: "Navrhované zmeny môžu viesť k zmene profitability národných tarifov, od ktorých sa v konečnom dôsledku budú odvíjať výnosy aj v medzinárodnom roamingu a tieto negatívne aspekty budú musieť byť následne reflektované v zmenách národnej cenotvorby. Roamingová regulácia EÚ by mala byť pripravovaná koncepčnejšie. Bez jasne uvedených pravidiel o primeranom využívaní roamingu (FUP) totiž nie je možné k tomuto návrhu uviesť relevantné stanovisko." Odôvodnenie: Objektivizácia stanoviska Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
CTF (Fórum pre komunikačné technológie) Žiadame hodnotenie zmeniť na negatívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti. Odôvodnenie: negatívne dopady na investorov sa môžu negatívne odraziť na tempe informatizácie spoločnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V súvislosti s vyššie uvedeným medzirezortným pripomienkovým konaním uvádzame, že k predloženému materiálu neuplatňujeme žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) BEZ PRIPOMIENOK Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail