LP/2016/715 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 17. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) v dňoch 24. septembra – 5. októbra 2016 a na stretnutí na vysokej úrovni dňa 23. septembra 2016, Johannesburg, Juhoafrická republika

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V bode B.4. návrhu uznesenia vlády je potrebné slovo „Alternative Representative“ vymazať z dôvodu chybného anglického termínu. Zaužívaným termínom pre alternáta vedúceho delegácie je termín „Alternate Head of delegation“, ale MZVaEZ SR nepovažuje za potrebné uvádzať anglické termíny v uznesení vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V bode B.5. návrhu uznesenia vlády je potrebné slovo „Alternative Representative“ vymazať z dôvodu chybného anglického termínu. Zaužívaným termínom pre alternáta vedúceho delegácie je termín „Alternate Head of delegation“, ale MZVaEZ SR nepovažuje za potrebné uvádzať anglické termíny v uznesení vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V bode B.3. návrhu uznesenia vlády je potrebné slovo „Representative“ vymazať z dôvodu chybného anglického termínu. Zaužívaným termínom pre vedúceho delegácie je termín „Head of delegation“, ale MZVaEZ SR nepovažuje za potrebné uvádzať anglické termíny v uznesení vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bod D.3. uznesenia vlády je potrebné vymazať pretože ukladá nadbytočnú úlohu, keďže minister zahraničných vecí a európskych záležitostí vystaví príslušné poverovacie listiny pre delegácie na základe bodu D.1. uznesenia vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) MZVaEZ SR informuje, že pokiaľ by súčasťou zasadnutia konferencie zmluvných strán nebolo aj stretnutie na vysokej úrovni a vedúcim delegácie by nebol člen vlády, návrh účasti delegácie by nebolo potrebné predkladať na rokovanie vlády. MZVaEZ SR môže v takomto prípade vystaviť poverovacie listiny bez uznesenia vlády v súlade so zaužívanou praxou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V názve návrhu uznesenia predkladateľ nadmerne používa výraz: „návrh“ (tri krát). Odporúčame názov uznesenia skrátiť a uviesť nasledovne: k materiálu „Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na...“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) NBS neuplatňuje k predloženému materiálu žiadnu pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail