LP/2016/742 Národná politika zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Žiadame za formuláciu „Za týmto cieľom je potrebné pristúpiť k“, vložiť text: „zavedeniu stimulov a cieľov pre pokročilé biopalivá,“ a ďalej pokračovať v texte „stanoveniu minimálnych požiadaviek...“. Odôvodnenie: Väčšina z 2020 10% cieľa konečnej energetickej spotreby v doprave dosiahnutého OZE Slovenska sa dosahuje používaním biopalív, (napr. ILUC; Renewable energy progress report COM(2015) 293), European Strategy for Low Emission Mobility COM(2016) 501). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Konkrétne vymedziť a uložiť úlohy jednotlivým ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy, vrátane určenia obsahu uloženej povinnosti, časového rámca a formy pre jej plnenie. Odôvodnenie: V predloženom návrhu uznesenia vlády chýba menovité pridelenie úloh zodpovedným štatutárom ústredných orgánov štátnej správy, jednoznačné vymedzenie obsahu uloženej povinnosti, formy a časového rámca pre ich plnenie. V prípade Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky nie je teda zrejmé, či z predloženého materiálu bude vyplývať úradu nejaká povinnosť, prípadne ako s takouto povinnosťou v rámci zamýšľaného kontextu bude potrebné naložiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Doplniť obvyklé náležitosti návrhu uznesenia vlády. Odôvodnenie: Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky neobsahuje klauzulu o schválení návrhu vlastného materiálu vládou Slovenskej republiky a o upovedomení a poverení plnením zadaných úloh jednotlivých ministrov, predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy či štatutárov iných dotknutých štátnych orgánov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Doplniť číslovanie strán. Odôvodnenie: Legislatívno-technická poznámka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) V časti VIII (Technické špecifikácie) doplniť technické špecifikácie k bodom 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 3.1., 3.2. a 3.4. Odôvodnenie: Materiál nekonzistentne vymedzuje technické špecifikácie pre jednotlivé technické zariadenia s tým, že v prípade vymenovaných položiek nie sú známe zamýšľané uplatniteľné technické normy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) V časti VII (Podávanie správ a preskúmanie) bližšie určiť subjekty povinné vypracovať správu o opatreniach realizovaných na podporu vybudovania infraštruktúry. Odôvodnenie: Materiál vymedzuje povinné obsahové náležitosti správy o opatreniach realizovaných na podporu vybudovania infraštruktúry bez toho, aby špecifikoval štátne orgány zodpovedné za vypracovanie a administráciu tejto správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Návrh má síce informatívny charakter ale veľmi podrobne sú tu uvedené „technické špecifikácie“ – podmienky pre zriadenie nabíjacích a čerpacích staníc. Tieto by podľa nás mali byť stanovené samostatnou vyhláškou a nie jedným článkom. Na margo technických špecifikácií je tu uvedených viacero noriem, podľa ktorých treba postupovať. Domnievame sa, že dodržanie uvedených noriem určite má vplyv na podnikateľský sektor a obsahuje záväzky – teda tvrdenie v „Doložke vybraných vplyvov“ o tom, že ide len o materiál transpozičného charakteru, ktorý neobsahuje záväzky pre podnikateľský sektor a nebude mať ani vplyvy na podnikateľské prostredie, je zavádzajúci. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Návrh deklaruje nutnosť poskytnúť používateľom vozidiel jasné a ľahko pochopiteľné informácie o palivách dostupných na čerpacích staniciach a o kompatibilite ich vozidiel s rôznymi palivami, alebo nabíjacími stanicami dostupnými na trhu Európskej únie. Tu odporúčame informovať občanov aj o bezpečnostných rizikách pri čerpaní paliva, prevádzkovaní vozidla s alternatívnym palivom a hlavne postupoch pri nehode, ktoré by mali byť predmetom študijných osnov v autoškole už dnes. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Návrh deklaruje nutnosť poskytnúť používateľom vozidiel jasné a ľahko pochopiteľné informácie o palivách dostupných na čerpacích staniciach a o kompatibilite ich vozidiel s rôznymi palivami, alebo nabíjacími stanicami dostupnými na trhu Európskej únie. Tu odporúčame informovať občanov aj o bezpečnostných rizikách pri čerpaní paliva, prevádzkovaní vozidla s alternatívnym palivom a hlavne postupoch pri nehode. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Návrh má síce informatívny charakter ale veľmi podrobne sú tu uvedené „technické špecifikácie“ – podmienky pre zriadenie nabíjacích a čerpacích staníc. Tieto by podľa nás mali byť stanovené samostatnou vyhláškou a nie jedným článkom. Na margo technických špecifikácií je tu uvedených viacero noriem, podľa ktorých treba postupovať. Domnievame sa, že dodržanie uvedených noriem má určite vplyv na podnikateľský sektor a obsahuje záväzky – teda tvrdenie v „Doložke vybraných vplyvov“ o tom, že ide len o materiál transpozičného charakteru, ktorý neobsahuje záväzky pre podnikateľský sektor a nebude mať ani vplyvy na podnikateľské prostredie, je zavádzajúci. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) V poslednej vete navrhujeme za slová „v prílohe I“ vložiť slová „Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. Októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá Odôvodnenie: Text navrhujeme vypustiť z dôvodu, že nie je zrejmé o akú prílohu č. I ide, keďže predložený materiál prílohu I neobsahuje. V prípade ak sa prílohou č. 1 myslí neočíslovaná príloha na konci dokumentu (zoznam preberaných aktov EÚ) navrhujeme text preformulovať, pretože v navrhovanom znení je nejasný a zmätočný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Lehotu 18. november 2016, uvedenú v prvom odseku, považuje za nerealistickú a žiadame ju posunúť tak, aby bola v praxi realizovateľná, a to aj napriek tomu, že vyplýva z európskej legislatívy. Navrhované podmienky totiž v stanovenej lehote nie je prakticky možné splniť. Súčasne žiadame v druhom a treťom odseku vypustiť vetu, ktorá znie: *„Poskytovanie takýchto informácií vychádza z ustanovení o označovaní súladu palív s normami európskych normalizačných organizácií, ktorými sa stanovujú technické špecifikácie palív.“ V druhom odseku písm. b) žiadame vypustiť slová „pokiaľ sa takéto motorové vozidlá uvádzajú na trhu po 18. novembri 2016“. Odôvodnenie: Považujeme za absolútne neprijateľné, aby slovenská legislatíva na akejkoľvek úrovni predbiehala alebo požadovala dodatočné podmienky pre celoeurópsky schválené vozidlá. Pokiaľ bude smernica EC/2014/94 zapracovaná do procesu európskeho schvaľovania vozidiel, bude výrobca takéto označovanie vykonávať. Pokiaľ nebude zavedená, nemá zástupca výrobcu (dovozca) na lokálnej úrovni možnosť rozhodnúť o spôsobe označenia paliva vhodného pre vozidlo a za tým účelom meniť vozidlo a návod na obsluhu (poskytnúť záväznú informáciou pre spotrebiteľa). Preto navrhujeme, aby: - označovanie na vozidlách bolo v súlade s implementáciou smernice 2014/94 do procesu európskeho schvaľovania vozidiel ECWVTA 2007/46/ES, pričom žiadnom prípade nie skôr. - nemáme informácie o spôsobe, ako a kto označí už existujúce vozidlá - nepoznáme proces prechodu na nové označovanie. Ako bude zabezpečený prechod pre spotrebiteľov zo súčasného označenia na nové? Otázka smeruje hlavne k opačnej logike nového označovania paliva ako pri súčasnom označovaní pre spotrebiteľov Napríklad benzín s vyšším oktánovým číslom BA98 sa dá automaticky použiť ako náhrada za benzín s nižším oktánovým číslom BA95, naopak E10 sa nedá použiť ako náhrada za E15 alebo E25. Text preto navrhujeme vypustiť z dôvodu, že v súčasnosti neexistuje platná norma, ktorá by upravovala uvedenú problematiku. Na úrovni CEN sa pripravuje jej znenie (prEN 16942) avšak ešte k návrhu neprebehlo oficiálne hlasovanie. Zároveň žiadame vypustiť dátum 18.11.2016 z dôvodu, že aj keby do tohto dátumu došlo k schváleniu príslušnej normy, pri jej preberaní ako národnej STN sa uplatňuje obdobie 24 kalendárnych mesiacov. Zároveň nie je zrejmé o aké automobily ide, t. j. či ide o automobily nové, uvedené na trh po prvý krát alebo o automobily, ktoré nie sú nové sú dovezené na územie SR, teda sú tu uvedené na trh. Predmetné požiadavky sú zároveň v súlade so stanoviskom ACEA k návrhu normy PrEN 16942. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Na konci odseku žiadame vypustiť tento text: „za primerané, ľahko a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny“. Odôvodnenie: Text navrhujeme vypustiť z dôvodu, že je nadbytočný a jeho znenie by mohlo viesť k snahám stanoviť preferenčnú cenu elektriny ak sa tá použije na nabíjanie elektromobilov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Za slová „elektrickej energie pre“ navrhujeme doplniť slovo „cestnú“. Odôvodnenie: Ide o spresnenie obsahu dokumentu, ktorý sa venuje využitiu elektriny v cestnej doprave. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) RÚZ navrhuje v uvedenom ustanovení vypustiť slová „nafta vyrobená Fischer-Tropschovou technológiou sú zameniteľné a možno ich primiešavať do fosílnej motorovej nafty vo veľmi vysokých podieloch, prípadne ich možno v čistej forme používať vo všetkých existujúcich a budúcich vozidlách na naftový pohon.“ Odôvodnenie: Nepoznáme detaily tohto výrobného procesu, a nevieme z akých zdrojov čerpal spracovateľ materiálu a nadobudol presvedčenie o uplatnení tohto procesu. Zavedenie konkrétnej technológie môže viesť k presadzovaniu jedinej technológie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Text "pevne osadených alebo mobilných zariadení" navrhujeme nahradiť textom "príslušného technického zariadenia". Odôvodnenie: Navrhovanú úpravu považujeme za flexibilnejšiu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Kategória L sú motocykle. S ohľadom na sezónne využitie ako formu hobby považujeme za neprimerané, aby sa táto kategória vozidiel mimoriadne preferovala 4x v dokumente a naopak nepreferovali sa hlavne osobná motorové vozidlá (M1) a malé úžitkové vozidlá (N1) ktoré z pohľadu použitia na Slovensku budú mať najvýznamnejší podiel na doprave Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Žiadame vypustiť text, ktorý znie: „spoločné technické špecifikácie týkajúce sa nabíjacích a čerpacích staníc“. Odôvodnenie: Tex žiadame vypustiť z dôvodu, že technické špecifikácie nie sú predmetom Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami ale budú upravené všeobecne záväzným predpisom, čo sa aj uvádza v kapitole IV druhý odsek (strana 6) a kapitole 5 posledný odsek (strana 8). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) Problémom použitia biometánu v doprave je súčasná regulačná politika podpory výroby elektriny na bioplynových staniciach s dlhodobými kontraktami (12 – 15 ročné) na vyplácanie podpory na základe rozhodnutia URSO. Použitie biometánu ako pohonnú látku rieši smernica č. 2009/30/ES ako aj smernica č. 2015/1513/ES v prílohe č. IX časť A. Nadväzne biometán musí spĺňať požiadavky na pôvod biopaliva a na plnenie kritérií trvalej udržateľnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) RÚZ navrhuje vypustiť slová „v palivách pre námornú dopravu“ Odôvodnenie: Považujeme za nadbytočné. Slovensko nemá možnosť ovplyvniť palivá pre námornú dopravu. V prípade ak sú týmto myslené palivá pre plavidlá vnútrozemskej lodnej dopravy navrhujeme tak výslovne uviesť v texte. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) Súhlasíme so znením dokumentu predloženým na medzirezortného pripomienkového konania. V prípade rozporovového konania a zapracúvania zmien do textu, PKS žiada, aby bola na rokovania prizvaná, nakoľko zmeny zapracované do textu môžu ovpyvniť výsledné znenie národnej politiky, čo môže mať vplyv na podnikateľské prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) V časti VIII Technické špecifikácie dávame na zváženie uvádzať technické normy v poznámke pod čiarou a žiadame upraviť názvy noriem nasledovne: Prevzaté normy EN „STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn. Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. Časť 1: Označovanie kvality (ISO 15403-1: 2006) (38 6177) STN EN 62196-2 Vidlice, zásuvky, konektory vozidiel a prívodky vozidiel. Nabíjanie elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 2: Požiadavky na rozmerovú kompatibilitu a zameniteľnosť príslušenstiev s kolíkmi a dutinkami na striedavé napätie (35 4530) STN EN 62196-3 Vidlice, zásuvky, konektory vozidiel a prívodky vozidiel. Nabíjanie elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 3: Požiadavky na rozmerovú kompatibilitu a zameniteľnosť prívodkových spojení vozidiel s kolíkmi a dutinkami na jednosmerné a kombinované striedavé/jednosmerné napätie (35 4530)“ Nezavedené normy ISO “ISO 14687-2 Hydrogen fuel -- Product specification -- Part 2: Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles ISO 14469-1 Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) refuelling connector -- Part 1: 20 MPa (200 bar) connector ISO 14469-2 Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) refuelling connector -- Part 2: 20 MPa (200 bar) connector, size 2” Technická špecifikácia ISO/TS 20100: 2008 Gaseous hydrogen -- Fuelling stations je zrušená a nahradená ISO/TS 19880-1: 2016 Gaseous hydrogen -- Fuelling stations -- Part 1: General requirements, ktorá je opäť v revízii. Na základe uvedeného navrhujeme nasledovné znenie normy: Technické špecifikácie „ISO/TS 19880-1 Gaseous hydrogen -- Fuelling stations -- Part 1: General requirements.“ Odôvodnenie: Napriek skutočnosti, že ide o nelegislatívny materiál, odporúčame uvádzať technické normy v poznámkach pod čiarou tak, ako v materiáloch legislatívnej povahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Úrad Vám dáva do pozornosti informáciu, že sa pripravuje norma prEN 16723-2 Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas network - Part 2: Automotive fuel specifications (Zemný plyn a biometán na používanie v doprave a biometán na dodávanie do plynárenských sietí. Čast 2: Špecifikácie automobilového paliva) - koncom roku 2016 má ísť na „Formal Voting“. V súvislosti s označovaním palív uvádzame informáciu, že sa pripravuje norma EN 16942 Palivá. Označovanie kompatibility vozidiel. Grafické označenie informácií pre spotrebiteľa (Fuels - Identification of vehicle compatibility - Graphical expression for consumer information), ktorú CEN sprístupní pravdepodobne už v septembri, najneskoršie v októbri (aby sa stihol 18. november). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Dávame na zváženie v celom texte nahradiť výraz "parafinický" za "parafínový" (vo všetkých tvaroch), nakoľko sa pripravuje vydanie normy: STN EN 15940 Automobilové palivá. Palivo parafínová nafta zo syntézy alebo hydrogenácie. Požiadavky a skúšobné metódy Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) V časti VI odsek 2 navrhujeme opraviť nasledovne: „Poskytovanie takýchto informácií vychádza z ustanovení o označovaní súladu palív s normami európskych normalizačných organizácií, ktorými sa stanovujú technické špecifikácie palív. Ak tieto normy odkazujú na grafické označenie vrátane systém farebného kódovania, musí byť takéto označenie jednoduché a ľahko zrozumiteľné a musí sa umiestňovať jasne viditeľným spôsobom: ...“ Odôvodnenie: Nesprávny preklad smernice do slovenského jazyka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZAP SR (Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky) Text "pevne osadených alebo mobilných zariadení" navrhujeme nahradiť textom "príslušného technického zariadenia". Odôvodnenie: Navrhovanú úpravu považujeme za flexibilnejšiu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZAP SR (Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky) Za slová „elektrickej energie pre“ navrhujeme doplniť slovo „cestnú“. Odôvodnenie: Ide o spresnenie obsahu dokumentu, ktorý sa venuje využitiu elektriny v cestnej doprave. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZAP SR (Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky) V poslednej vete navrhujeme vypustiť text „uvedených v prílohe I“. Odôvodnenie: Text navrhujeme vypustiť z dôvodu, že nie je zrejmé o akú prílohu č. I ide, keďže predložený materiál prílohu I neobsahuje. V prípade ak sa prílohou č. 1 myslí neočíslovaná príloha na konci dokumentu (zoznam preberaných aktov EÚ) navrhujeme text preformulovať, pretože v navrhovanom znení je nejasný a zmätočný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZAP SR (Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky) Na konci odseku žiadame vypustiť tento text: „za primerané, ľahko a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny“. Odôvodnenie: Text navrhujeme vypustiť z dôvodu, že je nadbytočný a jeho znenie by mohlo viesť k snahám stanoviť preferenčnú cenu elektriny ak sa tá použije na nabíjanie elektromobilov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZAP SR (Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky) ZAP SR navrhuje v uvedenom ustanovení vypustiť slová „nafta vyrobená Fischer-Tropschovou technológiou sú zameniteľné a možno ich primiešavať do fosílnej motorovej nafty vo veľmi vysokých podieloch, prípadne ich možno v čistej forme používať vo všetkých existujúcich a budúcich vozidlách na naftový pohon.“ Odôvodnenie: Nepoznáme detaily tohto výrobného procesu, a nevieme z akých zdrojov čerpal spracovateľ materiálu a nadobudol presvedčenie o uplatnení tohto procesu. Zavedenie konkrétnej technológie môže viesť k presadzovaniu jedinej technológie. Chceme upozorniť, že súčasné použitie biozložiek v nafte má negatívny dopad na životnosť častí motora (vstrekovacie čerpadlo a trysky) a spôsobuje zvýšenie produkovaných emisií vozidiel. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZAP SR (Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky) Lehotu 18. november 2016, uvedenú v prvom odseku, považuje za nerealistickú a žiadame ju posunúť tak, aby bola v praxi realizovateľná. Súčasne žiadame v druhom a treťom odseku vypustiť vetu, ktorá znie: *„Poskytovanie takýchto informácií vychádza z ustanovení o označovaní súladu palív s normami európskych normalizačných organizácií, ktorými sa stanovujú technické špecifikácie palív.“ V druhom odseku písm. b) žiadame vypustiť slová „pokiaľ sa takéto motorové vozidlá uvádzajú na trhu po 18. novembri 2016“. Odôvodnenie: Považujeme za absolútne neprijateľné, aby slovenská legislatíva na akejkoľvek úrovni predbiehala alebo požadovala dodatočné podmienky pre celoeurópsky schválené vozidlá. Pokiaľ bude smernica EC/2014/94 zapracovaná do procesu európskeho schvaľovania vozidiel, bude výrobca takéto označovanie vykonávať. Pokiaľ nebude zavedená, nemá zástupca výrobcu (dovozca) na lokálnej úrovni možnosť rozhodnúť o spôsobe označenia paliva vhodného pre vozidlo a za tým účelom meniť vozidlo a návod na obsluhu (poskytnúť záväznú informáciou pre spotrebiteľa). Preto navrhujeme, aby: - označovanie na vozidlách bolo v súlade s implementáciou smernice 2014/94 do procesu európskeho schvaľovania vozidiel ECWVTA 2007/46/ES, pričom žiadnom prípade nie skôr. - nemáme informácie o spôsobe, ako a kto označí už existujúce vozidlá - nepoznáme proces prechodu na nové označovanie. Ako bude zabezpečený prechod pre spotrebiteľov zo súčasného označenia na nové? Otázka smeruje hlavne k opačnej logike nového označovania paliva ako pri súčasnom označovaní pre spotrebiteľov Napríklad benzín s vyšším oktánovým číslom BA98 sa dá automaticky použiť ako náhrada za benzín s nižším oktánovým číslom BA95, naopak E10 sa nedá použiť ako náhrada za E15 alebo E25. Text preto navrhujeme vypustiť z dôvodu, že v súčasnosti neexistuje platná norma, ktorá by upravovala uvedenú problematiku. Na úrovni CEN sa pripravuje jej znenie (prEN 16942) avšak ešte k návrhu neprebehlo oficiálne hlasovanie. Zároveň žiadame vypustiť dátum 18.11.2016 z dôvodu, že aj keby do tohto dátumu došlo k schváleniu príslušnej normy, pri jej preberaní ako národnej STN sa uplatňuje obdobie 24 kalendárnych mesiacov. Zároveň nie je zrejmé o aké automobily ide, t. j. či ide o automobily nové, uvedené na trh po prvý krát alebo o automobily, ktoré nie sú nové sú dovezené na územie SR, teda sú tu uvedené na trh. Predmetné požiadavky sú zároveň v súlade so stanoviskom ACEA k návrhu normy PrEN 16942. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZAP SR (Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky) ZAP SR navrhuje vypustiť slová „v palivách pre námornú dopravu“ Odôvodnenie: Považujeme za nadbytočné. Slovensko nemá možnosť ovplyvniť palivá pre námornú dopravu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZAP SR (Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky) Kategória L sú motocykle. S ohľadom na sezónne využitie ako formu hobby považujeme za neprimerané, aby sa táto kategória vozidiel mimoriadne preferovala 4x v dokumente a naopak nepreferovali sa hlavne osobná motorové vozidlá (M1) a malé úžitkové vozidlá (N1) ktoré z pohľadu použitia na Slovensku budú mať najvýznamnejší podiel na doprave Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZAP SR (Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky) Žiadame vypustiť text, ktorý znie: „spoločné technické špecifikácie týkajúce sa nabíjacích a čerpacích staníc“. Odôvodnenie: Tex žiadame vypustiť z dôvodu, že technické špecifikácie nie sú predmetom Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami ale budú upravené všeobecne záväzným predpisom, čo sa aj uvádza v kapitole IV druhý odsek (strana 6) a kapitole 5 posledný odsek (strana 8). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZAP SR (Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky) Problémom použitia biometánu v doprave je súčasná regulačná politika podpory výroby elektriny na bioplynových staniciach s dlhodobými kontraktami (12 – 15 ročné) na vyplácanie podpory na základe rozhodnutia URSO. Použitie biometánu ako pohonnú látku rieši smernica č. 2009/30/ES ako aj smernica č. 2015/1513/ES v prílohe č. IX časť A. Nadväzne biometán musí spĺňať požiadavky na pôvod biopaliva a na plnenie kritérií trvalej udržateľnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Berieme na vedomie, že predložený materiál nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Je potrebné prepracovať návrh uznesenia vlády v zmysle Smernice na prípravu a predkladania materiálov na rokovanie vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Odporúčame doplniť resp. zosúladiť náležitosti Návrhu uznesenia vlády SR s bodom 2.2.2. Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Návrh uznesenia vlády podľa bodu 2. Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (ďalej len „Metodický pokyn“) je povinnou časťou legislatívneho a nelegislatívneho materiálu a je uvedený aj na obale predkladaného materiálu (v sprievodnej dokumentácii). Nepredloženie uznesenia vlády, resp. predloženie návrhu uznesenia vlády, ktoré neobsahuje predpísané náležitosti je v rozpore s bodom 2.1.a 2.2.2. Metodického pokynu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Slovo „vrátane“ navrhuje nahradiť slovami „s prímesou“. Odôvodnenie: Ide o spresnenie definície. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Text "pevne osadených alebo mobilných zariadení" navrhujeme nahradiť textom "príslušného technického zariadenia". Odôvodnenie: Navrhovanú úpravu považujeme za flexibilnejšiu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Za slová „elektrickej energie pre“ navrhujeme doplniť slovo „cestnú“. Odôvodnenie: Ide o spresnenie obsahu dokumentu, ktorý sa venuje využitiu elektriny v cestnej doprave. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) V poslednej vete navrhujeme vypustiť text „uvedených v prílohe I“. Odôvodnenie: Text navrhujeme vypustiť z dôvodu, že nie je zrejmé o akú prílohu č. I ide, keďže predložený materiál prílohu I neobsahuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Na konci odseku žiadame vypustiť tento text: „za primerané, ľahko a jasne porovnateľné, transparentné a nediskriminačné ceny“. Odôvodnenie: Text navrhujeme vypustiť z dôvodu, že je nadbytočný a jeho znenie by mohlo viesť k snahám stanoviť preferenčnú cenu elektriny ak sa tá použije na nabíjanie elektromobilov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Za kapitolu č. V žiadame vložiť novú kapitolu VI, ktorá upravuje dodávanie vodíka v doprave. Doterajšie kapitoly VI až IX sa primerane prečísľujú. Nová kapitola VI znie: „Kapitola VI Dodávanie vodíka pre cestnú dopravu Národný politický rámec ustanoví počet a rozmiestnenie verejne prístupných čerpacích staníc vodíka, aby bola v lehote od 1. januára 2025 zabezpečená premávka vozidiel s motorom poháňaným vodíkom vrátane vozidiel s palivovými článkami v rámci sietí, vrátane prípadných cezhraničných prepojení. Technickú špecifikáciu pre verejne prístupné čerpacie stanice vodíka zavedené alebo renovované v lehote od 18. novembra 2017 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo v spolupráci s ministerstvom dopravy.“. Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme i z dôvodu, že tento materiál rieši i používanie vodíka v doprave, napr. v kapitole VIII bod 2, kapitole VI. Zároveň navrhujeme, aby sa Národným politickým rámcom ustanovilo, že bude od 1. januára 2025 zabezpečená základaná infraštruktúra pre vozidlá s motorom poháňaným vodíkom, keďže sme toho názoru, že aj vozidlá s motorom poháňaným vodíkom budú už v tomto čase komerčne dostupnejšie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Žiadame vypustiť text, ktorý znie: „spoločné technické špecifikácie týkajúce sa nabíjacích a čerpacích staníc“. Odôvodnenie: Tex žiadame vypustiť z dôvodu, že technické špecifikácie nie sú predmetom Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami ale budú upravené všeobecne záväzným predpisom, čo sa aj uvádza v kapitole IV druhý odsek (strana 6) a kapitole 5 posledný odsek (strana 8). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Lehotu 18. november 2016, uvedenú v prvom odseku, považuje za nerealistickú a žiadame ju posunúť tak, aby bola v praxi realizovateľná. Súčasne žiadame v druhom a treťom odseku vypustiť vetu, ktorá znie: „Poskytovanie takýchto informácií vychádza z ustanovení o označovaní súladu palív s normami európskych normalizačných organizácií, ktorými sa stanovujú technické špecifikácie palív.“ V druhom odseku písm. b) žiadame vypustiť slová „pokiaľ sa takéto motorové vozidlá uvádzajú na trhu po 18. novembri 2016“. Odôvodnenie: Text navrhujeme vypustiť z dôvodu, že v súčasnosti neexistuje platná norma, ktorá by upravovala uvedenú problematiku. Na úrovni CEN sa pripravuje jej znenie (prEN 16942) avšak ešte k návrhu neprebehlo oficiálne hlasovanie. Zároveň žiadame vypustiť dátum 18.11.2016 z dôvodu, že aj keby do tohto dátumu došlo k schváleniu príslušnej normy, pri jej preberaní ako národnej STN sa uplatňuje obdobie 24 kalendárnych mesiacov. Zároveň nie je zrejmé o aké automobily ide, t. j. či ide o automobily nové, uvedené na trh po prvý krát alebo o automobily, ktoré nie sú nové sú dovezené na územie SR, teda sú tu uvedené na trh. Predmetné požiadavky sú zároveň v súlade so stanoviskom ACEA k návrhu normy PrEN 16942. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) V predmetnom odseku sedem žiadame zvážiť ponechanie poslednej vety vzhľadom na v súčasnosti platnú úpravu v legislatíve SR Odôvodnenie: Problémom použitia biometánu v doprave je súčasná regulačná politika podpory výroby elektriny na bioplynových staniciach s dlhodobými kontraktami (12 – 15 ročné) na vyplácanie podpory na základe rozhodnutia URSO. Použitie biometánu ako pohonnú látku rieši smernica č. 2009/30/ES ako aj smernica č. 2015/1513/ES v prílohe č. IX časť A. Nadväzne biometán musí spĺňať požiadavky na pôvod biopaliva a na plnenie kritérií trvalej udržateľnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Navrhujeme nasledovné znenie prvých troch odsekov: „Umožniť vybudovanie primeraného počtu verejne dostupných čerpacích staníc na zásobovanie motorových vozidiel plynným CNG alebo stlačeným biometánom s cieľom zabezpečiť premávku motorových vozidiel s pohonom na CNG v mestách a iných husto obývaných oblastiach. Uvedené zahŕňa aj zavádzanie verejne prístupných čerpacích staníc s prihliadnutím na minimálny dojazd motorových vozidiel s pohonom na CNG. Potrebná priemerná vzdialenosť medzi čerpacími stanicami by mala byť maximálne 150 km. Potrebné je umožniť vybudovanie priemerného počtu verejne dostupných čerpacích staníc na zásobovanie motorových vozidiel skvapalneným biometánom, s cieľom zabezpečiť premávku motorových vozidiel s pohonom na LNG v mestách a cestných dopravných koridoroch TEN-T. Uvedené zahŕňa aj zavádzanie verejne prístupných čerpacích staníc s prihliadnutím na minimálny dojazd motorových vozidiel s pohonom na LNG. Potrebná priemerná vzdialenosť medzi čerpacími stanicami by mala byť približne 400 km. Na zaistenie fungovania trhu a jeho interoperability by mali všetky čerpacie stanice LNG pre motorové vozidlá poskytovať plyn v kvalite potrebnej na jeho používanie vo vozidlách s pohonom na LNG so súčasnou pokročilou technológiou. LNG je palivo vhodné pre ťažké nákladné vozidlá, autobusy a plavidlá, ktoré spĺňajú požiadavky na zníženie obsahu síry v palivách pre námornú dopravu v oblastiach kontroly emisií SOx. Distribučný reťazec LNG zahŕňa okrem iného výrobu LNG, terminály LNG, nádrže, LNG alebo L-CNG plniace stanice pre cestnú dopravu, mobilné zásobníky, plavidlá na prepravu palív a nákladné člny. Zohľadniť je potrebné aj príslušné ustanovenia o bezpečnosti.“. Odôvodenie: Sme toho názoru, že navrhované znenie je presnejšie, a to aj v kontexte zohľadnenia problematiky CO2 a otázky obnoviteľnosti zdrojov energie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) V prvej vete navrhujeme vypustiť slová „najmä ropu“. Odôvodnenie: dokument má vo všeobecnosti pojednávať o náhrade fosílnych palív Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) Druhú vetu navrhujeme preformulovať nasledovne: „Je potrebné vybudovať nové siete infraštruktúry, pre také druhy palív, ktoré znížia celkové emisie CO2 ako aj SOx a nahradia fosílne palivá s potenciálom dodávať energie z obnoviteľných zdrojov.“. Odôvodnenie: Takto formulovaný text podľa nášho názoru precíznejšie vystihuje potrebu a snahu znižovania emisií CO2 a SOx na čo poukazujú i iné smernice EU Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) žiadame slovo „plavby“ nahradiť slovami „vodnej dopravy“. Ide o legislatívno-technickú úpravu textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) odporúčame bližšie konkretizovať napr. body 1.3 až 1.7, 3.2, 3.4. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) odporúčame doplniť celý názov zákona č. 725/2004 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) navrhujeme do bodu 5 doplniť ďalšie ciele a zámery v súlade s Prílohou I bodu 5 smernice 2014/94/EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) navrhujeme slovo „vychádza“ nahradiť slovami „by malo vychádzať“, resp. „bude vychádzať“. Ide o precizovanie textu materiálu v zmysle preberanej smernice 20014/94/EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) v písmene b) žiadame slovo „premávku“ nahradiť slovom „plavbu“ a na konci žiadame doplniť text „a skutočných potrieb trhu.“ V prvej pripomienke ide o legislatívno-technickú úpravu a v druhej pripomienke ide o precizovanie textu návrhu v súlade s čl. 6 ods. 3 smernice 2014/94/EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) žiadame vypustiť celé znenie písmena a) bez náhrady. V návrhu ide o prebratie čl. 6 ods. 1 smernice 2014/94/EÚ, ktorý sa však týka zavedenia čerpacích staníc LPG v námorných prístavoch a pre SR, pričom SR je vnútrozemský štát a nemá žiadne námorné prístavy, preto je to bezpredmetné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) žiadame doplniť za 1. odsek nový odsek, ktorý znie: „Národný politický rámec posúdi potrebu zásobovania elektrickou energiou z pobrežných zariadení pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy vo vnútrozemskej vodnej dopravy vo vnútrozemských prístavoch. Zásobovanie sa prioritne zavedie v prístavoch základnej TEN-T do 31. decembra 2025.“. Ide o vykonanie súladu s čl. 4 ods. 5 preberanej smernice 2014/94/EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) v pôvodnom odseku 2 žiadame vypustiť text: „a pre zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou z pobrežných zariadení pre námornú dopravu, zavedené alebo renovované od 18. novembra 2017“. Dôvodom je, že SR je vnútrozemský štát a nemá žiadne námorné prístavy, preto ani nie je účelné, aby sa pre túto oblasť riešilo dodávanie elektrickej energie pre dopravu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) žiadame doplniť za písmeno f) nové písmeno g), ktoré znie: „g) národný cieľ a zámer pre zavedenie primeraného počtu a rozmiestnenia čerpacích staníc skvapalneného zemného plynu vo vnútrozemských prístavoch, ktoré patria do základnej siete TEN-T do 31. decembra 2030“. Nasledovné písmená g) a h) sa prečíslujú na písmená h) a i). Ide o vykonanie súladu s čl. 3 ods.1 druhej odrážky a čl. 6 ods. 2 a 3 preberanej smernice 2014/94/EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) navrhujeme slovné spojenie „hustota obyvateľstva“ nahradiť slovným spojením „hustota zaľudnenia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) NBS neuplatňuje k predloženému materiálu žiadnu pripomienku Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujem doplniť do bodu II. Definície používaných termínov aj samostatný odstavec s príslušnou definíciou, alebo vysvetlením pre hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo. V dokumente nie je jednoznačne uvedené, že sa vzťahuje aj na tieto druhy vozidiel a budú aj podporované, nakoľko tiež určitým spôsobom prispievajú k eliminácii emisií uhlíka a vylepšujú environmentálne správanie v doprave. Pomenovanie hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo je uvedené aj v §7 Zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým majú zabezpečenú daňovú podporu štátu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) Navrhujeme v rámci materiálu dopracovať, resp. vyzdvihnúť potrebu zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá vo verejnej osobnej doprave (podpora pre vozidlá na alternatívne palivá, dobudovanie infraštruktúry a pod.). Odôvodnenie: Verejná osobná doprava zabezpečuje najmä v husto obývaných oblastiach veľký počet prepravných výkonov, čím výraznou mierou prispieva k zaťažovaniu miest hlukom a emisiami. Vzhľadom na skutočnosť, že práve verejná osobná doprava predstavuje do budúcna riešenie osobnej dopravy v husto zaľudnených oblastiach je nevyhnutné, aby bola práve do verejnej osobnej dopravy zavádzaná infraštruktúra pre alternatívne palivá. V prípade rozšírenia využívania alternatívnych palív vo verejnej osobnej doprave by mohlo dôjsť k výraznej redukcii emisií a hluku v husto obývaných oblastiach, a tým ku skvalitneniu života obyvateľstva. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail