LP/2016/784 Akčný plán rozvoja okresu Svidník

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) V odseku 4, na str. 8, sú nesprávne údaje o počte ZŠ, tried a detí. Podľa DATAcube (údaje prebraté z CVTI) počet základných škôl k 15.9.2015 bol 21, počet tried 168 a počet zapísaných žiakov 2 863. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Pri formulovaní stanovísk ku prezentovaným opatreniam pristupujeme v dobrej viere, že zabezpečenie podpory na jednotlivé aktivity bude plne v súlade s podmienkami poskytovania nenávratných finančných príspevkov v zmysle PRV a operačných programov. MPRV SR teda v prvom rade vytvorí podmienky pre to, aby sa mohli subjekty o spolufinancovanie indikatívnych projektov uchádzať. Odôvodnenie: MPRV SR nevie a nemôže garantovať schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na konkrétne aktivity. Ako gestor PRV, IROP a programov cezhraničnej spolupráce však vykoná všetky oprávnené kroky tak, aby boli vytvorené optimálne podmienky pre efektívnu podporu najmenej rozvinutých regiónov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Aktivita B.2.3, Opatrenie E.1.1 Predpokladané zdroje financovania: Interreg . Odôvodnenie: Bolo by dobré konkretizovať, o ktorý program Interreg ide, pravdepodobne o program spolupráce Interreg V-A PL-SK. Do úvahy môže pripadať aj program Nástroj európskeho susedstva ENI HUSKROUA (patrí k programom EÚS, ale nie je to Interreg). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) V Tabuľke č. 4 na strane 5 je nesprávne uvedený podiel obyvateľov rómskej národnosti a kategórie ostatné národnosti. Príslušný percentuálny podiel obyvateľstva podľa národnosti k 31.12.2015 je podľa DATAcube nasledovný: V okrese Svidník má rómska národnosť podiel 3,8 % a ostatné národnosti maj[ v danom okrese podiel 8,8 %. Prešovský samosprávny kraj má podiel rómskej národnosti na úrovni 5,4% a podiel ostatných národností na úrovni 8,3%. Slovensko má podiel rómskej národnosti na úrovni 2,0% a podiel ostatných národností na úrovni 16,1%. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Tabuľka č.3 na strane 5. Odporúčame nahradiť chybné hodnoty ukazovateľov v časti: Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12. (osoby), rok 2014: správny údaj je 32 997. Názov ukazovateľa ,,Narodení (osoba)" odporúčame zmeniť na ,,Živonarodení (osoba)", správny údaj za rok 2012 k danému ukazovateli je 342. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Na začiatku tretieho odseku sú prvé dve vety týkajúce sa dôvodu zaradenia okresu Svidník medzi najmenej rozvinuté okresy obsahovo rovnaké, jednu z nich odporúčam vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že predpokladaný pozitívny vplyv súvisiaci s možným zvýšením daňových príjmov a pod. nie je možné v súčasnosti kvantifikovať. Zároveň beriem na vedomie, že prípadné výdavky na vypracovanie akčného plánu, monitorovanie, činnosť Rady pre rozvoj okresu Svidník, poskytovanie podpory a pod. budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok (tieto výdavky nie je možné jednoznačne kvantifikovať podľa subjektov, programov a zdrojov krytia). Výdavky súvisiace s poskytovaním regionálneho príspevku sú rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti B. pri aktivite B.2.3. (str. 21), v časti C. pri aktivite C.2.3. (str. 27) a v časti D. pri opatrení D.4. (str. 30) je potrebné uviesť v rámci predpokladaných zdrojov financovania aj regionálny príspevok. V časti D. pri opatrení D.2. (str. 28) je potrebné z predpokladaných zdrojov financovania regionálny príspevok vypustiť, keďže sa s ním v tomto opatrení neuvažuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) V odseku 5, na strane 5. Odporúčame zmeniť uvedený podiel lesov z 46,5% na 47,2 %, pretože podľa DATAcube k 31.12.2014 i k 31.12.2015 bol podiel lesov práve v hodnote nami navrhovanej. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V prílohe č. 1 v zozname skratiek navrhujem doplniť skratky GFRP (str. 42) a RPIC (str. 43), ktoré sa vyskytujú v texte materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame v znení opatrenia G.5 str. 31 nahradiť slovo "Zabezpečiť" slovom "Prehodnotiť". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) MH SR v súčasnej dobe nemá vyčlenené finančné prostriedky na poskytovanie dotácií na rozvoj priemyselnej výroby a služieb podľa zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR, ktoré by mohli slúžiť na zlepšenie priemyselných lokalít. Zároveň upozorňujeme, že z opisu úlohy nie je zrejmé z akej kapitoly štátneho rozpočtu by mali byť projekty podporené. Odporúčame doplniť presný zdroj financovania opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V snahe o čo najefektívnejšiu podporu rozvoja okresu zdôrazňujeme, že OP VaI neumožňuje podporiť druh aktivity pokiaľ nepôjde o inovačný projekt. Nie je možné podporiť obstaranie technológie bez identifikovanej inovácie procesu, produktu alebo organizačnej inovácie. Niektoré projekty je však možné podporiť v zmysle zákona o investičnej pomoci. Odporúčame preto starostlivo posúdiť indikatívny zoznam navrhovaných projektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K odseku 3, na strane 3: Ak sa uvádza presný počet obyvateľov, je vhodnejšie uviesť údaj o počte obyvateľov k dátumu 31.12.2014 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Z časti VI. „Integrácia už existujúcich rezortných programov, resp. prierezových programov a návrh odstránenia prekážok a ich využívanie“ - z uznesenia č. 45/2016 ôsmej odrážky žiadam vypustiť slová „legislatívne návrhy a“. Odôvodnenie: Úrad pre verejné obstarávanie je toho názoru, že tézy a zámery „Akčného plánu rozvoja okresu Svidník“ v kontexte problematiky verejného obstarávania možno účinne napĺňať v rámcoch zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „nový zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený 18. novembra 2015, zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 3. decembra 2015 a ktorý nadobudol účinnosť 18. apríla 2016. Jedným z významných opatrení, ktoré nový zákon o verejnom obstarávaní priniesol a ktoré zapadajú do konceptu akčných plánov, bolo zvýšenie finančných limitov pre podlimitné zákazky, čím sa podporili aj sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní. Zvýšením spodnej hranice finančných limitov pre podlimitné zákazky sa zvýšilo finančné rozpätie pre režim zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami. Práve v režime zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami možno intenzívnejšie podporovať regionálnych dodávateľov prostredníctvom procesu verejného obstarávania za súčasného dodržania pravidla, aby vynaložené náklady boli primerané jeho kvalite a cene. Nový zákon o verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou priniesol zvýšenie niektorých finančných limitov. Pri stavebných prácach sa zvýšila spodná hranica pre podlimitnú zákazku zo súčasných 30 000 € na 70 000 € a pri tzv. sociálnych službách a iných osobitných službách (uvedených v prílohe č. 1 nového zákona o verejnom obstarávaní) sa upravila spodná hranica pre finančný limit podlimitnej zákazky z pôvodných 20 000 € na 200 000 €. Je potrebné uviesť, že otázka úpravy finančných limitov v novom zákone o verejnom obstarávaní je výsledok konsenzu subjektov na úrovni ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy ako aj sociálnych partnerov. Nový zákon o verejnom obstarávaní prináša aj ďalšie významné inštitúty, ktorých aplikácia v procese verejného obstarávania môže významným spôsobom prispieť k prirodzenej hospodárskej a sociálnej inklúzií okresu Svidník. Ide napríklad o úpravu inštitútu tzv. delenia zákaziek, ktorého cieľom je delenie väčších zákaziek na menšie časti, čím sa má v konečnom dôsledku zabezpečiť väčšia účasť malých a stredných podnikateľov a regionálnych dodávateľov v procese verejného obstarávania. V rámci novej právnej úpravy sa taktiež významne posilňuje používanie sociálnych a environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní, ktoré možno uplatňovať viacerými prístupmi, a to - ich zohľadnením pri opise predmetu zákazky, - zohľadním sociálnych otázok alebo environmentálnych aspektov v hodnotiacich kritériách zadávania zákazky (možnosť hodnotiť napr. zamestnávanie znevýhodnených osôb akými sú napríklad dlhodobo nezamestnaní), - dodržiavaním konkrétnych sociálnych a environmentálnych požiadaviek pri plnení zákazky, ktoré sú obsahom zmluvných podmienok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Kapitola IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia AP: str. 14 - tabuľka – A.1.“Podpora a inštitucionalizácia aktivít sieťovania kooperačných štruktúr okresu, podpora vzniku podnikateľských a verejných klastrov, koordinácia činnosti MAS, RRA a OOCR na území okresu....“ – vypustiť z názvu opatrenia MAS. str. 17 - Opatrenie A.1 “ Podpora a inštitucionalizácia aktivít sieťovania kooperačných štruktúr okresu, podpora vzniku podnikateľských a verejných klastrov, koordinácia činnosti MAS, RRA a OOCR na území okresu....“- vypustiť z názvu opatrenia MAS a s tým súvisiace ďalšie úpravy textu + priľahlý text upraviť tak, aby z neho nevyplývala povinnosť MAS koordinovať činnosť s ostatnými subjektmi. str. 18 – upraviť v tabuľke rozpočet EŠIF tak, aby z neho bolo jasné, že výška podpory na 1 MAS je max. 4 mil. EUR. Odôvodnenie: MAS, ktorá bude mať schválenú stratégiu CLLD, ktorá nekopíruje hranice daného okresu, nie je viazaná cieľmi Akčného plánu na úrovni okresu. Zdôvodnenie k úprave rozpočtu EŠIF - Viď výzva č. 18/PRV/2016 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie CLLD a udelenie štatútov MAS - http://www.apa.sk/podopatrenie-19-2-statut-mas Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame nahradiť v celom materiáli slová „investičný stimul“ za slová „investičná pomoc“ vždy s poznámkou pod čiarou „v zmysle zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ Zároveň v snahe o čo najefektívnejšiu podporu rozvoja okresu zdôrazňujeme, že MH SR má kompetenciu podporiť iba tie investičné zámery, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, prejdú procesom schvaľovania investičnej pomoci a na pridelenie pomoci udelí súhlas vláda SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V bode Integrácia existujúcich rezortných programov -úloha z uznesenia č. 476/2015 žiadame vypustiť bod C 30 : vytvoriť podmienky na zapojenie UoZ, predovšetkým v NRO, do prác na čistení a základnej obnove hydromelioračných kanálov a priepustov v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, ktoré nebudú súčasťou investičného projektu revitalizácie hydromelioračných sústav. Odôvodnenie: Hydromeliorácie , š.p. vytvorí podmienky na zapojenie UoZ, predovšetkým v NRO, do prác na čistení a základnej obnove hydromelioračných kanálov a priepustov v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, ktoré nebudú súčasťou investičného projektu revitalizácie hydromelioračných sústav, po zabezpečení finančných prostriedkov, keďže štátny podnik finančnými zdrojmi na tento účel nedisponuje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Obyčajné pripomienky: V novom znení posudzovaného materiálu nie sú zapracované pripomienky (doplňujúce informácie) sekcie geológie a prírodných zdrojov zo stanoviska z 27. 07. 2016, č. 42987/2016: Vo vlastnom materiáli Akčného plánu rozvoja okresu Svidník, v kapitole 1. – Analýza nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu Svidník navrhujeme doplniť informáciu o aktuálnom stave životného prostredia z hľadiska existencie environmentálnych záťaží a svahových deformácií, ktoré ovplyvňujú životnú úroveň obyvateľstva okresu Svidník. 1. Environmentálne záťaže: V Informačnom systéme environmentálnych záťaží Slovenskej republiky evidujeme v okrese Svidník: - 14 pravdepodobných EZ (v registri A), z toho 3 s vysokou prioritou (príloha – výpis z registra EZ), - 2 sanované/rekultivované lokality (v registri C), - 2 potvrdené EZ a sanované/rekultivované lokality (v registri B a zároveň C), - 1 pravdepodobná EZ a sanovaná/rekultivovaná lokalita (v registri A a zároveň C). Na všetkých 3 lokalitách: SK (001) Dubová – sklad agrochemikálií, SK (012) Soboš - sklad agrochemikálií, SK (013) Stročín - areál bývalej chemickej čistiarne - pravdepodobných environmentálnych záťažiach s vysokou prioritou - boli vykonané geologické práce v rámci geologickej úlohy „Pravdepodobné environmentálne záťaže - Prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ s využitím finančných prostriedkov EÚ z OP ŽP. Podľa schváleného Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) sú uvedené lokality navrhnuté na monitorovanie, prípadne sanáciu. 2. Svahové deformácie: Územie okresu Svidník je zaradené do regiónu karpatského flyšu vyznačujúcim sa vysokým zosuvným rizikom vyplývajúcim z geologickej stavby územia. Informácie o náchylnosti územia ku vzniku svahových deformácií sú dôležité pre účely projektovania a výstavby. Podľa údajov z Atlasu máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 2006) je na území okresu Svidník zaregistrovaných 438 svahových deformácií. V lokalite Krajná Poľana v okrese Svidník bola v roku 2012 realizovaná 1. etapa sanácie zosuvu. Havarijný zosuv v tejto lokalite je navrhnutý na zaradenie do monitorovacieho systému v rámci Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík na obdobie rokov 2014 – 2020. Zároveň je táto lokalita navrhnutá na realizáciu definitívnej sanácie geologického prostredia. Na geologické práce sa plánujú využiť finančné prostriedky EÚ v rámci OP KŽP. V prípade, že návrh akčného plánu bude predkladaný na rokovanie vlády SR, žiadame, z dôvodu jeho dopadu na verejné financie, vypracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu v zmysle Metodického postupu pre analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (schváleného uznesením vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513 zo 16 septembra 2015). Upozorňujeme na nesúlad kvantifikácie zdrojov financovania v niektorých aktivitách s celkovým predpokladaným rozpočtom výdavkov (opatrenie A.3.). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Kapitola IV. Návrhy opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia AP: str. 15 a 26 – opatrenie B.5 „Podpora regionálnych produktov“ preformulovať na „Vytvorenie podmienok na podporu regionálnych produktov“. Uvedená pripomienka sa obdobne vzťahuje aj na opatrenie D.4 Odôvodnenie: Uvedenú úpravu navrhujeme napriek konštatácii uvedenej v bode H. Spôsoby a zdroje financovania AP rozvoja okresu Svidník, ktorá hovorí, že všetky sumy uvádzané pri jednotlivých opatreniach sú indikatívne a úspešnosť aktivít AP závisí od schválenia príslušných projektov v súlade s podmienkami PRV SR 2014-2020, ktoré sú ďalej špecifikované v jednotlivých výzvach. Uvedenou úpravou chceme skonkretizovať, že výber projektov, ktoré majú byť financované z PRV, sa riadi legislatívou EÚ a je založený na súťaži projektov predložených v rámci celej SR, a preto nie je možné garantovať schválenie určitých konkrétnych projektov v určitom konkrétnom okrese. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V rámci opatrenie A.1. Podpora a inštitucionalizácia aktivít sieťovania kooperačných štruktúr okresu.... je potrebné špecifikovať, aké prevádzkové náklady MAS bude RP sumou 50.000 EUR financovať. Z textu taktiež nie je zrejmé, či sumou 50.000 EUR bude RP financovať každú schválenú MAS na území okresu Svidník alebo je to celková alokácia pre všetky schválené MAS na príslušnom území. Odôvodnenie: Výdavky, ktoré už sú spolufinancované z iného zdroja (EÚ financovanie prevádzkových nákladov MAS) sa v prípade ďalšieho financovania zo strany RP nebudú považovať za oprávnené náklady. Pokiaľ je už výdavok raz financovaný z iných zdrojov z pohľadu legislatívy EÚ a SR ide o dvojité financovanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V časti G. Podporné systémové opatrenia na realizáciu AP, žiadame doplniť bod v znení "Novelizácia zákona č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby bol pružnejší pre služobné cesty manažmentu spoločností v súvislosti so zmenami zahraničných ciest" v zmysle zdôvodnenia zaslaného na Sekciu regionálneho rozvoja MDVRR SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame prehodnotiť navrhované opatrenie. Podľa textovej časti na str. 21 sa majú opatrením zriadiť podnikateľské inkubátory na podporu malých a stredných podnikateľov. V prílohe č. 1 v zozname projektových zámerov str.43 je opatrenie zamerané na podporu minimálne jedného podnikateľského subjektu. Žiadame zosúladenie cieľu opatrenia a na základe prehodnotenia stanoviť indikatívny návrh projektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na str. 7, štvrtý odsek, navrhujeme vypustiť spojenie „prevláda pestovanie senáže“. Odôvodnenie: Senáž sa nepestuje. Senáž je konzervované krmivo, ktoré sa vyrába z krmovín pestovaných na ornej pôde alebo ako trvalé trávne porasty. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti B. v opatrení B.2.2 (str. 21 a 43) považujem za potrebné bližšie špecifikovať projektový zámer „podpora ľudového umenia a kultúrnych tradícií...“, ktorý by mohol byť v zmysle indikatívneho zásobníka projektov (str. 43) podporený regionálnym príspevkom vo výške 150 tisíc eur. Vzhľadom na navrhovanú výšku regionálneho príspevku je nevyhnutný bližší opis aktivít, ktorými sa bude podporovať ľudové umenie cez tento projekt, ako aj zdôvodnenie práve takejto alokácie regionálneho príspevku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) V odseku4, na strane 8 v prvej vete je vhodné uviesť rok, za ktorý sa počet MŠ uvádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) V Tabuľke č.1 na strane 4 je uvedený počet obyvateľov k 1.1. daného roku. Podľa nášho názoru by sa mal uvádzať počet obyvateľov k 31.12. príslušného roku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) Text: Zariadenia sociálnych služieb v okrese Svidník sú poddimenzované a majú malú kapacitu, takže nepokrývajú potreby v okrese. V okrese sa nachádzajú dva útulky s kapacitou 30 miest, jeden domov na polceste s kapacitou 15 miest, jedno zariadenie pre seniorov s kapacitou 30 miest, dva domovy sociálnych služieb ambulantnej formy s kapacitou 20 miest, tri domovy sociálnych služieb pobytovou formou s kapacitou 209 miest a štyri denné stacionáre s kapacitou 130 miest. Navrhujeme zameniť za text: Zariadenia sociálnych služieb v okrese Svidník pokrývajú potreby obyvateľov v súlade so zákonom o sociálnych službách a v súlade s ponukou rôznych druhov sociálnych služieb, ktoré sú v okrese zaregistrované. V okrese sa nachádzajú dva útulky s kapacitou 30 miest, jeden domov na polceste s kapacitou 15 miest, jedno zariadenie pre seniorov s kapacitou 30 miest, dva domovy sociálnych služieb ambulantnej formy s kapacitou 20 miest, tri domovy sociálnych služieb pobytovou formou s kapacitou 169 miest jedno špecializované zariadenie s kapacitou 60 miest a štyri denné stacionáre s kapacitou 130 miest. Okrem týchto druhov služieb je v okrese zabezpečená 29 poskytovateľmi opatrovateľská služba terénnou formou a 9 poskytovateľmi je zabezpečená prepravná služba rovnako terénnou formou. Okrem týchto druhov sociálnych služieb sú v okrese zabezpečované sociálne služby terénnou formou a to: požičiavanie pomôcok-2 poskytovateľmi, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci-1 poskytovateľom, denné centrum-1 poskytovateľom, sociálna rehabilitácia-1 poskytovateľom, sprievodcovská a predčitateľská služba- 1 poskytovateľom, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií- 1 poskytovateľom, terénna sociálna služba krízovej intervencie- 1 poskytovateľom a služba včasnej intervencie- 1 poskytovateľom. Ďalej v okrese je zabezpečené viacerými subjektami základné a špecializované sociálne poradenstvo ambulantnou a terénnou formou. Zdôvodnenie Údaje v texte nie sú aktuálne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) Text: „ “ Trend v oblasti školstva je skôr negatívny, počet žiakov postupne klesá. V okrese je 8 stredných škôl, ktoré sú v mestách Svidník a Giraltovce. Školy je potrebné modernizovať a zvýšiť tepelnú ochranu budov, ako aj vybaviť dielne novou technológiou. „ zameniť za text: „Trend v oblasti školstva je skôr negatívny, počet žiakov postupne klesá. V okrese je 8 stredných škôl, ktoré sú v mestách Svidník a Giraltovce. Školy je potrebné modernizovať a zvýšiť tepelnú ochranu budov, ako aj vybaviť dielne novou technológiou pre študijné a učebné odbory ............................ (zadefinovať, ktoré učebné a študijné odbory podľa ÚPSVaR, Bardejov i požiadaviek regionálnych zamestnávateľov)“. Zdôvodnenie: Materiál neuvádza, ktoré učebné a študijné odbory sú potrebné pre regionálny trh práce. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) Navrhujeme odstrániť text: Centrum sociálnych služieb Svidník Zdôvodnenie Chýba názov subjektu. Zámer resp. potreba vybudovania nového centra sociálnych služieb nebola prejednaná na PSK, V popise projektu nie sú uvedené formy a druhy služieb ba ani kapacita zariadenia, a teda nevieme posúdiť, či je to v súlade so zákonom o sociálnych službách a v súlade s koncepciou odboru. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) Je potrebné doplniť návrhy projektových zámerov ku časti A systémové opatrenia, aby bolo možné určiť súlad s cieľmi a oprávnenými aktivitami operačného programu IROP. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) V prípade, že pod názvom Centrá integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti sú myslené Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti - CIZS, súvisiace s aktivitami IROP, je potrebné uvádzať relevantný názov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) Text „F.5. Požiadať o zapojenie SSOŠ Giraltovce do experimentálneho overovania nových učebných a študijných odborov. Možnosť otvoriť v skrátenom konaní odbory: strojárska výroba, mechanik, informačné a digitálne technológie, obuvník a technik obuvníckej výroby“ vymazať. Zdôvodnenie: Experimentálne overovane nových študijných a učebných odborov koordinuje Štátny inštitút odborného vzdelávania a prípravy, Bratislava, ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR. O zmenách v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa rozhoduje MŠVVaŠ SR. Na strojárstvo sa zameriava SOŠ technická, Svidník. Odbor mechanik neexistuje vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z.z. Je v danom okrese potrebný aj učebný odbor obuvník aj študijný odbor technik obuvníckej techniky? V materiáli je uvedené, že „Trend v oblasti školstva je skôr negatívny, počet žiakov postupne klesá.“ V AP by sa nemala zvýhodňovať len jedna stredná škola. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) Text: „stredné a aj vysoké školstvo nedostatočne reaguje na miestne potreby trhu práce, čo sťažuje prechod absolventov na trh práce a uchádzačom o prácu neumožňuje profesijnú mobilitu, preto narastá počet nezamestnaných.“ vymazať. Zdôvodnenie: Neexistujú verejne deklarované potreby trhu práce v okrese Svidník. V danom okrese sa ani jedna firma od roku 2015 nezapojila do duálneho vzdelávania. V danom okrese nie je vysoká škola. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Odporúčame rozpracovať aspoň čiastočnú stratégiu rozvoja cestovného ruchu najmä s ohľadom na využitie kultúrneho potenciálu okresu Svidník (drevené cerkvi, Vojenské múzeum a Pamätník sovietskej armády). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail