LP/2016/766 Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Odporúčame doplniť resp. zosúladiť náležitosti Návrhu uznesenia vlády SR s bodom 2.2.2. Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Návrh uznesenia vlády podľa bodu 2. Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (ďalej len „Metodický pokyn“) je povinnou časťou legislatívneho a nelegislatívneho materiálu a je uvedený aj na obale predkladaného materiálu (v sprievodnej dokumentácii). Nepredloženie uznesenia vlády, resp. predloženie návrhu uznesenia vlády, ktoré neobsahuje predpísané náležitosti je v rozpore s bodom 2.1.a 2.2.2. Metodického pokynu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V nadpise odporúčame slovo „Návrh“ nahradiť slovom „návrh“. Táto pripomienka platí aj pre komuniké. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Na strane 2 v časti „Zhrnutie obsahu...“ odporúčame slová „s ohľadom“ nahradiť slovom „vzhľadom“. Táto pripomienka platí aj pre stranu 5 časť „Predbežné stanovisko“. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V nadpise odporúčame slovo „Návrhu“ nahradiť slovom „návrhu“. Táto pripomienka platí pre všetky časti materiálu. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail