LP/2016/814 Akčný plán rozvoja okresu Poltár

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V úlohe B.3. pre ministra financií je potrebné vypustiť text: „a zároveň uskutočniť transfer finančných prostriedkov na účet Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s ročnou periodicitou aj pre obdobie 2016 – 2020“. Z kapitoly Všeobecná pokladničná správa sa zdroje uvoľňujú rozpočtovým opatrením. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že predpokladaný pozitívny vplyv súvisiaci s možným zvýšením daňových príjmov a pod. nie je možné v súčasnosti kvantifikovať. Zároveň beriem na vedomie, že prípadné výdavky na vypracovanie akčného plánu, monitorovanie, činnosť Rady pre rozvoj okresu Poltár, poskytovanie podpory a pod. budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok (tieto výdavky nie je možné jednoznačne kvantifikovať podľa subjektov, programov a zdrojov krytia). Výdavky súvisiace s poskytovaním regionálneho príspevku sú rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády v bode B.1. odporúčame v texte za slová „... okresu Poltár“ doplniť text „do roku 2020“ a termín „priebežne do roku 2020“ nahradiť slovom „priebežne“ alebo bez označenia. V bode B.2. a B.3. tohto návrhu odporúčame termín „priebežne do roku 2020“ nahradiť slovom „priebežne“ alebo bez označenia. Odôvodnenie: Ide o zosúladenie termínu uvedeného v návrhu uznesenia s bodom 5.1. ods. 19 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, podľa ktorého „„Termín“ je blok, ktorý určuje charakter úlohy: - termínovaná - s jednoznačne určeným termínom (napr. „do 31.decembra 2001“) - netermínovaná - ak je namiesto konkrétneho dátumu pod blokom uvedené „priebežne, a „trvale“ alebo bez označenia.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K časti G., úlohe G.2. „Upraviť zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby umožnil zadať zákazky regionálnym dodávateľom“ (str. 30) odporúčam overiť, či takáto úprava zákona bude v súlade so smernicou EÚ o verejnom obstarávaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti D. pri aktivite D.4.1. (str. 26) je potrebné uviesť v rámci predpokladaných zdrojov financovania aj regionálny príspevok, keďže sa s ním pri tejto aktivite uvažuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) V Tabuľke č.1, na str. 4. sú v rámci okresu Poltár vzájomne zamenené hodnoty pri podieloch maďarskej a rómskej národnosti. Správne hodnoty sú: maďarská národnosť 0,5%, rómska národnosť 1,3%. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K časti G., úlohe G.1. „Preskúmať možnosti zavedenia daňových úľav pre podnikateľov so sídlom a prevádzkou v NRO“ (str. 30) uvádzam, že je potrebné bližšie špecifikovať, čo sa myslí preskúmaním možnosti zavedenia daňových úľav pre podnikateľov so sídlom a prevádzkou v najmenej rozvinutom okrese, nakoľko nie je bližšie konkretizované o aké daňové úľavy sa má jednať, či sa jedná napr. aj o daňové úľavy v oblasti DPH a ak áno, o aké. Vo všeobecnosti uvádzam, že uplatňovanie DPH je upravené Smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „Smernica o DPH“). Zavedenie možnosti daňového zvýhodnenia v oblasti DPH je možné len v súlade so Smernicou o DPH a nie je možné sa od nej odkloniť. Zároveň uvádzam, že prípadné prijatie opatrení je v súlade so Smernicou o DPH možné uplatňovať len celoplošne pre celé územie SR a nie len regionálne pre určitý vybraný okres, ako je to navrhnuté v uvedenom opatrení. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Opatrenie B.1 žiadame zlúčiť s Opatrením A.2 Odôvodnenie: Obidve opatrenia sú systémové opatrenia na úrovni okresu, vzájomne na seba nadväzujú a zastrešovať ich bude jeden subjekt. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) V Tabuľke č.2 - Obyvateľstvo podľa základných vekových skupín k 31.12.2015 v (%) je chybne uvedená hodnota pri poproduktívnom veku (65 a viac rokov) na úrovni Slovenska. Uvádzanú hodnotu 14,0 % navrhujeme zameniť za správnu hodnotu 14,5 %. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Na strane 3, v treťom odseku odporúčame nahradiť údaj o počte obyvateľov okresu Poltár na údaj 21 930 obyvateľov. Odôvodnenie: V databáze DATAcube sú dostupné údaje aj za rok 2015. V nej je počet obyvateľov príslušného okresu k 31.12.2015 zaznamenaný počtom 21 930 obyvateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V časti IV. Návrhu opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu okresu Poltár v opatrení B.4 "Podpora projektov zameraných na cestovný ruch a služby" na str. 13 a str. 20 prvej tabuľke v časti „Kľúčoví partneri“ žiadame vypustiť slovo „MK SR“. Odôvodnenie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky má dotačný program Obnovme si svoj dom na podporu obnovy národných kultúrnych pamiatok. Vlastník národnej kultúrnej pamiatky si môže podať žiadosť o dotáciu na obnovu pamiatky na základe výzvy uverejnenej na webovom sídle ministerstva na príslušný rok. Posúdenie žiadostí prebieha podľa podmienok ustanovených zákonom č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok podľa § 2 ods. 5 cit. zákona o dotáciách. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nevie a nemôže vopred garantovať schválenie žiadostí o finančný príspevok na konkrétne aktivity, iba vytvoriť optimálne podmienky pre efektívnu podporu najmenej rozvinutých regiónov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V časti III. Východiská Akčného plánu časti "Základnými výzvami Akčného plánu sú:" časti Kultúrny potenciál na str. 12 odporúčame ustanovenie preštylizovať takto: „Kultúrny potenciál za predpokladu zachovania udržateľného rozvoja potenciálu okresu obnovou a sprístupnením kultúrnych a historických pamiatok a ich zatraktívnenie v rámci komplexnej ponuky cestovného ruchu. Tento potenciál tvorí unikátny pamiatkový fond, tehliarske a sklárske tradície, tradície umeleckej a remeselnej výroby, jedinečné najkomplexnejšie archeologické nálezisko kyjatickej kultúry európskeho významu v Cinobani, zrúcanina hradu v obci Ozdín, hradiská v okrese, Múzeum v Poltári a ďalšie. Odôvodnenie: Spresnenie vymedzenia kultúrneho potenciálu a terminológie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V časti IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu okresu Poltár v opatrení B.4 "Podpora projektov zameraných na cestovný ruch a služby" na str. 19 tretej vete odporúčame pred slovo „historických“ vložiť slová „kultúrnych a“, to isté aj v štvrtej vete za slovo "rekonštrukcie". Odôvodnenie: Pojem „historické pamiatky“ má zužujúci charakter. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V Analýze nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu Poltár v II. časti "Zhodnotenie rozvojového potenciálu okresu Poltár" časti "Potenciál rozvoja okresu Poltár možno zhrnúť do nasledovných bodov:" na str. 10 odporúčame slová „historické bohatstvo“ nahradiť slovami „kultúrne a historické pamiatky“. Odôvodnenie: Navrhované slovné spojenie lepšie vystihuje daný potenciál. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Na strane 8, odsek 4 odporúčame opraviť údaje o počte materských a základných škol v nasledujúcom znení. V okrese Poltár bolo v roku 2014 aj 2015 spolu 11 materských a 11 základných škôl. Odôvodnenie: databáza DATAcube. 2016, údaje prebraté z CVTI. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V Návrhu opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu okresu Poltár v časti D. "Moderné a dostupné verejné služby" v aktivite D.4 Verejná, environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadov a energetická efektívnosť na str. 14 a aktivite D.4.1 Vytvorenie podmienok pre podporu verejnej infraštruktúry na str. 26 v tabuľke v časti „Kľúčoví partneri“ žiadam vypustiť slovo „MK SR“. Odôvodnenie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky má dotačný program Obnovme si svoj dom na podporu obnovy národných kultúrnych pamiatok. Vlastník národnej kultúrnej pamiatky si môže podať žiadosť o dotáciu na obnovu pamiatky na základe výzvy uverejnenej na webovom sídle ministerstva na príslušný rok. Posúdenie žiadostí prebieha podľa podmienok ustanovených zákonom č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok podľa § 2 ods. 5 cit. zákona o dotáciách. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nevie a nemôže vopred garantovať schválenie žiadostí o finančný príspevok na konkrétne aktivity, iba vytvoriť optimálne podmienky pre efektívnu podporu najmenej rozvinutých regiónov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 5 – v tabuľke č. 3 „Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti“ odporúčame uviesť, že uvedené údaje sú k 31.decembru. Odôvodnenie: uvedené miery evidovanej nezamestnanosti nie sú ročnými priemermi. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V časti IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia Akčného plánu okresu Poltár časti D. "Moderné a dostupné verejné služby" v aktivite D.4.2 poslednej vete odporúčame slová "hlavé projektov" nahradiť slovami "hlavné projektové". Odôvodnenie: Gramatická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) 1. Z časti IV. písm. G. žiadam vypustiť bod G. 2. v celom rozsahu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 9 – v odseku „Sociálne služby“ žiadame vypustiť informáciu o materských centrách. Odôvodnenie: materské centrá nie sú v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zariadeniami sociálnych služieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 5 – v treťom odseku, v tretej vete slovné spojenie „evidovaných uchádzačov“ odporúčame nahradiť slovným spojením „uchádzačov o zamestnanie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 5 – v treťom odseku, v druhej vete slovné spojenie „Miera nezamestnanosti“ odporúčame nahradiť slovným spojením „Miera evidovanej nezamestnanosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 9 – v odseku „Sociálne služby“ žiadame vypustiť informáciu o detskom domove. Odôvodnenie: detský domov nie je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zariadeniami sociálnych služieb, ale zariadením na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 24 – v druhej odrážke s textom „NP Cesta na trh práce“ žiadame doplniť text: „podpora zamestnávania UoZ, najmä znevýhodnených UoZ“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame v celom materiáli zosúladiť formuláciu predpokladaného zdroja financovania „investičná pomoc“, prípadne odkazovať na konkrétny paragraf zákona, vždy však s odkazom „v zmysle zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ Zároveň v snahe o čo najefektívnejšiu podporu rozvoja okresu zdôrazňujeme, že MH SR má kompetenciu podporiť iba tie investičné zámery, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, prejdú procesom schvaľovania investičnej pomoci a na pridelenie pomoci udelí súhlas vláda SR. Zároveň žiadame opravu preklepu v opatreniach B.2. a B.3.1. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V snahe o čo najefektívnejšiu podporu rozvoja okresu zdôrazňujeme, že OP VaI neumožňuje podporiť druh aktivity pokiaľ nepôjde o inovačný projekt. Nie je možné podporiť obstaranie technológie bez identifikovanej inovácie procesu, produktu alebo organizačnej inovácie. Niektoré projekty je však možné podporiť v zmysle zákona o investičnej pomoci. Odporúčame preto starostlivo posúdiť indikatívny zoznam navrhovaných projektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 31 - bod „G.7. Zvýšiť kompetencie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, pracovisko Poltár v oblasti zamestnanosti“ požadujeme uvedený bod vyňať. Odôvodnenie: Kompetencie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 26 - v opatrení „D.4 Verejná, environmentálna infraštruktúra, zhodnocovanie odpadov a energetická efektívnosť“ požadujeme vyňať OP ĽZ z predpokladaných zdrojov financovania oboch aktivít, keďže sa nejedná o oprávnené výdavky v zmysle OP ĽZ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Dávame na vedomie, že MH SR má kompetenciu podporiť prostredníctvom investičnej pomoci, len podnikateľské subjekty priemyselnej výroby, nie samotný chov a pestovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecne: • V materiáli chýbajú presnejšie informácie o sociálnych službách, ktoré sú poskytované alebo zabezpečované v územnom celku. Viacero zariadení sociálnych služieb, ktoré sa navrhujú zriadiť je v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku a nie je zrejmé na akom základe bola určená potreba ich zriadenia, či takáto potreba vyplýva z komunitného plánu sociálnych služieb alebo je v súlade s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vypracovanou vyšším územným celkom. V materiáli absentujú informácie o druhovosti sociálnych služieb – sociálne služby krízovej intervencie, sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, podporné služby. Taktiež nie je obsiahnutá oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vzhľadom na to, že aktivity v Akčnom pláne rozvoja okresu Poltár sa dotýkajú aj znevýhodnených skupín obyvateľstva, dávame do pozornosti Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020, konkrétne horizontálny princíp rovnosť mužov a žien a nediskriminácia, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť rovnosť mužov a žien na trhu práce a v príprave naň a rovnosť príležitostí v prístupe a vo využívaní infraštruktúry a služieb. Osobitný dôraz si vyžadujú osoby so zdravotným postihnutím, pre ktoré je potrebné vytvorenie mimoriadnych podmienok prístupnosti (napr. bezbariérové architektonické prostredie, prístupné informácie a pod.) Bez takto vytvorených podmienok nie je možné osoby so zdravotným postihnutím začleniť do spoločnosti a do pracovného procesu v zmysle článku 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý pre Slovensko nadobudol platnosť 25. júna 2010. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 25 – Opatrenie „D.2 Zvýšenie kapacít sociálnych služieb“, požadujeme vyňať posledné dve zarážky „komunitné centrum“ a „detský domov“. Odôvodnenie: uvedené zariadenia nie sú v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zariadeniami sociálnych služieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Z OP ĽZ v rámci PO 6 je plánovaná aktivita podpory programov prestupného bývania v rámci sociálnej mobility a integrácie obyvateľov MRK (výstavba a rekonštrukcia obydlí). V prípade, že opatrenie D.3 Stabilizácia pracovných síl prostredníctvom vytvárania podmienok pre bytovú výstavbu plánuje podporiť takýto druh aktivity dávame na zváženie financovanie z "OP ĽZ" a ako kľúčový partner uviesť "MV SR". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti B. v opatrení B.3. navrhujem vypustiť aktivitu B.3.3 (str. 19), resp. navrhujem jej integráciu do iných aktivít v opatrení B.3. Ako možné riešenie navrhujem integráciu aktivity B.3.3. do aktivity B.3.1 tak, že sa rozšíri možnosť podporiť už existujúce subjekty z regionálneho príspevku alokovaného na aktivitu B.3.1. Vytváranie aktivít s jedným projektom považujem za kontraproduktívne a odôvodniteľné iba mimoriadnymi okolnosťami, napr. veľkosťou projektu. Projekt zaradený do aktivity B.3.3 nemá tieto mimoriadne charakteristiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Príloha č. 1 Indikatívny zoznam projektových zámerov nie je uvedená vo vlastnom materiáli. V nadväznosti na zásadnú pripomienku k aktivite D.4.1 Vytvorenie podmienok pre podporu verejnej infraštuktúry a projektovému zámeru rekonštrukcie kultúrneho domu v obciach Breznička, Poltár, Rovňany, Hrnčiarske Zalužany, Málinec a Hrančiarska Ves upozorňujeme, že ak sa predpokladá využitie finančných zdrojov IROP, Prioritná os 3.Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch je možná podpora infraštruktúry (budova, technológie) len v území krajských miest, služby kreatívneho priemyslu budú obsluhovať celý región daného kraja. V rámci prioritnej osi č. 3 bude možné podporiť malé a stredné podnikanie v rámci aktivity č. 3 pod názvom Umožnenie prístupu k k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom priemysle pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame doplnenie informácie o prepojení existujúceho Centra prvého kontaktu Poltár s plánovaným podnikateľským inkubátorom. V materiáli sa uvádza ako príjemca RP Centrum prvého kontaktu Poltár, nie je však zrejmé či sa bude jednať len o podporu jeho pokračovania alebo o rozšírenie jeho činností. Podľa poskytnutých informácii Centrum už v súčasnosti poskytuje poradensko-konzultačné služby, z čoho sa dá predpokladať skutočnosť potreby rozšírenia týchto činností napr. aj o vytvorenie priestorov pre začínajúcich podnikateľov a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 31 - bod „G.6. Zmeniť spôsob financovania školstva za účelom zvýšenia kvality vzdelávania“ odporúčame spresniť spôsob realizácie opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 25 – v opatrení „D.2 Podpora rozvoja sociálnych služieb“ resp. v Indikatívnom zozname projektových zámerov k opatreniu „D.2 Zvýšenie kapacít sociálnych služieb“ na str. 44 žiadame špecifikovať o aké sociálne služby ide, nakoľko nie je možné posúdiť oprávnenosť finančných výdavkov v rámci OP ĽZ. V prípade, že ide o investičné náklady, ktoré nie sú oprávneným výdavkom v rámci OP ĽZ, žiadame OP ĽZ ako zdroj financovania vypustiť. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) môže poskytnúť finančné prostriedky v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení zákona č. 393/2012 Z. z. Uvedený zákon však presne upravuje podmienky za akých je možné dotáciu poskytnúť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 44 - v Indikatívnom zozname projektových zámerov k Opatreniu „D. 2 Zvýšenie kapacít sociálnych služieb“ žiadame vyňať/ vyčleniť „Vybudovanie komunitného centra v Kokave nad Rimavicou“ a „Zariadenie detského domova pre 12-18 ročné deti v Poltári. Odôvodnenie: uvedené zariadenia nie sú v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zariadeniami sociálnych služieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Jednoznačné stanovenie konkrétneho projektu nepovažujeme za odôvodnené a spravodlivé. Všetky projekty by mali byť relevantne posúdené a teda nemajú byť uprednostňované v rámci AP. Navrhujeme predmetný projekt začleniť pod aktivity B.4.1.Podpora projektov na vybudovanie, zatraktívnenie a zachovanie infraštruktúry CR. V opačnom prípade je dôležité odôvodnenie takto vyzdvihnutého projektového zámeru oproti ostatným, v každom prípade aktivita by mala byť zahrnutá pod oblasť cestovného ruchu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) 2. Z časti VI. „Integrácia už existujúcich rezortných programov, resp. prierezových programov a návrh odstránenia prekážok na ich využívanie“ - z uznesenia č. 45/2016 ôsmej odrážky žiadam vypustiť slová „legislatívne návrhy a“. Odôvodnenie k bodu 1. a 2.: Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je toho názoru, že tézy a zámery „Akčného plánu rozvoja okresu Poltár“ v kontexte problematiky verejného obstarávania možno účinne napĺňať v rámcoch zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „nový zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený 18. novembra 2015, zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 3. decembra 2015 a ktorý nadobudol účinnosť 18. apríla 2016. Jedným z významných opatrení, ktoré nový zákon o verejnom obstarávaní priniesol a ktoré zapadajú do konceptu akčných plánov, bolo zvýšenie finančných limitov pre podlimitné zákazky, čím sa podporili aj sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní. Zvýšením spodnej hranice finančných limitov pre podlimitné zákazky sa zvýšilo finančné rozpätie pre režim zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami. Práve v režime zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami možno intenzívnejšie podporovať regionálnych dodávateľov prostredníctvom procesu verejného obstarávania za súčasného dodržania pravidla, aby vynaložené náklady boli primerané jeho kvalite a cene. Nový zákon o verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou priniesol zvýšenie niektorých finančných limitov. Pri stavebných prácach sa zvýšila spodná hranica pre podlimitnú zákazku zo súčasných 30 000 € na 70 000 € a pri tzv. sociálnych službách a iných osobitných službách (uvedených v prílohe č. 1 nového zákona o verejnom obstarávaní) sa upravila spodná hranica pre finančný limit podlimitnej zákazky z pôvodných 20 000 € na 200 000 €. Je potrebné uviesť, že otázka úpravy finančných limitov v novom zákone o verejnom obstarávaní je výsledok konsenzu subjektov na úrovni ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy ako aj sociálnych partnerov. Nový zákon o verejnom obstarávaní prináša aj ďalšie významné inštitúty, ktorých aplikácia v procese verejného obstarávania môže významným spôsobom prispieť k prirodzenej hospodárskej a sociálnej inklúzií okresu Poltár. Ide napríklad o úpravu inštitútu tzv. delenia zákaziek, ktorého cieľom je delenie väčších zákaziek na menšie časti, čím sa má v konečnom dôsledku zabezpečiť väčšia účasť malých a stredných podnikateľov a regionálnych dodávateľov v procese verejného obstarávania. V rámci novej právnej úpravy sa taktiež významne posilňuje používanie sociálnych a environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní, ktoré možno uplatňovať viacerými prístupmi, a to - ich zohľadnením pri opise predmetu zákazky, - zohľadním sociálnych otázok alebo environmentálnych aspektov v hodnotiacich kritériách zadávania zákazky (možnosť hodnotiť napr. zamestnávanie znevýhodnených osôb akými sú napríklad dlhodobo nezamestnaní), - dodržiavaním konkrétnych sociálnych a environmentálnych požiadaviek pri plnení zákazky, ktoré sú obsahom zmluvných podmienok. Na základe vyššie uvedeného odôvodnenia bol na rozporovom konaní uskutočnenom k návrhom „Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov“ a „Akčného plánu rozvoja okresu Svidník“ dňa 11. 8. 2016 za účasti predsedníčky úradu odstránený identický rozpor a to tým, že úlohu úradu ohľadne vypracovania legislatívy k verejnému obstarávaniu je potrebné účinnosťou nového zákona o verejnom obstarávaní považovať za splnenú. Zároveň bolo dohodnuté, že v návrhoch ďalších Akčných plánov bude táto úloha úradu riešená osobitnou poznámkou uvedenou v predmetných materiáloch. . Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V súvislosti s predchádzajúcimi zásadnými pripomienkami žiadam v návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky za bod B.3 vložiť nový bod B.4, ktorý znie: „ministrovi kultúry B. 4 podporiť v rámci možností dotačného systému vybrané projekty zamerané na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území okresu Poltár. priebežne do roku 2020.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Pôvodné znenie: "Zmeny klímy a energetický potenciál a potreba adaptačných opatrení vzhľadom na zmeny klímy, využitie možností úspor energie a obnoviteľných zdrojov okresu v nadväznosti na regionálnu sociálnu ekonomiku, tvorbu pracovných miest, znižovanie nákladov a zvyšovanie kvality života." Navrhované znenie: Zmena klímy a energetický potenciál – potreba adaptačných opatrení, ktoré znižujú nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v podmienkach okresu, potreba mitigačných opatrení orientované na znižovanie emisií skleníkových plynov, zamerané na využitie potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti (energetické úspory) v okrese. Tieto opatrenia zároveň predstavujú potenciál tvorby pracovných miest. Mimoriadne dôležitá je podpora regionálnej sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvality života, tvorba pracovných príležitostí a zastavenie odlivu kapitálu. Odôvodnenie: Mitigačné opatrenia sa vzťahujú na znižovanie emisií skleníkových plynov v atmosfére. Adaptačné opatrenia predstavujú reakciu na nepriaznivé dopady spôsobené antropogénnou zmenou klímy. Ich odlíšenie v texte je potrebné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Pôvodné znenie: "Prírodný potenciál a jeho zachovanie, využívanie a rozvíjanie kvalitného životného prostredia a špecifických klimatických podmienok, prírodných zdrojov, ako sú lesy a drevná hmota, povrchové a podzemné vody, orná pôda, lúky a pasienky, nerastné suroviny a pod. ..." Navrhované znenie: Prírodný potenciál – predovšetkým je potrebné zachovať, využívať a rozvíjať kvalitné životné prostredie a prírodné zdroje, ako sú lesy a drevná hmota, povrchové a podzemné vody, orná pôda, lúky a pasienky, nerastné suroviny a pod. ..." Odôvodnenie: Žiadame vypustiť pojem „špecifické klimatické podmienky“. Klimatické podmienky nie sú zachovateľné, ani rozvíjateľné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Umiestňovať aktivity mimo chránené územia a ich ochranné pásma, ako aj mimo všetkých ekologický významných a hodnotných lokalít (prvky územného systému ekologickej stability, lesné a nelesné biotopy, brehové porasty tokov ako aj samotné toky), ich rozsah a lokalizáciu vopred prekonzultovať so Správou CHKO Cerová vrchovina, aby sa predišlo prípadným stretom so záujmami ochrany prírody a nevhodným zásahom do krajinnej štruktúry a historických krajinných štruktúr. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 7. Posúdiť aktivity v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, prípadne podľa § 28 zákona, ak spĺňajú parametre na ich posúdenie resp. môžu mať vplyv na záujmy ochrany prírody a krajiny. Vyššie uvádzame niektoré takéto oblasti navrhovaných aktivít. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Zosúladiť aktivity s platnými záväznými regulatívmi Územného plánu vyššieho územného celku Banskobystrického kraja ako aj s platnými záväznými regulatívmi všetkých územnoplánovacích dokumentácií jednotlivých obcí v okrese Poltár. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Na str. 46 v Indikatívnom zozname projektových zámerov k podopatreniu D.4.2 Environmentálna infraštruktúra a zhodnocovanie odpadov je uvedený projekt Odstránenie envirozáťaže bývalej fabriky – integrovaný projekt s názvom subjektu Obec Utekáč a MŽP SR. Upozorňujeme na skutočnosť, že za odstraňovanie environmentálnych záťaží je zodpovedná určená povinná osoba v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MŽP SR nebolo určené za povinnú osobu na žiadnej z lokalít v okrese Poltár. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Aktivitu B.3.3 žiadame preradiť k Opatreniu B.4. Odôvodnenie: Daná aktivita sa týka projektov zameraných na cestovný ruch a služby Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V kapitole 1. „Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu Poltár“ navrhujeme doplniť informáciu o aktuálnom stave životného prostredia z hľadiska existencie svahových deformácií a všetkých environmentálnych záťaží, nie iba environmentálnu záťaž fenolovú jamu v Kalinove, ktoré ovplyvňujú životnú úroveň obyvateľstva, ako aj možnosti ďalšieho využitia územia okresu Poltár. Environmentálne záťaže: V Informačnom systéme environmentálnych záťaží Slovenskej republiky evidujeme v okrese Poltár celkovo 7 environmentálnych záťaží, z ktorých 1 je environmentálna záťaž s vysokou prioritou ich riešenia: 1 potvrdená EZ (register B): PT (001) / Kalinovo - fenolová jama (Žiaromat) 3 pravdepodobné EZ (register A): PT (003) / Málinec – Stupník PT (1786) / Utekáč - bývalé sklárne Clara PT (002) / Kokava nad Rimavicou - Bohaté 1 pravdepodobná EZ a sanovaná / rekultivovaná lokalita (register A a zároveň C): PT (004) / Poltár - Slaná Lehota 2 sanované / rekultivované lokality (register C): PT (001) / Cinobaňa – Hanová PT (002) / Kokava nad Rimavicou - Chorepa Pravdepodobná environmentálna záťaž s vysokou prioritou riešenia (K > 65): PT (1786) / Utekáč - bývalé sklárne Clara Na danej lokalite s vysokou prioritou riešenia bol v minulom roku v rámci projektu „Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ financovaného z OP ŽP (2007 – 2013) vykonaný podrobný geologický prieskum životného prostredia. Podľa schváleného Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) je uvedená lokalita odporúčaná na monitorovanie, prípadne sanáciu. Environmentálne záťaže v území môžu negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Obce Krná – „Protipovodňové opatrenia – rigoly“ a Utekáč -„Protipovodňové opatrenia“ neboli identifikované v Pláne manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky ako oblasti, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný jeho výskyt. Upozorňujeme, že z Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu byť financované iba projekty protipovodňových opatrení zahrnuté v Pláne manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky. Pre projekty v Pláne manažmentu povodňového rizika platí podmienka, že navrhnuté opatrenia nesmú mať odhadnuté výdavky na prípravu, realizáciu, prevádzku, údržbu a opravy počas celého predpokladaného obdobia životnosti vyššie, ako sú odhadnuté povodňové škody, ktoré by mohli spôsobiť povodne na dotknutom území počas rovnakého obdobia bez realizácie opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Svahové deformácie: V okrese Poltár je zaregistrovaných 45 svahových deformácií, predovšetkým typu zosúvania s rôznym stupňom aktivity. Územie s existujúcimi svahovými deformáciami je zaradené z hľadiska stability svahov (Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 2006)) do rajónu nestabilných území so stredným stupňom náchylnosti územia k aktivizácií, resp. vzniku nových svahových deformácií vplyvom prírodných podmienok. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Pri formulovaní stanovísk ku prezentovaným opatreniam pristupujeme v dobrej viere, že zabezpečenie podpory na jednotlivé aktivity bude plne v súlade s podmienkami poskytovania nenávratných finančných príspevkov v zmysle PRV a operačných programov. MPRV SR teda v prvom rade vytvorí podmienky pre to, aby sa mohli subjekty o spolufinancovanie indikatívnych projektov uchádzať. Odôvodnenie: MPRV SR nevie a nemôže garantovať schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na konkrétne aktivity. Ako gestor PRV, IROP a programov cezhraničnej spolupráce však vykoná všetky oprávnené kroky tak, aby boli vytvorené optimálne podmienky pre efektívnu podporu najmenej rozvinutých regiónov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) V celom texte žiadame slová "katastri obce" nahradiť slovami "katastrálnom území obce". Odôvodnenie: Vo vlastnom materiáli sa nesprávne uvádza "v katastri obce Kalinovo". V Slovenskej republike existuje len jeden kataster nehnuteľností, ktorý tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území (§ 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam /katastrálny zákon/ v znení neskorších predpisov). Vzhľadom k tejto skutočnosti je potrebné upraviť predmetný text na "v katastrálnom území obce Kalinovo". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V bode Integrácia existujúcich rezortných programov -úloha z uznesenia č. 476/2015 žiadame vypustiť bod C 30 : vytvoriť podmienky na zapojenie UoZ, predovšetkým v NRO, do prác na čistení a základnej obnove hydromelioračných kanálov a priepustov v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, ktoré nebudú súčasťou investičného projektu revitalizácie hydromelioračných sústav. Odôvodnenie: Hydromeliorácie , š.p. vytvorí podmienky na zapojenie UoZ, predovšetkým v NRO, do prác na čistení a základnej obnove hydromelioračných kanálov a priepustov v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, ktoré nebudú súčasťou investičného projektu revitalizácie hydromelioračných sústav, po zabezpečení finančných prostriedkov, keďže štátny podnik finančnými zdrojmi na tento účel nedisponuje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 9 v prvej vete hore hneď za odrážkou vypustiť slová „aj Pedagogicko-psychologická poradňa“ a nahradiť ich slovami “elokované pracovisko Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci“. Dôvod: Skutočný názov subjektu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) MZ SR žiada o vypustenie IROP, ako predpokladaného zdroju financovania Opatrenia D.1. Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. Metodika oprávnených nákladov a iné podmienky čerpania IROP na predmetné účely ešte nie je sfinalizované. Nesúhlasíme preto s uvádzaním IROP ako predpokladaný zdroj finančných prostriedkov Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Str. 18, systémové opatrenie B.3.1 odstrániť „CLLD“ z Predpokladaného financovania Odôvodnenie: CLLD nie je samostatný operačný program, ale multifondový prístup LEADER, ktorý je implementovaný prostredníctvom miestnych akčných skupín. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 21 v Aktivite B.5.2. Zriadenie a činnosť tréningového centra žiadame nasledovné nové znenie prvého a druhého odseku: „Tréningové centrum je subjekt, ktorý zabezpečuje ďalšie vzdelávanie dospelých v súlade s ustanoveniami zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tréningové centrum je vzájomne prepojené najmä so sociálnymi podnikmi pracovnej integrácie, kde sa vykonáva príprava na výkon jednoduchých pracovných činností. Cieľovou skupinou v týchto centrách sú najmä znevýhodnení uchádzači o zamestnanie. Vzdelávanie bude realizované s dôrazom na získavanie praktických zručností. Sociálny podnik v spolupráci so vzdelávacou inštitúciou organizuje činnosť tréningového centra. Praktický výcvik sa zvyčajne realizuje v priestoroch vhodných na zabezpečenie daného vzdelávacieho programu/modulu vzdelávania (sociálny podnik alebo iný zmluvný inštitút – kde sú splnené materiálno–technické podmienky na výkon praxe) a teoretická príprava zvyčajne v priestoroch SOŠ alebo vzdelávacej inštitúcie. Teoretickú prípravu ďalšieho vzdelávania zabezpečuje vzdelávacia inštitúcia. Tréningové centrum plní úlohu rekvalifikácie UoZ pre ÚPSVR SR.“ V tabuľke: - v riadku „Kľúčoví partneri“ odporúčame SOŠ uviesť až na konci nakoľko bude zabezpečovať iba prípadné teoretické vyučovanie. - v riadku Prijímateľ RP žiadame slová „Spojená škola v Poltári“ nahradiť slovami „Obec Utekáč“ nakoľko zakladateľom TC nebude SOŠ ale obec Utekáč, čo je uvedené na strane 43 v zásobníku projektov k aktivite B.5.2 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 22 v Aktivite C1.1. Zriadenie Regionálneho centra vzdelávania / COVP pri SOŠ žiadame nasledovné nové znenie prvého odseku (charakteristika regionálneho centra vzdelávania): „Stredná odborná škola môže popri svojom názve používať aj označenie „Regionálne centrum vzdelávania“, ak poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných študijných a učebných odboroch a akreditované programy ďalšieho odborného vzdelávania, ktoré promptne reagujú na aktuálnu potrebu trhu práce vo vybraných oblastiach hospodárstva a služieb v danom okrese. Regionálne centrá vzdelávania sú určené pre prípravu budúcich živnostníkov a prípravu budúcej kvalifikovanej pracovnej sily pre malé a stredné podniky. Cieľovou skupinou sú jednotlivci, ktorí majú záujem o doplnenie, obnovenie, rozšírenie alebo prehĺbenie kvalifikácie alebo nadobudnutie novej čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie. Regionálne centrum vzdelávania musí mať vybavené učebné priestory a dielne praktického vyučovania súčasnou modernou technikou nevyhnutnou pre danú kvalifikáciu.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov, v časti 10. Poznámky, v druhej vete „Prípadné výdavky súvisiace s vypracovaním Akčného plánu a jeho monitorovaním, činnosťou Rady pre rozvoj okresu Revúca, poskytovaním podpory, ako aj investičnej pomoci budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých kapitol ministerstiev na príslušný rozpočtový rok.“ žiadame doplniť, či uvedené výdavky vyplývajúce z realizácie akčného plánu budú dodatočne zohľadnené v rozpočte kapitoly školstva v danom rozpočtovom roku Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v úlohe uvedenej v časti materiálu VI. Integrácia už existujúcich rezortných programov, resp. prierezových programov a návrh odstránenia prekážok na ich využívanie, na str. 37 v predposlednej odrážke, ktorá vyplýva z uznesenia vlády SR č. 476/2015, bodu C.38: Žiadame slová „zabezpečiť zvýšenie dotácie na žiaka pre využívanie rekreačných zariadení v NRO o 50 €“ z dôvodu nepresne definovanej úlohy nahradiť slovami „zabezpečiť zvýšenie dotácie na žiaka poskytovanej vo forme príspevku do školy v prírode v NRO o 50 EUR“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V časti G. Systémové opatrenie na území SR žiadame vypustiť bod G.6 „Zmeniť spôsob financovania školstva za účelom zvýšenia kvality vzdelávania“. Dôvod: Takto formulovanú úlohu je potrebné riešiť na celoslovenskej úrovni a nie len v jednom okrese. Znenie tejto úlohy sa nenachádza v Akčných plánoch predchádzajúcich NRO. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Aktivita D4.1, ktorá sa týka vybudovania a modernizácie cestnej infraštruktúry prostredníctvom IROP je možná len v prípade, ak sa aktivity budú týkať rekonštrukcie a modernizácie ciest II. a III. triedy, prípadne ciest I. triedy s cieľom zlepšenia dostupnosti infraštruktúry TEN-T. Aktivity uvedené v akčnom pláne nezodpovedajú oprávnenosti z IROP a preto žiadame z predpokladaného financovania vylúčiť IROP. Odôvodnenie: Upozorňujeme, že financované v rámci investičnej priority IROP 1.1 budú projekty orientované na: rozvoj miestnych/regionálnych plánov udržateľnej mobility ako predpokladu pre všetky nasledujúce navrhované intervencie do dopravného systému; rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy); výstavbu nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy) a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti C. Vzdelanie, flexibilita a kariéra Opatrenie C.1 Podpora účasti na CŽV prostredníctvom existujúcich subjektov Aktivita C.1.1 Zriadenie Regionálneho centra vzdelávania /COVP pri SOŠ Aktivita C.1.2 Podpora investícií do predprimárneho a primárneho vzdelávania Aktivita C.1.3 Rozvoj pilotného modelu procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v regióne s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní vzdelávacích výsledkov Popis navrhovaných aktivít je veľmi všeobecný a na jeho základe nie je možné jednoznačne stanoviť možnosti podpory z OP ĽZ, resp. konkrétnych prioritných osí OP ĽZ (keďže tento operačný program implementujú tri rezorty – MPSVR SR, MŠVVaŠ SR a MV SR). Je nevyhnutné poznať detailnejší popis aktivít, nakoľko MŠVVaŠ SR ako SO pre prioritnú os Vzdelávanie OP ĽZ vidí možnosť čiastočne podporiť uvedené opatrenia/aktivity v rámci tejto prioritnej osi, avšak navrhujeme, aby predkladateľ AP spresnil nasledovné: - detailnejší popis toho, o aký typ aktivít ide; - stanovenie cieľovej skupiny; - stanoviť deliace línie medzi prioritnými osami OP ĽZ v gescii MŠVVaŠ SR a v gescii MPSVR SR, resp. MV SR (predovšetkým v prekrývaní aktivít a cieľových skupín); - oprávnenosť žiadateľa; - oprávnenosť výdavkov vo vzťahu k opatreniam, ktoré chce predkladateľ jednotlivými aktivitami realizovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu v časti C. Vzdelanie, flexibilita a kariéra - Nakoľko akčný plán obsahuje iba všeobecné informácie o navrhovaných aktivitách a projektoch, vzhľadom na postupy stanovené v rámci európskych investičných a štrukturálnych fondov a skutočnosť, že podporené aktivity musia byť v súlade s nastavením operačného programu a konkrétnych výziev, nie je možné v súčasnosti jednoznačne potvrdiť možnosť poskytnutia podpory všetkých navrhovaných aktivít v rámci operačného programu ĽZ, prioritná os Vzdelávanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti C. Vzdelávanie, flexibilita, kariéra aktivity: C.1.1., C.1.2., C.1.3. a v časti VI. Integrácia existujúcich rezortných programov, resp. prierezových programov a návrh odstránenia prekážok na ich využívanie: • zabezpečiť podporu tvorby elokovaných pracovísk stredných odborných škôl v NRO, ktoré zvyšujú začlenenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do ďalšieho výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšujú uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, • zabezpečiť podporu zapájania základných a stredných škôl do národných projektov z OP ĽZ, najmä so zreteľom na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v NRO, • pripraviť zvýšenie paušálu na žiaka v systéme duálneho vzdelávania pre NRO, • zohľadniť NRO pre pilotovanie národných projektov z OP ĽZ na podporu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, • zohľadniť odstraňovanie havarijných stavov na školách v NRO, • zabezpečiť zvýšenie dotácie na žiaka poskytovanej vo forme príspevku do školy v prírode v NRO o 50 EUR. Žiadame explicitne uviesť kvantifikáciu dopadu úlohy na štátny rozpočet kapitoly školstva v jednotlivých rozpočtových rokoch 2016-2020. Zároveň žiadame o presné uvedenie účelu úlohy, keďže zo všeobecného názvu nie je zrejmé, či zákon umožňuje jej financovanie Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V rámci celého materiálu žiadame upraviť formulácie navrhovaných systémových opatrení a kľúčových aktivít Akčného plánu rozvoja okresu Poltár, ktorých zdrojom financovania je navrhovaný PRV a zároveň gestorom (kľúčovým partnerom) určené MPRV SR tak, aby z jednotlivých formulácii nevyplývala povinnosť PRV na podporu konkrétnych navrhovaných projektov. Žiadame aby boli jednotlivé systémové opatrenia a kľúčové aktivity, na ktoré sa vzťahuje plánovaný zdroj financovania PRV, formulované v nasledovnom zmysle: „Vytvoriť podmienky pre možnosť podpory......“. Konkrétne ide o opatrenia s označením B.2, B.4. Odôvodnenie: Zabezpečenie takejto podpory nie je v súlade s podmienkami poskytovania nenávratných finančných príspevkov, podporu z PRV nie je možné garantovať, ide o transparentný súťažný výber projektov. V prípade neakceptovania tejto úpravy žiadame odstrániť PRV ako zdroj financovania a MPRV SR ako gestora v častiach dokumentu, ktoré sa vzťahujú na uvedené aktivity. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) BBSK nesúhlasí s tým, aby Spojená škola v Poltári bola prijímateľom regionálneho príspevku na predmetnú aktivitu, z čoho by vyplývalo, že by mala byť aj zriaďovateľom predmetného tréningového centra. Spojená škola Poltár na základe predchádzajúcich rokovaní prisľúbila len vyčlenenie a prenájom priestorov na zriadenie centra a v prípade záujmu tréningového centra mu bude poskytovať vzdelávacie služby na základe bežných obchodných vzťahov. Žiadame upraviť text týkajúci sa tréningového centra v zmysle vyššie uvedeného a vypustiť „SOŠ“ a „VUC“ z „Kľúčových partnerov“ aktivity v predmetnej tabuľke. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) Zároveň žiadame opraviť „4 vytvorené pracovné miesta“ na „0“ vytvorených pracovných miest, pretože finančná podpora centra odborného vzdelávania bude slúžiť na modernizáciu zastaraného vybavenia školy a prispôsobenie vzdelávacieho procesu potrebám a nie je predpoklad, že by sa výkony školy zvýšili natoľko, že by bolo potrebné zamestnať nových pracovníkov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) Názov strednej odbornej školy v Poltári (v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK) je „Spojená škola“, preto žiadame v texte a v tabuľke k danej aktivite nahradiť výraz „SOŠ“ správnym názvom tejto školy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) v bode B.5, D.4 a E.1 žiadame vypustiť „VÚC“ a „BBSK“, pretože sa Banskobystrický samosprávny kraj nebude priamo podieľať na daných aktivitách. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) v tabuľkách žiadame vypustiť „BBSK“ z „Kľúčových partnerov“, pretože BBSK sa nebude priamo podieľať na realizácii projektov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) (Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti) v tabuľkách žiadame vypustiť „BBSK“ z „Kľúčových partnerov“, pretože BBSK sa nebude priamo podieľať na realizácii projektov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) Zlepšiť energetickú efektívnosť - v tabuľkách žiadame vypustiť „BBSK“ z „Kľúčových partnerov“, pretože BBSK sa nebude priamo podieľať na realizácii projektov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) BBSK odporúča: 1. Prehodnotiť uvedenie jednotlivých operačných programov v tabuľkách jednotlivých aktivít akčného plánu ako predpokladané zdroje financovania v nadväznosti na relevantnosť aktivít s prioritami a opatreniami príslušných operačných programov. 2. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s VÚC komplexne prehodnotiť budovanie centier odborného vzdelávania v NRO v nadväznosti na počty žiakov, možnosti, počty a štruktúru škôl a ich budúcu udržateľnosť a v nadväznosti na požiadavky trhu práce. 3. Poskytnúť metodickú podporu pri budovaní centier odborného vzdelávania v NRO zo strany riadiaceho orgánu pre IROP - MPRV SR a MŠVVŠ SR v nadväznosti na všeobecné nariadenie EK týkajúce sa projektov, ktoré budú generovať príjmy využívaním technológií a zariadení nakúpených z EŠIF (fungovanie školských podnikov, odborné vzdelávanie pre ÚPSVaR alebo konkrétnych zamestnávateľov). 4. Prehodnotiť využitie dlhodobo etablovaných poradenských, informačných a vzdelávacích centier (RRA, CPK, ...) pôsobiacich v NRO a financovaných v prevažnej väčšine z verejných zdrojov namiesto vytvárania nových poradenských a informačných centier a zabezpečiť efektívnejšiu participáciu existujúcich administratívnych kapacít na úrovni riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov pri metodickom usmerňovaní prijímateľov NFP pri realizácii aktivít akčných plánov NRO. 5. Prehodnotiť navrhnuté aktivity a zámery akčných plánov v nadväznosti na reálnu tvorbu pracovných miest a odstraňovanie regionálnych disparít v NRO v zmysle zákona 336/2015 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) F.1 - žiadame úplne vypustiť celý text týkajúci sa ciest a cyklotrasy F.2 - F.3 - odporúčame text preformulovať v zmysle rokovaní k predchádzajúcim akčným plánom najmenej rozvinutých okresov F.4 - žiadame celý text vypustiť, pretože Zastupiteľstvo BBSK už v r. 2016 schválilo Koncepciu rozvoja cestovného ruchu BBSK. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) bez pripoienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail