LP/2016/796 Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za roky 2012, 2013, 2014 a 2015

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nakoľko materiál nemá vplyv na rozpočet, je potrebné v doložke vybraných vplyvov v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu vyznačiť políčko „Žiadne“ vplyvy na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie konštatovanie uvedené v predkladacej správe, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Odporúčame zmeniť názov materiálu nasledovne: "Monitorovacia správa plnenia Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za roky 2012 - 2015". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Prehľad plnenia opatrení prostredníctvom aktivít prioritných oblastí stratégie za monitorované obdobie rokov 2012, 2013, 2014 a 2015, priorita Vzdelávanie, aktivita 1.3.4., plnenie v roku 2013, str. 8, žiadame upraviť text odpočtu plnenia v prvej vete, ktorá je neúplná, nasledovne: „Bude sa realizovať prostredníctvom NP Komunitné centrá.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Národná banka Slovenska neuplatňuje k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Odporúčame doplniť resp. zosúladiť náležitosti Návrhu uznesenia vlády SR s bodom 2.2.2. Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Návrh uznesenia vlády podľa bodu 2.1. Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (ďalej len „Metodický pokyn“) je povinnou časťou legislatívneho a nelegislatívneho materiálu a je uvedený aj na obale predkladaného materiálu (v sprievodnej dokumentácii). Nepredloženie uznesenia vlády, resp. predloženie návrhu uznesenia vlády, ktoré neobsahuje predpísané náležitosti je v rozpore s bodom 2.1.a 2.2.2. Metodického pokynu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny si k predmetnému materiálu neuplatňuje pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) - V doložke vybraných vplyvov nie sú uvedené vplyvy navrhovaného materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 4, tabuľka „Stav finančnej implementácie projektov s priamou podporou HP MRK k 31. 12. 2014“, upraviť údaj „Zazmluvnená suma v EUR (EÚ zdroje )“ týkajúci sa OPV na 55 245 241,11 EUR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 15, kapitola 3.2.2. „Programové obdobie 2007 – 2013“, tabuľka – navrhujeme verifikovať počet projektov s priamou podporou HP MRK k 31.12.2015 v rámci OPV – údaje RO OPV hovoria o 101 projektoch v rámci OPV, predložený materiál hovorí o 102 projektoch. V závislosti od korektného údaja navrhujeme overiť aj údaje o projektoch OPV v rámci celej kapitoly vrátane údajov o zazmluvnenej a čerpanej sume. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) str. 74 bod 6.3.3. v stĺpci Odpočet vypustiť vetu „V rámci uskutočnených pracovných rokovaní s MŠVVaŠ SR nedošlo k nájdeniu konsenzu v riešení predmetnej úlohy, úloha sa nerealizovala.“ Dôvod: Tvrdenie nie je pravdivé. MŠVVaŠ SR podľa vládou SR schváleného Revidovaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015 uznesenie vlády SR č. 522/2011 v opatrení č. 6.3. Zlepšiť informovanosť o špeciálnom školstve nebolo za plnenie tejto úlohy zodpovedné a ani ako spolupracujúci subjekt nebol uvedený. ÚSVRK v tejto veci MŠVVaŠ SR neoslovoval. Úloha bola prijatá so zámerom rozvinúť aktivity mimovládnych organizácii v spolupráci s ÚSVRK v tejto oblasti so zameraním len na deti a žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a nie pre všetky deti so ŠVVP. Okrem toho MŠVVaŠ SR už v čase prijímania tejto úlohy malo zabezpečený informovaný súhlas k prijatiu žiaka so zdravotným znevýhodnením, ktorý je riešený v tlačive 428 MŠVVaŠ SR Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole ako nutnú podmienku k prijatiu dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP podľa §11 ods. 9 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. MŠVVaŠ SR sa s problematikou informovaného súhlasu zaoberalo a v roku 2015 zredukovalo toto tlačivo na 4 strany. V súčasnosti v platnom tlačive je uvedené: „Rodič/zákonný zástupca bol oboznámený s výsledkami diagnostických vyšetrení a s možnosťami výchovy a vzdelávania podľa § 94 alebo § 103 až § 106 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bol poučený o rozdieloch, výhodách a nevýhodách a ďalších osobitostiach (počty detí/žiakov v triedach, získané vzdelanie, individuálne vzdelávacie programy, prijímanie žiakov s mentálnym postihnutím do odborných učilíšť alebo praktických škôl a pod.) výchovy a vzdelávania detí alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov s intelektovým nadaním. Vyjadrenie rodičov/zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka: Súhlasím – nesúhlasím s návrhom na vzdelávanie v špeciálnej škole, špeciálnej materskej škole. Súhlasím – nesúhlasím so vzdelávaním v špeciálnej triede materskej školy, základnej školy, strednej školy. Súhlasím – nesúhlasím so vzdelávaním formou školskej integrácie (t. j. so vzdelávaním v „bežnej“ triede materskej školy, základnej školy, strednej školy). Vyhlasujem, že som bol s poučením náležite oboznámený a obsahu poučenia som porozumel.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) K bodu 2 Monitorovacej správy k Operačnému programu Ľudské zdroje: Dávame do pozornosti, aby systém monitorovania, hodnotenia a zberu dát o životných podmienkach RK a MRK zodpovedal zásadám zákona o ochrane osobných údajov, ak bude vykonávaný formou, pri ktorej bude možné bude „spojiť“ konkrétnu fyzickú osobu a jej osobné údaje/ osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Odôvodnenie: Spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú konkrétnej fyzickej osoby je potrebné vykonávať tak, aby toto spracúvanie bolo založené na zákonnej báze, vtedy prebieha bez súhlasu danej fyzickej osoby, pokiaľ sú dodržané zásady spracúvania osobných údajov podľa § 10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov, inak je možné, aby boli osobné údaje zbierané iba na základe súhlasu konkrétnej dotknutej osoby. V prípade, ak zber dát v rámci Operačného programu Ľudské zdroje bude vykonávaný anonymne vyššie uvedené sa naň vzťahovať nebude. V prípade, ak by zber bol adresný a bolo by potrebné zachovať „spojenie“ medzi osobnými údajmi a fyzickou osobou, od ktorej boli získané je potrebné, aby takýto zber bol zo strany prevádzkovateľa vykonávaný v súlade s § 9 a s § 10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail