LP/2016/717 Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2017 až 2019

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K návrhu termínov uznesenia vlády SR v bodoch B.1. "v súlade s termínom na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019" a B.2. "v súlade s harmonogramom prerokovania návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019” navrhujeme v danom prípade, ak nie je možné termín úloh v čase predkladania návrhu uznesenia vlády SR jednoznačne určiť, formulácie "v súlade s termínom na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019" a "v súlade s harmonogramom prerokovania návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019"presunúť do textu úloh a navrhnúť úlohy ako netermínované. Odôvodnenie: Zosúladenie textu termínu uznesenia vlády SR s bodom 5.1 ods. 19 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlady SR, kde sa uvádza: „Termín“ je blok, ktorý určuje charakter úlohy: - termínovaná - s jednoznačne určeným termínom (napr.: „do 31. decembra 2001“) - netermínovaná – ak je namiesto konkrétneho dátumu pod blokom uvedené „priebežne“, a „trvale“ alebo bez označenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Na strane č. 5 časť b) Kapitálové výdavky odporúčame predkladateľovi upraviť začiatok druhého odseku nasledovne: „Na zabezpečenie prevádzky úradu v rámci zdrojov z rozpočtovaných kapitálových výdavkov sa budú realizovať výdavky na: ...“ . Odôvodnenie: Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku spolu s technickým zhodnotením tohto majetku, a preto spojenie „bežná prevádzka“ v tomto kontexte sa nám nezdá vhodné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Berieme na vedomie, že predložený návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K predloženému návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2017 - 2019 opätovne uvádzame, že zdroje povinného zdravotného poistenia sa majú použiť výlučne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom – občanom SR. Objem financií uhrádzaný zdravotnými poisťovňami na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou považujeme za nesystémový. Tak ako iné štátne organizácie, tak i Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by mal byť napojený na štátny rozpočet a nie na peniaze poistencov. Výška odvodov stanovená zákonom z roka na rok uberá viac financií, ktoré by mohli byť použité na liečbu pacientov. Ich použitím cez zmluvné objemy poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti by sa mohli napr. skrátiť čakacie doby na zákroky či vyšetrenia, prípadne by mohli byť hradené výkony poskytovateľom, ktoré v súčasnosti poisťovne z rôznych dôvodov krátia, alebo neuznávajú. V návrhu je transfer zo zdravotných poisťovní pre budúci rok v sume 18 121 153 €. Pre ďalší rok je rátané s rastom o cca 500 tisíc € a pre ďalší rok takmer o 1 milión € viac, pri nezmenenej činnosti a pri tom istom počte zamestnancov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) NBS neuplatňuje žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠP (Štátna pokladnica) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail