LP/2016/809 Akčný plán rozvoja okresu Revúca

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V časti IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia akčného plánu v časti "Prehľad priorít, opatrení a kľúčových aktivít Akčného plánu okresu" v časti E.1 je potrebné vypustiť slová "MK SR". Odôvodnenie: Zosúladenie s uplatnenými zásadnými pripomienkami. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Z časti VII. „Integrácia existujúcich rezortných programov“ - z uznesenia č. 45/2016 ôsmej odrážky žiadam vypustiť slová „legislatívne návrhy a“. Odôvodnenie: Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je toho názoru, že tézy a zámery „Akčného plánu rozvoja okresu Revúca“ v kontexte problematiky verejného obstarávania možno účinne napĺňať v rámcoch zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „nový zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený 18. novembra 2015, zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 3. decembra 2015 a ktorý nadobudol účinnosť 18. apríla 2016. Jedným z významných opatrení, ktoré nový zákon o verejnom obstarávaní priniesol a ktoré zapadajú do konceptu akčných plánov, bolo zvýšenie finančných limitov pre podlimitné zákazky, čím sa podporili aj sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní. Zvýšením spodnej hranice finančných limitov pre podlimitné zákazky sa zvýšilo finančné rozpätie pre režim zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami. Práve v režime zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami možno intenzívnejšie podporovať regionálnych dodávateľov prostredníctvom procesu verejného obstarávania za súčasného dodržania pravidla, aby vynaložené náklady boli primerané jeho kvalite a cene. Nový zákon o verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou priniesol zvýšenie niektorých finančných limitov. Pri stavebných prácach sa zvýšila spodná hranica pre podlimitnú zákazku zo súčasných 30 000 € na 70 000 € a pri tzv. sociálnych službách a iných osobitných službách (uvedených v prílohe č. 1 nového zákona o verejnom obstarávaní) sa upravila spodná hranica pre finančný limit podlimitnej zákazky z pôvodných 20 000 € na 200 000 €. Je potrebné uviesť, že otázka úpravy finančných limitov v novom zákone o verejnom obstarávaní je výsledok konsenzu subjektov na úrovni ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy ako aj sociálnych partnerov. Nový zákon o verejnom obstarávaní prináša aj ďalšie významné inštitúty, ktorých aplikácia v procese verejného obstarávania môže významným spôsobom prispieť k prirodzenej hospodárskej a sociálnej inklúzií okresu Revúca. Ide napríklad o úpravu inštitútu tzv. delenia zákaziek, ktorého cieľom je delenie väčších zákaziek na menšie časti, čím sa má v konečnom dôsledku zabezpečiť väčšia účasť malých a stredných podnikateľov a regionálnych dodávateľov v procese verejného obstarávania. V rámci novej právnej úpravy sa taktiež významne posilňuje používanie sociálnych a environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní, ktoré možno uplatňovať viacerými prístupmi, a to - ich zohľadnením pri opise predmetu zákazky, - zohľadním sociálnych otázok alebo environmentálnych aspektov v hodnotiacich kritériách zadávania zákazky (možnosť hodnotiť napr. zamestnávanie znevýhodnených osôb akými sú napríklad dlhodobo nezamestnaní), - dodržiavaním konkrétnych sociálnych a environmentálnych požiadaviek pri plnení zákazky, ktoré sú obsahom zmluvných podmienok. Na základe vyššie uvedeného odôvodnenia bol na rozporovom konaní uskutočnenom k návrhom „Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov“ a „Akčného plánu rozvoja okresu Svidník“ dňa 11. 8. 2016 za účasti predsedníčky úradu odstránený identický rozpor a to tým, že úlohu úradu ohľadne vypracovania legislatívy k verejnému obstarávaniu je potrebné účinnosťou nového zákona o verejnom obstarávaní považovať za splnenú. Zároveň bolo dohodnuté, že v návrhoch ďalších Akčných plánov bude táto úloha úradu riešená osobitnou poznámkou uvedenou v predmetných materiáloch. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V časti I. Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu Revúca, str. 10, piaty odsek, navrhujeme doplniť šiesty odsek: Vlastníci národných kultúrnych pamiatok v okrese Revúca sa budú uchádzať o získanie finančnej dotácie v programe Obnovme si svoj dom, predložením vypracovaných projektov (Hrad Muráň, Kaštieľ Coburgovcov). MK SR v spolupráci s MPSVR SR na základe dotačného programu Obnovme si svoj dom a v súvislosti s národným projektom Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva, podporuje obnovu národných kultúrnych pamiatok. Zároveň sa vytvárajú pracovné príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí participujú na obnove týchto pamiatok, čím sa znižuje nezamestnanosť v Revúckom okrese. Zapojením nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva sa zvyšuje ich kvalifikácia a tiež obnovou pamiatok narastá atraktivita destinácií cestovného ruchu. Odôvodnenie: Medzirezortný projekt prináša viaceré benefity, pričom je dôležité zabezpečiť jeho kontinuálne viacročné fungovanie. V súčasnosti sa začiatok realizácie projektu každý rok oneskoruje z administratívno-formálnych dôvodov a nie je zabezpečené ani pokračovanie projektu po roku 2018. V rámci projektu bolo zamestnaných: Hrad Muráň v roku 2013 - 20 uchádzačov o zamestnanie v roku 2014 - 17 uchádzačov o zamestnanie v roku 2015 - 18 uchádzačov o zamestnanie v roku 2016 - 18 uchádzačov o zamestnanie Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave v roku 2015 - 13 uchádzačov o zamestnanie v roku 2016 - 13 uchádzačov o zamestnanie Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že predpokladaný pozitívny vplyv súvisiaci s možným zvýšením daňových príjmov a pod. nie je možné v súčasnosti kvantifikovať. Zároveň beriem na vedomie, že prípadné výdavky na vypracovanie akčného plánu, monitorovanie, činnosť Rady pre rozvoj okresu Revúca, poskytovanie podpory a pod. budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok (tieto výdavky nie je možné jednoznačne kvantifikovať podľa subjektov, programov a zdrojov krytia). Výdavky súvisiace s poskytovaním regionálneho príspevku sú rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V časti Opatrenie D.1 Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky, na str. 36 v časti "Obecný sociálny podnik Jelšava" za slová "starostlivosť o kultúrne pamiatky" odporúčame doplniť tieto slová: "možnosť zriadenia dielne tradičných stavebných remesiel (napr. stolárskej a zámočníckej), prostredníctvom ktorej by bolo možné zabezpečiť postupnú opravu pamiatok na požadovanej remeselnej úrovni a zároveň zvýšiť kvalifikáciu nezamestnaných," Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) str. 30 - Žiadame v tabuľke k Opatreniu C.2.1 Vybudovanie podpornej infraštruktúry pre vzdelávanie opraviť „18 vytvorených pracovných miest“ na „0“ vytvorených pracovných miest, pretože finančná podpora centra odborného vzdelávania bude slúžiť na modernizáciu zastaraného vybavenia škôl a prispôsobenie vzdelávacieho procesu potrebám a nie je predpoklad, že by sa vzdelávacie výkony zvýšili natoľko, že by bolo potrebné zamestnať nových pracovníkov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V úlohe B.4. pre ministra financií je potrebné vypustiť text: „a zároveň uskutočniť transfer finančných prostriedkov na účet Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s ročnou periodicitou aj pre obdobie 2016 – 2020“. Z kapitoly Všeobecná pokladničná správa sa zdroje uvoľňujú rozpočtovým opatrením. Zároveň je potrebné upraviť termín plnenia úlohy na termín „priebežne do roku 2020“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti B. pri aktivitách B.1.1. (str. 21), B.1.2 (str. 23) a v časti D. pri aktivite D.2.2. (str. 38) je potrebné uviesť v rámci predpokladaných zdrojov financovania aj regionálny príspevok, keďže sa s ním pri týchto aktivitách uvažuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecne: V materiáli chýbajú presnejšie informácie o sociálnych službách, ktoré sú poskytované alebo zabezpečované v územnom celku. Viacero zariadení sociálnych služieb, ktoré sa navrhujú zriadiť je v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku a nie je zrejmé na akom základe bola určená potreba ich zriadenia, či takáto potreba vyplýva z komunitného plánu sociálnych služieb alebo je v súlade s koncepciou rozvoja sociálnych služieb vypracovanou vyšším územným celkom. V materiáli absentujú informácie o druhovosti sociálnych služieb – sociálne služby krízovej intervencie, sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, podporné služby. Taktiež nie je obsiahnutá oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 3 – v druhom odseku požadujeme prvé dve vety nahradiť textom: „Dôvodom zaradenia okresu Revúca medzi najmenej rozvinuté okresy je dlhodobo vysoká miera evidovanej nezamestnanosti. Jej výška sa k 31. decembru v období rokov 2012 – 2015 pohybovala medzi 32,55 % a 19,97 %, kým za rovnaké obdobie bola miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v rozpätí 14,44 % - 10,63 % (UPSVaR,2016). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 9 – v predposlednom odseku žiadame nahradiť slovné spojenie „domov dôchodcov“ slovným spojením „zaradenie pre seniorov“ a slovné spojenie „sociálnych zariadení“ nahradiť slovným spojením „zariadení sociálnych služieb“. Odôvodnenie : Zosúladenie terminológie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 23 - v aktivite „B.1.2 Podpora projektov z oblasti spracovania dreva a výrobkov z dreva a korku“ požadujeme spomedzi kľúčových partnerov vyňať MPSVR SR a z predpokladaných zdrojov financovania OP ĽZ. Odôvodnenie: Spomedzi uvedených indikatívnych projektov nie je zrejmé, o akú podporu v rámci OP ĽZ by malo ísť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 26 – v aktivite „B.2.3 Vytvorenie podmienok pre možnosť podpory minimálne 10 projektov rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu“ požadujeme spomedzi kľúčových partnerov vyňať MPSVR SR a nahradiť miestne príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 20 – v aktivite A.3 Centrum poradenstva a podpory podnikania v spolupráci s mestom Revúca, v predposlednej vete prvého odseku navrhujeme slovné spojenie „Úradom práce“ nahradiť plným oficiálnym názvom miestne príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Na str. 19 – navrhujeme preformulovať odrážky 4 a 5 nasledovne: „- konzultačné a poradenské služby pri príprave projektov a písaní projektových žiadostí, hodnotenie a monitoring projektov“ „- projektový manažment“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 7 – v tabuľke č. 7 Miera evidovanej nezamestnanosti požadujeme uviesť, že uvedené hodnoty sú k 31. decembru daného roka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Vami uvádzanú informáciu o národnostnej štruktúre obyvateľstva (strana č.6, posledný odsek) podľa SOBD 2011 navrhujeme aktualizovať, keďže všetky hodnoty uvádzaných národností sú dostupné aj pre rok 2015. Navrhovanú opravu zasielame spolu s touto pripomienkou.   Obyvateľstvo podľa národností v okrese Revúca (2015)*: slovenská národnosť: 67,4% maďarská národnosť: 19,4% rómska národnosť: 6,1% ostatné národnosti: 7,1%   *Zdroj: Štatistický úrad SR, DATAcube 2016 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) V Tabuľke č.1 Sídelná štruktúra okresu Revúca k 31.12.2015, na str.4 odporúčame opraviť údaje do nasledujúceho znenia: počet obyvateľov v mestách* 22 967, percentuálny podiel obyvateľstva v mestách 57% počet obcí do 100 obyvateľov 5, počet obcí od 101 do 500 obyvateľov 22, počet obyvateľov v obciach 17 157, percentuálny podiel obyvateľstva v obciach 43 %. *Počet obyvateľov v mestách k 31.12.2015:           Rožňava – 12 466                                                                                    Tornaľa – 7 310                                                                                    Jelšava – 3 191   Zdroj: Štatistický úrad SR, DATAcube 2016 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Na str. 43 AP okresu Revúca odsek „Výstavba stolnotenisovej haly“, celý odsek vypustiť a nahradiť textom: Rekonštrukcia umelej ľadovej plochy v meste Revúca – cieľom projektového zámeru je rozšírenie možností pre športové vyžitie obyvateľov mesta i návštevníkov okresu. Existujúci športový objekt, v súčasnosti mimo prevádzky, ktorého havarijný stav je kritizovaný obyvateľmi mesta sa zrekonštruuje z väčšej časti zo zdrojov rozpočtu mesta Revúca. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Na str. 8, v posledom odseku, odporúčame prvú vetu daného odseku precizovať do znenia: ,,Priemerná nominálna mzda zamestnanca (za podniky s 20 a viac zamestnancami) v okrese v roku 2014 bola 764 EUR, čo je len 91,3 % z priemernej mzdy v Banskobystrickom kraji (837 EUR) a len 79,8 % z priemernej mzdy na Slovensku (957 EUR)." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame o zjednotenie odkazovania sa na finančný zdroj z investičnej pomoci podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Zosúladenie formulácie v celom texte. (napr. str. 21 a str. 23) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Na strane 4, odsek 3, odporúčame opraviť údaj vyjadrujúci podiel obyvateľstva žijúceho v mestách okresu v percentuálnom vyjadrení na hodnotu 57,2%. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) V Tabuľke č.3, na str. 6 je rok 2011 chybne uvádzaný ako rok 20111. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Navrhujeme doplnenie predpokladaného zdroja financovania aj investičnú pomoc v zmysle zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: V rámci indikatívnych projektov je zamýšľaný projekt „Technologické centrum pre spracovanie surovín“. Uvedený projekt by sa mohol uchádzať o získanie investičnej pomoci. Upozorňujeme, že poskytnutie investičnej pomoci nie je právne nárokovateľné a MH SR má kompetenciu podporiť iba tie investičné zámery, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, prejdú procesom schvaľovania investičnej pomoci a na pridelenie pomoci udelí súhlas vláda SR. Uvedený druh predpokladaného financovania, by v prípade splnenia požiadaviek podľa stanoveného zákona, mohol byť zdrojom aj pre iné indikatívne projekty spadajúce pod túto aktivitu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame o vypustenie odrážky 5 (ďalšie návrhy). Odôvodnenie: Poskytovanie štátnej pomoci v zmysle zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo upravované v zmysle zvýhodnenia NRO, ako aj MSP. Zákonom bola prispôsobená výška intenzity pomoci v súlade s EÚ legislatívou. V tomto zmysle vnímame uvedené opatrenia v tejto chvíli za splnené. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
APRG (Agentúra pre rozvoj Gemera) Str.20 Opatrenie A.3 Centrum poradenstva a podpory podnikania v spolupráci s mestom Revúca – požadujeme ODSTRÁNIŤ TEXT - Centrum bude zároveň podporovať aj rozvoj aktívneho občianstva a podnikateľského myslenia vrátane sociálneho podnikania. Súčasťou projektu budú i expertné prednášky a príhovory podnikateľov a podnikateliek roka, zahraničných a slovenských odborníkov z praxe a celoslovensky úspešných podnikateľov a zároveň z tabuľky pod textom ZMENIŤ text v riadku Z toho výška RP: 440 tis EUR na 300 tis EUR. Zároveň žiadame pridať na str. 29 bod C1.1 v znení: Aktivita C.1.1 Podpora a rozvoj aktívneho občianstva a podnikateľského myslenia vrátane sociálneho podnikania V tomto projekte ide o vzdelávací a tréningový program pre mladých z okresu Revúca, ktorý zahŕňa neformálne vzdelávanie v oblasti podnikania a sociálneho podnikania, doplnené o program regionálneho mentoringu a stáží v lokálnych podnikoch. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia z okresu Revúca, ktorí sa v rámci expertných tréningov vedených neformálnou a zážitkovou formou naučia, čo podnikanie znamená a ako vhodne sformulovať podnikateľský nápad v súlade s potrebami lokálneho trhu. Súčasťou projektu budú i expertné prednášky a príhovory podnikateľov a podnikateliek roka, zahraničných a slovenských odborníkov z praxe a celoslovensky úspešných podnikateľov. Projekt bude mať trvanie 4 roky, v rámci ktorého sa každý rok zaškolia noví mladí lídri, ktorí spoločne s predchádzajúcimi absolventmi, podnikateľmi, samosprávami a ostatnými zainteresovanými subjektmi budú tvoriť sieť ľudí s podnikateľským potenciálom. Spolu by sa malo vyškoliť v spolupráci s odborníkmi cca 120 mladých lídrov a zaktivizuje sa približne 15 podnikateľov, ktorí budú partnermi v rámci vzdelávacieho procesu. Projekt je navrhovaný financovať z regionálneho príspevku vo výške 140 tis. EUR a z vlastných zdrojov. Predpokladané zdroje financovania: RP a vlastné zdroje Celkový rozpočet: 150 tis. EUR Celková výška RP: 140 tis. € Z toho orientačne EŠIF/iné: 0 tis. EUR Kľúčoví partneri (gestori): Agentúra pre rozvoj Gemera Partneri: Úrad práce Revúca, MPSVR SR, , Rozvojová rada okresu, mestá a obce okresu, podnikatelia v okrese Termín realizácie: 2017-2020 Účel RP mzdové, prevádzkové a režijné náklady, odmeny školiteľom Prijímateľ RP Agentúra pre rozvoj Gemera Zároveň doplniť do tabuľky na str.46 bod C.1.1 Podpora a rozvoj aktívneho občianstva a podnikateľského myslenia vrátane sociálneho podnikania v nasledovnom znení C.1.1 Podpora a rozvoj aktívneho občianstva a podnikateľského myslenia vrátane sociálneho podnikania 140 0 20 40 40 40 Zdôvodnenie: Projekt v rámci tohto opatrenia bol podaný priamo Agentúrou pre rozvoj Gemera ako autorom myšlienky projektu a bol súčasťou predfinálneho návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Revúca. V dokumente predloženom do MPK sa tento projekt presunul do opatrenia A.3, kde je však prijímateľom RP mesto Revúca. Rovnako tak boli presunuté vyčlenené financie z RP do opatrenia A.3. Z uvedeného vyplýva že projekt predložený Agentúrou pre rozvoj Gemera by realizoval iný subjekt, ktorý by nebol autorom projektového zámeru a ktorý nepozná jeho jednotlivé aktivity, čo by mohlo mať vplyv na kvalitu výsledkov projektu ako aj jeho samotnú realizáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V zmysle pripomienky k aktivite B.1.1. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť. Odôvodnenie: V uvedenom ustanovení sa navrhuje podmieniť vydanie resp. obnovenie ťažbového povolenia na ďalšie obdobie pre ťažbu magnezitu ďalším rozvojom zamestnanosti v okrese. RÚZ s navrhovaným ustanovením zásadne nesúhlasí. Upozorňujeme, že spotreba magnezitu na výrobu jednej tony ocele neustále klesá, pričom v súčasnosti dosahuje približne 4kg na tonu. Pri poklese výroby ocele v roku 2015 o 60 mil. ton to znamená zníženie spotreby o 240 tis. ton ročne. Trh s magnezitom je pritom tvrdo konkurenčný (Rusko, Turecko, Grécko, Rakúsko, Španielsko a Slovensko) a ovplyvnený aj dovozom lacného magnezitu z Číny. Uvedená situácia vytvára u všetkých spracovateľov tlak na produktivitu práce. Preto navrhovaná formulácia môže spôsobiť ohrozenie výroby magnezitu v okrese Revúca (SMZ a.s. Jelšava a Slovmag a.s. Ľubeník). Uvedené spoločnosti pritom patria medzi najväčších zamestnávateľov v okrese. Uvedené ustanovenie je pritom samo o sebe vnútorne rozporné, nakoľko cieľom plánu je zvýšenie zamestnanosti. V prípade nevydania, resp. neobnovenia povolenia by však boli priamo ohrozené aj už existujúce pracovné miesta. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V časti E. 1 Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry na str.40 a 41 navrhujeme do „Zoznamu indikatívnych projektov“ navrhujeme doplniť ustanovenie, ktoré znie: "Obnova NKP Hrad Muráň - jedná sa o postupnú obnovu hradu realizovanú Obcou Muráň v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom, ktorá bola v rokoch 2013, 2014, 2015 a 2016 úspešným žiadateľom o dotáciu v dotačnom programe MK SR - Obnovme si svoj dom. Obnova je zameraná na postupnú konzerváciu autenticky zachovanej torzálnej architektúry s cieľom prezentovať pamiatku širokej verejnosti ako voľne prístupný kultúrno-turistický cieľ v lokalite Gemeru.". Odôvodnenie: Je dôležité udržať kontinuitu obnovy hradu ako pokračovanie projektu s pomocou nezamestnaných. Východiskové ciele obnovy sa postupne každým rokom napĺňajú a posúvajú tak pamiatku na prezentačnú úroveň. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) str. 31 - odstavec Regionálne centrum vzdelávania na SOŠ gen. Viesta, Revúca Z textu žiadame vypustiť poslednú vetu odstavca: „Centrum bude slúžiť ako rekvalifikačné centrum na SOŠ gen. Viesta na zabezpečenie kvalifikácie a rekvalifikácie pracovnej sily s nízkym stupňom získaného vzdelania.“ Zdôvodnenie: Učebné osnovy SOŠ nie sú prispôsobené na vzdelávanie osôb bez ukončeného základného vzdelania, resp. s ukončeným základným vzdelaním, no nespôsobilým k ďalšiemu vzdelávaniu v bežných učebných odboroch na SOŠ. (Nové zmodernizované tréningové centrum pri SOŠ bude zabezpečovať vyššiu kvalifikačnú úroveň vzdelávaných osôb.) Centrá odborného vzdelávania pri SOŠ môžu spolupracovať s tréningovými centrami uvedenými v aktivite C.2.2. len v určitom vzájomne odsúhlasenom rozsahu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Daným opatrením majú byť podporené projekty v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu, súčasťou je už aj navrhnutý indikatívny zoznam projektov. V texte k opatreniu, ako aj v priloženej tabuľke, je jednou z aktivít založenie odbytového združenia (resp. dvoch klastrov). V rámci indikatívneho zoznamu projektov nie je zmienka o takomto úmysle. Odporúčame uvedené v rámci tohto opatrenia vypustiť a prípadne ak vznikla potreba založenia takýchto klastrov, doplniť túto aktivitu pod opatrenia A.2 alebo A.3. Prípadne vytvoriť samostatnú aktivitu v rámci opatrenia B.1. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) Odporúčame: 1. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s VÚC komplexne prehodnotiť budovanie centier odborného vzdelávania v NRO v nadväznosti na počty žiakov, možnosti, počty a štruktúru škôl v jednotlivých okresoch vzhľadom na ich budúcu udržateľnosť a v nadväznosti na požiadavky trhu práce v danom území. 2. Poskytnúť metodickú podporu pri budovaní centier odborného vzdelávania v NRO zo strany riadiaceho orgánu pre IROP - MPRV SR a MŠVVŠ SR v nadväznosti na všeobecné nariadenie EK týkajúce sa projektov, ktoré budú generovať príjmy využívaním technológií a zariadení nakúpených z EŠIF (fungovanie školských podnikov, odborné vzdelávanie pre ÚPSVaR alebo konkrétnych zamestnávateľov). 3. Prehodnotiť využitie dlhodobo etablovaných poradenských, informačných a vzdelávacích centier (RRA, CPK, ...) pôsobiacich v NRO a financovaných v prevažnej väčšine z verejných zdrojov namiesto vytvárania nových poradenských a informačných centier a zabezpečiť efektívnejšiu participáciu existujúcich administratívnych kapacít na úrovni riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov pri metodickom usmerňovaní prijímateľov NFP pri realizácii aktivít akčných plánov NRO. 4. Prehodnotiť navrhnuté aktivity a zámery akčných plánov v nadväznosti na reálnu tvorbu pracovných miest a odstraňovanie regionálnych disparít v NRO v zmysle zákona 336/2015 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K časti G. k návrhu „zvážiť použitie dočasných špecifických ekonomických opatrení (investičných stimulov) pre NRO na zvýšenie atraktivity pre podnikateľské subjekty, najmä MSP (napr.: daňové prázdniny, zníženie/odpustenie odvodov ap.)“ na str. 45 uvádzam, že je potrebné bližšie špecifikovať, o aké špecifické ekonomické opatrenia týkajúce sa napr. daňových prázdnin sa jedná, či sa jedná o daňové prázdniny aj vo veci uplatňovania DPH. Vo všeobecnosti uvádzam, že uplatňovanie DPH je upravené Smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „Smernica o DPH“). Zavedenie možnosti daňového zvýhodnenia v oblasti DPH je možné len v súlade so Smernicou o DPH a nie je možné sa od nej odkloniť. Zároveň uvádzam, že prípadné prijatie opatrení je v súlade so Smernicou o DPH možné uplatňovať len celoplošne pre celé územie SR a nie len regionálne pre určitý vybraný okres, ako je to navrhnuté v uvedenom opatrení. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Do materiálu v rámci textu na str. 9 je vhodné doplniť informácie o študijných odboroch na stredných odborných školách v okrese. Navrhujeme aj doplnenie očakávaných študijných odborov, ktoré by bolo potrebné rozvíjať pre lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce. Odôvodnenie: Informácia bližšie spresní aktuálne zameranie stredných odborných škôl, a budúce potreby. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Str. 36 – v opatrení „D.2 Podpora rozvoja sociálnych služieb“ prosíme špecifikovať o aké sociálne služby ide, nakoľko nie je možné posúdiť oprávnenosť finančných výdavkov v rámci OP ĽZ. V prípade, že ide o investičné náklady, ktoré nie sú oprávneným výdavkom v rámci OP ĽZ, žiadame OP ĽZ ako zdroj financovania vypustiť. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) môže poskytnúť finančné prostriedky v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení zákona č. 393/2012 Z. z. Uvedený zákon však presne upravuje podmienky za akých je možné dotáciu poskytnúť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) str. 31 - Aktivita C.2.2 - Vybudovanie minimálne 3 tréningových centier Žiadame preformulovať celý 3. odstavec k tejto aktivite, pretože BBSK nesúhlasí s tým, aby SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK organizovali činnosť tréningového centra/tréningových centier slúžiacich predovšetkým na prípravu pracovníkov pre sociálne podniky. SOŠ môžu spolupracovať s tréningovým centrom len pri určitom druhu vzdelávacieho procesu, príp. môžu tréningovému centru prenajímať priestory na základe bežných obchodných vzťahov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V texte k opatreniu na str. 20 žiadame nahradiť v tretej vete text „ako aj vypracovávať“ nasledovne: „pri vypracovávaní ŽoNFP“. Odôvodnenie: Centrum by malo poskytovať poradenské a konzultačné činnosti, taktiež má byť kontaktným bodom pre poskytovanie informácií o aktuálnych možnostiach poskytovaných dotácií. Samotné centrum by nemalo byť spracovateľom žiadostí. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K aktivite B.2.3 zriadenie múzea potápania Revúca (str.28) v spojení s opatrením E.1 Zlepšenie stavu kultúrnej infraštruktúry štvrtou zarážkou prvou časťou vety (str. 41), ktorá znie "Vybudovanie mestského múzea" a treťou časťou vety, ktorá znie: "Mestskej galérie v meste Tornaľa" upozorňujeme, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky neprispieva na zriadenie mestských múzeí ani na zriadenie mestských galérií, ani na ich vybudovanie a činnosť. Ak sa predpokladá ich financovanie prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je potrebné tieto aktivity vypustiť. V súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo kultúry SR môže poskytnúť finančné prostriedky právnickým osobám a fyzickým osobám iba prostredníctvom dotačného systému ministerstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za predpokladu, že žiadateľ patrí medzi oprávnených žiadateľov v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, podpora projektu zodpovedá podmienkam poskytovania dotácií niektorého z dotačných programov ministerstva a v rámci dotknutého dotačného programu sú k dispozícii voľné finančné zdroje. V tejto súvislosti si zároveň dovoľujeme upozorniť, že dotačný program Ministerstva kultúry SR , prostredníctvom ktorého boli podporované vybrané základné odborné činnosti múzeí na Slovensku (vedené v Registri múzeí a galérií SR podľa zákona č. 206/2009 Z. z.), prešla od roku 2016 z ministerstva kultúry na Fond na podporu umenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1.V materiáli v časti Opatrenie E.1 Zlepšenie stavu kultúrnej infraštruktúry na str. 41, v tabuľke v časti „Kľúčoví partneri“ žiadame vypustiť slová „MK SR“. 2.V súvislosti s predchádzajúcou pripomienkou žiadame v návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky v bode B. vypustiť slová „ministrovi kultúry“ a za bod B.6 vložiť nový bod B. 7, ktorý znie: „ministrovi kultúry B. 7 podporiť v rámci možností dotačného systému na rok 2016 vybrané projekty zamerané na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území okresu Revúca. priebežne do roku 2020.“. Odôvodnenie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky má dotačný program Obnovme si svoj dom na podporu obnovy národných kultúrnych pamiatok. Vlastník národnej kultúrnej pamiatky si môže podať žiadosť o dotáciu na obnovu pamiatky na základe výzvy uverejnenej na webovom sídle ministerstva na príslušný rok. Posúdenie žiadostí prebieha podľa zákonom určených podmienok Zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok podľa § 2 ods. 5 zákona o dotáciách. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nevie a nemôže vopred garantovať schválenie žiadostí o finančný príspevok na konkrétne aktivity, iba vytvoriť optimálne podmienky pre efektívnu podporu najmenej rozvinutých regiónov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V snahe o čo najefektívnejšiu podporu rozvoja okresu zdôrazňujeme, že OP VaI neumožňuje podporiť druh aktivity pokiaľ nepôjde o inovačný projekt. Nie je možné podporiť obstaranie technológie bez identifikovanej inovácie procesu, produktu alebo organizačnej inovácie. Niektoré projekty je však možné podporiť v zmysle zákona o investičnej pomoci. Odporúčame preto starostlivo posúdiť indikatívny zoznam navrhovaných projektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 15 vlastného materiálu, v siedmej zarážke zhora odporúčame slová „študijných odboroch“ nahradiť slovami „odboroch vzdelávania“. Dôvod: pôvodné znenie by vylučovalo učebné odbory, ktoré sú najviac požadované trhom práce. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 15 vlastného materiálu, vo ôsmej zarážke zhora odporúčame za slová „vzdelávania a“ vložiť slovo „vznik“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli Akčného plánu rozvoja okresu Revúca, v kapitole 1. Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu Revúca navrhujeme doplniť informáciu o aktuálnom stave životného prostredia z hľadiska existencie environmentálnych záťaží a svahových deformácií, ktoré ovplyvňujú životnú úroveň obyvateľstva, ako aj možnosti ďalšieho využitia územia okresu Revúca. 1. Environmentálne záťaže: V Informačnom systéme environmentálnych záťaží Slovenskej republiky evidujeme v okrese Revúca celkovo 13 environmentálnych záťaží, z ktorých 1 je environmentálna záťaž s vysokou prioritou ich riešenia: 6 pravdepodobných EZ (register A), 1 potvrdená EZ a sanovaná / rekultivovaná lokalita (register B a zároveň C) 7 sanovaných / rekultivovaných lokalít (register C) Pravdepodobná environmentálna záťaž s vysokou prioritou riešenia (K > 65): RA (002) / Magnezitovce - pesticídny sklad Na danej lokalite s vysokou prioritou riešenia bol v minulom roku v rámci projektu „Pravdepodobné environmentálne záťaže - Prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ financovaného z OP ŽP (2007 – 2013) vykonaný podrobný geologický prieskum životného prostredia. Podľa schváleného Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) je uvedená lokalita odporúčaná na monitorovanie, prípadne sanáciu. Environmentálne záťaže v území môžu negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia. 2. Svahové deformácie: V okrese Revúca je zaregistrovaných 68 svahových deformácií, predovšetkým typu zosúvania s rôznym stupňom aktivity. Územie s existujúcimi svahovými deformáciami je zaradené z hľadiska stability svahov (Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 2006)) do rajónu nestabilných území so stredným stupňom náchylnosti územia k aktivizácií, resp. vzniku nových svahových deformácií vplyvom prírodných podmienok. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 31 v Aktivite C.2.2. žiadame nasledovné nové znenie prvého druhého a tretieho odseku: „Tréningové centrum je subjekt, ktorý zabezpečuje ďalšie vzdelávanie dospelých v súlade s ustanoveniami zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tréningové centrum je vzájomne prepojené najmä so sociálnymi podnikmi pracovnej integrácie, kde sa vykonáva príprava na výkon jednoduchých pracovných činností. Cieľovou skupinou v týchto centrách sú najmä znevýhodnení uchádzači o zamestnanie. Vzdelávanie bude realizované s dôrazom na získavanie praktických zručností. Sociálny podnik v spolupráci so vzdelávacou inštitúciou organizuje činnosť tréningového centra. Praktický výcvik sa zvyčajne realizuje v priestoroch vhodných na zabezpečenie daného vzdelávacieho programu/modulu vzdelávania (sociálny podnik alebo iný zmluvný inštitút – kde sú splnené materiálno–technické podmienky na výkon praxe) a teoretická príprava zvyčajne v priestoroch SOŠ alebo vzdelávacej inštitúcie. Teoretickú prípravu ďalšieho vzdelávania zabezpečuje vzdelávacia inštitúcia. Tréningové centrum plní úlohu rekvalifikácie UoZ pre ÚPSVR SR.“ V tabuľke: - v riadku „Partneri“ na strane 32 odporúčame SOŠ uviesť až na konci nakoľko budú zabezpečovať iba prípadné teoretické vyučovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Pri formulovaní stanovísk ku prezentovaným opatreniam pristupujeme v dobrej viere, že zabezpečenie podpory na jednotlivé aktivity bude plne v súlade s podmienkami poskytovania nenávratných finančných príspevkov v zmysle PRV a operačných programov. MPRV SR teda v prvom rade vytvorí podmienky pre to, aby sa mohli subjekty o spolufinancovanie indikatívnych projektov uchádzať. Odôvodnenie: MPRV SR nevie a nemôže garantovať schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na konkrétne aktivity. Ako gestor PRV, IROP a programov cezhraničnej spolupráce však vykoná všetky oprávnené kroky tak, aby boli vytvorené optimálne podmienky pre efektívnu podporu najmenej rozvinutých regiónov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Str. 21, Aktivita B.1.1 Vytvorenie podmienok pre vznik minimálne 7 projektov z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu – odporúčame pridať PRV ako predpokladaný zdroj financovania. Odôvodnenie: Z textu dokumentu vyplýva, že PRV by mohol byť zdrojom financovania uvádzaných aktivít a rovnako je MPRV SR uvedené ako kľúčový partner. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 33 v časti Neinvestičné aktivity v druhej odrážke odporúčame slová „ psycho patologických“ nahradiť slovami „sociálno-patologických“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) MZ SR žiada o vypustenie projektu "Podpora zriadenia Centier zdravotnej starostlivosti - ide o vybudovanie aspoň dvoch centier komplexných zdravotných služieb pre seniorov (hospic, dom dôchodcov, rehabilitácia, opatrovateľské služby a pod.). z časti D.2.2 Rozšírenie siete poskytovateľov a zlepšenie kvality sociálnych a zdravotných služieb, zo zoznamu indikovaných projektov, ktoré budú kofinancované z IROP. Metodika oprávnených nákladov a iné podmienky čerpania IROP na predmetné účely ešte nie je sfinalizované. Nesúhlasíme preto s uvádzaním IROP ako predpokladaný zdroj finančných prostriedkov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Na str. 30 vlastného materiálu v aktivite C.2.1 žiadame nasledovné nové znenie prvého a druhého odseku: „Stredná odborná škola môže popri svojom názve používať aj označenie „Regionálne centrum vzdelávania“, ak poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných študijných a učebných odboroch a akreditované programy ďalšieho odborného vzdelávania, ktoré promptne reagujú na aktuálnu potrebu trhu práce vo vybraných oblastiach hospodárstva a služieb v danom okrese. Regionálne centrá vzdelávania sú určené pre prípravu budúcich živnostníkov a prípravu budúcej kvalifikovanej pracovnej sily pre malé a stredné podniky. Cieľovou skupinou sú jednotlivci, ktorí majú záujem o doplnenie, obnovenie, rozšírenie alebo prehĺbenie kvalifikácie alebo nadobudnutie novej čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie. Regionálne centrum vzdelávania musí mať vybavené učebné priestory a dielne praktického vyučovania súčasnou modernou technikou nevyhnutnou pre danú kvalifikáciu.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v úlohe uvedenej v časti materiálu VI. Integrácia už existujúcich rezortných programov, resp. prierezových programov a návrh odstránenia prekážok na ich využívanie, na str. 53 v predposlednej odrážke, ktorá vyplýva z uznesenia vlády SR č. 476/2015, bodu C.38: Žiadame slová „zabezpečiť zvýšenie dotácie na žiaka pre využívanie rekreačných zariadení v NRO o 50 €“ z dôvodu nepresne definovanej úlohy nahradiť slovami „zabezpečiť zvýšenie dotácie na žiaka poskytovanej vo forme príspevku do školy v prírode v NRO o 50 EUR“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Akčný plán okresu Revúca k celému textu: Nakoľko akčný plán obsahuje iba všeobecné informácie o navrhovaných aktivitách a projektoch, vzhľadom na postupy stanovené v rámci európskych investičných a štrukturálnych fondov a skutočnosť, že podporené aktivity musia byť v súlade s nastavením operačného programu a konkrétnych výziev, nie je možné v súčasnosti jednoznačne potvrdiť možnosť poskytnutia podpory všetkých navrhovaných aktivít v rámci operačného programu ĽZ, prioritná os Vzdelávanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) C. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE NEZAMESTNANÝCH, opatrenie C.2 Vybudovanie podpornej infraštruktúry pre vzdelávanie Aktivita C.2.1 Vytvorenie a dobudovanie 2 regionálnych centier vzdelávania/COVP Aktivita C.2.2 Vybudovanie minimálne 3 tréningových centier Aktivita C.2.3 Podpora investícií do predprimárneho vzdelávania a primárneho vzdelávania Aktivita C.2.4 Vytvorenie Klastra prípravy a vzdelávania pre trh práce Aktivita C.2.5 Rozvoj pilotného modelu procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v regióne s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní vzdelávacích výsledkov. - nakoľko vidíme čiastočnú možnosť podpory aktivity prostredníctvom OP ĽZ PO1, navrhujeme detailnejší popis aktivít, nakoľko informácie sú veľmi všeobecné. - z popisu aktivít nie je možné jednoznačne určiť, či uvedené aktivity budú môcť byť podporené z OP ĽZ, PO1 vzhľadom na to, že MŠVVaŠ SR je v danej aktivite uvedené ako kľúčový partner/gestor. Je nevyhnutné poznať detailnejší popis aktivít a predstavu o spôsobe podpory MŠVVaŠ SR prostredníctvom OP ĽZ PO1. Bude nevyhnutné, aby predkladateľ AP spresnil nasledujúce: - detailnejší popis toho, o aký typ aktivít ide; - stanovenie cieľovej skupiny; - stanoviť deliace línie medzi prioritnými osami OP ĽZ v gescii MŠVVaŠ SR a v gescii MPSVaR SR, resp. MV SR (predovšetkým v prekrývaní aktivít a cieľových skupín); - oprávnenosť žiadateľa; - oprávnenosť výdavkov vo vzťahu k opatreniam, ktoré chce predkladateľ jednotlivými aktivitami realizovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Str.19, Opatrenie A.2 Centrum podpory regionálneho rozvoja – požadujeme prvú vetu upraviť nasledovne: „Centrum bude poradným orgánom a sekretariátom Rozvojovej rady okresu Revúca, bude úzko spolupracovať s RRA a OOCR a Centrom poradenstva a podpory podnikania a podporovať implementáciu opatrení MAS. Centrum bude zriadené v spolupráci s mestom Tornaľa, ktorá poskytne kancelárske priestory a technickú podporu.“ Odôvodnenie: Stanovovanie takýchto podmienok je nad rámec podmienok poskytovania pomoci z PRV. Spolupráca MAS s RRA a OOCR by mala byť na dobrovoľnej báze MAS. Jednotlivé MAS nie sú viazané cieľmi Akčného plánu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V bode Integrácia existujúcich rezortných programov -úloha z uznesenia č. 476/2015 žiadame vypustiť bod C 30 : vytvoriť podmienky na zapojenie UoZ, predovšetkým v NRO, do prác na čistení a základnej obnove hydromelioračných kanálov a priepustov v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, ktoré nebudú súčasťou investičného projektu revitalizácie hydromelioračných sústav. Odôvodnenie: Hydromeliorácie , š.p. vytvorí podmienky na zapojenie UoZ, predovšetkým v NRO, do prác na čistení a základnej obnove hydromelioračných kanálov a priepustov v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, ktoré nebudú súčasťou investičného projektu revitalizácie hydromelioračných sústav, po zabezpečení finančných prostriedkov, keďže štátny podnik finančnými zdrojmi na tento účel nedisponuje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Navrhujeme z návrhu uznesenia vlády SR k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Revúca v časti “Vykonajú”, vypustiť ministra životného prostredia Slovenskej republiky. Zôvodnenie: V návrhu uznesenia vlády SR k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Revúca v bode B.1., kde sa ukladá povinnosť zabezpečiť plnenie opatrení a úloh vyplývajúcich z Akčného plánu rozvoja okresu Revúca, nie je uvedený minister životného prostredia SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Pri plánovaní jednotlivých projektových zámerov a aktivít, ako aj napr. pri opatrení v poľnohospodárstve, alebo plánovanej výsadbe zelenej infraštruktúry, odporúčame lokalizáciu a rozsah jednotlivých činností konzultovať so ŠOP SR, aby sa predišlo prípadným stretom záujmov. - Umiestňovať mimo chránené územia a ich ochranné pásma, ako aj mimo všetkých ekologický významných a hodnotných lokalít (prvky ÚSES, lesné a nelesné biotopy, brehové porasty tokov ako aj samotné toky) resp. ich umiestnenie vopred prekonzultovať so ŠOP SR. - Zosúladiť s platnými záväznými regulatívmi Územného plánu Banskobystrického samosprávneho kraja ako aj s platnými záväznými regulatívmi všetkých územnoplánovacích dokumentácií jednotlivých obcí v okrese Revúca, - Posúdiť v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne podľa § 28 zákona o OPaK, ak spĺňajú parametre na ich posúdenie resp. môžu mať vplyv na záujmy ochrany prírody a krajiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov, v časti 10. Poznámky, v druhej vete „Prípadné výdavky súvisiace s vypracovaním Akčného plánu a jeho monitorovaním, činnosťou Rady pre rozvoj okresu Revúca, poskytovaním podpory, ako aj investičnej pomoci budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých kapitol ministerstiev na príslušný rozpočtový rok.“ žiadame doplniť, či uvedené výdavky vyplývajúce z realizácie akčného plánu budú dodatočne zohľadnené v rozpočte kapitoly školstva v danom rozpočtovom roku Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti B aktivita B.1.3. a v časti C aktivity: C.2.1., C.2.2.., C.2.3., C.2.5. a v časti VI. Integrácia existujúcich rezortných programov: • zabezpečiť podporu tvorby elokovaných pracovísk stredných odborných škôl v NRO, ktoré zvyšujú začlenenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do ďalšieho výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšujú uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, • zabezpečiť podporu zapájania základných a stredných škôl do národných projektov z OP ĽZ, najmä so zreteľom na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v NRO, • pripraviť zvýšenie paušálu na žiaka v systéme duálneho vzdelávania pre NRO, • zohľadniť NRO pre pilotovanie národných projektov z OP ĽZ na podporu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, • zohľadniť odstraňovanie havarijných stavov na školách v NRO, • zabezpečiť zvýšenie dotácie na žiaka poskytovanej vo forme príspevku do školy v prírode v NRO o 50 EUR. Žiadame explicitne uviesť kvantifikáciu dopadu úlohy na štátny rozpočet kapitoly školstva v jednotlivých rozpočtových rokoch 2016-2020. Zároveň žiadame o presné uvedenie účelu úlohy, keďže zo všeobecného názvu nie je zrejmé, či zákon umožňuje jej financovanie Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) AP Revúca - celý text, predovšetkým C. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE NEZAMESTNANÝCH Popis navrhovaných aktivít je veľmi všeobecný a na jeho základe nie je možné jednoznačne stanoviť možnosti podpory z OP ĽZ, resp. konkrétnych prioritných osí OP ĽZ (keďže tento operačný program implementujú tri rezorty – MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR a MV SR). Je nevyhnutné poznať detailnejší popis aktivít, nakoľko MŠVVaŠ SR ako SO pre prioritnú os Vzdelávanie OP ĽZ vidí možnosť čiastočne podporiť uvedené opatrenia/aktivity v rámci tejto prioritnej osi, avšak navrhujeme, aby predkladateľ AP spresnil nasledovné: - detailnejší popis toho, o aký typ aktivít ide; - stanovenie cieľovej skupiny; - stanoviť deliace línie medzi prioritnými osami OP ĽZ v gescii MŠVVaŠ SR a v gescii MPSVaR SR, resp. MV SR (predovšetkým v prekrývaní aktivít a cieľových skupín); - oprávnenosť žiadateľa; - oprávnenosť výdavkov vo vzťahu k opatreniam, ktoré chce predkladateľ jednotlivými aktivitami realizovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail