LP/2016/777 Správa o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády v bode B.1. a C.1. odporúčame slová „k 1.júlu 2018“ nahradiť slovami „do 30.júna 2018“ Odôvodnenie: Ide o zosúladenie termínu uvedeného v návrhu uznesenia s bodom 5.1. ods. 19 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (ďalej len „Metodický pokyn“), podľa ktorého „ Termín je blok, ktorý určuje charakter úlohy: - termínovaná – s jednoznačne určeným termínom (napr. „do 31.decembra 2001“).“ Uvedenie termínu „k 1.júlu 2018“ je v rozpore s bodom 5.1. ods. 19 Metodického pokynu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli odporúčame: a) na strane 1 pri zavedení skratky Poradný výbor k RDNM používať malé písmeno p a takto ju v celom texte používať, b) na strane 1 v piatom odseku nahradiť nesprávny pád slova „ktorým“ správnym gramatickým pádom „ktorou“ (...rezolúcia Výboru ministrov Rady Európy, ktorou bol...“), c) v celom texte odstrániť čiarku pred slovom „vrátane“ (napríklad stranách 3 a 7), d) na strane 6 nahradiť nespisovný výraz „za účelom“ spisovným ekvivalentom „s cieľom“ (... v trestom konaní s cieľom riadneho vyšetrenia...), e) na strane 7 v prvom odseku vo štvrtom bode nahradiť nenáležitú predložku „pre“ správnou predložkou „na“ (... legislatívneho rámca na používanie menšinových jazykov...), f) na strane 7 nahradiť anglický výraz „follow-up“ slovenským ekvivalentom, napríklad: „nadväzujúci/následný“ (seminár) – anglický výraz možno použiť v zátvorke. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Odporúčame na strane 3 vlastného materiálu na konci prvého odseku za slová "ochranou používania menšinových jazykov" vložiť tento text: „Poradný výbor vo svojom posudku uznal, že Slovenská republika má v súčasnosti komplexnú legislatívu zabezpečujúcu používanie jazykov národnostných menšín a z tohto dôvodu sa už v 4. monitorovacom kole nenavrhujú v rezolúcii ministrov Rady Európy nijaké odporúčania vo vzťahu k jazykom národnostných menšín.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Odporúčame nahradiť slovo "osvety" slovami "kultúrno-osvetovej činnosti". Odôvodnenie: Jedná sa o terminológiu súvisiacu so zákonom č. 189/2015 Z. z. kultúrno-osvetovej činnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) BEZ PRIPOMIENOK Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Národná banka Slovenska neuplatňuje k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail