LP/2016/782 Návrh na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Obyčajná pripomienka Odporúčame predkladateľovi odstrániť časový údaj o tom, kedy bol materiál predložený na predbežné pripomienkové konanie a do časti „10. Poznámky“ doložky vybraných vplyvov doplniť informáciu, že predkladaný materiál nebol predmetom predbežného pripomienkového konania, nakoľko predkladateľ neidentifikoval vplyvy na žiadnu z oblastí. Taktiež odporúčame odstrániť označenie rozpočtovo zabezpečených vplyvov v druhom riadku časti „9. Vplyvy navrhovaného materiálu“ doložky vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Beriem na vedomie, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem, že v tomto prípade nie je potrebné v doložke vybraných vplyvov v bode 9 „Vplyvy na rozpočet verejnej správy“ označovať rozpočtovo zabezpečené vplyvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K celému materiálu: - odporúčame v súlade s čl. 32 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, čl. 20 Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax a čl. 3 Štatútu legislatívnej rady vlády zabezpečiť predloženie materiálu Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky na zaujatie stanoviska a to pred jeho predložením na rokovanie vlády Slovenskej republiky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K uzneseniu: - v rámci navrhovaného uznesenia vlády odporúčame preformulovať úlohy súvisiace s predbežným vykonávaním tak, aby sa SR zaviazala k predbežnému vykonávaniu dohody najskôr dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. V súlade s čl. 35 ods. 1 Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax Slovenská republika zodpovedá za plnenie zmluvy dňom, ktorým pre ňu nadobudla zmluva platnosť, prípadne dňom od ktorého sa SR zaviazala zmluvu predbežne vykonávať. Súčasne si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že pre fyzické osoby a právnické osoby (ktorým z dohody vyplýva priama úprava práv a povinností) sa stáva záväznou dohoda až vyhlásením (t. j. nielen oznámením o predbežnom vykonávaní zmluvy) v Zbierke zákonov SR (čl. 35 ods. 4 Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K uzneseniu: - v súlade so zaužívanou praxou odporúčame preformulovať uznesenie vlády SR v súlade s názvom materiálu nasledovne „uznesenie vlády Slovenskej republiky č. ... z. .... k Návrhu na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K obalu: - odporúčame zachovať štandardnú formu používanú pre obaly materiálov, ktoré sa predkladajú na rokovanie vlády, t. j. vypustiť úvod „návrh akt medzinárodného práva z ... 2016“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K obalu: - na obale materiálu odporúčame doplniť doložku spolupodpisujúceho, ktorým je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K obalu: - na obale materiálu odporúčame vyplniť doložku predkladateľa Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Obyčajného charakteru: - Obal materiálu navrhujeme doplniť nasledovne: „Spolupodpisuje: Miroslav Lajčák minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“. V súlade s čl. 19 ods. 1 Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax návrh na uzavretie medzinárodnej zmluvy prezidentskej alebo vládnej povahy musí byť pred jeho predložením na rokovanie vlády SR spolupodpísaný ministrom zahraničných vecí. - V obale materiálu navrhujeme slovné spojenie „Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie“ nahradiť slovným spojením „Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky“. - V návrhu uznesenia vlády v bode D.2 navrhujeme slovné spojenie „uverejnenie dohody“ nahradiť slovným spojením „vyhlásenie dohody“. - V prekladacej správe na str. 2 navrhujeme preformulovanie prvého odseku nasledovným spôsobom: „Predkladaná dohoda je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 ods. 4 Ústavy SR, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a preto podlieha pred jej ratifikáciou vysloveniu súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň je dohoda medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom, má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky“. - V prekladacej správe na str. 2 navrhujeme v poslednej vete druhého odseku spojenie „....bude dohoda predložená na rokovanie vlády SR až po (už uskutočnenom) podpise.“ nahradiť spojením „...sa dohoda predkladá na rokovanie vlády SR po (už uskutočnenom) podpise.“ - V bode 6 doložky prednosti navrhujeme nahradenie textu nasledovne: „Dohoda je medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa článku 7 ods. 4 Ústavy SR, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a preto podlieha pred jej ratifikáciou vysloveniu súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.“ - V bode 7 doložky prednosti navrhujeme nahradenie textu nasledovne: „Dohoda je medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom, má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.“ - V prekladacej správe v druhom odseku odporúčame opraviť preklep v slovnom spojení „Bosnou a Herzegovinou“ na „Bosnou a Hercegovinou“ a v slovnom spojení „v Luxemburgu 9. júna 2006“ doplniť „v Luxemburgu dňa 9. júna 2006“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) chýba text vlastného materiálu Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail