LP/2016/722 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na trinástom zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, na ôsmom stretnutí zmluvných strán Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite a na druhom stretnutí zmluvných strán Nagojského protokolu k Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré sa uskutočnia 4. – 17. decembra 2016 a na stretnutí ministrov na najvyššej úrovni, 2. – 3. decembra 2016, v Cancune, Mexiku

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bod D.3. návrhu uznesenia vlády je potrebné vypustiť pretože ukladá nadbytočnú úlohu, keďže minister zahraničných vecí a európskych záležitostí vystaví príslušné poverovacie listiny pre delegácie na základe bodu D.1. návrhu uznesenia vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) MZVaEZ SR informuje, že pokiaľ by súčasťou zasadnutia konferencie zmluvných strán a zasadnutí zmluvných strán protokolov nebolo aj stretnutie na najvyššej úrovni a vedúcim delegácie by nebol člen vlády, návrh účastí delegácií by nebolo potrebné predkladať na rokovanie vlády. MZVaEZ SR môže v takomto prípade vystaviť poverovacie listiny bez uznesenia vlády v súlade so zaužívanou praxou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V názve návrhu uznesenia predkladateľ nadmerne používa výraz: „návrh“ (tri krát). Odporúčame názov uznesenia skrátiť a uviesť nasledovne: k materiálu „Návrh účasti delegácie...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) NBS neuplatňuje k predloženému materiálu žiadnu pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) BEZ PRIPOMIENOK Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. V druhom odseku odporúčame legislatívnu skratku „protokol“ nahradiť legislatívnou skratkou „Kartagenský protokol“. 2. V treťom odseku odporúčame za slová „Európskej únie“ vložiť skratku „EÚ“ a používať ju v celom materiáli. Odôvodnenie: 1. Legislatívna technika. 2. Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. Na strane 1 v prvom odseku odporúčame slová „Dohovoru o biologickej diverzite“ nahradiť zavedenou legislatívnou skratkou. 2. Na strane 5 v časti D. odporúčame za slová „vidieka“ a „rozvoja“ vložiť skratku „SR“. Táto pripomienka platí aj pre predkladaciu správu. Odôvodnenie: 1. Legislatívna technika. 2. Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Slovo „Návrh“ odporúčame nahradiť slovom „návrh“. Táto pripomienka platí aj pre komuniké. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail