LP/2016/760 Riadne predbežné stanovisko k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ o stanovení činnosti Únie na podporu iniciatívy Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienku Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti sa uvádza, že materiál má pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy s tým, že negatívny vplyv nie je rozpočtovo zabezpečený. Vzhľadom na to, že navrhovanou zmenou rozhodnutia sa len navrhuje rozšíriť potenciálny počet kandidátskych krajín na titul Európske hlavné mesto kultúry, vplyv na rozpočet verejnej správy sa nepredpokladá. V nadväznosti na uvedené je potrebné v časti IV. upraviť vyjadrenie k vplyvom na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu, nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, účinnej od 1. 4. 2016. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Odporúčam upraviť názov materiálu tak, aby bolo jednoznačné, že ide o riadne predbežné stanovisko k citovanému návrhu rozhodnutia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Doložka vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu, nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, účinnej od 1. 4. 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Je potrebné zosúladiť tabuľku vplyvov v časti IV. vlastného materiálu s doložkou sociálnych vplyvov. Pokiaľ predkladateľ identifikoval vplyvy (či už pozitívne alebo negatívne), je potrebné vypracovať analýzu vplyvu pre príslušnú oblasť v súlade Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá sa vzťahuje aj na prípravu predbežných stanovísk predkladaných na rokovanie vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) - názov materiálu uvedený v Predkladacej správe sa nezhoduje s názvom materiálu uvádzaným v ostatných dokumentoch. Z názvov týchto ostatných dokumentov vyplýva, že materiálom predkladaným v rámci MPK je návrh rozhodnutia EP a Rady. V predkladacej správe sa ale uvádza, že predkladaným materiálom je návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu rozhodnutia EP a Rady. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) - na portáli SLOV-LEX sú uvedené dva rôzne obaly materiálu. Jeden uvádza ako obsah materiálu vlastný materiál, predkladaciu správu a prílohu. Druhý uvádza okrem toho aj návrh uznesenia vlády, návrh komuniké a doložku vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) - návrh uznesenia vlády, návrh komuniké a doložka vplyvov nie sú vypracované. Doložka vplyvov a návrh uznesenia vlády uvádzajú len názov materiálu, návrh komuniké je bez obsahu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Odporúčame doplniť resp. zosúladiť náležitosti Návrhu uznesenia vlády SR s bodom 2.2.2. Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Návrh uznesenia vlády podľa bodu 2. Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (ďalej len „Metodický pokyn“) je povinnou časťou legislatívneho a nelegislatívneho materiálu a je uvedený aj na obale predkladaného materiálu (v sprievodnej dokumentácii). Nepredloženie uznesenia vlády, resp. predloženie návrhu uznesenia vlády, ktoré neobsahuje predpísané náležitosti je v rozpore s bodom 2.1.a 2.2.2. Metodického pokynu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Prvá strana, prvý odsek: opraviť na "rok 2020 až 2033" Druhá strana, posledná veta: opraviť na "Slovenská republika" Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail