LP/2016/815 Určenie sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Odporúčame do predkladaného materiálu uviesť, že zmena SO bude mať priamy dopad na vykonanie zmeny v schválenom operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, a to stanovenie zodpovednosti za implementáciu pre nový SO a všetky ďalšie súvislosti, kde je exaktne uvedené MF SR (napr. časť 1, tab. č. 1 atď.). Tento proces je však už potrebné riešiť aj na úrovni EK. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Na str. 2, ods. 5, odporúčame doplniť text: „Za účelom dosiahnutia najvyššej miery právnej istoty s ohľadom na zabezpečenie oprávnenosti výdavkov pre SO sa uvádza, že výdavky spojené s výkonom úloh SO sú oprávnené od nadobudnutia zákona č. 171/2016 Z. z...“, nasledovne: „Za účelom dosiahnutia najvyššej miery právnej istoty s ohľadom na zabezpečenie oprávnenosti výdavkov pre SO sa uvádza, že výdavky spojené s výkonom úloh SO sú oprávnené od nadobudnutia účinnosti zákona č. 171/2016 Z. z...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bode A.1 navrhujeme nahradiť pojem „sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom“ pojmom „sprostredkovateľský orgán“, ktorý je platný pre programové obdobie 2014 – 2020. Zároveň navrhujem uvádzať používať toto správne označenie jednotne v celom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Na str. 2, ods. 6, odporúčame preformulovať text: „Uvedeným bude zabezpečený plynulý prechod činnosti z pôvodného na nové SO od účinnosti zákona č. 171/2016 Z. z.“, nasledovne: „Uvedeným bude od účinnosti zákona č. 171/2016 Z. z. zabezpečený plynulý prechod činnosti z pôvodného SO na nový SO.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Žiadame do predkladacej správy doplniť informáciu, že zmenou sprostredkovateľského orgánu OP Integrovaná infraštruktúra nedochádza k zmene platobnej jednotky tohto OP a jej úlohu bude naďalej vykonávať Ministerstvo financií SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Upozorňujeme, že uznesením vlády SR č. 519/2014 zo dňa 15.10.2014 bol schválený materiál s názvom: „Štruktúra subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016 – nové znenie, ktorý obsahuje určenie riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, medzi ktorými je aj Ministerstvo financií SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra. Z dôvodu delimitácie tejto agendy z Ministerstva financií SR na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu navrhujeme vykonať zmenu aj uvedeného materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail