LP/2016/710 Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2015

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Navrhujeme na strane 30 uviesť kompletný názov STN: "STN 48 2711 Ochrana lesa. Ochrana lesa proti hlavným druhom podkôrneho hmyzu na smreku.". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Navrhujeme vypustiť zo Zoznamu použitých skratiek skratku "SÚTN - Slovenský ústav technickej normalizácie", a to z dôvodu, že tento bol zrušený k 31. 12. 2013 a všetky jeho práva a povinnosti prešli na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a tiež z dôvodu, že sa v texte nevyskytuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V celom materiáli odporúčame: 1. Uvádzať jednotne údaje v hodnote milión a tisíc z dôvodu, že raz je údaj uvedený v tisícoch v tvare napr. 58 009 tis. (str. 17 v časti "Podpora lesníctva z verejných zdrojov"), inokedy v tvare 82,82 mil. (str. 17 bod 6.2 časť "Náklady lesného hospodárstva"). 2. Slovo "stanovené" nahradiť slovom určené (napr. str. 14 predposledný odsek, str. 23 predposledný odsek, str. 29 odsek 2 v časti "Náhrady za obmedzenie bežného hospodárenia na lesných pozemkoch". Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujeme v kapitole 3, v podkapitole 3. 7 Ochrana lesov pred požiarmi zmeniť vetu: „ Najrozsiahlejší požiar bol evidovaný 3. 11. 2015 v okrese Kežmarok, obec Ihľany, ktorý zasiahol 105 ha lesa a spôsobil škodu 173 000 €.“ nasledovne : „ Najrozsiahlejší požiar bol evidovaný 3. 11. 2015 v okrese Kežmarok a Stará Ľubovňa, ktorý zasiahol 105 ha lesa a VLM SR š. p. spôsobil celkovú škodu 387 000 €, z toho priama škoda na dreve bola 173 000 €.“ Odôvodnenie: Spresnenie údajov poskytnutých Vojenskými lesmi a majetkami, štátny podnik Pliešovce o škode spôsobenej požiarom vzniknutým v dvoch okresoch - Kežmarok a Stará Ľubovňa, pričom výška škody 173 000 € je iba čiastočná, celková výška škody je 387 000 €. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V bode 3.6 v poslednej vete za slovo "štátnych" odporúčame vložiť slovo "lesov" a za slovom "takýto:" doplniť údaje o stave obnovy štátnych lesov. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Poslednú vetu 1. odseku na str. 28 Správy v stati „Európska sústava chránených území NATURA 2000“ navrhujeme upraviť nasledovne: „Doplnenie ÚEV sa dotkne najmä lesov v oblasti Slánskych vrchov, Malej Fatry, Tríbeča a nížinných oblastí Slovenska. V najbližšom období sa očakávajú aj zmeny výmery jednotlivých ÚEV z dôvodu ich vyhlasovania za územia národných kategórií (pričom sa často prehodnocujú ich hranice).“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 3. odsek na str. 28 Správy v stati „Európska sústava chránených území NATURA 2000“ navrhujeme upraviť nasledovne: „V roku 2015 sa v spolupráci medzi Štátnou ochranou prírody SR a Národným lesníckym centrom zaviedol monitoring lesných biotopov európskeho významu v zmysle tzv. smernice o biotopoch, ktorého výsledky sú zverejnené na http://www.biomonitoring.sk“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1.V bode 4.4 odseku 1 štvrtej vete (str. 13) slovo "Mája" odporúčame nahradiť slovom "mája". 2. V odseku 4 odporúčame za slovo "zákona" vložiť slová "č. 326/2005 Z. z." a za slovom "lesoch" vložiť slová "v znení neskorších predpisov". Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V bode 4.2 odseku 2 (str. 12) odporúčame slovo "výmer" nahradiť slovom "výmera". Odôvodnenie: Gramatická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V bode 8 odporúčame: 1. V časti "Schéma OECD pre certifikáciu lesného reprodukčného materiálu v medzinárodnom obchode" v odseku 1 (str. 24) odporúčame za slová "reprodukčnom materiáli" odporúčame vložiť slová "v znení neskorších predpisov". 2. V časti "Historická pozícia Slovenska v medzinárodnej lesníckej politike od roku 2016" aktualizovať odsek 2 a budúci čas uviesť ako prítomný čas z dôvodu, že predsednícku funkciu v Rade Európskej únie v súčasnosti plníme. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V bode 7.1 odporúčame: 1.V odseku 2 slovo "zákonov" nahradiť slovom "všeobecne záväzných právnych predpisov". 2.Skratku "MPRV SR" vypísať slovom. To isté sa vzťahuje aj na bod 7.2 odsek 2. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. V tabuľke 10.1.-1 „Výmera lesných pozemkov podľa stupňov ochrany a kategórií CHÚ“, ktorá je na 45. strane príloh, je viacero rozdielnych údajov voči nami poskytnutým údajom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Údaje HDP a investícii v tabuľke 1.1. za roky 2010,2012,2013 a 2014 sú ešte z pred poslednej revízie t. j. je to stav revízie RÚ k septembru 2014. V tab. 1.1. nie sú aktuálne hodnoty za HDP v bežných cenách „stav september 2015“ (pri porovnaní sme zistili mierne odchýlky vzhľadom na nezapracovanie všetkých revíznych zmien z minulých rokov), nie sú správne údaje za investície vyjadrené v bežných cenách ani v celkovom objeme, ani v odvetví za lesné hospodárstvo. Pre porovnanie uvádzame napr. rok 2014, kde v NÚ sú investície vo výške 15 766 mil. Eur a z toho lesné hospodárstvo 51 na rozdiel od hodnôt uvedených v materiáli v celkovej výške 15 893 mil. Eur, z toho lesné hospodárstvo 37. Na základe vyššie uvedených neaktuálnych hodnôt predpokladáme aj rozdielnosť v ostatných údajoch za makroekonomické ukazovatele hospodárstva SR. Zároveň upozorňujeme, keďže hodnota prírastku dreva na pni nie je v materiáli uvedená v mil. Eur, ale len ako stavová veličina v metroch kubických dreva (tab. 2.3.1 a 2.3.2), nevieme posúdiť ich správnosť. Štatistický úrad SR má už skoro rok zverejnené revidované údaje. Taktiež nie je správny údaj HDP za rok 2015 kde uvádzate, že ide o predbežný údaj (nevieme z akej prognózy ste to odpísali). Doručujeme celý časový rad HDP aj investícií zaktualizovať podľa aktuálnych údajov zverejnených na webovej stránke ŠÚ SR. V tabuľkách 5.1-3, 5.1-4 a 9.1-1 odporúčame text pod tabuľkami „Prameň: Colná štatistika SR ...“, nahradiť textom „Prameň: Štatistický úrad Slovenskej republiky ...“, keďže nejde len o údaje s tretími krajinami (colné doklady JCD), ale ide o celkový dovoz a vývoz (colné doklady plus štatistické zisťovanie). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) k časti 9.1 Drevospracujúci priemysel, základné údaje drevospracujúceho priemyslu / Navrhované opatrenia na zlepšenie súčasného stavu žiadame doplniť opatrenie: „ S cieľom zabezpečiť trvaloudržateľný rozvoj drevospracujúceho priemyslu, pripraví MPaRV návrh podmienok pre uzatváranie dlhodobých zmlúv štátneho podniku LESY Slovenskej republiky so spracovateľmi slovenského dreva, ktoré zabezpečí tvorbu pridanej hodnoty a ekonomického rastu slovenského drevospracujúceho priemyslu ako aj trvalo udržateľný rast zamestnanosti v odvetví. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky zároveň zabezpečí realizuje opatrenia s cieľom umožniť uzatváranie zmlúv so subjektami spĺňajúcimi podmienky od 1.1.2017.“ Zdôvodnenie: Uvedený návrh je jedným z opatrení napĺňajúcich Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020 v časti „Vláda bude venovať pozornosť drevospracujúcemu priemyslu ako významnému činiteľu domácej zamestnanosti v regiónoch. Za tým účelom podporí politiku ťažby a konečného spracovania slovenského dreva domácimi producentmi tak, aby zabránila neprimeranému vývozu nespracovanej drevnej hmoty do zahraničia, čím vytvorí pridanú hodnotu pre slovenský drevospracujúci priemysel.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V tabuľke 10.1.-2 „Prehľad plošného pokrytia národnej sústavy chránených území a území Natura 2000“, ktorá je na 46. strane príloh, je nesprávna sumárna výmera chránených vtáčích území 1311 tis. ha a 26,7 %. Správne má byť 1285 tis. ha a 26,2 %. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) „Neprimerane vysoký objem vývozu surového dreva (29,40 % vyťažených stromov), pričom významný podiel exportných dodávok tvorí kvalitné drevo (42,5 % výrezov I. až III. akosti). Surovina sa zo Slovenska vyváža bez ďalšieho spracovania a pridaná hodnota sa tvorí v zahraničí, kde toto spracovanie generuje pracovné miesta. SR tým prichádza o daňové príjmy a príjmy z odvodov. V dôsledku znižovania dodávok dreva od Lesov SR pri súčasnom raste jeho exportu domáci spracovatelia nemajú dostatok suroviny, čo negatívne ovplyvňuje slovenské drevospracujúce podniky nielen v lokálnom, ale aj v národnom meradle. Pokles výroby vyvoláva rast nezamestnanosti, ktorý sa prejavuje v zníženej spotrebe domácností a v poklese dopytu po službách cestovného ruchu.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Berieme na vedomie, že predkladaná správa má informatívny, analytický a hodnotiaci charakter a nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) NBS neuplatňuje k predmetnému materiálu pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠP (Štátna pokladnica) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail