LP/2016/772 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 71. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 7.1), predbežné pripomienkové konanie (PPK) sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana). Predkladateľ v predloženej doložke vybraných vplyvov vyznačil negatívny, rozpočtovo hradený, vplyv na rozpočet verejnej správy. Zároveň predkladateľ materiál predložil priamo do medzirezortného pripomienkového konania, čo je v rozpore s postupom podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Národná banka Slovenska neuplatňuje k predloženému materiálu žiadnu pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V súlade s časťou 4.5 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ak predkladateľ v doložke identifikuje pozitívne alebo negatívne vplyvy (alebo zároveň pozitívne aj negatívne vplyvy), vypracuje príslušnú analýzu vplyvov. Vzhľadom na to, že v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu v doložke vybraných vplyvov sú vyznačené negatívne vplyvy, je potrebné doplniť do materiálu analýzu vplyvov. S predloženým návrhom bude možné súhlasiť len s podmienkou, že všetky výdavky budú zabezpečené v rámci chválených limitov výdavkov príslušnej kapitoly a materiál nebude mať rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy za jednotlivé kapitoly štátneho rozpočtu v príslušných rokoch. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nemá pripomienky. Pre informáciu uvádzame, že počas SK PRES 2016 sa v rámci agendy týkajúcej sa Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) uskutoční v poradí 39. valné zhromaždenie ICAO v Montreale v dňoch 27. septembra – 7. októbra 2016 a v rámci agendy Svetovej poštovej únie (UPU) sa uskutoční v poradí 26. svetový poštový kongres v Istanbule v dňoch 19. 9. – 7. 10. 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail