LP/2016/789 Zapojenie Slovenskej republiky do Spoločného programovania EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Upozorňujeme na skutočnosť, že v uznesení vlády SR č. 544/2015 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 je ministrom uložené nepredkladať v roku 2016 návrhy materiálov, ktoré zakladajú nároky na zvýšenie výdavkov alebo úbytok príjmov schválených v štátnom rozpočte na rok 2016. V súlade s uvedeným uznesením odporúčame, aby výdavky vyplývajúce z materiálu boli zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov kapitoly na rok 2016 a zvýšené výdavky na ďalšie roky boli zahrnuté v rámci požiadaviek pre rozpočet verejnej správy na roky 2017-2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Odporúčame upraviť používanie skratiek, prípadne doplniť zoznam použitých skratiek, pretože nejde o interný materiál Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ale ide o materiál, ktorý má schvaľovať vláda Slovenskej republiky a nemusí byť jednoznačne zrejmé, čo jednotlivé skratky znamenajú (napr. ČŠ EÚ, ČK EÚ, SDGs, EDF, EUDEL a pod.). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) v časti: ukladá ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí „zabezpečiť zapojenie Slovenskej republiky do spoločného programovania EÚ v Moldavsku a Afganistane, k čomu využiť aj relevantné podnety zainteresovaných rezortov vlády SR" navrhujeme upraviť na: „zabezpečiť zapojenie Slovenskej republiky do spoločného programovania EÚ v Moldavsku a Afganistane, k čomu je potrebné využiť aj relevantné podnety zainteresovaných rezortov vlády SR," alebo „zabezpečiť zapojenie Slovenskej republiky do spoločného programovania EÚ v Moldavsku a Afganistane, pri súčasnom využití relevantných podnetov zainteresovaných rezortov vlády SR". Úpravu navrhujeme z dôvodu štylistickej zrozumiteľnosti a jasnosti textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Z formálneho hľadiska odporúčame dodržiavať postup pri príprave a predkladaní materiálov na rokovanie vlády SR, t. j. predložiť materiál na medzirezortné pripomienkové konanie pred prerokovaním v poradnom orgáne vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail